Federaal Planbureau

De kaderovereenkomst tussen de FOD Mobiliteit en Vervoer en het Federaal Planbureau heeft als doelstellingen:

 • een geheel van vervoersindicatoren ontwikkelen;
 • een model creëren voor de voorspelling van de mobiliteit tot 2030 en de simulatie van de gevolgen van vervoersmaatregelen en –beleid (PLANET);
 • satellietrekeningen opstellen voor het vervoer.

In november 2009 werd deze kaderovereenkomst verlengd en ze krijgt nu een structurele basis. De algemene doelstellingen van de kaderovereenkomst zijn de volgende:

 • de ontwikkeling van de databank van indicatoren zal worden voortgezet en voortdurend worden verbeterd;
 • de komende jaren zal het werk aan de satellietrekeningen worden voortgezet op basis van de cijfers die beschikbaar zullen zijn bij de Nationale Bank van België;
 • andere simulaties zullen plaatsvinden op de mogelijke vervoersmaatregelen met een analyse van hun impact.

De databank van indicatoren

Op ons verzoek ontwikkelde het Federaal Planbureau een databank met mobiliteits- en vervoersindicatoren. Die databank verstrekt gedetailleerde informatie over de toestand en de evolutie van het vervoer en de mobiliteit in België. De indicatoren zijn gegroepeerd volgens zes thema’s:

 • de bedrijfstak vervoer;
 • de huishoudens en het vervoer;
 • de transportinfrastructuur;
 • het voertuigenpark en het transportmaterieel;
 • het verkeer en het vervoer;
 • de impact van de vervoersactiviteit.

De satellietrekeningen transport

Het onderzoeksproject heeft als doel transportsatellietrekeningen voor België te ontwikkelen. De satellietrekeningen vormen een uitbreiding van de analytische capaciteit van de nationale boekhouding voor de domeinen die er slechts gedeeltelijk in voorkomen. Daardoor kan de capaciteit van het centrale systeem worden uitgebreid en kan het worden verbeterd op het vlak van economische analyse en beleidsevaluatie.

Er worden afzonderlijke satellietrekeningen opgesteld voor:

 • het wegvervoer;
 • het lokaal openbaar vervoer;
 • het spoorwegvervoer;
 • de luchtvaart;
 • de binnenvaart;
 • het maritiem vervoer;
 • de vervoersondersteunende activiteiten.

Het PLANET-model

Het Federaal Planbureau ontwikkelt een model (PLANET) dat de wisselwerking tussen de economie en de transportsector beschrijft. Het model zal worden gebruikt voor:

 • middellange en langetermijnprojecties van de vraag naar zowel personen- als goederenvervoer in België;
 • simulaties van de weerslag van transportbeleidsmaatregelen;
 • kosten-batenanalyses van die transportbeleidmaatregelen.

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directie Mobiliteit
Tel: +32 (0) 2 277 38 79
Mail: DirMobSec@mobilit.fgov.be