Scanned documents now online at the Bavarian State Library:


Index Librorum Prohibitorum
Index of Prohibited Books
from the
Roman Office of the Inquisition, 1559


Hyperlink Table of Contents

Alphabetical List of Heretical Authors and Prohibited Books.
A B C D E F G H J K L M N O P R S T
U V W X Z

Henry Bullinger | John Calvin | Miles Coverdale | Thomas Cranmer | Desiderius Erasmus
John Frith |
John Fox | Henry VIII (King of England) | John Huss | Hugh Latimer
Martin Luther | Philip Melancthon | Sir John Oldcastle | Jerome of Prague
Nicholas Ridley | John Rogers | Jerome Savanarola | Michael Servetus
William Tyndale  | Laurence Valla | Peter Waldo | John Wycliffe | Ulric Zwingle

Muslim Koran | Hebrew Talmud

List of Prohibited Bibles

All Bibles Authorized by Martin Luther

All Similar Bibles (to those prohibited)

All Unauthorized Vernacular Bibles Prohibited
(German, French, Spanish, Italian, English, Dutch, etc.)

List of Prohibited New Testaments

All Similar New Testaments (to those prohibited)

All Unauthorized Vernacular New Testaments Prohibited

List of Printers of Heretical Books

 

Each of the alphabetical listings have the following 3 categories:

Auctores quorum libri & fcripta omnia prohibentur.
(All books or writings by an author prohibited.)

Certorum auctorum Libri prohibiti.
(Specific books by an author prohibited)

Libri prohibiti ab incerti nominis auctorib. compofiti.
or
Auctor˙ incerti nominis libri prohibiti.
(Prohibited books of uncertain authorship.)

 

 

 

Index
librorum
prohibitorum
   .
1559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

INDEX
AVCTORVM
ET LIBRORVM,
QVI  AB  OFFICIO
S. Rom.  & vniuerfalis inquifi-
tionis caueri ab omnibus & fin-
gulis in vniuerfa Chriftiana Re
publica mandantur, fub cenfu-
ris contra legentes, vel tenen-
tes libros prohibitos in bulla,

quŠ lecta eft in cťna
Do-
mini, expresfis & fub
alijs pťnis in de
creto eiufdem

facri officij
conten-
tis.

 

R O M AE.
EX  OFFICINA
Saluiana. 
XV.
Menf.  Feb.
1 5 5 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACSIMILE FROM THE ORIGINAL
IN THE HOUGHTON LIBRARY
CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, 1980

 

   

TENOR   PRO
HIBITIONIS  EX
decreto S. Rom.
& vniuerfalis
inquifitio-
nis.

cap-v.gif (1512 bytes)Niuerfis Chri-
fti Fidelibus cu
iufc˙q;   ftatus,
gradus,   ordi-
nis,  c§ditionis
aut  dignitatis
fint, &   ubiuis  terrarum  agant,
fub cenfuris,  & pťnis in Bulla
cťnŠ Domini, & in Decretis Sa
crofancti Lateranen. Concilij ex
preffis, necnon fub pťna fufpi-
tionis hŠrefis, priuationis omni
um graduum, officiorum, & be-
neficiorum quŠc˙q; habuerint,
& ad ea ipfa, atq; ad alia omnia
officia, & beneficia in perpetu˙
inhabilitationis, & perpetuŠ in
famiŠ, & fub alijs pťnis noftro
arbitrio  infligendis, diftrictŔ prŠ
cipimus, & mandamus, ne quis
in pofterum audeat; fcribere, e-
dere, imprimere, vel imprimi fa

A 2          

 

 

 

   

cere, vendere, emere, mutuo, do
no,  vel  quouis alio pr
Štextu da
re, accipere, publicŔ, vel occultŔ
retinere  apud  fe,  vel  quomodo
libet  aliter  feruare, vel feruari fa
cere librum, vel  fcript˙  aliquod
eorum,  quŠ  in hoc indice Sacri
Officij notata funt,  fiue quafcun
que alias confcriptiones, quas la
be aliqua cuiufuis hŠrefisref per
fas effe, vel ab hŠreticis prodijf-
fe  compertum  erit.  Quicunque
obedire  neglexerit,  vel  eiufmo-
di libros, &  fcripta quŠcunque
habuerit, poft  prŠfentis  notitiß
Decreti,  quomodocunque  ha-
bitam, quamprim˙m poterit, Or
diuarijs locorum, feu  hŠreticŠ
prauitatis  inquifitoribus,  aut eo
rum Vicarijs,  five ab Officio S.
Rom.  &  Vniuerfalis  inquifitio
nis deputatis fideliter, & re ipfa
non prŠfentauerit, vel omni ftu
dio,  &  diligentia  non curauerit
prŠfentari, in prŠdictas  excom-
municationis latŠ fententiŠ  cen
    furas, pťnasque alias ipfo
             facto incurrat.

Die  30. DecÚb.  1559.    prŠ
fatŠ literŠ affixŠ, & publicatŠ fu
erunt   ad  valuas  BafilicŠ princi-

 

     

pis Apoftolorum de Vrbe, Pala
tij fanctiflimŠ inquifitionis, &
in acie campi FlorŠ, dimiffis ini
bi illarum copijs affixis per nos
Triphonem Vitorellum, & Ho-
     nofrium Montagul S. D.
         N. PapŠ Curfores.

 

    I N D E X    A L P H A -

 betico   ordine   diftin-
 ctus eft. insingulis eti-
 am  alphabeti  elemen
     tis  triplex  feries
           feruatur.
 

I

n primis monina, vel cogno
mina difponuntur eorum,
qui prŠ cŠteris, & tanquŃ ex
profeffo erraffe deprŠhenfi
funt, ac ideo vniuerfŠ ipforum
confcriptiones, cuiufcunque ar-
gumenti fint, omnin˛ prohi-
bentur.
     His fuccendunt nomina, fiue
cognomina certorum quorun-
dam auctorum, quorum libri a-
liqui, ea ratione reijci˙tur, qu˛d

 A 3           

 

 

 

   

vel ad hŠrefim, vel ad aliquod
prŠftigio impietatia genus, vel
omnio ad intollerabiles erro-
res fubindŔ allicere, fatis exper-
tum eft.
Poftremo loco redactŠ funs
infcriptiones librorum, qui vs
plurim¨m ab incerti nomi-
nis hŠreticis conficti, pefti
     lentisfimis doctrinis re
              fperfi funt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    A V C T O R E S
quorum  libri  &   fcri
pta omnia, & quŠcunq; fub eo
rum,  vel  fub  fequacium ipfor˙
nomine, vel  cognomine  c§fcri
pta  aut  edita  funt,  vel in pofte-

rum  confcribentur,  fiue  eden-
tur,  etiam  fi  nil  penitus contra
  ReligionÚ,  vel  de   Religione
       differant, in vniuerfum
              prohibentur.

A

Bydenus Corallus. alißs
Huldrychus Huttenus.
Achilles Pryminius Gaffarus.
Adamus Siberus.
Adolphus Clarembach.
Albertus Brandeburgen.
Albertus Draco.
Alexander Alexius Scotus.
Almaricus.
Alphonfus Aemili' chemnicen.
Ambrofius Blaurerus.
Ambrofius Interbocen.
Ambrofius Moiban' Vratiflaui.
Andreas Althameri.
Andreas B§defteÝ caroloftadi'.
Andreas Cratander.
Andreas Dietherus.
Andreas Fabricius chemnicen.
Andreas Fricius Modreuius.

A 4           

 

 

 

 

 

Andreas Hipperius.
Andreas Knopen.
Andreas Mufculus.
Andreas Ofiander.
Angelus Odonus.
Antonius Angelus.
Antonius Brucciolus.
Antonius Coruinus.
Antonius Halieus.
Aretius Felinus.
Aricus.
Arnoldus Montanij
Arnold'de Villa noun Catalan'
Arfatius Schoffer.
Arturus Britannus.
Auguftinus Mainardus Pedem§
   tanus.

Certorum auct. Li-
bri prohibiti.

Adriani Barlandi liber felectas
   quafdam  Epiftolas Erafmi
   Rot. continens.
AeneŠ Syluij c§mÚtaria de actis
   & geftis concilij Bafileen.
Alphonfi Henriquez  defenfio
   pro Erafmo contra  Edoard˙
   LŠum, & contra facultatÚ The
   ologicŃ Vniuerfitatus Parifien.
AndrŠ Corui liber de Chir§.
Aloyfij Tanfilli carmina.
Annibalis Raimondi Veron. li-

 

     

ber infcriptus, Opera della an-
   tica & honorata fcienza di No
   mŃdia, o NomŃtia. Item de Ge
   omantia, & de Chiromantia.
Antonij Francifci Doni Liter
Š.
Antonij Reuclini Exegefis dicti
   onum in Pfal.

Antonij de Rofellis Aretini Tra
   ctatus de poteftate Imperato-
   ris, & Pap
Š, & de concilijs.
Auguftini de Roma Nazareni
   Archiepifcopi Tractatus de Sa
   cramÚto diuinitatis Iefu Chri-
   fti, & EcclefiŠ. Item Tractatus
   de Chrifto capite, & eius incly
   to principatu. Item Tractatus
   de charitate Chrifti circa ele-
   ctos, & de eius infinito amore

Libri prohibiti ab
incerti nominis au-
ctorib. compofiti.

Acta Comitiorum AuguftŠ &
   HaganoŠ.
Acta in C§uentu Ratifponenfi.
Acta cum Protesftantibus Fran-
   cofurti.
Acta Nuremberg
Š. vz Ofiandri
   fmus.
Acta Synodi Bernen.

A 5             

 

 

 

   

Acti§es duŠ Secretarij P§tificij.
Admonitio miniftrorum verbi
   Argentinenfium.
Aequitatis difcusfio fuper confi
   lio delectorum cardin. &c.
Alchimia Purgatorij.
Alchoranus Francifcanorum.

Alchoranus Mahometis, Bafi-
   leŠ impreffus.
Alphabetum Chriftianum.
Amica, & humilis, & deuota ad-
   monitio.
Anatomia excufa Marcpurgij p
   Eucharium ceruicornum.
Anatomia della Meffa.
Annotationes in acta Concilij
   Tridentini.
Annotationes i Chronica Abb.
   Vrfpergen.
Anonymi cuiufdß liber de repu
   guantia doctrinŠ ChriftianŠ.
Apologia Confesfionis Augu-
   ftanŠ.
Apologia de doctrina ValdÚfi˙.
Apologia GrŠcorum de igne
   Purgatorio.
Apologi. &c.
Argyrophiliacis, feu Thefaure-
   rij Epiftola.
Articuli Anabaptiftar˙ Saxon.
Articuli Anabaptiftarum Mo-
   rauiŠ.
Articuli Ó facultate Theologica

 

      

   Parifien. determinati fuper ma
   terijs fidei noftrŠ hodie c§tro
   uerfis cum antidoto.
Articuli  nouorum  VuormaciŠ
   Euangeliftarum.
Articuli  xlvij.  plebis  Francofor.
AuguftanŠ  Confesfionis  Eccle-
   fiarum caufŠ, quarte & ample-
   xŠ fint, & retinendam ducant
   fuam doctrinam.

Auctores quorum
libri & fcripta oÝa
prohibentur.

B

Althafar Hiebmaier.
Balthafar Lafius.
Balthafar Pacimontanus.
Baptifta Lafdemius.
BartholomŠus Conformi.
BartholomŠus Bernardi.
BartholomŠus Vuefthemerus.
Bafilius Groningenfis, alißs V-
   uefelus.
Beatus Rhenanus.
Benedictus Scurmegiftus.
Berchtoldus Hallerus.
Bernardinus Ochinus Senen.
Bernardus Rotmanus.
Bernardus Zieglerus.

A  6             

 

 

 

 

 

Bilibaldus Birkaimerus.
Billicanus Theobaldus.
Blaurerus Ambrogius.
Bucerus Martinus.
Bugenhagius Pomeranus.
Bullingerus.

Certorum auct. lib.
prohibiti.

BaptiftŠ Cremen. opera omnia.
BartholomŠ Coclitis Anaftafis
   chiromßtiŠ ac PhyfionomiŠ
BartholomŠ Ianoes lib. de ad-
   uentu Antichifti.
Benonis lib. de vita Hildebrßdi
Berengarij opera.
Bernardini Thomitani expofi-
   tio fuper MatthŠum.
BernŠ Francifici carmina omnia
Bertrami liber de corpore & sß-
   guine Chrifti.
Boccatij Decades, feu NouellŠ
   centum. quŠ hactenus cum in-
   tollerabilibus erroribus ipref-
   fŠ funt, & quŠ in pofter˙ cum
   eifdem erroribus imprimÚtur.
Brunonis Heidelij Querfurden
   fis Poematum libri feptem.

Auctor˙ incerti no
minis lib. prohibiti.

   

 

Belial fiue de confolatione pec-
   catorum.
Beneficium Chrifti.
Bernenfis Difputatio.
Bernenfis Reformatio contra
   Miffam.
Breuis & compendiofa inftru-
   ctio de Religione Chriftiana.
Breuis tractatus ad oÚ i Chrifti
   anam libertatem maleuolos.
Breuis Paftorum ifagoge.

Auctores quorum
libri & fcripta om-
nia prohibentur.

C

C

Aelius Horatus Curio.
Caelius fecundus Curio.
Caluinus.
Capito Vuolphangus.
Caroloftadius.
Carolus MolinŠus.
Cafpar cruciger.
Cafpar Peucerus Budisfinus.
Cafparus Tauberus.
Caffander Brugenfis.
Charieus cogelius.
Chriftianus Beyer.
Chriftianus Lotichius Heffus.
Chriftophorus Clarius.
Chriftophor' corner' ex Fagis.

 

 

 

 

 

Chriftophorus FrofcouÚrus.
Chriftophorus Hegendorphin'.
Chriftophorus Hoffman.
Chriftophorus Melhoferus.
Chriftophorus Thrafibulus.
Claudius Taurinenfis.
Clemens Maroth.
Conradus clauferus.
Conradus cordatus.
Conradus Dafypodius.
Conradus Gefnerus.
Conradus Lagus.
Conradus Lycoftenes.
Conradus Pelicanus.
Conradus Schreck.
Conradus Somius.
C§radus Treune de FridefleuÚ.
Cornelius Agrippa.
Crato Milius.
Cyprianus Leouitius.

Certorum auct. lib.
prohibiti.

Capricci del Bottaio, di Gi an
   battifta Gelli.
Chumanni Elinfpachij de Ta-
   bernis montanis Chronologia
   ex facris literis.
Cyri Theodori Podromi Epi-
   grammata.
Claudij SenarclŠui hiftoria de
  morte Ioannis Diazij.

 

   

 

Auctor˙ incerti no
minis lib. prohibiti.

Capita fidei ChriftianŠ contra
   Papam, & portas inferorum.
Capo finto.
Carontis & Mercurij Dialogi.
Catalogus PapŠ & Mofis.
Catalogus teftium veritatis ex
   fanctis Patrib.
Catechismus EcclefiŠ Argen-
   toratenfis.
Catechifmus Tubicen.
Catechifmus pro Ecclefia Vuir
   tembergen.
Catechifmus cui titulus, Qual
   maniera.
Catechifmus maior & minor.
Catechifmo, cioe Formulario
   per inftituire & ammaelftrar' i
   fanciulli ne la Religi§e Chrifti
   ana, fatto a modo di Dialogo.
Catechifmus paruus pro pue-
   ris in fcholis nuper auctus.
Catechifmus fup Euang. Mar.
Catechifmus, fiue Symboli ex
   pofitio.
Catechifis puerorum in fide,
   literis. & morib.
CaufŠ quare Synodum indictŃ

 

 

 

 

 

   il Ro. Pont. Pau. III. recufarint
   Principes, Status, & Ciuitates
   Imperij profitentes puram, &
   Catholicam doctrinam.
Centum & quattuordecim fen-
   tentiŠ Patrum de officio vero
   rem rectorum EcclefiŠ.
Centum grauamina, &c.
Chriftiana inftitutio.
ChriftianŠ fcholŠ Epygramma
   tum libri duo, ex varijs Poetis
   excerpti.
ChriftianŠ  iuuentutis crep˙dia.
Chriftiana refponfio miniftror˙
   Eußgel. BafileŠ, cur Mifiß, &c.
Ciuitatis Magdeburgen. publica
   tio literarum ad omnes Chri-
   fti fideles, anno MDL.
Clauicula Slomonis.
Collatio Diuinorum, & Papa-
   lium canonum.
Collectanea demonftrationum
   ex Prophetis, Apoftolis, & Do-
   ctoribus EcclefiŠ, qu˛d Spiri-
   t' fanct' Ó folo Patre procedit.
Colloquium cochlŠ, & Luteri.
Colloquium  Marcpurgenfe.
Colloquium VuormatiŠ inftitu
   tum anno. 1540.
Comitia SpirŠ, & VuormatiŠ.
Commentaria Germ. in Corne
   lium Tacitum.
Commentarius de Angelo Me-

 

   

 

   lanchtonis.
Commentarius in priorem Ti-
   mothei Epiftolam ß viro fum
   mŠ pietatis confcriptus.
ComediŠ, & TragŠdiŠ aliquos
   ex veteri Taftamento.
Com
ťdiŠ fup queftionÚ, quŠ Ŕ
   maior c§folatio moriÚtis, &c.
Conciliabulum Theologicor˙
   aduerfus Bonarum literarum
   ftudiofos, &c.
Concilium Pifanum.
Conciones de decem prŠceptis
   Dominicis.
Concordant. GrŠcŠ noui Teft.
ConcordantiŠ Principum nati
   onis GermaniŠ, de aftutijs
   Chriftianorum.
Confesfio fidei AuguftanŠ.
Confesfio fidei Baronum, &
   Nobilium BoemiŠ.
Confesfio Saxonica.
Confesfio Vuirtembergen.
Confutatio determinationis Do
   ctorum Parifien. contra Marti
   num Luterum.
Confutatio vnius & viginti pro
   pofitionum de differentia Le
   gis & Euangelij.
Congregatio, fiue Collection infi
   gnium concordantiarum Bibl.
Coptis Chriftianus.

 

 

 

 

 

Configlio d'alcuni Vefcoui c§
   gregati in Bologna.
Contra regulam Minoriarum,
   & vniuerfas perditionis fectas.
Contra fanctos Zeylleyften.
Conuentus Auguftenfis.
Copia d'una lettera fcritta alli 4
   di Gennaio M D L.
CordigerŠ nauis conflagration,
   Dialogus.
Cymbalum mundi.

Auctores quorum
libri & fcripta om-
nia prohibentur.

D

D

Auid Georgi' ex Delphis.
Dauid Peiferus Lypfius.
Defiderius Erafmus Roteroda-
   mus cum vniuerfis Commen-
   tarijs, Annotationibus, Scho-
   lijs, Dialogis, Epiftolis, Cenfu-
   ris, Verfionibus, Libris, & fcrip
   tis fuis, etiam fi nil penitus con
   tra Religionem, vel de Religio
   ne contineant.
Didimus Fauentinus.
Diethelmus Cellarius.
Dionyfius Melander.
Dominicus caramanius.

 

   

 

Dominicus Melguicius.
Durandus de Baldach.
Dulcinus Nouarien.

Certorum auct. lib.
prohibiti.

Dantis Monarchia.
Dauidis ChytrŠi liber de aucto
   ritate, & certitudine Chriftia-
   nŠ doctrinŠ, ac ratione difcen
   di Theologiam.

Auctor˙ incerti no
minis lib. prohibi-
ti quor˙ tituli funt.

Declaratione del Giubileo.
Decretum Nurembergenfe edi-
   tum an. 1 5 2 3.
Defenfio pro Zuinglio.
Defenfio aduerfus axioma Ca-
   tholicum. i. criminationÚ Ro-
   berti Epifcopi Abrincen.
Dialogi di Mercurio & Carˇte.
Dialogi aduerfus IoßnÚ Ecki˙.
Dialogus de Doctria Chriftißa.
Dialogus de morte Iulij I I. Pa-
   pŠ, fiue Iulius.
Dialogus Karftans & Regellißs.
Dialogus Murnarus Leuiathan.
Dialogus obfcuror˙ viror˙, in

 

 

 

 

 

   quo tres colloqu˙tur Theol.
Dialogus Paradoxos, quo Ro-
   mani Pontificis Orator, vnß
   cum eo qui eft. &c.
Dialogus Orat. Pontificis Rom.
   & illus qui eft Ponfiici Ó con-
   fesfionibus. &c.
Difcorfi fopra i Fioretti di S.
   Francefco.
Difordine della Chiefa.
Difputatio Badenfis.
Difputatio Bernenfis.
Difputatio Gronicen. cum dua-
   bus Epiftolis.
Difputatio inter clericum, &
   Militem, fuper poteftate PrŠla
   tis EcclefiŠ atque Principibus
   terrarum commifla.
Difputatio Lypfica inter Marti
   num & Emferum.
Diurnale Roman˙ impreffum
   Lugduni in Šdib. Filiberti Rol
   leti & BartholomŠi Freni.
Doctrina vetus & noua.
Doctrina verisfima fumpta Ó. c.
   4. Epift. ad Rom. vt confolen-
   tur afflictŠ confcientiŠ.
Dragale locorum communium.
Due lettere d' vn Cortiggiano,
   nelle quali fi dimoftra che la
   Fede, &c.
DuŠ difput. HeffordianŠ Langi
   & Nauclerij.

 

   

 

Auctores quorum
libri & fcripta om-
nia prohibentur.

E

E

Obanus Heffus.
Erafmus Alberus.
Erafmus Benedictus Silefius.
Erafmus Ebnerus.
Erafmus Fabrieus.           (chfius.
Erafmus Ofualdus       Screktenfu
Erafmus Rotembucher.
Erafmus Sarcerius.
Erardius Sneppius.
Euritius Cordus.
Eutichius Miˇ, qui & Mufculus.

Auctorum incerti
nominis libri
prohibiti.

Elementa Chriftiana ad inftitu-
   endos pueros &c.
Enarrationes Epift. & Euang.
Enchiridion Chriftianifmi.
Enchiridion piar˙ precation˙.
Epigrammatum libri duo Chri-
   ftianŠ fectŠ ex varijs Chriftia-
   nis poetis decerpti.

 

 

 

 

Epiftola apologetica ad finceri-
   ores Chriftianifmi fectatores
   per Phryfiam Orientalem &c.
Epift. Chriftiana de cťna D˝i.
Epiftola de nˇ Apoftolicis quo
   rundam moribus qui in Apo-
   ftolorum fe &c.
EpiftolŠ piŠ & ChriftianŠ.
Epiftola fancto Virico adfcript.
Epiftola de magiftirs Louanien.
Epiftola miniftri cuiusdam ver-
   bi Dei de Ecclefia, clauibus, Sa
   cramentis, veraqi miniftrorum
   fpiritus electione.
Epiftola directa ad pauperem &
   mendicam Ecclefiam Lutera>
Epift. & prŠfatio in Decalogum.
Epift. ad Timoth. Comment.
Epitome EcclefiŠ renouatŠ.
Epitome belli Papiftarum con-
   tra Germaniam atq; patriam
   ipfam CŠf. Carolo v. Duce.
Epitome decem PrŠceptorum,
   prout quemque chriftian˙ co
   gnofcere decet.
Epit. refponfionis ad Mar. Lut.
EfdrŠ, Lamentationes Petri.
Efpofitione della Oration del
   Signore in vulgare, compofta
   per vu Padre non nominato.
EuagelicŠ conciones.
Euangelium Šternum.
Euangelium Pafalli.

 

   

 

Exameron Dei opus.
Expofitio Symboli Apoftolor˙
   Oration. Domin. PrŠcept. &c.

Auctores quor˙ li
bri, & fcripta om-
nia prohibentur.

F

Abritius Capito.
Firmianus Chlorus, qui &
Viretus.
Fťlicianus de Ciuitella.
Fťlix Malleolus Tigurinus.
Fťlix Manzius.
Francifcus Bettus.
Francifcus Cotta Lembrugius.
Francifcus Enzinas.
Francifcus Kolbius.
Francifcus Lambertus.
Francifcus Lamperti.
Francifcus Lifmaninus.
Francifcus Niger Baffanen.
Francifcus Portus.
Francifcus Stancarus.
Fridericus Ó Dinhein.
Fridericus Iacob.
Fridericus Myconius.
Fridericus Ó Than.
Fridolinus Brombach.
Fridolinus Lindouerus.

 

 

 

 

 

Furfterus.

Certorum auct. lib.
prohibiti.

Francifci Balduini I.C. Conftan
   tinus Magnus, fiue de Conftß
   tini Imp. legibus Ecclefiafticis,
   atq; ciuilibus comment.
Francifci BernŠ poemata Italic.
Francifci Franchini liber infcrip
   tus Poemata.
Francifci TrachelŠi Statij Pro-
   pedeumata Oratoria.
Francifci ZebarellŠ lib. de Schi-
   fmate, atq; eiufdem libri prŠfa
   tiones ArtentinŠ impreffŠ.
Friderici Fregofij tractatus de
   Oratione, de Iuftificatione, de
   Fide & operibus, & PrŠfatio in
   Epiftolam D. Pauli ad Ro.
Friderici Furij Ceriolani ValÚti
   ni Bononia, fiue de libris fa-
   cris in vernaculam linguß con
   uertendis.

Incertorum auct. li
bri Prohibiti.

Farrago concordantiarum infig
   nium totius BibliŠ.
Fafciculus rer˙ expetendarum
   & fugiendarum.

 

   

 

Forma della Orationi Ecclefia
   ftiche, & il modo d' aminiftrar
   i facramenti, & di celebrare il
   S. matrimonio.
Francifci nocturna apparitio.
Fundament˙ malorum & bono
   rum operum.

Auctores quorum
libri & fcripta om-
nia prohibentur.

G

G

Alafius.
Gafpar Bruschius Egranus.
Gafpar Churrerus.
Gafpar Cruciger.
Gafpar Cretterus.
Gafpar Hedio.
Gafpar Heldelinus.
Gafpar Hubertinus.
Gafpar Megander Tigurinus.
Gafpar Rodulphus.
Gafpar Schuuenkfeldrus.
Georgius Aemilius MansfeldÚ
Georgius Agricola.
Georgius Batthenheimer.
Georgius Fabricius Chemnicen.
Georgius Maior.
Georgius Perferer.
Georgius Ioachimus Rheticus.
                                   B

 

 

 

 

 

Georgius Rorarius.
Georgius Sabinus.
Georgius Spalatinus.
Georgius Volger.
Gerardus Geldenhauri' Nouio
   magus.
Gerardus Liftrius'.
Gerardus Lorichius.
Gerardus Segarelli Pergamen.
Gilbertus Cognatus Nozeren'.
Gondiffaluus.
Gorcianus.
Gregorius Bruck.
Gregorius Cafellius.
Gregorius Giraldus.
Gryneus.
Gualterus Tigurinus.
Gulielmus Aurifex.
Gulielmus Farellus.
Gulielmus GnaphŠus Hagien.
Gulielmus Poftellus Barenton.
Gulielmus de S. Amore.
Gulielmus Sartoris.
Gulielmus Taylous Anglus.
Gulielmus Tindalus.

Certorum auct. li-
bri prohibiti.

Gaudentij Taruifini Nomantia
   Geomantia, Chiromantia.
Gaufridi de Monte elcto Tra-
   ctat' fup materia cˇcilij Bafil.

 

   

 

Georgij Cafiandri Hymni Ec.
Gratiadei de Monte fancto Epi
   ftolŠ piŠ & ChriftianŠ.
Gryphij precationes Dominic.
Gulielmi Ocham opus nonagin
   ta dierum. Item Dialogi, & fcri
   pta omnia contra Ioß. xxij.

Incertorum auct. li
bri Prohibiti.

Geographia vniuerfalis.
GeomantiŠ libri omnes.
GermanicŠ nationis Lamentat.
Giuditio fopra le lettere di xiij
   huomini, ftampate nel' anno
   1 5 5 5.

Auctores quorum
libri & fcripta om-
nia prohibentur.

H

H

Adrianus Iunius'.
Hartmannus Beyer.
Hartmannus Palatinus I. C.
Heberus.
Hedio.
Heliodorus Alexiacus.
Helias PandochŠus.
Helius Eobanus Hefius.
Henricus viij. Anglus.
                                   B2

 

 

 

 

 

Henricus Bomius.
Henricus Bullingerus.
Hßricus Cornelius Agrippa.
Henricus ab Einfidel.
Henricus ab Eppendorff.
Henricus Glareanus Heluitius.
Henricus Lupulus.
Henricus Pantaleon.
Henricus Scotus.
Henricus Sudphanue.
Henricus Tolofanus.
Henricus Vtingerus.
Henricus Vuelpius Lingen.
Henricus Bodius.
Hermannus Bonnus.
Hermannus Bufchi' Pafiphilus.
Hermannus Heffus.
Hermannus Kiffuuick.
Hermannus Italus.
Hermannus Lufcus.
Hetzerus.
Hieronymus Baffunus.
Hieronymus GalathŠus.
Hieronymus Cato Pifaurien.
Hieronymus Marius.
Hieronymus de Praga.
Hieronymus Sauonen.
Hieronymus Schiurpff.
Hieronymus Vicellerius Fribur.
Hieronymus Vuolfius.
Hiob Gaft.

   

 

Hippinus.
Hortenfius Tranquillus, alißs
   Hieremias, alißs Landus.
Hugo Latimerus.
Huldrychus Encauftius.
Huldrych' Hatheu', fiue de Vt
Huldrychus Mutius Huguuald'
Huldrychus Zuinglius Toggius.

Certorum auct. li-
bri prohibiti.

Henrici Bebelij Iuftingen Face-
   tiŠ, Inftitutio puerorum, Tri˙
   phus Veneris.
Hieronymi Gebuileri lib, de Sa-
   crilegio. Item Exhortation ad fa
   cram communionem.
Hieronymi Mesfii difcurfus, Pro
   uerbia & Pronoftica.
Hieronymi SauonarolŠ Ferrari-
   en. In Exodum Sermo primus
   incipiens: Domine quid multi-
   plicati, &c. Item Sermo fec˙dus
   incipiens: Effendo noi, &c. Item
   Sermo tertius fuper In exito If-
   rael &c. Item Sermo vi. in illud,
   Quantˇ magis opprimebat eos
   &c. Item Sermo x in illud, Cla-
   mor ergo filiorum Ifrael &c. I-
   tem Sermo xij. in illud, Refpon
   dens Moyfesait &c. Item Ser-
   mo XX. in illud Pfalm. PalpebrŠ
                                     B3

 

 

 

 

   eius. interrogant filios hom. &c.
   ItÚ Exhortatio habita ad popu
   l˙ incipiÚs, HauÚdo fi Ó fare &c.
   Item in C§cionibus per totum
   annum, concio vij. fuper Ruth,
   cuius initium eft, Il lume natu-
   rale de la raggione &c.
   Item Ý C§cionibus fuper Amos
   & Zachariam Concio sih. in il.
   lud, Audite verbum hoc vaccŠ
   pingues &c.
   Item in Iob, Concio xiiij. incipi
   ens, Beatus vir qui corripitur ß
   Domino &c.
   Item in EzechielÚ, Sermo xxi. in
   illud, Dixit Dominus, Audite
   me tranfire per mediam ciuita-
   tem &c. Item Sermo xxxij. in il
   lud, Et poft omnes abominatio
   nes tuas &c. Item Sermo xli. in
   illud, Et factus eft fermo D. & c.
   Item Cˇcio tertia, in Octaua E-
   piphaniŠ incipiens, Ecce gladi-
   us Domini &c.
   ItÚ liber infcriptus, Dialogo de
   la veritÓ.
HirenŠi Tripolitani Aphorifmi
   ex Ambrofio. Auguft. Lactan.
Hippophili MelßgŠi TheologiŠ
   compÚdium. Item Expofitio in
   Euangelium D. MatthŠi.
Hugonis Vualdi EpiftolŠ.

 

   

 

Incertorum auct. li
Prohibiti.

Henrici Quarti CŠf. vita.
Hiftoria de morte Ioannes Dia
   zij Hifpani, quÚ frater eius ger
   manus interfecit.
Hiftoria de German. origine.
Hiftoria de ijs, quŠ Ioanni Hufs
  in C§ftßtien. cˇcilio euener˙t.
HydromantiŠ ars, & fcripta oÝa.

Auctores quorum
libri & fcripta om-
nia prohibentur.

I

I

Acobus Bedrot' PludÚtinus.
Iacobus Hallis.
Iacobus Imelius.
Iacobus Iufti.
Iacobus Kautius.
Iacobus Kungius.
Iacobus Micyllus.
Iacob. MifnÚfis, alißs Iacobellus.
Iacobus Mylichius.
Iacobus Otherus.
Iacobus PrŠpofitus.
Iacobus Schegkius.
Iacobus Schenck.
                                  B 4

 

 

 

 

 

Iacobus Straufz.
Iacobus Zieglerus.
Ianus Cornatius.
Iafparus Bigel.
Ioachimus Camerarius.
Ioachimus Iesherus.
Ioachimus Morlinus.
Ioachimus Vadianus.
Ioachimus Vueftphalus.
Ioannes Aepinus.
Ioannes Agricola Iflebius.
Ioannes Alarco.
Ioannes Aleyfius Pafchalis.
Ioannes Apellus Norimbergen.
Ioannes Aftoe Anglus.
Ioannes Afuuarbij.
Ioannes Athenafius Veluanus.
Ioannes Auene Rubequen.
Ioannes Baliftarius.
Ioannes Baptifta Pifcatorius.
Ioannes Blafius.
Ioannes Brentius.
Ioannes Brifmannus.
Ioannes Bugenhagius Pomerß.

Ioannes Caluinus.
Ioannes Cßpanus fiue CßpÚfis.
Ioannes Cannerius.
Ioannes Carion.
Ioannes Caftellanus.
Ioannes Cheyferfpergenfis.
Ioannes Comander.
Ioannes Cofminius.

 

   

Ioannes Czaphko.
Ioannes Decanus Patauien.
Ioannes Denkius.
Ioannes Diazius.
Ioannes Doelfchi' VeltkirchÚ
Ioannes Draco, fiue Draconites
Ioannes Entomius.
Ioannes Foxus.
Ioannes Frßc. Cotta LÚburgius.
Ioannes Firfius Tigurinus.
Ioannes Frederus.
Ioannes Frith, Londin.
Ioannes Functius NorimbergÚ
Ioannes Gaftius Brifacen.
Ioannes Gigas Northufianus.
Ioannes Girardus.
Ioannes Grelus.
Ioannes Hallerus Tigurinus.
Ioannes Hanerus.
Ioannes Hartungus.
Ioannes Herold Acropolita.
Ioannes Heffus.
Ioannes Heruagius.
Ioannes Honburgius.
Ioannes Hoperus Anglus.
Ioannes Hoft.
Ioannes Hufchinus.
Ioannes Hofpinianus Steinanus.
Ioannes Huff.
Ioannes Hufirus.
Ioannes Huttichus.
Ioannes de Indagine.
                                B 5

 

 

 

 

Ioannes Keyferfpergius.
Ioannes Knoblouchus.
Ioannes ß Lasko Polonus.
Ioannes Lathman.
Ioannes Leonardus Sertorius.
Ioannes ß Leydis.
Ioannes Licaula.
Ioannes Lonicerus.
Ioannes de Lukauuetz.
Ioannes Mantelius.
Ioannes Mardeley.
Ioannes Marcellus Regiomout.
Ioannes Marpachius.
Ioannes Matter.
Ioannes le Mayere.
Ioannes Meyer.
Ioannes Montolonius.
Ioannes Muchkius.
Ioannes Oecolampadius.
Ioannes Oldencaftel Angelus.
Ioannes Oldendorpius.
Ioannes Oporinus.
Ioannes Pfeffinger.
Ioannes Philonius Dugo.
Ioannes Philologus.
Ioannes Piftorius ß Vuorden.
Ioannes Pollicarius CygnŠus.
Ioannes Polius Vueftphalus.
Ioannes Pomeranus.
Ioannes Poftellus.
Ioannes Pupperus Gochianus.
Ioannes Purpurei.
Ioannes Puruei Anglus.

 

   

 

Ioannes Przibram.
Ioannes Rhellicanus Tigurinus.
Ioannes Rhodophanta.
Ioannes Ribittus.
Ioannes Rihelius.
Ioannes Riuius Atthendorien.
Ioannes de Rochefort.
Ioannes de Rochefana.
Ioannes Rogors Anglus.
Ioannes Sagittarius Burdegalen.
Ioannes Sapidus.
Ioannes Sartoris.
Ioannes Schneppius.
Ioannes Schonerus Caroloftad.
Ioannes Schopher.
Ioannes Secerius.
Ioannes Sleidanus.
Ioannes Spangenbergius.
Ioannes Spinus.
Ioannes Splendianus.
Ioannes Staupitius.
Ioannes Stigelius.
Ioannes Stolfius.
Ioannes Stuck.
Ioannes Sturmius.
Ioannes Stumpf.
Ioannes Tzapko.
Ioannes Valdefius.
Ioannes Vannius.
Ioa. Veltkirchius, fiue Velcurio.
Ioannes Vijck.
Ioannes de Vueffalia.

Ioannes Vuiclephus.

 

 

 

 

 

Ioß. Vitiliagius, qui & Brent.
Ioß. Vuillebrochius Dßtifcanu.
Ioß. Vuolphius Tigurinus.
Ioannes de Vuorde.
Ioannes Zuickius.
Iob. Gaft.
Iodocus Coch, fiue Coccus, qui
   &iuftus Ionas.
Ioducus Vuillichius.
Ionas, qui & Iodocus Cocus.
Ionas Philologus.
Iofephus Grumpeck.
Iofephus Clug.
Iofias Sinilerus.
Iflebius.
Iulius CŠfar. P.
Iulius Mediolanen. Apoftata.
Iulius Dominicus Caramanius.
Iuftes Menius Ifenaten.
Iuftus Ionas, feu Iodocus Coch.
   vel Cocus.
Iuftus Velfius.

Certorum auct. lib.
prohibiti.

Iacobi Almain liber contra Tho
   mam de Vio.
Iacobi Bophart de ftudio litera
   rum, & iuuentute erudiÚda lib.
Iacobi Brunfuuicenfis Catheche
   fis puerilis.
Iacobi ß Burgund. Apologia ad

 

   

   Carolum CŠfarem.
Iacobi Fabri Comment. in Euan
   gelia. Item in Epift. D. Pauli. ItÚ
   in Epift. Canonica. Item de tri
   bus Magdalenis Item in Pfalm.
Iacobi Ottheri Sermones. Item
   fpeculum fatuorum.
Iacob. SchŠpperi Tremonißi Mo
   nomachia Dauidis & GoliŠ.
Ioachimi Abbatis liber c§tra Pe-
   trum Lombar.
Ioachimi Tingelbergen. opera
   omnia GeomßtiŠ, & cuicfuis ge
   neris Diuinationis.
Ioannis BaptiftŠ Gelli liber in-
   fcriptus, Caprici del Bottaio.
Ioannis de Barro libri & fcripta
   omnia MagicŠ artis.
Ioannis Boccacij lib. infcrip. Cen
   to nouelle, quer' il Decamero-
   ne.     Vide Boccacij.
Ioannis CafŠ poemata.
Ioß. Cufpiniani lib. infcrip. Imp.
   & CŠf. viŠ cum imaginib. ad
   viuam effigiem expreffis.
Ioannis Fabricij Motani Poema-
   to omnia.
Ioannis Gertophij Recriminatio
   aduerfus Edoard˙ LŠ˙ Angl˙.
Ioßnis Lubicenfis de Antichrifti
   aduentu, & de Meffia IudŠor˙.
Ioannis Mahufij Aldernaden.
   Epitome Annotationum Eraf-

 

 

 

 

 

   mi in nouum Teftamentum.
Ioßnis Pici Carthufien. Paraphra
   fes, & Annotationes in pfalm.
Ioannis Reuclini Speculum ocu-
   lare, De verbo mirifico, Ars
   Cabaliftica.
Ioannis Rhuteni TabulŠ locor˙
   communi˙ vtriufq; TeftamÚti.
Ioß. Saxonis lib. de Iudicijs aftr.
Ioßnis Soteris lib. fiue Epigrßma
   ta ex barijs auctorib' collecta.
Ioannis Sutel de terribili exci-
   dio Hierofolymitaru.
Ioannis Vunfchelburgenfis de fi
   gnis, & miraculis falfis, & de fu-
   perftitionibus.
Iuliani Collen. Tractatus de cer
   titudine GratiŠ Dei, & falutis
   noftrŠ

Incertorum auct. li
bri Prohibiti.

Imperatorum ac CŠfarum vitŠ.
Index Bibliorum impreffus Co-
   loniŠ in Šdibus Quentellianis.
Index vtriufque Teftamenti pe-
   nŔ fimilis indici Bibliorum Ro
   berti Stephani.
Inftruction Vifitationis SaxonicŠ.
Interpretatio nomin˙ Chaldeor.
Introductio puerorum.
Iulius Dialogus, alißs Aula.

 

   

 

Auctores quorum li
bri, & fcripta omnia
prohibentur.

K

K

Autius.
Knipftro Pomeranus.
Knopper Dellingius.
Kolbius.

Auctores quorum li
bri, & fcripta omnia
prohibentur.

L

L

Actantius Ragnonus.
Ambertus de Nigro Monte.
Laurentius Czoch.
Laurentius Tubbius Pomeran'.
Leonardus Culman.
Leo Iudas.
Lheonartus Fuchfius.
Leonard' Iacobus Northufianus.
Leonardus Strubin.
Leopoldus Dickius.
Lollardus.
Lucas Loflius.
Lucas Schroteyfen. RubeaquÚfis.

 

 

 

 

 

Lucius Herzerus.
Lucius PifŠus.
Ludouicus ab Eberftain.
Ludouicus Hethzer.
Ludouicus Lauaterus.
Lutherus.
Lyfmaninus.

Certorum auct. lib.
prohibiti.

Laurentij VallŠ. De falfa donati-
   one Conftantini. item de lib. ar
   bitrio. ItÚ Annotationes in No
   u˙ Teftament˙. itÚ de Volupt.
LucŠ Bettini lib. infcrip. Oracolo
   della Renouatiˇe della Chiefa.
LŠlij Capilupi Cento ex Vergil.
LucŠ Guarici Tractatus Aftrolo
   gicus I quo agitur de prŠteritus
   multor˙ homin˙ accidentibus.
   item de Aftrologia iudiciaria.
Luciani Mantuani Annotationes
   in Comment. D. Ionnis Chrifo
   fto. in Epiftolam ad Rom.
Luciani SamofatÚ. Dialogi, Mors
   Peregrini, & Philopatris.
Ludouici Pulcij Poemata.
Laonici Chalcondyle Athanien
   fis, De origine, & rebus geftis.
   Turcor˙ lib. X. Conrado Clau-
   ierio interprete.

 

   

 

Incertorum auctor.
libri prohibiti.

LamÚntati§es Petri, auctore Efdra
LamÚtatio, & quŠrim§ia MiffŠ.
LitaniŠ Germanorum.
Loci communes de bonis operi-
   bus, & de poteftate Ecclefiaftic.
Loca infignia.
Loci infigniores.
Loci omnium ferŔ capitum Euß
   geliorum.
Loci vtriufque Teftamenti.
Lucta Chriftiana.
Ludus Piramidam.
Libellus aureus quˇd idola, &c.
Liber infcriptus, Abdias de vitis
   xij. Apoft.
Liber infcriptus, An ftatui & di-
   gnitati Ecclefiafticorum magis
   conducat admittere Synodum
   Nationalem, piam, & liberam,
   quam decernere bello, &c.
Liber infcrip. Auguftini, & Hiero
   nymi Theologia.
Lib. infcrip. Alcuni iportanti luo
   chi tradotti fuor delle Epiftole
   latine di M. Frßcefco Petrarca:
   &c. contre Sonetti fuoi, & xviij
   Stanze del Berna, auanti il xx.
   Canto, &c.
Lib. infcrip. Bafilien. Ec. Cur Mif
   fam, &c.

 

 

 

 

 

Lib. infcrip. Bulla Diaboli, &c.
Lib. infcrip. Capo finto.
Lib. infcrip. Confilium de emen-
   danda Ecclefia.
Lib. infcrip. Confilium Pauli III.
   datum Imper. in belgis, c˙ Eu
   febij pamphilipia explicati§e.
Lib. infcrip. Cur Ecclefia quattu-
   or Euangelia acceptauit.
Lib. De auctoritate, officio, & po
   teftate Paftor˙ Ecclefiafticor˙.
Lib. de C
ťna Dominica.
Lib. de Conuentu Haganoen.
Lib. infcrip. De difciplina puero
   rum, recteque formandis eor˙
   ftudijs, & moribus, &c.
Lib infcrip. Dottrina veriffima
   tolta dal cap. 4. ß Rom. per con
   folar le afflitte confcientie.
Lib. De emendatione, & correcti
   one ftatus Chriftiani.
Lib. infcrip. Ex vetuftisfimis Or-
   thodoxor˙ patrum libris, &c.
   De genuino EuchariftiŠ nego-
   cij intellectu & vfu, &c.
Lib. De falfa Religione.
Lib. de Fatis MonarchiŠ Roma-
   nŠ sˇni˙, Vaticini˙ EfdrŠ, &c.
Lib. de Gratia & libero eius velo
   cique curfu.
Lib. Delle Statue, & imagini, &c.
Lib. infcri la forma della preghie
   re Ecclefiaftice con la maniera

 

   

  

   d'aminiftar'i Sacramenti, & ce
   lebrare il matrimonio.
Lib. delle Commisfioni & facul-
   tß che Papa Giulio III. ha cato
   ß M. paolo Odefcalco.
Libri della Ventura.
Lib. Hermetis Magi ad Aristote.
Lib. Decem annullorum, Quat-
   tuor fpeculor˙, Imagin˙ Tho-
   biŠ, Imaginum ptolomŠi, Virgi
   nalis, Clauicula Salomonis.
Libri Salomonis Magicis fuper-
   ftitionibus refertus.
Lib. infcrip. Illuft. & potentiff. Se
   natus populique AngliŠ fen-
   tentia, de eo confilio qu˛d pau
   lus Epifcop. Rom. &c.
Lib. infcrip. Opus Illustriff. & Ex
   cellentiff. feu fpectabilis viri Ca
   roli Magni, &c. contra Syno-
   d˙ quŠ in partibus GrŠcie pro
   adorandis imaginibus ftolidÚ,
   fiue arroganter gefta eft.
Lib. in orationem Dominicam.
Lib. in orationes dominicas falu
   berrimŠ, & fanctuf. mediati§es
   ex. lib. Catholicicorum patrum.
Liber Militantis.
Liber de Prouidentia Dei.
Lib. de Sacerdotio, legibus, & Sa
   crificijs papŠ, &c.
Liber de vera differentia RegiŠ
   poteftatis, EcclefiafticŠ.

 

 

 

 

 

Liber de vita iuuentutis inftitu-
   Úda, morib', & ftudijs corrigÚd.
Liber de Vnitate Ecclefiaftica.
Lib. infcrip. Itinerarium Petri per
   Clementem.
Liber infcript. Nicodemus de
   pasfione Chrifti.
Lib. infcr. lettera di. N. ad uno ß-
   bafciador di pap. Giulio Terz.
Lib. infc. pontificij Oratoris lega
   tio in C§uentu Norembergen.
Lib. infcri. Pauli IIII. PapŠ Rom.
   Epiftola confolatoria, & horta
   toria ad fuos dilectos filios, &c.
Lib. libelli, & opera vniuerfa, cu-
   iufc˙q; artis, facultatis, idioma
   tis, vel argumenti fint, etiam fi
   nullibi de Fide, aut de Relition-
   ne differant, quŠcunque ß qua-
   draginta annis citra fine nomi-
   ne auctoris, aut imprefforis, aut
   temporis, aut loci ipreffa funt.
Lib. & quŠc˙que pofthac impri-
   mentur cum titulo, vel fine ti-
   tulo auctoris, imprefforis, tÚpo
   ris, vel loci, fine licÚtia & appro
   batione i fcriptis habita ab Or
   dinario, & Inquifitore loci ubi
   opus excufum fuerit, feu ab a-
   lijs Ó fancta Sede Apoftolica ad
   id, fiue ab Inquifitiorib' fpeciali
   ter deputatis, & fine fide eiufdÚ
   licentiŠ, & approbationis in eo

 

   

  

   dem libro pariter impreffa.
Libri & Tractatus omnes qui ab
   imprefioribus quor˙uis libro-
   rum hŠreticorum hactenus ex-
   cufi funt, pro fulpectis habean
   tur, & nullatenus vendßtur, aut
   emantur, aut legantur, aut tene
   antur, nifi prius ab Ordinarijs,
   unÓ c˙ Inquifitoribus, fiue c˙
   Comiflaijs fanctŠ Inquifiti§is
   declarat˙ fit, eos neq; hŠrefes
   aur errores continere, neq; ab
   hŠriticis compofitos, vel edi-
   tos fuiffe, heq; execrabilis me-
   moriŠ cuiufuis hŠretici nomÚ,
   velvll˙ penit' veftigi˙ feruare.
Lib. & Tractat' oÚs quic˙q; poft
   hac vel ab imprefforibus HŠre
   ticis, vel ab ipfor˙ hŠreticor˙
   libros imprimÚtib' excudÚtur, cu
   iufc˙q; ifcripti§is, idiomatis, ar
   tis, & argu. fuerint, tÔq reiecti,
   & omnino prohibiti caueßtur.
Libri omnes & Tractatus cuiuf-
   cunq; infcriptionis, artis argu-
   menti, profesfiones, vel idioma
   tis fint, infuper Interpretation-
   nes, Verfiones, Commentaria,
   HiftoriŠ, EpiftolŠ, Carmina,
   Dialogi, Apologi, Scholia, & in
   vniuerfum prorfus omnia quŠ
   cunque ab hŠreticis compofita
   funt. vel in pofterum componÚ

 

 

 

 

  

   tur, vel fub hŠreticorum nomi
   ne, vel nuncupatione, fiue pa-
   trocinio inpreimentur, etiam fi
   nil prorfus de fide, vel de Reli-
   gione contineant.
Libri omnes, & fcripta Chyro-
   mantiŠ, PhyfionomiŠ, Aero-
   mßtiŠ, GeomßtiŠ, Hydromß
   vel NecromßtiŠ, fiue in quib.
   Sortilegia, Veneficia, Auguria,
   Atufpcia, Incßtati§es, MagicŠ
   artis vel AftrologiŠ indiciariŠ
   Diuinationes circa futuros cˇ
   tingentes euentus, aut eventu˙
   fucceffus, fiue fortuitos cafus,
   ijs tantum naturalibus obferua
   tionibus exceptis, quŠ Nauiga-
   tionis, Agricolationis, fiue Me-
   dicŠ artis iuuandŠ gratia con-
   fcriptŠ funt.
Libri omnes Decetis quorum-
   cunque Pontificum, vel Con-
   ciliorum condemnati.

Auctores quorum
libri, & fcripta om-
nia prohibentur.

M

M

Arcellus Palingenus Stel
   latus.

 

   

 

Marcus Antonius Caluinus.
Marcus Antonius Coruinus.
Marcus Cordelius Torgenfis.
Marcus Ephefinus.
Marcus Tilemanus Heshufius.
Marfilius de Padua.
Martiniko.
Martinus borrhaus Stugardian.
Martinus bucerus.
Martinus Frectus.
Martinus Lutherus.
Martinus Meglin.
Martinus Oftermincherus.
MatthŠus Alberus.
MatthŠus, q & Affartius Scoffer
MatthŠus Phylargius.
MatthŠus Zellius KeiferfpergÚ.
MatthŠus Zifer.
Mathias Flaccus Illyricus.
Maturinus Corderius.
Maximilianus Maurus.
Melanchton.
Mechior Ambachius.
Mechior Clinch.
Melchior Hofmannus.
Menmon Simon.
Menradus Moltherus.
Michael Cellarius.
Michael de Cefena.
Michael Rotingius.
Michael Seruetus.
Michael fellarius.
Michael Toxita.

 

 

 

 

 

Myconius Ofualdus.
Milo Conuerdale Eboracen.
Morlinus.
Muncerus.
Munfterus.
Murnerus.
Mufculus.

Certorum auct. lib.
prohibiti.

Marci Antonij Flamminij Para-
   phrafes, & Comment. in Ps. ItÚ
   LitterŠ, & Carmina omnia.
Marci pagani Carmina.
Maffuccij falernitani NouellŠ.
Merlini Angli liber obfcurarum
   prŠdictionum.

Auctor˙ incerti no
minis lib. prohibiti.

MagicŠ artis libri, & fcripta ora.
Maniera di tener ad infeguar' i
   figliuoli Chriftiani.
Margarita Theologica.
Matrimonio delli preti, & delle
   monache.
Medicina animŠ.
Medicina animŠ pro fanis fi-
   mul & Šgrotis inftante morte.
Meditationes i Oration. Dom.
Meditationes, & precationes piŠ
                                       admo

 

   

 

   admodum vtiles, & neceffariŠ
   pro formßdis t¨m c§fcientijs,
   t¨m moribus electorum.
Metaphrafes Epiftolarum D.
   Pauli ad communem Ecclefia-
   rum concordiam.
Methodus in prŠcipuos fcriptu-
   rŠ diuinŠ locos.             (duo.
Methodi facrŠ ScripturŠ   Tomi
Microfynodus Norimbergenfis
Miniftrorum verbi Argentinen-
   fium admonito ad miniftros
   Helueticos.
Modo di tener nell' infegnar', &
   nel predicar' al principio della
   Religione Chriftiana.
Modo, & via breue da confo-
   lar queilli che ftanno in perico-
   lo di morte.
Modus folemnis, & autenticus
   ad inquirendum, &c.

Auctores quor˙ li
bri, & fcripta om-
nia prohibentur.

N

N

Icolaus Amfdorfius.
Nicolaus Balingius.
Nicolaus Barbonius Vandope-
   ranus.
                                    C

 

 

 

 

 

Nicolaus Bryling.
Nicolaus Cabafila.
Nicolaus de Calabria.
Nicolaus Clemangis.
Nicolaus Galecus.
Nicolaus Galafius.
Nicolaus Hereforde Anglus.
Nicolaus Krompach.
Nicolaus Macchiauellus.
Nicolaus de Pelhrzimouu.
Nicolaus Quodus.
Nicolaus Radiuil Palatinus Vui
   hier.
Nicolaus RidlŠus.
Nicolaus Sceubelius.
Nicolaus Selueccerus.
Nicolaus Storkus.
Nicolaus Vdall Anglus.
Nilus Theffalonicen.

Certorum auct. lib.
prohibiti.

Nicolai Franci Carmina contra
   pet. Aretinum.
Nicolai Rhodigi Exhortatio ad
   Germaniam.  Item precatio-
   nes carmine confcriptŠ.
Nicolai de Tudifco Abb. Pan.
   Tractatus fuper C§cilio Bafil.
Nicolai Vuinmßni Colymbefes

 

     

   fiue de arte natandi Dialogus

Incertorum auct. li
bri prohibiti.

NecromatiŠ opera, & fcripta
   omnia.
NotoriŠ artis opera.
Nomenclator infignium fcripto
   rum.
NotŠ verŠ EcclefiŠ.

Auctores quor˙ li
bri, & fcripta om-
nia prohibentur.

O

O

Ecolampadius.
Ortolphus Marolt Frßcus.
Ofiander.
Ofualdus Myconius.
Otho Brunsfelfius.
Otho Cerberus pabergen.
Otho Henricus.
Otho Vinerius.
Otho Vuerdmillerus.
Ottonellus Vida.

Certorum auct. lib.
prohibiti.

Ogerij Dani FabulŠ.
                                 C 2

 

 

 

 

 

In Oidij Metmorphofeos li-
   bros Commentaria, fiue Enar
   rationes allegoricŠ, vel tropo-
   logicŠ.

Incertorum aucto.
libri prohibiti.

Oeconomica Chriftiana.
Onus EcclefiŠ.
Opera diuina della chriftiana
   vita. &c.
Optima ratio componendŠ Re
   ligionis quŠ fit.
Opus imperfectum in D. Matth.
   Euangelium D. Chrifostomo
   falfo attributum.
Orandi modus.
Oratio pro Iulio II. Lugure Ó quo
   dam bene docto, & chriftiano
   perfcripta.
Orati§es Dominicales Gryphij.

Auctores quor˙ li
bri, & fcripta om-
nia prohibentur.

P

P

Acimontanus Balthafar.
Paulus Cˇmodus Britannus.
Paulus Conftantinus Phrygio.
Paulus Dafypodius.

 

   

 

Paulus Eberus.
Paulus ab Eitzen.
Paulus Fagius.
Paulus Ritius Ifraelita.
Pellicanus Conradus.
Petrus Abailardus.
Petrus de Aragonia.
Petrus ArtopŠus.
Petrus Brubachius.
Petrus Cholinus.
Petrus Drefdenfis.
Petrus Ferrarien.
Petrus Ioan. de Villa Sereiatum.
Petrus de Luna.
Petrus Martyr Vermilius.
Petrus Martyr Verunglius.
Petrus Mifnen.
Petrus MolinŠus.
Petrus Olerius.
Petrus Paulus Vergerius.
Petrus Payne Anglus.
Petrus Sebiuilla.
Petrus Similerus.
Petrus Viretus
Petrus Vualdus.

Philippus Melanchton.
Philolethes.
PhilolthŠus IrenŠus Eupolitan'.
Pomeranus.

Certorum auct. lib.
prohibiti.

                               C 3

 

 

 

 

 

Pauli Dolfcij Pfalterium GrŠco
   carmine verfum, cum prŠfatio-
   ne Philip. Melanchtonis.
Petri de Abano opera Geoman-
   tiŠ. Item liber de imaginib. A-
   ftrolog. & de oÝ genere diunat.
Petri Aretini opera omnia.
Petri LignŠi parabolŠ.
Petri Mofellani Protegenfis Pe-
   dologia in puerorum vufum cˇ-
   scripta.
Petri de Virea peregrißtio Hier.
Philippi Catti aduerfus Henric˙
   Brunfuuicen.
Poggij Florentini FacetiŠ.
Polydori Vergilij de Inuent. rer.
Pomp. BarbŠ lib. de fecret. natur.

Incertorum auct. li
bri Prohibiti.

Paralipomena rerum memorab.
Pafquini, & Marphorij hymnus
   in Paulum III.
Pafquillus Fagius.
Pafquillus Germanicus.
Pafquillus profcriptus ß Triden-
   tino concilio.
Pafquillus femipoeta.
Pafquillorum Tomi duo.
Pafquilli omnes, omnesq; c§fcri
   ptiones in quibus Deo, aut fan
   ctis, aut facramentis, aut Catho

   

 

licŠ EcclefiŠ, & eius cultui, aut
   ApoftolicŠ fedi quomodoc˙
   que detrahatur.
Paffio Martini Lutheri fecund˙
   Marcellum.
Phalarifmus.
Phrafes facrŠ fcripturŠ.
PiŠ & ChriftianŠ EpiftolŠ cuiui
   dam ferui Iufu Chrifti de Fide,
   Operibus & Charitate.
Precationum aliquot, & piarum
   meditationum Enchiridion.
Precationes BiblicŠ.
Precationes ChriftianŠ ad imita
   tionem Pfalm.
Precationes DominicŠ Gryphij
Precationes Pfalmorum per loß.
   Honburgi˙ latinitate donatŠ.
Precedentie alla Apologia della
   Confesfione Vuirtembergen.
Proceffus Confiftorialis marty-
   rij Ioann. Huff.
Pfalterium Translationis vete-
   ris cum noua prŠfatione Mar-
   tini Luteri.
PyromantiŠ libri & scripta oÝa.

Auctores quorum li
bri, & fcripta omnia
prohibentur.

                                C 4

 

 

 

 

R

R

Abelefius.
Raidenus.
Raimundus Neophitus.
Raphael MufŠus.
Reinhard' Lorichi' Hadamari'.
Rhapfodus.
Rhegius Vrbanus.
Rheilicanus Tigurinus.
Ricardus Morifon Anglus.
Ricardus Samson.
Ricardus Tauerner.
Ricard' Thraci', de Todyngt§.
Richardus Vuich.
Robertus Anglus.
Robertus Barnes.
Robertus ß Mosham.
Robertus Stephanus.
Rod Gaial.
Rodulphus Baus.
Rodulphus Gualterus Tigurin'.

Certorum auct. lib.
prohibiti.

Raimundi Lulli opera per Gre-
   gor. XI. damnata.
Raimundi de Sabunde Theolo
   gia naturalis.

Incertorum auct. li
bri Prohibiti.

 

   

 

Ratio breuis facar˙ tractandar˙
   Concionum.
Ratio cur qui ConfefionÚ Au-
   guftanam profitentur &c.
Ratio & methodus confolandi
   periculofe decumbentes &c.
Receptatio omnium figurarum
   facrŠ fcripturŠ.
Reformatio EcclefiŠ Coronen.
Regis, & Senatus Anglici fenten
   tia de Concilio, quod Paulus
   Epifcopus Romanus MantuŠ
   futurum fimulauit.
Reftitutionum DoctrinŠ, & vitŠ
   ChriftianŠ liber per Monafte-
   rienfes Anabaptiftas editus.

Auctores quorum li
bri, & fcripta omnia
prohibentur.

S

S

Apidus Poeta
Scaplerus.
Schneppius.
Sebaldus Hauuenteuterus.
Sebaldus Heyden.
Sebaftianus Caftalio.
Sebaftianus Francus.
Sebaftianus Froschelius.
Sebaftianus Lepufculus.
                                  C 5

 

 

 

 

 

Sebaftianus Meyer
Sebaftianus Munfterus.
Servuetus Hyfpanus.
Simon Gryneus.
Simon Heffus.
Simon Sultzerus.
Stanislaus Orichonius Ruthen.
Stephanus Doletus.
Suuenckfeldius.

Certorum auct. lib.
prohibiti.

Serphini Dirmani Apologia pro
   Baptifta de Crema.
Sigiberti liber contra Papß Gre-
   gorium, & contra Epiftolas Pa
   fchalis PapŠ.
Stephani vuinctonien, Epifcopi
   De vera obedientia.

Incertorum auct. li
bri Prohibiti.

Scripta quŠdam PapŠ, & Monar
   charum de Concilio Tridenti
   no &c.                            (Max.
Scholia in Epift.  Paul. III. Pont.
SententiŠ pueriles.
Sermones conuiuales.
Sermones de prouidentia Dei.
Similitudinum, & disfimilitudi-
   num liber.

 

   

 

Simpliciff. & breuifi. Cathechif-
   mi Expofitio.
Simplex & fuccinct' orßdi mod'
Simulachri, hiftorie, & figure del
   la morte &c.
Somnium, & vaticinium EfdrŠ
   de fatis MonarchiŠ RomanŠ.
Speculum cťcorum ad cognitio
   nem EuangelicŠ veritatis.
Suermenica doctrina.
Summa totius ScripturŠ.
Summarium ScripturŠ.
Summa in Smaragdum fuper E-
   uangelia, & Epiftolas totius an
   ni, tam feparati, qußm vna c˙
   dicto auctore imprefia.
Supplicatio quorumdam apud
   Heluetios Euangeliftarum ad
   Epifcopum Conftantien.
Supputation annorum mundi.
Supplice effortatione di nuouo
   mandata all' Inuittiff. CŠf. Ca
   rolo v. &c.
Syncrama clarisfimorum viro-
   rum, qui halŠ counenerunt, fu
   per verbis in Cťna Domini.
Synodus Marcpurgen.

Auctores quorum li
bri, & fcripta omnia
prohibentur.
                     C 6

 

 

 

 

T

T

Heobaldus Gerthacius Bil
   licanus.
Theodorus Bibliander.
Thomas Blaurerus.
Thomas Cranmerus.
Thomas ab Hofen.
Thomas Muncerus.
Thomas Naogeorgus.
Thomas Platterus.
Thomas Venatorius.
Thomas Vuolfius.

Certorum auct. lib.
prohibiti.

Tanfilli Aloifii Poemata.
Thomitani Expofit. fuper Mat.
Tricasfii Chiromantia.

Incertor˙ auct. lib.
Prohibiti.

Thalmud HebrŠorum, eiufque
   gloffŠ, annotationes, interpre-
   tationes, & expofitiones oÚs.
Themata II4. Bafil. disputata.
Threni HiermiŠ myfticati.
Tractatus ad omnes in Chriftia-
   nam libertatem maleuolos.
Tractat' de redditib' & Decimis
Tragťdia de libero arbitrio.
Trigamus.

 

   

 

Trilogium pro Cathechiftis.
Troporum Theologicorum.
Turricella.
Tractatus de vera, & pura Eccle
   fis, D. Athanafio falfisfimÚ ad-
   fcriptus.                       (fto'.
Trattato del Beneficio di Chri-

Auctores quorum li
bri, & fcripta omnia
prohibentur.

V

V

Adianus Iochimus.
Valerius Anfelmus Ryd.
Valerius Philarcus.
Varemundus Luitholdus.
Vldaricus Zafius I. C.
Velcurio.
Vergerius.
Victor de Bordeus.
Victorinus Strigelius.
Vincentius ObfopŠus.
Vitilingius, fiue Brentius.
Viretus Petrus.
Vitus Theodorus.
Vitus Vuinfemius.
Vlricus Studerius.
Vlricus Velenus Minhonien.
Vlricus de Vtten.
Vrbanus Rhegius.
Vuendelinus ab Helbach.

 

 

 

 

 

Vuentzeslaus Linck.
Vuefelus, fiue Bafilius Groning.
Vuihelmus Nefenus.
Vuolfangus Fabricius Capito.
Vuolfangus Meufel.
Vuolfangus Mufculus.
Vuolfangus Ruefz.
Vuolfangus Maler.
Vuolfangus Vuiffemburgius.
Vueftphalus Ioachimus.

Certorum auct. lib.
prohibiti.

VallŠ de Libero arbitrio Tracta
   tus, & de falfa donatione Con
   ftanti. Item Annot. in No. Teft.
Viti Amerbachij Antiparadoxa.
   Item Commentaria in Pytha-
   gorŠ & Phocilidis Poemata. ItÚ
   Hiftoria de Sacerdotio Iefu
   Chrifti.

Incertorum auct. li
bri Prohibiti.

Valdenfium Confesfio, & Apo-
   logia fidei ad Vladislaum Re
   gem VngariŠ.
Varia doctorum, piorumque vi-
   rorum, De corrupto EcclefiŠ
   ftatu Poemata.
Viridarij fomaium de poteftate

 

   

 

   PapŠ, & princip˙ fŠcularium.
Vifitatio Saxonica;          (Lut.
VitŠ Patr˙ c˙ prŠfatione Mart.
Vita & gefta Hildebrandi.
VitŠ Pont. Rom. VuitenbergŠ
   impreffŠ.
Vn brieue modo, qual deue te-
   ner ciafcum. Padre.
Vnio disfidentium tripartita.
Vniuerfitatis Vuirtembergen. fe
   ria actio apud principÚ Frider.

X

X

Iftus Betuleus Auguftanus
   cum omnib. operib. fuis.

Z

Z

Afius
Zellius Key ferfperg. c˙
Zuinglius.
   omnibus operibus.


B I B L I A  P R O
hibita.

cap-b.gif (2839 bytes)IBLIA An-
tuerpiŠ im-
preffa p An
toni˙ Goi-
num. 1540.
Biblia Antu-
erpiŠ per IoannÚ Steelfi˙. 1538.
1 5 4 1. 1 5 4 2.

 

 

 

 

 

Biblia AntuerpiŠ per Martin˙
   CŠfarem 1 5 3 4.
Biblia Argentorati apud IoannÚ
   Schotum 1 5 3 5.
Biblia Argentorati GrŠcam apud
   Vuolfium CephalŠum 1 5 2 6.
   cum prŠfationibus Ioan. Loni-
   ceri, & infcriptionib. ac partitio
   nibus libris Bibliorum prŠfixis.
Biblia BafileŠ per AndreŃ Cra-
   tandrum 1 5 2 6.
Biblia BafileŠ per Frobennium
   1 5 2 2. 1 5 3 0. 1 5 3 8.
Biblia BafileŠ cum annotationi
  bus Sebaftiani Munfteri.
Biblia BafileŠ apud Nicolaum
   Brylingerum 1 5 4 4.
Biblia Lugduni apud Antoni˙
   Vincentium 1 5 4 5. 1 5 5 5.
Biblia Lugduni per Gulielmum
   Boule 1 5 3 7. 1 5 4 2.
Biblia Lugduni per Henric˙ Sa-
   uoret 1 5 3 6.
Biblia Lugduni apud Hugonem,
   a Porta 1 5 3 8. 1 5 4 2. 1 5 4 4.
Biblia Lugduni apud Iacobum
   iunctam 1 5 4 6. 1 5 4 8.
Biblia Lugduni apud hŠredes Ia
   cobi IunctŠ 1 5 4 9.
Biblia Lugduni  apud Ioannem
   Frellonium 1 5 5 1.
Biblia Lugduni apud Ioan. Iun
   ctam 1 5 4 4. 1 5 4 6.

 

   

 

Biblia Lugduni per ScipionÚ de
   Gabiano 1 5 3 6.
Biblia Lugduni per Sebaftian˙
   Gryphium 1 5 4 2.
Biblia Lugduni per Theobald˙
   Paganum 1 5 4 2.
Biblia Parifiis per Frßcifc˙ Gry-
   phium 1 5 4 1. 1 5 4 2.
Biblia Parifiis per Petrum Rey-
   nauld 1 5 4 0.
Biblia Parifiis per Robert˙ Ste-
   phenum 1 5 2 8. 1 5 3 2. 1 5 3 4.
   1 5 4 0. 1 5 4 5. 1 5 4 6.
Biblia Sebaftiani Caftalionis.
Biblia Tiguri per C Frofcouer˙
   1 5 3 9. 1 5 4 3.
Biblia Venutijs ad fignum Spei.
   1 5 4 4. 1 5 4 8.
Biblia Venetijs Ifidori Clarij.
Biblia cum recognitione Marti-
   ni Luteri.
Biblia vtriufque Teftamenti, c˙
   noua interpretatione, & copio
   fisfimis in eam Annotationib.
   per Rob. Stephanum 1 5 5 7.
Biblior˙ Index ColoniŠ ipref-
   ius, in Šdibus Quentellianis.
   1 5 2 9.
Cum vuniuerfis fimilibus Biblijs
   vbicunque excufis.
Biblia omnia vulgari idiomate,
   Germanico, Gallico, Hyfpani-
   co, Italico, Anglico, fiue Flßdri

 

 

 

 

 

   co &c. c§fcripta nullatenus vel
   imprimi, vel legi, vel teneri pof
   fint abfq; licentia facri Officij
   S. Rom. Inquifitionis in fcriptis
   habita.

N O V.  T E S T.

cap-n.gif (2535 bytes)OVVM Te-
ftament˙ An-
tuerpiŠ per Io
annÚ Batman
1 5 4 1.
Nouum Tefta-
   mentum per Adrianum de Ber
   gis & Chriftophorum de Re-
   munda & Zeel.
Nouum Teftamentum Lugdu-
   ni per Balthafar Arnouelles
   1 5 4 7.
Nouum Teftamentum Lugduni
   apud Gulielmum Rouiffium.
   1545.
Nouum Teftamentum Lugduni
   apud Sebaftianum Gryphium
   1 5 4 7. 1 5 5 5.
Nouum Teftamentum Lugduni
   Maximi Theophilia Florentini
   1 5 5 1.
Nouum Teftamentum Parifiis,
   adud Viduß Ma. ß Porta 1556.
Nouum Teftamentum Venetiys
   apud Cominum de Tridino
   1 5 4 6.
  

   

Nouum Teftamentum Venetijs
   in officina Francifci Bindoni,
   & MaphŠi Pafini 1 5 3 8.
Nouum Teftamentum cum du-
   plici interpretatione D. Erafmi
   & Veteris interpretis. Harmo-
   nia item Euang. & Indice &c.
Nouum Teftamentum apud Io
   annem Crifpinum 1 5 5 5.

Cum omnib. fimilibus libris No
   ui Teftamenti.
Noui Teftamenti libri vulgari i-
   diomate confcripti fine licen-
   tia infcriptis habita ab Officio
   S. Rom. & vniuerfalis Inquifiti
   onis nullatenus vel imprimi,
   vel teneri posfint.

T Y P O G R A P H I
Ŕ quorum officinis di-
uerforum Hereti-
corum opera
prodiere.

cap-a.gif (2923 bytes)Damus Petri
   Bafilien. im
   preflor.
Adamus Riue
   riz.
Andreas Cra-
tander Bafilien. impreffor.

 

 

 

 

 

Andreas Gefnerus Tigurin' im
   preffor.
Antonius Cauodeus Geneuen.
   impreffor.
Balthafar Lafius Bafilien. Impr.
BartholomŠus Vuefthemer' Ba
   filien. impreffor.
Chriftianus Egonolph' Marpur
   gen. & Francofur. impreffor.
Chriftophorus Frofcouerus Ti-
   gurinus impreffor.
Crato Mylius Argentorate. im
   preffor.
Eucharius Ceruicornus Marpur
   gen. impreffor.
Fredicus Peypus NorimbergÚ.
   impreffor.
Francifcus Brucciolus Venet. im
   preffor.
Francifcus Iacchius GeneuÚ imp
   reffor.
Georgius MachŠropeus Argen
   toraten. impreffor.
Georgius Rauu Vuitebergen.
   impreffor.
Georgius Vlricher Argentora-
   ten. impreffor.
Georgius Vuachterus Norimber
   gen. impreffor.
Henricus Petri Bafilien. impreff.
Heruagius impreffor Bafilien.
Hieronymus Curio Bafilien. im
   preffor.

 

   

 

Iacobus Burgefius Geneuen. im
   preffor.
Iacobus Cammerlander Argen-
   toraten. impreffor.
Iacobus Gefnerus.
Ioannes Aloyfius Pafchalis.
Ioannes Baptifta Pinerolius.
Ioannes Bebel Bafilien. impref-
   for.
Ioannes Crato Vuitembergen.
   impreffor.
Ioannes Geratdus Geneuen. im
   preffor.
Ioannes Heruagius Argentora-
   ten. impreffor.
Ioannes Knoblouchus Argento
   raten. impreffor.
Ioannes Luffe Vuitenbergen. im
   preffor.
Ioannes Montanus Norimber.
   gen. impreffor.
Ioannes Oporinus Bafileen.
   impreffor.
Ioannes PetrŠius Norimbergen.
   impreffor.
Ioannes Rihelius ArgentoratÚ.
   impreffor.
Ioannes Riueriz.
Ioannes Secerius Haganoen.
   impreffor.
Iofespus Klug Vuitebergen. im-
   preffor.
Laurentius Merlinus Geneuen.

 

 

 

 

 

   impreffor.
Mathias Apriarus ArgentoratÚ.
   impreffor.
Michael Blum Lypfien. Impref.
Michael Hyngrius Bafilien. im-
   reffor.
Michael martinus Stella BafiliÚ.
   impreffor.
Nicolaus brylingerus bafilien.
   impreffor.
Nicolaus Vuolrab Lypfien. im-
   reffor.
Petrus Scheffer.
Petrus brubachius Franco furtÚ.
   HaganoÚ. fiue HalÚ. impreffor.
Petrus Frentz Halen. impreffor.
Petrus Seitz VuitbergÚ. impreffor.
Philippus Vlhardus.
Robertus Stephanus.
Robertus Vuinther Bafilien
   impreffor.
Rodulphus Vuyffenbachius Ti
   gurinus.
Sigifmundus Grym. Augufta-
   num impreffor.
Thomas Platterus Bafilien. im-
   preffor.
Thomas Volfus bafiliÚ, impref.
Vlricus Morhardus Tubingen.
   impreffor.
Vlricus Neuber Norimbergen.
   impreffor.

 

   

 

Vuindelinus Rihelius Argento-
   raten. impreffor.
Vuolfius CephalŠus Argentora
   ten. impreffor.

 

 Libri Tractatus &
opera omnia,
cuiuf
cunque actoris, ar
tis, idiomatis,
& ar-
gumenti fint, quŠ
cunque typis,
arte,
vel induftria prŠdi-
ctorum,
& fimilium
impreffor˙, libros
hŠreticorum
impri
mentium, pofthac
excufa fuerint, inter
      prohibita
ha-
         beantur.

 

 

 

 

 

 

woodcut.gif (8538 bytes)

 

R O M AE
EX
O F F I C I N A  S A L
V I A N A   C V M   L I -
centia Superio-
ru xv. Menf.
Februarij.
1559
.

 

     

 

 

 

 

 

    This pocket edition of the
Index librorum prohibitorum
(1559) of the Roman Catho-
lic Church was purchased by
the    Houghton    Library,
Harvard  University,  from
Helmuth Domizlaff in 1979
with the George L. Lincoln
Fund.

    300 copies of this facsi-
mile have been printed for
distribution  at  the  Hough-
ton  Library  on  June  26,
1980,  to  members  of  the
Rare Books & Manuscripts
of  College  and  Research
Libraries, and 300 copies
have been printed for sale.

 

 

 http://www.aloha.net/~mikesch/