RECLAME

Misleidende reclame


1) DOELSTELLING

Beschermen van de consumenten en degenen die een commerciŽle, industriŽle of ambachtelijke activiteit of een vrij beroep uitoefenen, alsmede de belangen van het publiek in het algemeen tegen misleidende reclame en de onbillijke gevolgen daarvan. Vergelijkende reclame regelen.

2) COMMUNAUTAIRE MAATREGEL

Richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake misleidende reclame.

Richtlijn 97/55/EG van het Europese Parlement en de Raad van 6 oktober 1997, inzake misleidende reclame teneinde ook vergelijkende reclame te regelen.

3) INHOUD

Richtlijn 84/450/EEG

1. De richtlijn beoogt de bestrijding van misleidende reclame in het belang van de consumenten, de concurrenten en het publiek in het algemeen.

2. Bij de vaststelling van het misleidende karakter van reclame wordt rekening gehouden met:

3. Ter bestrijding van misleidende reclame dragen de lidstaten er zorg voor dat de personen of organisaties die rechtmatig belang bij het verbieden van misleidende reclame hebben:

4. In dit kader verlenen de lidstaten aan de rechterlijke of administratieve instanties bevoegdheden die hen in staat stellen om:

ook als niet kan worden aangetoond dat er werkelijk verlies of schade wordt geleden of als de adverteerder niet de bedoeling had nalatig te zijn.

Deze maatregelen kunnen worden getroffen in het kader van een versnelde procedure bij wege van voorlopige of definitieve voorziening.

De lidstaten kunnen hun rechterlijke of administratieve instanties machtigen tot publicatie van:

5 Wanneer de in punt 4 hierboven bedoelde bevoegdheden uitsluitend door een administratieve instantie worden uitgeoefend, moet worden voorzien in rechtsmiddelen tegen de onjuiste of ongerechtvaardigde uitoefening van de bevoegdheden door de betrokken administratieve instantie.

6. De richtlijn sluit vrijwillig toezicht op misleidende reclame door zelfreguleringscolleges niet uit, indien de mogelijkheid van behandeling door zulke colleges bestaat naast de gerechtelijke of administratieve procedures.

7. De lidstaten verlenen de rechterlijke of administratieve instanties bevoegdheden om bij een administratieve of civiele procedure:

Richtlijn 97/55/EG

8. Deze richtlijn introduceert het begrip "vergelijkende reclame", dat wordt gedefinieerd als "elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd".

9. Vergelijkende reclame is geoorloofd op voorwaarde dat deze:

10. De bepalingen inzake de bestrijding van misleidende reclame zijn op ongeoorloofde vergelijkende reclame van toepassing.

11. De richtlijn voorziet in de invoering van een systeem voor de behandeling van grensoverschrijdende klachten inzake vergelijkende reclame.

4) EINDDATUM VOOR DE TENUITVOERLEGGING VAN DE WETGEVING IN DE LID-STATEN

5) DATUM VAN INWERKINGTREDING (indien verschillend van 4)

6) REFERENTIES

Publikatieblad L 250, 19.09.1984
Publikatieblad L 290, 23.10.1997

7) VERDERE WERKZAAMHEDEN8) UITVOERINGSMAATREGELEN VAN DE COMMISSIE