VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE - Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret.

EUROPA Home Page
[EUROPA]
SCADplus
[SCADplus]

es
da
de
el
en
fr
it
nl
pt
fi
sv

Nyheder
Nyheder
ABC
ABC
Institutioner
Institutioner
Politikker
Politikker

AFTALER

Urimelige kontraktvilkår


1) MÅL

At undgå urimelige kontraktvilkår i kontrakter indgået mellem en erhvervsdrivende og en forbruger.

2) FÆLLESSKABSFORANSTALTNING

Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler.

3) INDHOLD

1. Dette direktiv finder ikke anvendelse på kontraktvilkår, som afspejler:

  • love eller bindende administrative bestemmelser;
  • bestemmelser i internationale konventioner, som medlemsstaterne eller Fællesskabet er part i.

2. Et kontraktvilkår, der ikke har været genstand for individuel forhandling, anses for urimeligt, hvis det bevirker en betydelig skævhed i kontraktparternes rettigheder og forpligtelser til skade for forbrugeren.
Bilaget til direktivet indeholder en vejledende liste over de kontraktvilkår, der kan betegnes som urimelige.

3. Ved vurderingen af, om et kontraktvilkår er urimeligt, tages der hensyn til:

  • hvilken type vare eller tjenesteydelser aftalen omfatter;
  • omstændighederne i forbindelse med aftalens indgåelse;
  • de andre vilkår i aftalen eller i en anden aftale, som hænger sammen med denne.

Vurderingen af, om kontraktvilkårene er urimelige, omfatter hverken definitionen af aftalens hovedgenstand eller overensstemmelsen mellem pris og varer eller mellem tjenesteydelser og betalingen herfor, for så vidt disse vilkår er affattet klart og forståeligt.

4. Hvis der opstår tvivl om et kontraktvilkårs betydning, gælder den fortolkning, som er mest gunstig for forbrugeren.

5. Forbrugeren er ikke bundet af urimelige kontraktvilkår i en aftale, som er indgået med en erhvervsdrivende.

6. Medlemsstaterne iværksætter egnede foranstaltninger til at bringe anvendelsen af urimelige kontraktvilkår til ophør.

7. Senest den 31. december 1999 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om dette direktivs anvendelse.

4) FRIST FOR MEDLEMSSTATERNES GENNEMFØRELSE AF BESTEMMELSERNE

31.12.1994

5) IKRAFTTRÆDELSESDATO (hvis forskellig fra punkt 4)

11.05.1993

6) REFERENCER

EFT L 95 af 21.04.1993

7) VIDEREFØRELSE AF ARBEJDET

Yderligere information (på engelsk) findes på internet-siden tilhørende Generaldirektoratet for Forbrugerpolitik og Beskyttelse af Forbrugernes Sundhed.

8) KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER


top top


Aktuelle emner
Aktuelle emner
Mail-box
Mail-box
Hvad nyt?
Hvad nyt?
Søgning
Søgning
Information
Information