Fiets

Binnen haar beleid gericht op de bevordering van de duurzame mobiliteit legt de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer ook het accent op het belang van de fietsers. Daarom heeft de FOD, in 2004 al, binnen de Directie Duurzame Mobiliteit een fietsambtenaar benoemd, die nauw samenwerkt met de directie Verkeersveiligheid. Deze functie behelst de coördinatie, informatie en sensibilisatie binnen het federale beleid m.b.t. de fiets als verplaatsingsmodus. De eerste bedoeling hierbij is dat de federale overheid de fietsers een luisterend oor zou bieden.

De fietsambtenaar als enig aanspreekpunt (SPOC) binnen de FOD maakt het mogelijk beter in te spelen op de verwachtingen van de diverse betrokken partijen: de fietsers en hun verenigingen, de maatschappijen van openbaar vervoer, de politiediensten, de federaties van producenten en distributeurs, ... De aanwezigheid van een dergelijk aanspreekpunt maakt het voor de FOD mogelijk de expertise omtrent een veelomvattende problematiek te bundelen om op grond hiervan een doeltreffend en gecoördineerd beleid te voeren.

De coördinerende taak van de fietsambtenaar situeert zich vooral op het niveau van de federale administratie (in het bijzonder de horizontale relaties met departementen als de FOD Financiën, Binnenlandse Zaken en de dienst Consumentenbescherming), maar vertoont ook raakpunten met het fietsbeleid op Gewestniveau. Op Europees niveau werkt de fietsambtenaar mee aan de uitwisseling van goede praktijken binnen het netwerk van de European Cycling Federation (ECF).

Coördinatie is bovendien noodzakelijk in het licht van de uiteenlopende aspecten die bij fietsbeleid en verkeersveiligheid komen kijken: verkeerswetgeving, rechten van de “zwakke” weggebruikers, hun statuut in het verzekeringsrecht, intermodaliteit met het openbaar vervoer, verkeersopvoeding, wetgevend werk op het vlak van (para)fiscale maatregelen, gezondheidsaspecten, de kwaliteitsnormen voor fietsen en fietsonderdelen, enz.

Bijzondere aandacht gaat uit naar informatie en sensibilisatie over de verdiensten van de fiets als actieve modus voor de korte afstanden. In België wordt het aantal trips per fiets op een gemiddelde van een miljoen per dag geschat. De statistieken over de fietsverplaatsingen, zowel voor de dagelijkse verplaatsingen als voor het woon-werkverkeer, kunnen permanent worden geraadpleegd op onze website.

Contact

Voor specifieke vragen kan u terecht bij ons contactpunt "fietsambtenaar":

DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Peter Andries
Mail : peter.andries@mobilit.fgov.be
Tél.: 02 277 38 90

DG Wegverkeer en Verkeersveiligheid
Karel Hofman
Mail: Karel.hofman@mobilit.fgov.be
Tel.: 02 277 38 39