VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE - Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret.

EUROPA Home Page
[EUROPA]
SCADplus
[SCADplus]

es
da
de
el
en
fr
it
nl
pt
fi
sv

Nyheder
Nyheder
ABC
ABC
Institutioner
Institutioner
Politikker
Politikker

VAREKONTROL

Produktsikkerhed


1) MÅL

Der skal på fællesskabsplan indføres et almindeligt sikkerhedskrav, i henhold til hvilket producenterne kun må markedsføre sikre produkter.

2) FÆLLESSKABSFORANSTALTNING

Rådets direktiv 92/59/EØF af 29. juni 1992 om produktsikkerhed i almindelighed.

3) INDHOLD

1. Definition af begreberne "produkt", "sikkert produkt", "farligt produkt", "producenter" og "distributører".

2. Direktivet finder først og fremmest anvendelse på forbrugsvarer.

3. Direktivets bestemmelser finder kun anvendelse, hvis der ikke i fællesskabsbestemmelserne findes specifikke bestemmelser for de pågældende produkters sikkerhed.

4. Et produkt betragtes som sikkert, når det er i overensstemmelse med de specifikke fællesskabsbestemmelser vedrørende det pågældende produkts sikkerhed. I mangel af sådanne bestemmelser vurderes et produkts overensstemmelse med de almindelige krav til sikkerhed ud fra de specifikke nationale bestemmelser vedrørende sikkerhed og sundhed, der skal opfyldes, for at et produkt kan markedsføres i den medlemsstat, hvor produktet er i omsætning. I mangel af fællesskabsbestemmelser eller nationale bestemmelser tages der ved vurderingen af, om et produkt er i overensstemmelse med de almindelige sikkerhedskrav, hensyn til:

  • de ikke-bindende nationale standarder, der bygger på en europæisk standard;
  • de tekniske specifikationer på fællesskabsplan;
  • de standarder, der er udarbejdet i den medlemsstat, hvor produktet er i omsætning;
  • god forretningsskik med hensyn til sundhed og sikkerhed inden for den pågældende sektor;
  • det tekniske og teknologiske stade.

5. Medlemsstaterne skal oprette en administrativ infrastruktur, der kan udpege risikofyldte eller farlige produkter for at sikre, at det almindelige sikkerhedskrav overholdes.

6. I direktivet nævnes en lang række foranstaltninger, som medlemsstaterne skal kunne gennemføre for at sikre, at det almindelige sikkerhedskrav overholdes.

7. I direktivet er der fastsat en beskyttelsesbestemmelse af generel karakter, der gælder for de forbrugsvarer, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne eller de nationale bestemmelser herfor, og som rummer risici for forbrugernes sundhed og sikkerhed, uden at produkterne udgør en alvorlig og umiddelbar fare, hvis disse produkter endnu ikke er omfattet af en tilsvarende gældende procedure på fællesskabsplan. På grundlag af denne bestemmelse kan enhver medlemsstat gennemføre begrænsninger med hensyn til omtalte produkter, samtidig med at der gives meddelelse til Kommissionen, som skal afgive udtalelse om, hvorvidt de gennemførte foranstaltninger er hensigtsmæssige.

8. Ved produkter, der udgør en alvorlig og umiddelbar risiko, hvis virkning rækker ud over den pågældende medlemsstats eget område, giver medlemsstaten Kommissionen meddelelse om, hvad man har gjort, eller hvilke uopsættelige foranstaltninger medlemsstaten vil tage for at begrænse eller forhindre produktets markedsføring. Kommissionen kontrollerer, om disse oplysninger er i overensstemmelse med direktivet, og videresender dem til de øvrige medlemsstater, der straks underretter Kommissionen om, hvilke foranstaltninger de træffer for at imødegå problemerne.

9. I visse tilfælde, bl.a. når der er uoverensstemmelse mellem medlemsstaterne med hensyn til, hvilke foranstaltninger der skal træffes, og når man med de specifikke fællesskabsprocedurer ikke er i stand til at imødegå den pågældende risiko, er der i direktivet fastsat en fællesskabsprocedure til vedtagelse af hasteforanstaltninger. I henhold til denne procedure kan Kommissionen bistået af Udvalget for Hastende Produktsikkerhedsproblemer beslutte, at medlemsstaterne pålægges at træffe enslydende foranstaltninger, der er tidsbegrænsede, i forbindelse med et produkt, der betragtes som farligt.

10. Hvis der i medfør af dette direktiv træffes en beslutning, skal der gives en begrundelse herfor, og beslutningen skal kunne indbringes for de kompetente domstole.

4) FRIST FOR MEDLEMSSTATERNES GENNEMFØRELSE AF BESTEMMELSERNE

29.06.1994

5) IKRAFTTRÆDELSESDATO (hvis forskellig fra punkt 4)

6) REFERENCER

EFT L 228 af 11.08.1992

7) VIDEREFØRELSE AF ARBEJDET

8) KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER


top top


Aktuelle emner
Aktuelle emner
Mail-box
Mail-box
Hvad nyt?
Hvad nyt?
Søgning
Søgning
Information
Information