Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παραπλανητική διαφήμιση


1) ΣΤΟΧΟΣ

Η προστασία των καταναλωτών και των προσώπων που ασκούν εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και των συμφερόντων του κοινού γενικά από την παραπλανητική διαφήμιση και τις αθέμιτες συνέπειές της. Η κανονιστική ρύθμιση της συγκριτικής διαφήμισης.

2) ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Οδηγία 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Σεπτεμβρίου 1984 σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά την παραπλανητική διαφήμιση.

Τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 1997, προκειμένου να συμπεριληφθεί η συγκριτική διαφήμιση. Ο νέος τίτλος είναι: "Οδηγία 97/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 1997 για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση προκειμένου να συμπεριληφθεί η συγκριτική διαφήμιση".

3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οδηγία 84/450/ΕΟΚ

1. Η οδηγία αποσκοπεί στο να επιτρέψει τον έλεγχο της παραπλανητικής διαφήμισης προς όφελος των καταναλωτών, των ανταγωνιστών και γενικά του κοινού.

2. Για τον καθορισμό του παραπλανητικού χαρακτήρα μιας διαφήμισης λαμβάνονται υπόψη:

3. Προκειμένου να ελέγχεται η παραπλανητική διαφήμιση, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα πρόσωπα ή οι οργανώσεις που νομιμοποιούνται να αντιδράσουν σχετικά, μπορούν:

4. Στο πλαίσιο αυτό τα κράτη μέλη παρέχουν στα δικαστήρια ή στα αρμόδια διοικητικά όργανα εξουσίες οι οποίες τους επιτρέπουν:

έστω και αν δεν αποδεικνύεται ζημία ή πραγματική βλάβη, ούτε δόλος ή αμέλεια εκ μέρους του διαφημιζομένου.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να αποτελούν το αντικείμενο ταχείας διαδικασίας, προσωρινής ή οριστικής ισχύος.

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξουσιοδοτούν τα δικαστήρια ή τα αρμόδια διοικητικά τους όργανα να απαιτούν την έκδοση:

5. Εάν οι αρμοδιότητες που προβλέπει η παράγραφος 4 παραπάνω ασκούνται αποκλειστικά από διοικητικό όργανο, πρέπει να προβλέπονται τρόποι προσφυγής εναντίον κάθε καταχρηστικής ή αδικαιολόγητης άσκησης εξουσίας του ενδιαφερόμενου διοικητικού οργάνου.

6. Η οδηγία δεν αποκλείει τον εκούσιο έλεγχο της παραπλανητικής διαφήμισης από αυτόνομους οργανισμούς, εφόσον υπάρχουν και άλλες διαδικασίες που μπορούν να κινηθούν ενώπιόν τους εκτός των δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών.

7. Τα κράτη μέλη παρέχουν στα δικαστήρια ή στα αρμόδια διοικητικά όργανα τις κατάλληλες αρμοδιότητες που τους επιτρέπουν, κατά τη διάρκεια αστικής ή διοικητικής διαδικασίας:

Οδηγία 97/55/ΕΚ

8. Η οδηγία αυτή καθιερώνει τον ορισμό της συγκριτικής διαφήμισης ως εξής: "συγκριτική διαφήμιση": κάθε διαφήμιση που κατονομάζει ρητά ή υπονοεί έναν ανταγωνιστή ή τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από έναν ανταγωνιστή".

9. Η συγκριτική διαφήμιση είναι επιτρεπόμενη εφόσον πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

10. Οι διατάξεις που αφορούν την καταπολέμηση της παραπλανητικής διαφήμισης ισχύουν και για τη μη επιτρεπόμενη συγκριτική διαφήμιση.

11. Η οδηγία προβλέπει τη θέσπιση ενός συστήματος αντιμετώπισης των διασυνοριακών προσφυγών σε θέματα συγκριτικής διαφήμισης.

4) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (εάν δεν συμπίπτει με την προηγούμενη ημερομηνία)

6) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Επίσημη Εφημερίδα L 250 της 19.09.1984
Επίσημη Εφημερίδα L 290 της 23.10.1997

7) ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

8) ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ