VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE : Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret.

Plantesundhed
EUROPA > Europa-Kommissionen > Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse > Oversigt > Plantesundhed   Oversigt | Hvad nyt? | Indeks | Mailbox
 
Skadegørere - Einführung

Målet med EF-plantesundhedsordningen er at beskytte planter og planteprodukter mod indslæbning af skadegørere på planter og planteprodukter og mod spredning af disse i Fællesskabet.

EF-plantesundhedsordningen er fastlagt i Rådets direktiv 2000/29/EFpdf (som er en konsolideret version af direktiv 77/93/EØF). De overordnede principper er baseret på de bestemmelser, som findes i De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisations internationale plantebeskyttelseskonvention og WTO-aftalen om anvendelsen af sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger.

For at leve op til ovennævnte mål har medlemsstaterne ret og pligt til at lovgive om flytning af planter og planteprodukter på deres område samt om indførsel af planter og planteprodukter i Fællesskabet fra tredjelande. Tredjelande, som ønsker at indføre planter eller planteprodukter i Fællesskabet, er pålagt en række pligter.

 
Ressourcer
Pressemeddelelser en
Internationale anliggender
Organisationeren
Codexen
Importbetingelseren
Selskabsdyr og dyrevelfærden
Udvidelse

Fødevare- og fodersikkerhed
Dyresundhed og dyrevelfærd
Plantesundhed
Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets kontrolbesøg