ΣΗΜΑΝΤΙKΗ ΑΝΑKΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙKΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ : Ανακοινώνεται ότι για τις πληροφορίες στον ηλεκτρονικό αυτό χώρο ισχύει παραίτηση από ευθύνη και a δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ασφάλεια  τροφίμων και  ζωοτροφών
EUROPA > Ευρωπαϊκή Επιτροπή > Υγεία και προστασία του καταναλωτή > Επισκόπηση > Ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών  Διάγραμμα του δικτυακού τόπου | Τι vέα 
| Έυρετήριο | Επικοινωνία
 
Διeύρυνsη

Την 1η Μαΐου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποδέχεται 10 νέα μέλη: την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, την Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβακική Δημοκρατία και τη Σλοβενία.

Πριν εισέλθουν στην ΕΕ, οι 10 προσχωρούσες χώρες οφείλουν να υιοθετήσουν τους κοινούς κανόνες και πρότυπα που αποτελούν το σώμα του δικαίου της ΕΕ. Η ΕΕ βοήθησε τις χώρες αυτές να υιοθετήσουν τους νόμους της ΕΕ και τους παρέχει οικονομική υποστήριξη για τη βελτίωση της υποδομής και της οικονομίας τους.

Η ασφάλεια τροφίμων έχει υψηλή προτεραιότητα στην ΕΕ και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις προετοιμασίες προσχώρησης. Τα νέα κράτη μέλη χρειάζεται να εξασφαλίσουν ότι εφαρμόζουν όλους τους κανόνες ασφάλειας τροφίμων και ότι έχουν θεσπίσει τους κατάλληλους μηχανισμούς έλεγχου.

Η διεύρυνση θα επεκτείνει ένα κοινό σύνολο κανόνων στα νέα κράτη μέλη υψώνοντας το συνολικό επίπεδο ασφάλειας τροφίμων. Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν την εγγύηση ότι μόνο ασφαλή τρόφιμα θα κυκλοφορούν ελεύθερα στη διευρυμένη Ένωση.

Η ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας προς τους κανόνες ασφάλειας τροφίμων της ΕΕ αποτελεί μια απαιτητική υποχρέωση για πολλές από τις προσχωρούσες χώρες. Η ΕΕ παρέχει οικονομική συνδρομή για την ανταπόκριση στην υποχρέωση εφαρμογής των απαιτήσεων ενώπιον της προσχώρησης και καταγράφει τις εξελίξεις.

Βλέπε σχετικές ανακοινώσειςen τύπου

Βλέπε σχετικές ομιλίεςen

Θα μπορούσατε να συμβουλευτείτε ‘Διεύρυνση ΕΕ: Ερωτήσεις και απαντήσεις σε θέματα ασφάλειας τροφίμων’pdf.

Ο ιστοχώρος διεύρυνσης της ΕΕ περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επέκταση της ΕΕ.

Βασικάen έγγραφα για τη διεύρυνση

Βλέπε σχετικά την Φωνήen του Καταναλωτή

 
Πόροι
Ομιλίεςen
Ανακοινωθέντα τύπουen
Consumer Voice Newsletteren
Δημοσιεύσειςen
Διεθνείς υποθέσεις
Οργανισμοίen
Codexen
Όροι εισαγωγήςen
Ζώα συντροφιάς και καλή μεταχείριση των ζώωνen
Διeύρυνsη

Ασφάλειατων τροφίμων
Υγεία και ορθή  μεταχείριση  των ζώων
Υγεία  των φυτών
Επιθεωρήσεις  του ΓΤΚΘ