VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE - Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret.

EUROPA Home Page
[EUROPA]
SCADplus
[SCADplus]

es
da
de
el
en
fr
it
nl
pt
fi
sv

Nyheder
Nyheder
ABC
ABC
Institutioner
Institutioner
Politikker
Politikker

REKLAME

Vildledende reklame


1) MÅL

Formålet med dette direktiv er at beskytte forbrugerne samt de personer, der udøver virksomhed som handlende, håndværkere eller industridrivende eller udøver et liberalt erhverv, samt interessen hos offentligheden i almindelighed mod vildledende reklame og illoyale følger heraf.

At lovgive om sammenlignende reklame.

2) FÆLLESSKABSFORANSTALTNING

Rådets direktiv 84/450/EØF af 10. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om vildledende reklame

Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 for at medtage sammenlignende reklame. Direktivet hedder nu Rådets direktiv af 10. september 1984 om vildledende reklame og sammenlignende reklame.

3) INDHOLD

Direktiv 84/450/EØF

1. Formålet med direktivet er at skabe mulighed for kontrol med vildledende reklame af hensyn til forbrugerne samt til såvel konkurrenterne som offentligheden i almindelighed.

2. Ved vurdering af, hvorvidt en reklame er vildledende, skal der tages hensyn til følgende:

 • egenskaberne ved varerne eller tjenesteydelserne;
 • pris;
 • betingelserne for levering af varerne og erlæggelse af tjenesteydelserne;
 • annoncørens status, egenskaber og rettigheder.

3. For at kontrollere vildledende reklamer skal medlemsstaterne sørge for, at de personer eller organisationer, der legitim interesse i at handle, har mulighed for:

 • at indbringe en sag vedrørende vildledende reklame for en domstol, og/eller
 • at forelægge denne reklame for en administrativ myndighed, som har kompetence til at træffe afgørelse om klager eller indlede retsforfølgning.

4. I denne forbindelse tillægger de enkelte medlemsstat selv domstolene eller de administrative myndigheder beføjelse til:

 • at påbyde, at en vildledende reklame bringes til opbør eller træffe foranstaltninger med dette for øje;
 • at forbyde en vildledende reklame, endnu før den når ud til offentligheden, eller træffe foranstaltninger med dette for øje,

også i tilfælde, hvor der ikke foreligger bevis for direkte tab eller skade, eller forsømmelse fra annoncørens side.

Disse foranstaltninger kan gennemføres ved en fremskyndet procedure med foreløbig eller endelig virkning.

Medlemsstaterne kan tillægge domstolene eller de administrative myndigheder beføjelser til at:

 • at påbyde indstilling af vildledende reklame;
 • at få en sådan reklame forbudt.

5. Når de i ovennævnte punkt 4 nævnte beføjelser udelukkende ligger hos en administrativ myndighed, bør der fastlægges en procedure, således at enhver uretmæssig eller utilbørlig udøvelse af den administrative myndigheds beføjelser kan undgås.

6. Dette direktiv er ikke til hinder for, at frivillig kontrol med vildledende reklame kan udøves af uafhængige organer, såfremt der ud over de i nævnte artikel omhandlede retslige eller administrative procedurer er mulighed for at indbringe sagen for sådanne organer.

7. Medlemsstaterne tillægger domstolene eller de administrative myndigheder beføjelse til i kraft af en administrativ eller civil procedure :

 • at kræve, at annoncøren fremlægger beviser for rigtigheden af de faktiske forhold, der gøres gældende i reklamen.
 • at anse sådanne faktiske forhold for urigtige, såfremt de beviser, der kræves ikke fremlægges eller er utilstrækkelige.

Direktiv 97/55/EF

8. Med dette direktiv indføres begrebet "sammenlignende reklame", der defineres således: "reklame, som direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller til varer eller tjenesteydelser, som udbydes af en konkurrent".

9. Sammenlignende reklame er tilladt, når følgende betingelser er opfyldt:

 • reklamen er ikke vildledende;
 • reklamen sammenligner varer eller tjenesteydelser, der opfylder samme behov eller tjener samme formål;
 • reklamen er objektiv og sammenligner en eller flere konkrete og relevante egenskaber, der kan dokumenteres, og som er repræsentative for disse varer eller tjenesteydelser, herunder prisen;
 • reklamen skaber ikke forveksling på markedet mellem annoncøren og en konkurrent;
 • reklamen bringer ikke en konkurrents varemærker, firmanavne, andre karakteristiske kendetegn i miskredit eller udsætter dem for nedvurdering;
 • for produkter med oprindelsesbetegnelse vedrører reklamen i hvert enkelt tilfælde produkter med samme betegnelse;
 • reklamen drager ikke utilbørligt fordel af den anseelse, der er knyttet til en konkurrents varemærke eller andre karakteristiske kendetegn;
 • reklamen fremstiller ikke en vare eller en tjenesteydelse som en imitation eller en kopi af en vare eller tjenesteydelser, der er dækket af et beskyttet varemærke eller firmanavn.

10. Bestemmelserne om bekæmpelse af vildledende reklame finder anvendelse på ulovlig sammenlignende reklame.

11. Direktivet indeholder en mulighed for at indføre foranstaltninger til behandling af klager fra forbrugerne - på tværs af grænserne - vedrørende sammenlignende reklame.

4) FRIST FOR MEDLEMSSTATERNES GENNEMFØRELSE AF BESTEMMELSERNE

5) IKRAFTTRÆDELSESDATO (hvis forskellig fra punkt 4)

6) REFERENCER

EFT L 250 af 19.09.1984

EFT L 290 af 23.10.1997
Berigtigelse
EFT L 194 af 10.07.1998
EFT L 151 af 18.06.1999

7) VIDEREFØRELSE AF ARBEJDET

8) KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER


top top


Aktuelle emner
Aktuelle emner
Mail-box
Mail-box
Hvad nyt?
Hvad nyt?
Søgning
Søgning
Information
Information