VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE - Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret.

European FlagEuropa
Europa-Kommisionen

esdadeenfritnlptfisv

Call for tenders

B-Bruxelles: Uddannelsesaktiviteter til fordel for personale fra forbrugerorganisationer 2000/S 141-092333 - Udbudsbekendtgørelse

1. Adresser på den ordregivende myndighed: Europa-Kommissionen, GD for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse, Att: Hr. João Tata dos Anjos, Bygning B232, Kontor 5/9 , rue de la Loi/Wetstraat 200, B- 1049 Bruxelles/Brussel. Fax: (32-2) 299 63 02. E-mail: Joao.tata@cec.eu.int.

2. Kontraktens art: a. Tjenesteydelseskategori og beskrivelse af kontrakten: Udførelse af tjenesteydelser.

Kommissionen agter at tildele en kontrakt i forbindelse med organisering og gennemførelse af kortvarige uddannelsesmoduler, der er rettet mod personale fra forbrugerorganisationerne inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, dvs. de 15 medlemsstater i Den Europæiske Union og de 3 EØS-lande. Denne aktion sigter mod at forstærke professionalismen hos disses personale inden for deres horisontale ansvarsområder, hovedsageligt inden for:

- administration og økonomisk styring;

- lobbyisme;

- ekstern kommunikation.

Denne aktion skal påbegyndes i løbet af år 2000 og skal løbe i en periode på maksimalt 3 år.

Hvad angår Den Europæiske Union skal uddannelsen foregå på hvert medlemsstats officielle sprog. De bydende skal inkludere ydelse af pædagogisk understøttelse på de respektive officielle sprog. I EØS-landene skal uddannelsen foregå på engelsk. De bydende skal inkludere ydelse af pædagogisk understøttelse på dette sprog.

Uddannelsen skal inkludere ophold. Uddannelsesmodulerne skal have en varighed på 2-3 dage.

b. Kategori 11, CPC-referencenummer: 865, 866.

3. Sted for udførelsen af tjenesteydelserne: De 15 medlemsstater i Den Europæiske Union og de 3 EØS-lande.

4. Angivelse af, om udførelsen af tjenesteydelsen ved lov eller administrativ bestemmelse er forbeholdt en bestemt profession: Udførelsen af tjenesteydelsen er ikke forbeholdt en bestemt profession.

Oplysninger om juridiske personer: Juridiske personer er forpligtede til at opgive navne og faglige kvalifikationer på det personale, der bliver ansvarligt for tjenesteydelsen.

5. Opdeling i partier: Udbuddet er opdelt i 15 partier, der svarer til de 15 medlemsstater i Den Europæiske Union og 1 parti, der svarer til de 3 EØS-lande. Hvert parti vil omfatte de uddannelsesmoduler, der er nødvendige inden for hvert af ovennævnte hoveduddannelsesområder. Kommissionen vil være meget opmærksom på at fremme uddannelsen af personale fra forbrugerorganisationerne i de EU-medlemsstater og EØS-lande, hvor det er påvist, at disses forbrugerrepræsentation lider under åbenbar mangel på koordination eller strukturmæssige svagheder, der kan forhindre effektiviteten i deres forbrugeraktiviteter.

Der kan afgives bud på 1 parti, flere eller alle partier, men hvert parti skal behandles individuelt. Såfremt et bud omfatter flere partier, forbeholder Kommissionen sig ret til kun at godtage 1 del heraf.

For hvert træningsmodul skal buddet specificere de udgifter, der er direkte forbundet med uddannelsesaktiviteten. Leje af uddannelseslokaler og udgifter til deltagernes rejser og ophold skal anføres separat i buddene. Disse vil ikke blive taget i betragtning, når buddene skal sammenlignes og vil blive refunderet som udgifter ved fremsendelse af fakturaer. Alle oversættelsesudgifter, der imødeses, skal anføres separat i buddene og bør ikke overskride 3 000 EUR for hver medlemsstat og 1 000 EUR for hvert EØS-land.

6. Alternative bud: Der accepteres ingen alternative bud på denne kontrakt.

7. Ansøgerne skal være etableret inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

8. Dokumenterne vedrørende udbuddet (udbudsmaterialet, kontraktform og almindelige vilkår, der er gældende for Europa-Kommissionens tjenesteydelseskontrakter) kan bestilles uden beregning fra den adresse og den tjenestegren, der er angivet i punkt 1, senest 40 dage fra datoen for afsendelse af bekendtgørelsen til Publikationskontoret. Ansøgere skal angive, om de ønsker at modtage dem pr. brev, telefax eller elektronisk post.

9. Buddet skal indeholde:

- den bydendes navn og adresse;

- de oplysninger, der fremgår af udvælgelseskriterierne for kontrakten (se punkt 15).

- de oplysninger, der fremgår af tildelingskriterierne for kontrakten (se punkt 16);

- oplysninger, der kan sætte Kommissionen i stand til at danne sig en mening.

10. Sidste frist for modtagelse af bud: Buddene skal være Kommissionen i hænde, i tre eksemplarer, på nedenstående adresse, senest den 15.9.2000: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse, hr. João Tata dos Anjos, bygning B 232, kontor 5/9, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

a) enten som rekommanderet brev, der skal være afsendt senest den 15.9.2000 (poststemplet er gældende);

b) eller afleveret (enten personligt eller ved en befuldmægtiget repræsentant eller en privat kurertjeneste) til ovennævnte tjenestegrens sekretariat, senest den 15.9.2000 (16.00). I dette tilfælde vil bevis for afgivelse være en dateret kvittering, der er underskrevet af den tjenestemand ved ovennævnte tjenestegren, som dokumenterne blev overdraget.

Alle 3 eksemplarer skal lægges i en forseglet kuvert, der selv er indeholdt i en anden forseglet kuvert. Den yderste kuvert skal være påført ovennævnte adresse og den inderste kuvert skal være påført samme adresse og ordlyden "Appel d'offres - à ne pas ouvrir par le service du courrier interne". Såfremt der anvendes selvklæbende kuverter, skal disse forsegles med tape, og afsenderen skal underskrive hen over strimlen.

11. Åbningen af buddene:

a) 1 repræsentant for hver bydende har adgang til at overvære åbningen.

b) Buddene vil blive åbnet den 22.9.2000 (22.00), rue Belliard 232, B-1040 Bruxelles.

12. Sikkerhedsstillelse eller garanti: Den bydende kan blive bedt om at stille Kommissionen en garanti, der svarer til en procentdel på 10 til 30 % af kontraktens samlede værdi.

13. Betalingsvilkår: Betalinger vil ske i afdrag, i overensstemmelse med følgende fremgangsmåde:

- 30 % senest 60 dage efter underskrivelsen af kontrakten,

- 30 % senest 60 dage efter Kommissionens modtagelse og godkendelse af rapporten om forløbet,

- 40 % senest 60 dage efter Kommissionens modtagelse og godkendelse af regnskab og endelig rapport.

14. Retlig form, der skal antages af en sammenslutning af tjenesteydere, der tildeles kontrakten: Der kræves ingen særlig retlig form.

15. De bydende skal vedstå deres bud i 3 år regnet fra sidste frist for afgivelse af bud, medmindre der indgås en specifik aftale eller der tages en specifik beslutning af Kommissionen.

16. Udvælgelseskriterier: Ansøgerne skal godtgøre, at de opfylder nedenstående minimumskrav:

- de skal levere bevis for deres økonomiske og finansielle soliditet i form af balancer eller bekræftede uddrag af balancer for de seneste 3 år;

- de skal have minimum 3 års erfaring inden for uddannelse i økonomisk styring og administration, lobbyisme og ekstern kommunikation;

- de skal have minimum 3 års erfaring inden for voksenuddannelse;

- de skal have organiseret minimum 3 internatuddannelseskurser.

17. Tildelingskriterier: Kontrakten vil blive tildelt den bydende, der afgiver det fordelagtigste bud, dvs. det mest omkostningseffektive bud, vurderet ud fra følgende kriterier:

- kvaliteten af lærernes erfaring og undervisningskompetencer;

- de foreslåede uddannelsesaktiviteters pædagogiske kvalitet;

- relevans og sammenhæng i organisationen af uddannelsen set i forhold til de krav, der er angivet ovenfor;

- deres kendskab til Fællesskabets institutioners virkemåde, fællesskabspolitikker og EØS-landenes institutioners virkemåde.

18. Andre oplysninger: Se udbudsdokumenterne.

19. Dato for offentliggørelse af forhåndsmeddelelsen i "De Europæiske Fællesskabers Tidende": 10.4.2000 (EFT S 78).

20. Dato for afsendelse af bekendtgørelsen: 13.7.2000.

21. Dato for modtagelse af bekendtgørelsen i Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer: 13.7.2000.

22. Angivelse af, om indkøbet er omfattet af GATT-aftalen: Indkøbet er omfattet af Verdenshandelsorganisationens (WTO) aftale om offentlige indkøb.

Top

Call for tenders
FOOD SAFETY | PUBLIC HEALTH | CONSUMER PROTECTION | DIRECTORATE GENERAL "HEALTH & CONSUMER PROTECTION"

Hvad nyt ?

Mailbox

Site Map

Indeks

Søgning

Information

Undersøgelse