VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE : Informationen på denna webbplats omfattas av en ansvarsfriskrivning och ett meddelande om upphovsrätt.

Plant Health
EUROPA > Europeiska kommissionen > GD Hälsa och konsumentskydd > Översikt > Växtskydd   Översikt | Nyheter | Register | Brevlåda
 
Specifika teman
Call for proposals 2004
Skadegörare
Immaterialrätt
Utsäde och förökningsmaterial
Livsmedels- och fodersäkerhet
Djurhälsa och djurskydd
Växtskydd
Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor
Relaterade webbplatser
Konsumentfrågor
Folkhälsa
 
Växtskydd

Det främsta syftet med EU:s växtskyddslagstiftning är att skydda säkerheten hos livsmedel som härrör från växter och se till att grödorna är säkra och av hög kvalitet i alla medlemsstater.

Den reglerar även handeln med växter och växtprodukter inom EU och importen från resten av världen i enlighet med internationella standarder för växtskydd och därmed förbundna skyldigheter.

EU övervakar försäljningen och användningen av växtskyddsprodukter eller bekämpningsmedel och fastställer standarder för övervakning och kontroll av resthalter av bekämpningsmedel. Den inför förebyggande åtgärder för skydd mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom EU. Den ser även till att kvalitetsvillkoren för försäljning av utsäde och uppförökningsmaterial i EU uppfylls.

EU-lagstiftningen täcker även immaterialrättigheter för växtsorter samt bevarande och användning av genetiska resurser.

 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)
Resurser
Pressmeddelandenen
Publikationeren
Kommittéeren
Länkaren
Internationella frågor
Organisationeren
Codexen
Importvillkoren
Sällskapsdjur och djurs välbefinnandeen
Utvidgningen