Na osnovu čl. 8, 17. i 21. Zakona o izboru predsednika Republike ("Službeni glasnik RS", broj 111/07), shodno članu 34. stav 1. tačka 14, čl. 85. i 86. i članu 90. stav 3. Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni glasnik RS", br. 35/00 i 18/04),

Republička izborna komisija, na sednici održanoj 13. februara 2008. godine, utvrdila je i objavljuje

I Z V E Š T A J

O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE

I

Izbori za predsednika Republike, koje je raspisao predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Odlukom o raspisivanju izbora za predsednika Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 117/07), održani su 20. januara 2008. godine (prvo glasanje) i 3. i 12. februara 2008. godine (ponovljeno glasanje).

Na prvom glasanju, održanom 20. januara 2008. godine, nijedan kandidat nije dobio većinu glasova birača koji su glasali, što je utvrđeno u Izveštaju o rezultatima izbora za predsednika Republike održanih 20. januara 2008. godine ("Službeni glasnik RS", broj 8/08).

Stoga je Republička izborna komisija, u skladu sa članom 19. Zakona o izboru predsednika Republike, Odlukom o ponavljanju glasanja za izbor predsednika Republike ("Službeni glasnik RS", broj 8/08) odredila da se 3. februara 2008. godine obavi ponovljeno glasanje za izbor predsednika Republike, na kojem su učestvovala dva kandidata koja su na prvom glasanju dobila najveći broj glasova, i to:

1. Tomislav Nikolić, koga je predložila Srpska radikalna stranka, i
2. Boris Tadić, koga je predložila Demokratska stranka.

Republička izborna komisija je poništila ponovljeno glasanje na biračkom mestu broj 12 - Dobro Polje u opštini Boljevac i odredila da se glasanje na tom biračkom mestu ponovi 12. februara 2008. godine, pa je rezultat izbora, shodno članu 90. stav 3. Zakona o izboru narodnih poslanika, utvrđen tek po završetku ponovnog glasanja na tom biračkom mestu.

II

Izbori za predsednika Republike obavljeni su na 8.508 biračkih mesta u Republici Srbiji i 65 biračkih mesta u inostranstvu.

Konačni rezultati izbora za predsednika Republike, utvrđeni posle ponovljenog glasanja na sednici Republičke izborne komisije održanoj 13. februara 2008. godine, su sledeći:

- ukupan broj birača upisanih u birački spisak je 6.723.762;
- broj birača koji je glasao na biračkim mestima je 4.580.428;
- ukupan broj glasačkih listića primljenih na biračkim mestima je 6.777.107;
- ukupan broj neupotrebljenih glasačkih listića je 2.195.837;
- ukupan broj nevažećih glasačkih listića je 78.806;
- ukupan broj važećih glasačkih listića je 4.501.622; i
- broj glasova koji su dobili pojedini kandidati je :

Red. br.
Ime i prezime kandidata
Predlagač (stranka,
koalicija, grupa građana)
Broj glasova koje je kandidat dobio
% od broja birača koji su glasali
1.
Tomislav Nikolić Srpska radikalna stranka
2.197.155
47,97
2.
Boris Tadić Demokratska stranka
2.304.467
50,31

III

Na osnovu rezultata izbora utvrđenih u tački II ovog izveštaja, Republička izborna komisija je utvrdila da je za predsednika Republike, u skladu sa članom 21. stav 1. Zakona o izboru predsednika Republike, izabran BORIS TADIĆ, koji je na ponovljenom glasanju dobio najveći broj glasova.

IV

Ovaj izveštaj objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

02 broj 013-1066/08
U Beogradu, 13. februara 2008. godine

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

PREDSEDNICA
Sonja Brkić


--> 'use strict';