ΣΗΜΑΝΤΙKΗ ΑΝΑKΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙKΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ : Ανακοινώνεται ότι για τις πληροφορίες στον ηλεκτρονικό αυτό χώρο ισχύει παραίτηση από ευθύνη και a δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Υγεία  των φυτών
EUROPA > Ευρωπαϊκή Επιτροπή > Υγεία και προστασία του καταναλωτή > Επισκόπηση > Υγεία των φυτών    Διάγραμμα του δικτυακού τόπου | Τι vέα 
| Έυρετήριο | Επικοινωνία
 
Γενετικοί πόροι

Ο εν λόγω τομέας καλύπτει δύο δραστηριότητες:

  • Η σημαντικότερη νέα εξέλιξη είναι η διεθνής συνθήκη του FAO (Οργανισμος Τροφίμων και Γεωργίας) σχετικά με τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία, την οποία υπέγραψαν η Κοινότητα και τα κράτη μέλη στις 6 Ιουνίου 2002. Αποτελεί ένα παγκόσμιο νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και την κοινή αξιοποίηση των οφελών από τη χρήση τους: η Επιτροπή καταρτίζει την παρούσα στιγμή πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την κύρωση της εν λόγω διεθνούς συνθήκης.
  • Η οδηγία του Συμβουλίου 98/95/EΚ τροποποιεί τις οδηγίες εμπορίας περί σπόρων και επιτρέπει την εξαίρεση των σπόρων παραδοσιακών (παλαιών) ποικιλιών ή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών από το συνήθη αυστηρό έλεγχο πριν από τη διάθεση στην αγορά. Έχουν καταρτιστεί οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους ειδικούς όρους για αυτού του είδους το υλικό.
 
Διεθνείς υποθέσεις
Οργανισμοίen
Codexen
Όροι εισαγωγήςen
Ζώα συντροφιάς και καλή μεταχείριση των ζώωνen
Διeύρυνsη

Ασφάλειατων τροφίμων
Υγεία και ορθή  μεταχείριση  των ζώων
Υγεία  των φυτών
Επιθεωρήσεις  του ΓΤΚΘ