العربية  |  English  |  Español  |  Français  |  Русский  |  中文

List of Parties

Note: Information on the Supplementary Nagoya - Kuala-Lumpur Protocol on Liability and Redress is available under the Cartagena Protocol tab section.

Convention on Biological Diversity :  193 Parties (168 Signatures )

* Note : rtf = Ratification, acs = Accession, acp = Acceptance, apv = Approval, scs = Succession

Please click on a column heading to select a sorting order
No.  Country  Name Signed Party  
1.  Afghanistan  1992-06-12  2002-09-19  rtf   
2.  Albania    1994-01-05  acs   
3.  Algeria  1992-06-13  1995-08-14  rtf   
4.  Angola  1992-06-12  1998-04-01  rtf   
5.  Antigua and Barbuda  1992-06-05  1993-03-09  rtf   
6.  Argentina  1992-06-12  1994-11-22  rtf   
7.  Armenia  1992-06-13  1993-05-14  acp   
8.  Australia  1992-06-05  1993-06-18  rtf   
9.  Austria  1992-06-13  1994-08-18  rtf   
10.  Azerbaijan  1992-06-12  2000-08-03  apv   
11.  Bahamas  1992-06-12  1993-09-02  rtf   
12.  Bahrain  1992-06-09  1996-08-30  rtf   
13.  Bangladesh  1992-06-05  1994-05-03  rtf   
14.  Barbados  1992-06-12  1993-12-10  rtf   
15.  Belarus  1992-06-11  1993-09-08  rtf   
16.  Belgium  1992-06-05  1996-11-22  rtf   
17.  Belize  1992-06-13  1993-12-30  rtf   
18.  Benin  1992-06-13  1994-06-30  rtf   
19.  Bhutan  1992-06-11  1995-08-25  rtf   
20.  Bolivia  1992-06-13  1994-10-03  rtf   
21.  Bosnia and Herzegovina    2002-08-26  acs   
22.  Botswana  1992-06-08  1995-10-12  rtf   
23.  Brazil  1992-06-05  1994-02-28  rtf   
24.  Brunei Darussalam    2008-07-27  acs   
25.  Bulgaria  1992-06-12  1996-04-17  rtf   
26.  Burkina Faso  1992-06-12  1993-09-02  rtf   
27.  Burundi  1992-06-11  1997-04-15  rtf   
28.  Cambodia    1995-02-09  acs   
29.  Cameroon  1992-06-14  1994-10-19  rtf   
30.  Canada  1992-06-11  1992-12-04  rtf   
31.  Cape Verde  1992-06-12  1995-03-29  rtf   
32.  Central African Republic  1992-06-13  1995-03-15  rtf   
33.  Chad  1992-06-12  1994-06-07  rtf   
34.  Chile  1992-06-13  1994-09-09  rtf   
35.  China  1992-06-11  1993-01-05  rtf   
36.  Colombia  1992-06-12  1994-11-28  rtf   
37.  Comoros  1992-06-11  1994-09-29  rtf   
38.  Congo  1992-06-11  1996-08-01  rtf   
39.  Cook Islands  1992-06-12  1993-04-20  rtf   
40.  Costa Rica  1992-06-13  1994-08-26  rtf   
41.  Côte d'Ivoire  1992-06-10  1994-11-29  rtf   
42.  Croatia  1992-06-11  1996-10-07  rtf   
43.  Cuba  1992-06-12  1994-03-08  rtf   
44.  Cyprus  1992-06-12  1996-07-10  rtf   
45.  Czech Republic  1993-06-04  1993-12-03  apv   
46.  Democratic People's Republic of Korea  1992-06-11  1994-10-26  apv   
47.  Democratic Republic of the Congo  1992-06-11  1994-12-03  rtf   
48.  Denmark  1992-06-12  1993-12-21  rtf   
49.  Djibouti  1992-06-13  1994-09-01  rtf   
50.  Dominica    1994-04-06  rtf   
51.  Dominican Republic  1992-06-13  1996-11-25  rtf   
52.  Ecuador  1992-06-09  1993-02-23  rtf   
53.  Egypt  1992-06-09  1994-06-02  rtf   
54.  El Salvador  1992-06-13  1994-09-08  rtf   
55.  Equatorial Guinea    1994-12-06  acs   
56.  Eritrea    1996-03-21  acs   
57.  Estonia  1992-06-12  1994-07-27  rtf   
58.  Ethiopia  1992-06-10  1994-04-05  rtf   
59.  European Union  1992-06-13  1993-12-21  apv   
60.  Fiji  1992-10-09  1993-02-25  rtf   
61.  Finland  1992-06-05  1994-07-27  acp   
62.  France  1992-06-13  1994-07-01  rtf   
63.  Gabon  1992-06-12  1997-03-14  rtf   
64.  Gambia  1992-06-12  1994-06-10  rtf   
65.  Georgia    1994-06-02  acs   
66.  Germany  1992-06-12  1993-12-21  rtf   
67.  Ghana  1992-06-12  1994-08-29  rtf   
68.  Greece  1992-06-12  1994-08-04  rtf   
69.  Grenada  1992-12-03  1994-08-11  rtf   
70.  Guatemala  1992-06-13  1995-07-10  rtf   
71.  Guinea  1992-06-12  1993-05-07  rtf   
72.  Guinea-Bissau  1992-06-12  1995-10-27  rtf   
73.  Guyana  1992-06-13  1994-08-29  rtf   
74.  Haiti  1992-06-13  1996-09-25  rtf   
75.  Honduras  1992-06-13  1995-07-31  rtf   
76.  Hungary  1992-06-13  1994-02-24  rtf   
77.  Iceland  1992-06-10  1994-09-12  rtf   
78.  India  1992-06-05  1994-02-18  rtf   
79.  Indonesia  1992-06-05  1994-08-23  rtf   
80.  Iran (Islamic Republic of)  1992-06-14  1996-08-06  rtf   
81.  Iraq    2009-10-26  acs   
82.  Ireland  1992-06-13  1996-03-22  rtf   
83.  Israel  1992-06-11  1995-08-07  rtf   
84.  Italy  1992-06-05  1994-04-15  rtf   
85.  Jamaica  1992-06-11  1995-01-06  rtf   
86.  Japan  1992-06-13  1993-05-28  acp   
87.  Jordan  1992-06-11  1993-11-12  rtf   
88.  Kazakhstan  1992-06-09  1994-09-06  rtf   
89.  Kenya  1992-06-11  1994-07-26  rtf   
90.  Kiribati    1994-08-16  acs   
91.  Kuwait  1992-06-09  2002-08-02  rtf   
92.  Kyrgyzstan    1996-08-06  acs   
93.  Lao People's Democratic Republic    1996-09-20  acs   
94.  Latvia  1992-06-11  1995-12-14  rtf   
95.  Lebanon  1992-06-12  1994-12-15  rtf   
96.  Lesotho  1992-06-11  1995-01-10  rtf   
97.  Liberia  1992-06-12  2000-11-08  rtf   
98.  Libyan Arab Jamahiriya  1992-06-29  2001-07-12  rtf   
99.  Liechtenstein  1992-06-05  1997-11-19  rtf   
100.  Lithuania  1992-06-11  1996-02-01  rtf   
101.  Luxembourg  1992-06-09  1994-05-09  rtf   
102.  Madagascar  1992-06-08  1996-03-04  rtf   
103.  Malawi  1992-06-10  1994-02-02  rtf   
104.  Malaysia  1992-06-12  1994-06-24  rtf   
105.  Maldives  1992-06-12  1992-11-09  rtf   
106.  Mali  1992-09-30  1995-03-29  rtf   
107.  Malta  1992-06-12  2000-12-29  rtf   
108.  Marshall Islands  1992-06-12  1992-10-08  rtf   
109.  Mauritania  1992-06-12  1996-08-16  rtf   
110.  Mauritius  1992-06-10  1992-09-04  rtf   
111.  Mexico  1992-06-13  1993-03-11  rtf   
112.  Micronesia (Federated States of)  1992-06-12  1994-06-20  rtf   
113.  Monaco  1992-06-11  1992-11-20  rtf   
114.  Mongolia  1992-06-12  1993-09-30  rtf   
115.  Montenegro    2006-06-03  scs   
116.  Morocco  1992-06-13  1995-08-21  rtf   
117.  Mozambique  1992-06-12  1995-08-25  rtf   
118.  Myanmar  1992-06-11  1994-11-25  rtf   
119.  Namibia  1992-06-12  1997-05-16  rtf   
120.  Nauru  1992-06-05  1993-11-11  rtf   
121.  Nepal  1992-06-12  1993-11-23  rtf   
122.  Netherlands  1992-06-05  1994-07-12  acp   
123.  New Zealand  1992-06-12  1993-09-16  rtf   
124.  Nicaragua  1992-06-13  1995-11-20  rtf   
125.  Niger  1992-06-11  1995-07-25  rtf   
126.  Nigeria  1992-06-13  1994-08-29  rtf   
127.  Niue    1996-02-28  acs   
128.  Norway  1992-06-09  1993-07-09  rtf   
129.  Oman  1992-06-10  1995-02-08  rtf   
130.  Pakistan  1992-06-05  1994-07-26  rtf   
131.  Palau    1999-01-06  acs   
132.  Panama  1992-06-13  1995-01-17  rtf   
133.  Papua New Guinea  1992-06-13  1993-03-16  rtf   
134.  Paraguay  1992-06-12  1994-02-24  rtf   
135.  Peru  1992-06-12  1993-06-07  rtf   
136.  Philippines  1992-06-12  1993-10-08  rtf   
137.  Poland  1992-06-05  1996-01-18  rtf   
138.  Portugal  1992-06-13  1993-12-21  rtf   
139.  Qatar  1992-06-11  1996-08-21  rtf   
140.  Republic of Korea  1992-06-13  1994-10-03  rtf   
141.  Republic of Moldova  1992-06-05  1995-10-20  rtf   
142.  Romania  1992-06-05  1994-08-17  rtf   
143.  Russian Federation  1992-06-13  1995-04-05  rtf   
144.  Rwanda  1992-06-10  1996-05-29  rtf   
145.  Saint Kitts and Nevis  1992-06-12  1993-01-07  rtf   
146.  Saint Lucia    1993-07-28  acs   
147.  Saint Vincent and the Grenadines    1996-06-03  acs   
148.  Samoa  1992-06-12  1994-02-09  rtf   
149.  San Marino  1992-06-10  1994-10-28  rtf   
150.  Sao Tome and Principe  1992-06-12  1999-09-29  rtf   
151.  Saudi Arabia    2001-10-03  acs   
152.  Senegal  1992-06-13  1994-10-17  rtf   
153.  Serbia  1992-06-08  2002-03-01  rtf   
154.  Seychelles  1992-06-10  1992-09-22  rtf   
155.  Sierra Leone    1994-12-12  acs   
156.  Singapore  1992-06-12  1995-12-21  rtf   
157.  Slovakia  1993-05-19  1994-08-25  apv   
158.  Slovenia  1992-06-13  1996-07-09  rtf   
159.  Solomon Islands  1992-06-13  1995-10-03  rtf   
160.  Somalia    2009-12-10  acs   
161.  South Africa  1993-06-04  1995-11-02  rtf   
162.  Spain  1992-06-13  1993-12-21  rtf   
163.  Sri Lanka  1992-06-10  1994-03-23  rtf   
164.  Sudan  1992-06-09  1995-10-30  rtf   
165.  Suriname  1992-06-13  1996-01-12  rtf   
166.  Swaziland  1992-06-12  1994-11-09  rtf   
167.  Sweden  1992-06-08  1993-12-16  rtf   
168.  Switzerland  1992-06-12  1994-11-21  rtf   
169.  Syrian Arab Republic  1993-05-03  1996-01-04  rtf   
170.  Tajikistan    1997-10-29  acs   
171.  Thailand  1992-06-12  2004-01-29  rtf   
172.  The former Yugoslav Republic of Macedonia    1997-12-02  acs   
173.  Timor-Leste    2007-01-08  acs   
174.  Togo  1992-06-12  1995-10-04  acp   
175.  Tonga    1998-05-19  acs   
176.  Trinidad and Tobago  1992-06-11  1996-08-01  rtf   
177.  Tunisia  1992-06-13  1993-07-15  rtf   
178.  Turkey  1992-06-11  1997-02-14  rtf   
179.  Turkmenistan    1996-09-18  acs   
180.  Tuvalu  1992-06-08  2002-12-20  rtf   
181.  Uganda  1992-06-12  1993-09-08  rtf   
182.  Ukraine  1992-06-11  1995-02-07  rtf   
183.  United Arab Emirates  1992-06-11  2000-02-10  rtf   
184.  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  1992-06-12  1994-06-03  rtf   
185.  United Republic of Tanzania  1992-06-12  1996-03-08  rtf   
186.  Uruguay  1992-06-09  1993-11-05  rtf   
187.  Uzbekistan    1995-07-19  acs   
188.  Vanuatu  1992-06-09  1993-03-25  rtf   
189.  Venezuela  1992-06-12  1994-09-13  rtf   
190.  Viet Nam  1993-05-28  1994-11-16  rtf   
191.  Yemen  1992-06-12  1996-02-21  rtf   
192.  Zambia  1992-06-11  1993-05-28  rtf   
193.  Zimbabwe  1992-06-12  1994-11-11  rtf   
  Andorra         
  Holy See         
  United States of America  1993-06-04       

-->