België in een Europees kader

In Europa neemt België een belangrijke plaats in op het vlak van vervoer en mobiliteit. Zo verbindt het door zijn geografische situatie op het kruispunt van wegen de Zuid-Europese landen met de Noord-Europese en de landen van Centraal-Europa met het westelijke deel. Bovendien zorgt de dichtheid van zijn wegen-, spoor- en fluvio-maritieme infrastructuurnetwerk ervoor dat België een belangrijk transitland is. Met zijn zeehavens en luchthavens (Brussel-Nationaal, Brussel-Zuid en Luik-Bierset) zijn de vervoersactiviteiten sterk gespecialiseerd.

Duurzaam gebruik van het vervoersnetwerk met een Europees vooruitzicht

De Europese Unie moedigt het duurzame gebruik van het vervoersnetwerk aan, in het bijzonder door de verschuiving naar meer duurzame vervoersmodi (modal shift) en door een meer rationeel gebruik van de weg. In dat kader, en in goede samenwerking met de bevoegde diensten van de FOD Mobiliteit en Vervoer en van de gewestelijke administraties, neemt de dienst Mobiliteit deel aan de volgende ontwikkelingsprocessen:

  • Europees vervoersnetwerk (TEN-T & RTE-T);
  • Eurovignet en Europese Elektronische Tolheffingsdienst (EETS & SET) (verordening (EG) 2009/750);
  • Intelligente Vervoersysteemen (ITS-STI) (richtlijn (EU) 2010/40).

Belgische vervoersinfrastructuren in de Europese context

De wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren stelt een mechanisme in van beveiliging en van bescherming van Europese en nationale kritieke infrastructuren, waarbij de FOD Mobiliteit en Vervoer optreedt als sectorale overheid voor de sector vervoer.

Zoals beschreven in de wet, is een kritieke infrastructuur « een installatie, een systeem of een deel daarvan, van federaal belang, dat van essentieel belang is voor het behoud van vitale maatschappelijke functies, de gezondheid, de veiligheid, de beveiliging, de economische welvaart of het maatschappelijk welzijn, waarvan de verstoring van de werking of de vernietiging een aanzienlijke weerslag zou hebben doordat die functies ontregeld zouden raken ».

Voor meer informatie over de beveiliging en de bescherming van kritieke infrastructuren kan u terecht op de website van het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken.

Deze wetgeving betreft ook de vervoersector. In de snapshot, die u onderaan kunt downloaden, vindt u algemene informatie over de sector vervoer en het belang van deze sector voor de samenleving.

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directie Mobiliteit
Tel: +32 (0) 2 277 38 79
Mail: DirMobSec@mobilit.fgov.be