Revelation 13:17


<< Revelation 13:17 >>

King James Bible with Strong's Numbers
And that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name

Greek NT: Tischendorf 8th Edition with Strong's Numbers
ἵνα μή τὶς δύναμαι ἀγοράζω πωλέω εἰ μή ἔχω χάραγμα ὄνομα θηρίον ἀριθμός ὄνομα αὐτός

Greek NT: Byzantine / Majority Text (1995) with Strong's Numbers
και ινα μη τις δυναται αγορασαι η πωλησαι ει μη ο εχων το χαραγμα το ονομα του θηριου η τον αριθμον του ονοματος αυτου

Aramaic NT: Peshitta
ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܙܒܢ ܐܘ ܢܙܒܢ ܬܘܒ ܐܠܐ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬ ܥܠܘܗܝ ܪܘܫܡܐ ܕܫܡܐ ܕܚܝܘܬܐ ܐܘ ܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗ ܀

New American Standard Bible (©1995)
and he provides that no one will be able to buy or to sell, except the one who has the mark, either the name of the beast or the number of his name.

Latin: Biblia Sacra Vulgata
et ne quis possit emere aut vendere nisi qui habet caracter nomen bestiae aut numerum nominis eius

Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἵνα μή τὶς δύναμαι ἀγοράζω ἤ πωλέω εἰ μή ὁ ἔχω ὁ χάραγμα ὁ ὄνομα ὁ θηρίον ἤ ὁ ἀριθμός ὁ ὄνομα αὐτός

Greek NT: Byzantine / Majority Text (2000)
και ινα μη τις δυναται αγορασαι η πωλησαι ει μη ο εχων το χαραγμα το ονομα του θηριου η τον αριθμον του ονοματος αυτου

Greek NT: Stephen's Textus Receptus (1550)
και ινα μη τις δυνηται αγορασαι η πωλησαι ει μη ο εχων το χαραγμα η το ονομα του θηριου η τον αριθμον του ονοματος αυτου

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894)
και ινα μη τις δυνηται αγορασαι η πωλησαι ει μη ο εχων το χαραγμα η το ονομα του θηριου η τον αριθμον του ονοματος αυτου

Greek NT: Westcott / Hort (1881)
[και] ινα μη τις δυνηται αγορασαι η πωλησαι ει μη ο εχων το χαραγμα το ονομα του θηριου η τον αριθμον του ονοματος αυτου

Greek NT: Westcott / Hort with UBS4 variants
{WH: [και] } {UBS4: και } ινα μη τις δυνηται αγορασαι η πωλησαι ει μη ο εχων το χαραγμα το ονομα του θηριου η τον αριθμον του ονοματος αυτου

Greek: Modern
και να μη δυναται μηδεις να αγοραση η να πωληση, ειμη ο εχων το χαραγμα, η το ονομα του θηριου η τον αριθμον του ονοματος αυτου.

Hebrew: Modern
וכי לא יוכל איש לקנות או למכר כי אם בהיות עליו תו החיה או שמה או מספר שמה׃

New American Standard Bible Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation, La Habra, Calif. All rights reserved. For Permission to Quote Information visit http://www.lockman.org.
Biblos.com Multilingual Bible
-->