ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - Ανακοινώνεται ότι για τις πληροφορίες στον ηλεκτρονικό αυτό χώρο ισχύει παραίτηση από ευθύνη και δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

EUROPA Home Page
[EUROPA]
SCADplus
[SCADplus]

es
da
de
el
en
fr
it
nl
pt
fi
sv

Επικαιρότητα
Επικαιρότητα
ΑΒΓ
ΑΒΓ
Όργαvα
Όργαvα
Πολιτικές
Πολιτικές

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ασφάλεια των προϊόντων


1) ΣΤΟΧΟΣ

Επιβολή, σε κοινοτικό επίπεδο, της γενικής υποχρέωσης ασφαλείας, σύμφωνα με την οποία οι παραγωγοί υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά μόνο ασφαλή προϊόντα.

2) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Οδηγία 92/59/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1992 περί της γενικής ασφάλειας των προϊόντων.

3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. Ορισμός των ακόλουθων εννοιών: "προϊόν", "ασφαλή προϊόντα", "επικίνδυνα προϊόντα", "παραγωγοί", "διανομείς".

2. Η οδηγία εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο για καταναλωτικά προϊόντα.

3. Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εφόσον δεν υπάρχουν, στις κοινοτικές ρυθμίσεις, ειδικές διατάξεις που διέπουν την ασφάλεια των συγκεκριμένων προϊόντων.

4. Ένα προϊόν θεωρείται ασφαλές αν πληροί τις συγκεκριμένες κοινοτικές διατάξεις που διέπουν την ασφάλειά του. Όταν δεν υπάρχουν ειδικές κοινοτικές διατάξεις, ένα προϊόν θεωρείται ως ασφαλές όταν είναι σύμφωνο προς τις ειδικές εθνικές ρυθμίσεις στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας, προκειμένου να διατίθεται στο εμπόριο στο κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου κυκλοφορεί το προϊόν. Εάν δεν υπάρχουν κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις, η συμφωνία του προϊόντος προς τη γενική επιταγή ασφαλείας κρίνεται βάσει:

  • των μη υποχρεωτικών εθνικών προτύπων που μεταφέρουν ένα ευρωπαϊκό πρότυπο
  • των κοινοτικών τεχνικών προδιαγραφών
  • των προτύπων που εκδίδονται στο κράτος μέλος στο οποίο κυκλοφορεί το προϊόν
  • των κανόνων ορθής συμπεριφοράς όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια, οι οποίοι ισχύουν στον συγκεκριμένο τομέα των τεχνικών και τεχνολογικών γνώσεων.

5. Τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν τη διοικητική υποδομή που θα καταστήσει δυνατό τον εντοπισμό των προϊόντων που ενέχουν κινδύνους ή των επικίνδυνων προϊόντων, ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός της γενικής υποχρέωσης ασφαλείας.

6. Η οδηγία απαριθμεί μια μη περιοριστική σειρά μέτρων, που τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να λάβουν για να επιβάλουν το σεβασμό της γενικής υποχρέωσης ασφαλείας.

7. Η οδηγία θεσπίζει μία ρήτρα διασφάλισης με γενική ισχύ που εφαρμόζεται για τα καταναλωτικά προϊόντα που δεν είναι σύμφωνα με τις κοινοτικές ή εθνικές ρυθμίσεις που τα διέπουν, και τα οποία ενέχουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, χωρίς ωστόσο ο κίνδυνος να είναι σοβαρός και άμεσος, ενώ δεν ρυθμίζονται ακόμη από υπάρχουσες ισοδύναμες διαδικασίες σε κοινοτικό επίπεδο. Με βάση τη διάταξη αυτή, όλα τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν περιοριστικά μέτρα αναφορικά με τα παραπάνω προϊόντα, ενημερώνοντας την Επιτροπή, η οποία πρέπει να γνωμοδοτεί σχετικά με την καταλληλότητα των μέτρων που ελήφθησαν.

8. Αν ένα προϊόν που παρουσιάζει σοβαρό και άμεσο κίνδυνο υπερβαίνει το έδαφος του οικείου κράτους μέλους, το κράτος μέλος αυτό ενημερώνει την Επιτροπή για τα επείγοντα μέτρα που έλαβε ή που πρόκειται να λάβει για να περιορίσει ή να εμποδίσει την εμπορία του προϊόντος. Η Επιτροπή ελέγχει τη συμφωνία τους με τις διατάξεις της οδηγίας και τα διαβιβάζει στα υπόλοιπα κράτη μέλη, τα οποία στη συνέχεια κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή τα μέτρα που λαμβάνουν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

9. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις και κυρίως όταν υπάρχει διαφορά μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη θέσπιση μέτρων και αν οι ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις είναι ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση του εν λόγω κινδύνου, η οδηγία προβλέπει μία κοινοτική διαδικασία για τη λήψη επειγόντων μέτρων. Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, η Επιτροπή, επικουρούμενη από την επιτροπή έκτακτης ανάγκης, μπορεί να εκδώσει απόφαση που υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λάβουν ταυτόσημα και προσωρινά μέτρα, για ένα συγκεκριμένο προϊόν που θεωρείται επικίνδυνο.

10. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει της οδηγίας πρέπει να αιτιολογούνται. υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά των αποφάσεων ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

4) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

29.06.1994

5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ (αν διαφέρει από το 4)

6) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Επίσημη Εφημερίδα L 228 της 11.08.1992

7) ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

8) ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


κορυφή κορυφή


Θέματα καίριας σημασίας
Θέματα καίριας σημασίας
Γραμματoκιβώτιo
Γραμματoκιβώτιo
Τι vέα
Τι vέα
Διερεύvηση
Διερεύvηση
Πληρoφoρίες
Πληρoφoρίες