BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.

EUROPA Home Page
[EUROPA]
SCADplus
[SCADplus]

es
da
de
el
en
fr
it
nl
pt
fi
sv

Nieuws
Nieuws
ABC
ABC
Instellingen
Instellingen
Beleid
Beleid

GOEDERENCONTROLE

Productveiligheid


1) DOELSTELLING

Op communautair niveau algemene veiligheidsverplichtingen vaststellen, volgens welke de producenten alleen veilige produkten op de markt mogen brengen.

2) COMMUNAUTAIRE MAATREGEL

Richtlijn 92/59/EEG van de Raad van 29 juni 1992 inzake algemene produktveiligheid.

3) INHOUD

1. Definitie van de volgende begrippen: "produkt", "veilige produkten", "gevaarlijke produkten", "producenten", "distributeurs".

2. De richtlijn is voornamelijk van toepassing op consumptiegoederen.

3. De bepalingen van deze richtlijn zijn van toepassing voor zover er in het kader van de communautaire voorschriften geen specifieke bepalingen ten aanzien van de veiligheid van de betrokken produkten bestaan.

4. Een produkt wordt als veilig beschouwd wanneer het conform de specifieke communautaire bepalingen voor de veiligheid ervan is. Bij het ontbreken van dergelijke bepalingen wordt een produkt veilig geacht wanneer het in overeenstemming is met de specifieke nationale voorschriften die door de Lid-Staat op wiens grondgebied het in het verkeer is, zijn opgesteld met betrekking tot de gezondheid en veiligheid waaraan het produkt moet voldoen om in de handel te mogen worden gebracht. Bij gebreke van communautaire of nationale voorschriften wordt bij de toetsing van een produkt aan de algemene veiligheidsvereisten rekening gehouden met:

  • de niet-verplichte nationale normen waarin Europese normen zijn omgezet;
  • de communautaire technische specificaties;
  • de normen die gelden in de Lid-Staat waar het produkt in het verkeer is;
  • in de betrokken sector geldende gedragscodes inzake gezondheid en veiligheid;
  • de stand van de vakkennis en techniek.

5. De Lid-Staten dienen te zorgen voor de administratieve infrastructuur waarmee gevaarlijke produkten kunnen worden geďdentificeerd om op die manier de naleving van de algemene veiligheidsvereisten te garanderen.

6. De richtlijn somt een niet-uitputtende reeks maatregelen op die de Lid-Staten moeten kunnen nemen om de naleving van de algemene veiligheidsvereisten af te dwingen.

7. De richtlijn bevat een algemene vrijwaringsclausule voor consumptiegoederen die niet overeenstemmen met de daarop van toepassing zijnde communautaire of nationale regelgeving en die een risico vormen voor de gezondheid en de veiligheid van de consumenten zonder evenwel een ernstig en onmiddellijk gevaar te vormen en waarvoor op communautair niveau nog geen equivalente procedure geldt. Op basis van deze bepaling kan iedere Lid-Staat ten aanzien van deze produkten beperkende maatregelen nemen, waarvan hij de Commissie op de hoogte brengt, die haar advies geeft over de gerechtvaardigdheid van de genomen maatregelen.

8. Wanneer een produkt ook buiten de betrokken Lid-Staat ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert, dient de Lid-Staat de Commissie ervan in kennis te stellen dat hij maatregelen heeft genomen of gaat nemen om het op de markt brengen van dit produkt te beperken of te voorkomen. De Commissie gaat na of de maatregelen in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze richtlijn en zij deelt de informatie mede aan de overige Lid-Staten, die op hun beurt de Commissie overwijld in kennis stellen van de door hen getroffen maatregelen.

9. Onder bepaalde omstandigheden en met name wanneer er een discrepantie tussen de Lid-Staten bestaat voor wat betreft de te nemen maatregelen en wanneer de specifieke communautaire regelgeving onvoldoende blijkt om het betrokken risico tegen te gaan, voorziet de richtlijn in een communautaire procedure voor het treffen van noodmaatregelen. Volgens deze procedure kan de Commissie, bijgestaan door een comité van noodgevallen, een beslissing nemen, waarbij de Lid-Staten worden verplicht identieke, in de tijd beperkte, maatregelen te nemen ten aanzien van een erkend gevaarlijk produkt.

10. Elk ingevolge deze richtlijn vastgesteld besluit dient te worden gemotiveerd. Bij de bevoegde rechterlijke instanties kan ertegen beroep worden aangetekend.

4) EINDDATUM VOOR DE TENUITVOERLEGGING VAN DE WETGEVING IN DE LID-STATEN

29.06.1994

5) DATUM VAN INWERKINGTREDING (indien verschillend van 4)6) REFERENTIES

Publikatieblad L 228, 11.08.1992

7) VERDERE WERKZAAMHEDEN8) UITVOERINGSMAATREGELEN VAN DE COMMISSIE


top top


Actuele onderwerpen
Actuele onderwerpen
Brievenbus
Brievenbus
Wat is er voor nieuws ?
Wat is er voor nieuws ?
Zoek
Zoek
Informatie
Informatie