VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE : Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret.

Plant Health
EUROPA > Europa-Kommissionen > Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse > Oversigt > Plantesundhed   Oversigt | Hvad nyt? | Indeks | Mailbox
 
Særlige emner
Call for proposals 2004
Skadegørere
Ejendomsrettigheder & Genressourcer
Frø og formeringsmateriale
Fødevare- og fodersikkerhed Startside
Dyresundhed og dyrevelfærd Startside
Plantesundhed
Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets kontrolbesøg Startside
Beslægtede websteder
Forbrugeranliggender
Folkesundhed
 
Plantesundhed - Indledning

Hovedmålet med EU’s lovgivning om plantesundhed er at beskytte sikkerheden ved fødevarer fremstillet på grundlag af planter og at sikre sundheden og kvaliteten af alle afgrøder i alle medlemsstater.

Den indeholder også bestemmelser om handel med planter og planteprodukter inden for EU samt indførsel fra resten af verden i overensstemmelse med internationale standarder og forpligtelser vedrørende plantesundhed.

EU overvåger salg og brug af plantebeskyttelsesmidler eller pesticider og fastsætter standarder for overvågning og kontrol med restkoncentrationer af pesticider. EU gennemfører også forebyggende foranstaltninger for at beskytte mod indslæbning og spredning af skadegørere på planter eller planteprodukter i EU. Ydermere sikres det, at kvalitetskravene vedrørende salg af frø og formeringsmateriale i EU overholdes.within the EU.

EU-lovgivningen dækker også intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende plantesorter samt bevaring og brug af genetiske ressourcer.

 
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
Ressourcer
Pressemeddelelser en
Publikationer en
Komitéer/udvalg en
Links en
Internationale anliggender
Organisationeren
Codexen
Importbetingelseren
Selskabsdyr og dyrevelfærden
Udvidelse