TXTG - 32002R1774 - bas-cda
VIGTIG MEDDELELSE - Informationerne på dette websted er omfattet af en ansvarsfraskrivelse og en copyright -klausul.
Europa CastellanoDanskDeutschGreekEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska
 
   
   

32002R1774
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum
EF-Tidende nr. L 273 af 10/10/2002 s. 0001 - 0095

 
       


Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1774/2002
af 3. oktober 2002
om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 152, stk. 4, litra b),
under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),
efter høring af Regionsudvalget,
efter fremgangsmåden i traktatens artikel 251(3), på grundlag af Forligsudvalgets fælles udkast af 12. september 2002 og
ud fra følgende betragtninger:
(1) Rådets direktiv 90/667/EØF af 27. november 1990 om sundhedsmæssige bestemmelser for bortskaffelse, forarbejdning og afsætning af animalsk affald og for beskyttelse mod forekomst af patogener i foder fremstillet af dyr, herunder fisk, og om ændring af direktiv 90/425/EØF(4) fastlægger det princip, at alt animalsk affald, uanset hvor det kommer fra, kan anvendes til fremstilling af fodermidler efter at have gennemgået en passende behandling.
(2) Den Videnskabelige Styringskomité har vedtaget en række udtalelser, siden det pågældende direktiv blev vedtaget. Dens hovedkonklusion er, at animalske biprodukter fra dyr, der ved sundhedskontrollen findes uegnede til konsum, ikke bør indgå i foderkæden.
(3) På baggrund af ovennævnte videnskabelige udtalelser bør de foranstaltninger, der skal iværksættes, afhænge af arten af de animalske biprodukter, der anvendes. Mulighederne for at anvende visse former for animalsk materiale bør begrænses. Der bør fastsættes bestemmelser om anvendelse af animalske biprodukter til andet end foder og om bortskaffelse heraf.
(4) På baggrund af erfaringerne fra de seneste år vil det være hensigtsmæssigt at afklare forholdet mellem direktiv 90/667/EØF og Fællesskabets miljølovgivning. Forordningen må ikke berøre gennemførelsen af gældende miljølovgivning eller forhindre, at der udvikles nye regler om miljøbeskyttelse, navnlig hvad angår biologisk nedbrydeligt affald. I denne sammenhæng har Kommissionen forpligtet sig til, inden udgangen af 2004, at forberede et direktiv om biologisk affald, herunder køkken- og madaffald, med henblik på at fastsætte regler om anvendelse, nyttiggørelse, genanvendelse og bortskaffelse af sådant affald og på at bekæmpe potentiel forurening.
(5) Den internationale videnskabelige konference om kød- og benmel, som Kommissionen og Europa-Parlamentet afholdt i Bruxelles den 1.-2. juli 1997, indledte en debat om produktion af og fodring med kød- og benmel. På konferencen opfordredes der til yderligere overvejelser angående den fremtidige politik på dette område. Med henblik på at skabe den bredest mulige offentlige debat om EF's fremtidige lovgivning på foderstofområdet fremlagde Kommissionen i november 1997 et høringspapir om kød- og benmel. På grundlag af denne høring fremgik det, at det generelt erkendes, at der er et behov for at ændre direktiv 90/667/EØF, så det bringes på linje med den aktuelle viden på dette område.
(6) Europa-Parlamentet slog i sin beslutning af 16. november 2000 om BSE og sikkerhed i forbindelse med foderstoffer(5) til lyd for et forbud mod brug af animalske proteiner i foder, indtil nærværende forordning træder i kraft.
(7) I henhold til de videnskabelige udtalelser er der en formodning om risiko for sygdomsspredning, hvis en dyreart fodres med proteiner, der stammer fra forarbejdning af kroppe eller dele af dyr af samme art. Denne praksis bør derfor som en sikkerhedsforanstaltning forbydes. Der bør vedtages gennemførelsesbestemmelser for at sikre den nødvendige adskillelse af animalske biprodukter, der skal anvendes i foder, på et hvilket som helst stadium af forarbejdningen, oplagringen og transporten. Der bør imidlertid være mulighed for at fastsætte undtagelser fra dette overordnede forbud i forbindelse med fisk og pelsdyr, hvis de videnskabelige udtalelser berettiger hertil.
(8) Køkken- og madaffald, der indeholder produkter af animalsk oprindelse, kan ligeledes være vektor for sygdomsspredning. Alt køkken- og madaffald fra transportmidler i international fart bør bortskaffes på sikker vis. Køkken- og madaffald, der produceres inden for Fællesskabet, bør ikke anvendes som foder til opdrættede dyr, bortset fra pelsdyr.
(9) Fra oktober 1996 foretog Kommissionens Levnedsmiddel- og Veterinærkontor i flere runder inspektioner i medlemsstaterne for at vurdere tilstedeværelsen og forvaltningen af de væsentligste risikofaktorer og overvågningsprocedurer med hensyn til BSE. En del af vurderingen vedrørte ordningerne for kommerciel destruktion og andre metoder til bortskaffelse af animalsk affald. Efter disse inspektioner blev der draget nogle generelle konklusioner og fremsat en række henstillinger, specielt vedrørende muligheden for at kunne spore animalske biprodukter.
(10) For at undgå enhver risiko for udbredelse af patogener og/eller restkoncentrationer bør animalske biprodukter forarbejdes, opbevares og holdes adskilt i et godkendt anlæg, som der føres tilsyn med, og som udpeges af den pågældende medlemsstat, eller bortskaffes på en hensigtsmæssig måde. Under visse omstændigheder, især når afstand, transporttid eller kapacitetsproblemer gør det berettiget, kan det pågældende forarbejdnings-, forbrændings- eller medforbrændingsanlæg ligge i en anden medlemsstat.
(11) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald(6) finder ikke anvendelse på forbrændingsanlæg, hvis det affald, der behandles, udelukkende består af døde dyr. Det er nødvendigt at fastsætte minimumskrav til sådanne forbrændingsanlæg for at beskytte dyresundheden og folkesundheden. Indtil der vedtages fællesskabskrav, kan medlemsstaterne vedtage miljølovgivning for sådanne anlæg. Der bør gælde mindre strenge krav for lavkapacitetsforbrændingsanlæg som dem, der findes på gårde og i kæledyrskrematorier, under hensyn til den lavere risiko ved det behandlede materiale, og så man undgår unødvendig transport af animalske biprodukter.
(12) Der bør fastsættes særlige bestemmelser om kontrollen med forarbejdningsanlæg, navnlig vedrørende de nærmere procedurer for validering af forarbejdningsmetoder og for egenkontrollen med produktionen.
(13) Det kan være hensigtsmæssigt at fastsætte undtagelser fra bestemmelserne om anvendelse af animalske biprodukter for at lette fodringen af dyr, der ikke er bestemt til konsum. En sådan anvendelse bør være underlagt myndighedernes kontrol.
(14) Det kan ligeledes være hensigtsmæssigt at fastsætte undtagelser for at tillade bortskaffelse på stedet af animalske biprodukter under kontrollerede forhold. Det er vigtigt, at Kommissionen modtager de oplysninger, der er nødvendige, så den kan overvåge situationen og fastsætte gennemførelsesbestemmelser, hvis der skulle blive brug for det.
(15) Der bør foretages EF-inspektioner i medlemsstaterne for at sikre en ensartet gennemførelse af sundhedskravene. En sådan kontrol bør også omfatte revisionsproceduren.
(16) EF-retsforskrifterne vedrørende sundhedsforhold bør fastsættes på et videnskabeligt grundlag. I den forbindelse bør de relevante videnskabelige komitéer, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 97/404/EF(7) og 97/579/EF(8), høres, hver gang der er behov herfor. Der er navnlig behov for yderligere en videnskabelig udtalelse om anvendelse af produkter af animalsk oprindelse i organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler. Indtil der vedtages fællesskabsbestemmelser i lyset af en sådan udtalelse, kan medlemsstaterne opretholde eller vedtage nationale bestemmelser, der er strengere end dem, der fastsættes i denne forordning, idet sådanne bestemmelser dog skal være i overensstemmelse med anden gældende fællesskabslovgivning.
(17) I medlemsstaterne findes der meget forskellige former for finansiel støtte til forarbejdning, indsamling, opbevaring og bortskaffelse af animalske biprodukter. For at undgå, at dette påvirker de forskellige landbrugsprodukters indbyrdes konkurrencevilkår, er det nødvendigt at foretage en analyse og om fornødent på EF-plan at træffe de påkrævede foranstaltninger.
(18) På baggrund af ovenstående er en grundlæggende revision af de fællesskabsbestemmelser, der gælder for animalske biprodukter, derfor nødvendig.
(19) De animalske biprodukter, der ikke er bestemt til konsum (navnlig forarbejdet animalsk protein, afsmeltet fedt, foder til selskabsdyr, huder og skind og uld), er medtaget i listen over varer i traktatens bilag I. Afsætningen af disse produkter er en væsentlig indkomstkilde for en del af landbrugsbefolkningen. For at sikre en rationel udvikling af denne sektor og øge dens produktivitet bør der på EF-plan fastsættes sundhedsmæssige og dyresundhedsmæssige bestemmelser for de pågældende produkter. Som følge af den betydelige risiko for spredning af dyresygdomme bør der for visse animalske biprodukter opstilles særlige krav vedrørende afsætningen heraf, navnlig i områder, der har en høj sundhedsmæssig status.
(20) For at sikre, at produkter, der indføres fra tredjelande, er af en hygiejnemæssig standard, der mindst er lig med eller svarer til den, der gælder i EF, bør der indføres en godkendelsesordning for tredjelande og disses virksomheder samt en procedure for EF-inspektioner, der kan sikre, at betingelserne for en sådan godkendelse overholdes. Indførsel fra tredjelande af foder til selskabsdyr og råvarer til fremstilling heraf kan foregå på andre betingelser end dem, der gælder for sådanne produkter fremstillet i EF, specielt hvis de krævede garantier vedrører restkoncentrationer af stoffer, der er forbudt ved Rådets direktiv 96/22/EF af 29. april 1996 om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af ß-agonister i husdyrbrug og om ophævelse af direktiv 81/602/EØF, 88/146/EØF og 88/299/EØF(9). For at sikre at sådant foder til selskabsdyr og sådanne råvarer kun anvendes til det påregnede formål, bør der fastlægges passende kontrolforanstaltninger med hensyn til materiale, for hvilket der gælder en undtagelse.
(21) Animalske biprodukter, som er i transit i Fællesskabet, og animalske biprodukter med oprindelse i Fællesskabet og bestemt til udførsel kan udgøre en risiko for dyresundheden og folkesundheden i Fællesskabet. Visse krav i denne forordning bør derfor gælde for sådanne flytninger.
(22) Et ledsagedokument for animalske produkter er den måde, hvorpå myndighederne på bestemmelsesstedet bedst kan opnå garanti for, at en forsendelse opfylder betingelserne i denne forordning. Sundhedscertifikatet bør bibeholdes af hensyn til kontrollen med visse indførte produkters bestemmelsessted.
(23) Med henblik på at opfylde ovennævnte målsætninger har Rådet vedtaget direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i kapitel I i bilag A til direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv 90/425/EØF(10).
(24) Rådet og Kommissionen har vedtaget flere beslutninger om gennemførelsen af direktiv 90/667/EØF og 92/118/EØF. Desuden er der foretaget væsentlige ændringer af direktiv 92/118/EØF, og der skal foretages yderligere ændringer. Der findes således i øjeblikket en lang række EF-retsakter, der regulerer sektoren for animalske biprodukter, og der er behov for en forenkling.
(25) En sådan forenkling vil også medføre en større gennemsigtighed med hensyn til de særlige sundhedsbestemmelser, der gælder for animalske produkter, der ikke er bestemt til konsum. Forenklingen af de særlige sundhedsbestemmelser må ikke medføre en deregulering. Det er derfor nødvendigt at opretholde og, for at beskytte menneskers og dyrs sundhed, at skærpe de nærmere sundhedsbestemmelser vedrørende animalske produkter, der ikke er bestemt til konsum.
(26) De pågældende produkter bør være underlagt bestemmelserne om veterinærkontrol, herunder kontrol foretaget af Kommissionens eksperter, og de eventuelle beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat i Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked(11).
(27) Der bør føres effektiv kontrol med produkter, der indføres til EF. Det kan ske ved en gennemførelse af den kontrol, der er foreskrevet i Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen med tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet(12).
(28) Direktiv 90/667/EØF, Rådets beslutning 95/348/EF af 22. juni 1995 om veterinære og dyresundhedsmæssige bestemmelser, der skal gælde i Det Forenede Kongerige og Irland, for behandling af visse former for affald, der skal afsættes lokalt som foder til bestemte grupper af dyr(13), og Rådets beslutning 1999/534/EF af 19. juli 1999 om foranstaltninger for forarbejdning af visse former for animalsk affald med henblik på beskyttelse mod overførbare spongiforme encephalopatier og om ændring af Kommissionens beslutning 97/735/EF(14) bør derfor ophæves.
(29) For at tage hensyn til den tekniske og videnskabelige udvikling bør der sikres en procedure for et snævert og effektivt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne i Den Stående Komité, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed(15).
(30) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(16) -
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I
ALMINDELIGE BESTEMMELSER
Artikel 1
Anvendelsesområde
1. Ved denne forordning fastsættes sundheds- og dyresundhedsbestemmelser for:
a) indsamling, transport, opbevaring, håndtering, forarbejdning og anvendelse eller bortskaffelse af animalske biprodukter for at undgå, at sådanne produkter kan udgøre en risiko for menneskers eller dyrs sundhed
b) afsætning af og i visse særlige tilfælde udførsel og transit af animalske biprodukter og de deraf afledte produkter, der er omhandlet i bilag VII og VIII.
2. Denne forordning gælder ikke for:
a) råt foder til selskabsdyr hos detailhandlere eller i lokaler ved salgssteder, hvor opskæring og opbevaring udelukkende finder sted med henblik på direkte salg til forbrugeren det pågældende sted
b) flydende mælk og colostrum, der bortskaffes eller anvendes på oprindelsesbedriften
c) hele kroppe eller dele af vildt, der ikke mistænkes for at være inficerede med sygdomme, som kan overføres til mennesker eller dyr, undtagen fisk, der landes til kommercielle formål, og hele kroppe eller dele af vildt, der anvendes til fremstilling af jagttrofæer
d) råt foder til selskabsdyr til brug på stedet, når det kommer fra dyr, der er slagtet på oprindelsesbedriften alene med henblik på landbrugerens og dennes families anvendelse heraf som fødevarer i overensstemmelse med national lovgivning
e) køkken- og madaffald, undtagen
i) fra transportmidler i international fart
ii) når det anvendes til foder, eller
iii) når det anvendes i biogasanlæg eller til kompostering
f) æg, embryoner og sæd til avlsformål, og
g) transit ad sø- eller luftvejen.
3. Denne forordning berører ikke veterinærbestemmelser, der har til formål at udrydde og føre kontrol med visse sygdomme.

Artikel 2
Definitioner
1. I forbindelse med denne forordning finder følgende definitioner anvendelse:
a) Animalske biprodukter: hele kroppe eller dele af dyr og animalske produkter som omhandlet i artikel 4, 5 og 6, som ikke er bestemt til konsum, herunder æg, embryoner og sæd
b) Kategori 1-materiale: animalske biprodukter som omhandlet i artikel 4
c) Kategori 2-materiale: animalske biprodukter som omhandlet i artikel 5
d) Kategori 3-materiale: animalske biprodukter som omhandlet i artikel 6
e) Dyr: alle hvirveldyr og hvirvelløse dyr (herunder fisk, krybdyr og padder)
f) Opdrættede dyr: alle dyr, som holdes, opfedes eller opdrættes af mennesker med henblik på produktion af fødevarer (herunder kød, mælk og æg), uld, pelsværk, fjer, huder eller andre animalske produkter
g) Vildt: alle dyr, som ikke holdes af mennesker
h) Selskabsdyr: alle dyr tilhørende arter, der normalt fodres og holdes af mennesker, uden at dette tager sigte på konsum eller nogen landbrugsproduktion
i) Myndighederne: den centrale myndighed i en medlemsstat, der har til opgave at føre kontrol med, at denne forordning overholdes, og de eventuelle myndigheder, som den centrale myndighed måtte have uddelegeret sin kompetence til, navnlig vedrørende kontrol med foderstoffer; definitionen omfatter også om nødvendigt den tilsvarende myndighed i et tredjeland
j) Afsætning: enhver aktivitet, som har til formål at sælge animalske biprodukter eller deraf afledte produkter, der er omfattet af denne forordning, til tredjemand inden for Fællesskabet eller enhver anden form for levering til en sådan tredjemand, det være sig mod betaling eller gratis, eller opbevaring med henblik på levering til en sådan tredjemand
k) Samhandel: handel mellem medlemsstater med varer som omhandlet i traktatens artikel 23, stk. 2
l) Transit: transport gennem Fællesskabet fra et tredjeland til et andet
m) Producent: enhver, der i forbindelse med sine aktiviteter producerer animalske biprodukter
n) TSE: alle overførbare spongiforme encephalopatier bortset fra dem, der forekommer hos mennesker
o) Specificeret risikomateriale: materiale som omhandlet i bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier(17).
2. De særlige definitioner i bilag I finder også anvendelse.

Artikel 3
Generelle forpligtelser
1. Animalske biprodukter og deraf afledte produkter skal indsamles, transporteres, opbevares, håndteres, forarbejdes, bortskaffes, afsættes, udføres, transporteres i transit og anvendes i overensstemmelse med denne forordning.
2. Medlemsstaterne kan dog fastsætte nationale regler for indførsel og afsætning af produkter, der ikke er omhandlet i bilag VII og VIII, indtil der vedtages en afgørelse efter proceduren i artikel 33, stk. 2. De skal omgående underrette Kommissionen om enhver anvendelse af denne mulighed.
3. Medlemsstaterne skal enten hver for sig eller sammen sørge for, at der er truffet passende foranstaltninger, og at der findes tilstrækkelige infrastrukturer til, at kravene i stk. 1 kan opfyldes.

KAPITEL II
KATEGORISERING, INDSAMLING, TRANSPORT, BORTSKAFFELSE, FORARBEJDNING, ANVENDELSE OG MIDLERTIDIG OPBEVARING AF ANIMALSKE BIPRODUKTER
Artikel 4
Kategori 1-materiale
1. Kategori 1-materiale omfatter animalske biprodukter som nedenfor beskrevet og alt materiale indeholdende sådanne biprodukter:
a) alle dele af kroppe, herunder huder og skind, af følgende dyr:
i) dyr, der mistænkes for at være inficeret med en TSE i henhold til forordning (EF) nr. 999/2001, eller for hvilke der foreligger officiel bekræftelse på forekomst af en TSE
ii) dyr, der er blevet aflivet i forbindelse med foranstaltninger til udryddelse af TSE
iii) dyr, bortset fra opdrættede dyr og vildt, herunder navnlig selskabsdyr, dyr fra zoologiske haver og cirkusdyr
iv) forsøgsdyr som defineret i artikel 2 i Rådets direktiv 86/609/EØF af 24. november 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål(18), og
v) vildt, som mistænkes for at være inficeret med sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr
b) i) specificeret risikomateriale, og
ii) når specificeret risikomateriale ikke er blevet fjernet inden bortskaffelse, hele kroppe af døde dyr, der indeholder specificeret risikomateriale
c) afledte produkter af dyr, som er blevet indgivet stoffer, der er forbudt ved direktiv 96/22/EF, og animalske produkter med restkoncentrationer af miljøforurenende stoffer og andre stoffer, der er opført i gruppe B (3) i bilag I til Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF(19), hvis de pågældende restkoncentrationer overstiger de niveauer, der er tilladt ifølge EF-bestemmelserne eller, hvis sådanne ikke findes, ifølge national lovgivning
d) alt animalsk materiale indsamlet ved behandling af spildevand fra kategori 1-forarbejdningsanlæg og andre steder, hvor der fjernes specificeret risikomateriale, herunder frasigtet materiale, materiale fra sandfang, blandinger af fedt og olier, slam samt materiale fra afløb fra sådanne anlæg, medmindre dette materiale ikke indeholder specificeret risikomateriale eller dele af specificeret risikomateriale
e) køkken- og madaffald fra transportmidler i international fart og
f) blandinger af kategori 1-materiale med kategori 2-materiale eller kategori 3-materiale eller med materiale af begge disse kategorier, herunder alt materiale, der skal forarbejdes i et kategori 1-forarbejdningsanlæg.
2. Kategori 1-materiale skal uden unødig forsinkelse indsamles, transporteres og identificeres i overensstemmelse med artikel 7, og medmindre andet er fastsat i artikel 23 og 24:
a) direkte bortskaffes som affald ved forbrænding i et forbrændingsanlæg, der er godkendt i henhold til artikel 12
b) forarbejdes i et forarbejdningsanlæg, der er godkendt i henhold til artikel 13, under anvendelse af en af forarbejdningsmetoderne 1-5, eller, når myndighederne kræver det, af forarbejdningsmetode 1, hvorefter det deraf resulterende materiale skal mærkes permanent, hvis teknisk muligt med lugt, i henhold til bilag VI, kapitel I, og endeligt bortskaffes som affald ved forbrænding eller medforbrænding i et forbrændings- eller medforbrændingsanlæg, der er godkendt i henhold til artikel 12
c) bortset fra materiale som nævnt i stk. 1, litra a), nr. i) og ii), forarbejdes efter forarbejdningsmetode 1 i et forarbejdningsanlæg, der er godkendt i henhold til artikel 13, hvorefter det deraf resulterende materiale skal mærkes permanent, hvis teknisk muligt med lugt, i henhold til bilag VI, kapitel I, og endeligt bortskaffes som affald ved nedgravning i et deponeringsanlæg, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald(20)
d) for køkken- og madaffald. som omhandlet i stk. 1, litra e), bortskaffes som affald ved nedgravning i et deponeringsanlæg, der er godkendt i henhold til direktiv 1999/31/EF, eller
e) i lyset af udviklingen af den videnskabelige viden bortskaffes på en anden måde, der er godkendt efter proceduren i artikel 33, stk. 2, efter høring af den relevante videnskabelige komité. Fremgangsmåderne kan enten supplere eller erstatte dem, der er omhandlet i litra a)-d).
3. Mellemliggende behandling eller opbevaring af kategori 1-materiale er kun tilladt i kategori 1-anlæg for mellemprodukter, der er godkendt i henhold til artikel 10.
4. Kategori 1-materiale kan kun indføres eller udføres i overensstemmelse med denne forordning eller regler, der er fastsat efter proceduren i artikel 33, stk. 2. Indførsel eller udførsel af specificeret risikomateriale må imidlertid kun finde sted i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 999/2001.

Artikel 5
Kategori 2-materiale
1. Kategori 2-materiale omfatter animalske biprodukter som nedenfor beskrevet og alt materiale indeholdende sådanne biprodukter:
a) gylle og indhold fra fordøjelseskanalen
b) alt animalsk materiale, der indsamles ved behandling af spildevand fra andre slagterier end de af artikel 4, stk. 1, litra d), omfattede, eller fra kategori 2-forarbejdningsanlæg, herunder frasigtet materiale, materiale fra sandfang, blandinger af fedt og olier, slam samt materiale fra afløb fra sådanne anlæg
c) animalske produkter med restkoncentrationer af veterinærlægemidler og forurenende stoffer, der er anført i gruppe B (1) og (2) i bilag I til direktiv 96/23/EF, hvis de pågældende restkoncentrationer overstiger de niveauer, der er tilladt ifølge EF-bestemmelserne
d) animalske produkter, der ikke er kategori 1-materiale, som er indført fra tredjelande, og som ved den i fællesskabsbestemmelserne foreskrevne kontrol ikke opfylder veterinærbestemmelserne for indførsel til Fællesskabet, medmindre de sendes tilbage eller indførslen godkendes med de restriktioner, der er fastsat i fællesskabsbestemmelserne
e) dyr og dele af dyr, der ikke er omhandlet i artikel 4, og som dør på anden måde end ved slagtning til konsum, herunder dyr, der dræbes for at udrydde en epizooti
f) blandinger af kategori 2-materiale med kategori 3-materiale, herunder alt materiale, der skal forarbejdes i et kategori 2-forarbejdningsanlæg, og
g) animalske biprodukter, der ikke er kategori 1-materiale eller kategori 3-materiale.
2. Kategori 2-materiale skal uden unødig forsinkelse indsamles, transporteres og identificeres i overensstemmelse med artikel 7, og medmindre andet er fastsat i artikel 23 og 24:
a) direkte bortskaffes som affald ved forbrænding i et forbrændingsanlæg, der er godkendt i henhold til artikel 12
b) forarbejdes i et forarbejdningsanlæg, der er godkendt i henhold til artikel 13, under anvendelse af en af forarbejdningsmetoderne 1-5, eller, når myndighederne kræver det, af forarbejdningsmetode 1, hvorefter det deraf resulterende materiale skal mærkes permanent, hvis teknisk muligt med lugt, i henhold til bilag VI, kapitel I, og
i) bortskaffes som affald ved forbrænding eller medforbrænding i et forbrændings- eller medforbrændingsanlæg, der er godkendt i henhold til artikel 12, eller
ii) i tilfælde af afsmeltet fedt forarbejdes yderligere til fedtderivater til brug som organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler eller til anden teknisk brug, dog ikke i kosmetiske og farmaceutiske produkter og medicinsk udstyr, i et kategori 2-oliekemisk anlæg, der er godkendt i henhold til artikel 14
c) forarbejdes i et forarbejdningsanlæg, der er godkendt i henhold til artikel 13, under anvendelse af forarbejdningsmetode 1, hvorefter det deraf resulterende materiale skal mærkes permanent, hvis teknisk muligt med lugt, i henhold til bilag VI, kapitel I, og
i) i tilfælde af resulterende proteinmateriale anvendes som organisk gødningsstof eller jordforbedringsmiddel i overensstemmelse med eventuelle krav, der skal fastsættes efter proceduren i artikel 33, stk. 2, efter høring af den relevante videnskabelige komité
ii) forarbejdes i et biogas- eller et komposteringsanlæg, der er godkendt i henhold til artikel 15, eller
iii) bortskaffes som affald ved nedgravning i et deponeringsanlæg, der er godkendt i henhold til direktiv 1999/31/EF
d) hvis der er tale om fiskemateriale, ensileres eller komposteres i overensstemmelse med forskrifter, der er vedtaget efter proceduren i artikel 33, stk. 2
e) hvis der er tale om gylle, indhold fra fordøjelseskanalen, der er adskilt fra fordøjelseskanalen, mælk og colostrum, som i henhold til myndighederne ikke frembyder risiko for at sprede nogen alvorlig overførbar sygdom:
i) anvendes i uforarbejdet stand som råvare i et biogas- eller et komposteringsanlæg, der er godkendt i henhold til artikel 15, eller behandles i et teknisk anlæg, der er godkendt hertil i henhold til artikel 18, eller
ii) anvendes på arealer i overensstemmelse med denne forordning, eller
iii) forarbejdes i et biogasanlæg eller komposteres i overensstemmelse med regler, der er fastsat efter proceduren i artikel 33, stk. 2
f) hvis der er tale om hele kroppe eller dele af vildt, der ikke er mistænkt for at være smittet med sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr, anvendes til at fremstille jagttrofæer i et teknisk anlæg, der er godkendt til dette formål i henhold til artikel 18, eller
g) bortskaffes på en anden måde eller anvendes på en anden måde i overensstemmelse med regler, der er fastsat efter proceduren i artikel 33, stk. 2, efter høring af den relevante videnskabelige komité. Disse fremgangsmåder kan enten supplere eller erstatte dem, der er omhandlet i litra a)-f).
3. Mellemliggende behandling eller opbevaring af andet kategori 2-materiale end gylle er kun tilladt i kategori 2-anlæg for mellemprodukter, der er godkendt i henhold til artikel 10.
4. Kategori 2-materiale kan kun afsættes eller udføres i overensstemmelse med denne forordning eller regler, der er fastsat efter proceduren i artikel 33, stk. 2.

Artikel 6
Kategori 3-materiale
1. Kategori 3-materiale omhandler animalske biprodukter som nedenfor beskrevet og alt materiale indeholdende sådanne biprodukter:
a) dele af slagtede dyr, der i overensstemmelse med EF-forskrifterne er egnet til konsum, men som af kommercielle grunde ikke er bestemt til konsum
b) dele af slagtede dyr, som er erklæret uegnede til konsum, men som ikke udviser tegn på sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr, og som stammer fra slagtekroppe, der er egnede til konsum i overensstemmelse med EF-forskrifterne
c) huder og skind, hove og horn, svinebørster og fjer fra dyr, der er slagtet på et slagteri efter at have været underkastet levende syn og ved denne undersøgelse blev fundet egnede til slagtning med henblik på konsum i overensstemmelse med EF-forskrifterne
d) blod fra andre dyr end drøvtyggere, der er slagtet på et slagteri efter at have været underkastet levende syn og ved denne undersøgelse blev fundet egnede til slagtning med henblik på konsum i overensstemmelse med EF-forskrifterne
e) animalske biprodukter fra fremstilling af produkter bestemt til konsum, herunder affedtede knogler og grever
f) tidligere fødevarer af animalsk oprindelse eller som indeholder animalske produkter, bortset fra køkken- og madaffald, som ikke længere er bestemt til konsum af kommercielle grunde eller på grund af fremstillingsvanskeligheder, mangler ved emballagen eller andre fejl, der ikke indebærer nogen risiko for mennesker eller dyr
g) rå mælk fra dyr, der ikke udviser kliniske tegn på nogen sygdom, der via dette produkt kan overføres til mennesker eller dyr
h) fisk eller andre havdyr, undtagen havpattedyr, som er taget på åbent hav med henblik på fiskemelsproduktion
i) ferske biprodukter fra fisk fra anlæg, der fremstiller fiskerivarer til konsum
j) skaller, biprodukter fra rugerier og knækægsbiprodukter stammende fra dyr, der ikke udviser kliniske tegn på nogen sygdom, der via dette produkt kan overføres til mennesker eller dyr
k) blod, huder og skind, hove, fjer, uld, horn, hår og pelsværk stammende fra dyr, der ikke udviste kliniske tegn på nogen sygdom, der via dette produkt kan overføres til mennesker eller dyr, og
l) andet køkken- og madaffald end det i artikel 4, stk. 1, litra e), omhandlede.
2. Kategori 3-materiale skal uden unødig forsinkelse indsamles, transporteres og identificeres i overensstemmelse med artikel 7, og med mindre andet er fastsat i artikel 23 og 24:
a) direkte bortskaffes som affald ved forbrænding i et forbrændingsanlæg, der er godkendt i henhold til artikel 12
b) forarbejdes i et forarbejdningsanlæg, der er godkendt i henhold til artikel 13, under anvendelse af en af forarbejdningsmetoderne 1-5, hvorefter det deraf resulterende materiale skal mærkes permanent, hvis teknisk muligt med lugt, i henhold til bilag VI, kapitel I, og bortskaffes som affald ved forbrænding eller medforbrænding i et forbrændings- eller medforbrændingsanlæg, der er godkendt i henhold til artikel 12, eller bringes til et deponeringsanlæg, der er godkendt i henhold til direktiv 1999/31/EF
c) forarbejdes i et forarbejdningsanlæg, der er godkendt i henhold til artikel 17
d) forarbejdes i et teknisk anlæg, der er godkendt i henhold til artikel 18
e) anvendes som råvare i et anlæg, der fremstiller foder til selskabsdyr, og som er godkendt i henhold til artikel 18
f) forarbejdes i et biogas- eller et komposteringsanlæg, der er godkendt i henhold til artikel 15
g) hvis der er tale om køkken- og madaffald, som omhandlet i stk. 1, litra l), forarbejdes i et biogasanlæg eller komposteres i overensstemmelser med regler, der er fastsat efter proceduren i artikel 33, stk. 2, eller, indtil sådanne regler er vedtaget, i overensstemmelse med national lovgivning
h) hvis der er tale om fiskemateriale, ensileres eller komposteres i overensstemmelse med regler, der er fastsat efter proceduren i artikel 33, stk. 2
i) bortskaffes på en anden måde eller anvendes på en anden måde i overensstemmelse med regler, der er fastsat efter proceduren i artikel 33, stk. 2, efter høring af den relevante videnskabelige komité. Disse fremgangsmåder kan enten supplere eller erstatte dem, der er omhandlet i litra a)-h).
3. Mellemliggende behandling eller opbevaring af kategori 3-materiale må kun finde sted i kategori 3-anlæg for mellemprodukter, der er godkendt i henhold til artikel 10.

Artikel 7
Indsamling, transport og oplagring
1. Animalske biprodukter og forarbejdede produkter, bortset fra køkken- og madaffald, der er kategori 3-materiale, skal indsamles, transporteres og identificeres i overensstemmelse med bilag II.
2. Under transporten skal et handelsdokument eller, når det kræves i denne forordning, et sundhedscertifikat ledsage animalske biprodukter og forarbejdede produkter. Handelsdokumenter og sundhedscertifikater skal opfylde de krav og opbevares i den periode, der er angivet i bilag II. De skal navnlig omfatte en angivelse af mængde og en beskrivelse af materialet og dettes mærkning.
3. Medlemsstaterne sikrer, at der er passende ordninger til sikring af indsamling og transport af kategori 1- og kategori 2-materiale i henhold til bilag II.
4. I overensstemmelse med artikel 4 i Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald(21) træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at køkken- og madaffald, der er kategori 3-materiale, indsamles, transporteres og bortskaffes, uden at menneskers sundhed bringes i fare, og uden at miljøet skades.
5. Forarbejdede produkter kan udelukkende oplagres i lageranlæg, der er godkendt i henhold til artikel 11.
6. Medlemsstaterne kan imidlertid beslutte, at denne artikel ikke anvendes på gylle, der transporteres mellem to steder på samme gård eller mellem gårde og brugere i samme medlemsstat.

Artikel 8
Forsendelse af animalske biprodukter og forarbejdede produkter til andre medlemsstater
1. Animalske biprodukter og forarbejdede produkter kan kun sendes til andre medlemsstater, hvis de opfylder betingelserne i stk. 2-6.
2. Bestemmelsesmedlemsstaten skal have tilladt modtagelsen af kategori 1-materiale, kategori 2-materiale, forarbejdede produkter, der er afledt af kategori 1- eller kategori 2-materiale, og forarbejdet animalsk protein. Medlemsstaterne kan gøre tilladelsen betinget af, at forarbejdningsmetode 1 anvendes inden forsendelsen.
3. Animalske biprodukter og de i stk. 2 omhandlede forarbejdede produkter skal:
a) ledsages af et handelsdokument eller, når denne forordning kræver det, et sundhedscertifikat, og
b) transporteres direkte til bestemmelsesanlægget, som skal være godkendt i henhold til denne forordning.
4. Når medlemsstaterne sender kategori 1-materiale, kategori 2-materiale, forarbejdede produkter, der er afledt af kategori 1- eller kategori 2-materiale, og forarbejdet animalsk protein til andre medlemsstater, underretter myndighederne på oprindelsesstedet myndighederne på bestemmelsesstedet om alle afsendte forsendelser via ANIMO-systemet eller på anden måde efter fælles aftale. Meddelelsen skal indeholde de oplysninger, der er anført i bilag II, kapitel I, punkt 2.
5. Når myndighederne på bestemmelsesstedet er blevet underrettet om forsendelsen i overensstemmelse med stk. 4, underretter de myndighederne på oprindelsesstedet om alle ankomne forsendelser via ANIMO-systemet eller på anden måde efter fælles aftale.
6. Bestemmelsesmedlemsstaterne sikrer ved regelmæssig kontrol, at de udpegede anlæg på deres område kun anvender det modtagne materiale til de tilladte formål og fører fuldstændige fortegnelser som dokumentation for, at denne forordning er blevet overholdt.

Artikel 9
Fortegnelser
1. Enhver, der afsender, transporterer eller modtager animalske biprodukter, fører fortegnelser over forsendelserne. Fortegnelserne skal indeholde de oplysninger og opbevares i den periode, der er angivet i bilag II.
2. Denne artikel finder dog ikke anvendelse på gylle, der transporteres mellem to steder på samme gård eller lokalt mellem gårde og brugere i samme medlemsstat.

KAPITEL III
GODKENDELSE AF ANLÆG FOR MELLEMPRODUKTER, LAGER-, FORBRÆNDINGS- OG MEDFORBRÆNDINGS-, KATEGORI 1- OG KATEGORI 2-FORARBEJDNINGSANLÆG, KATEGORI 2- OG KATEGORI 3-OLIEKEMISKE ANLÆG SAMT BIOGAS- OG KOMPOSTERINGSANLÆG
Artikel 10
Godkendelse af anlæg for mellemprodukter
1. Kategori 1-, 2- og 3-anlæg for mellemprodukter skal godkendes af myndighederne.
2. For at blive godkendt skal kategori 1- og kategori 2-anlæg for mellemprodukter:
a) opfylde kravene i bilag III, kapitel I
b) behandle og opbevare kategori 1- eller kategori 2-materiale i overensstemmelse med bilag III, kapitel II, del B
c) være undergivet anlæggets egenkontrol som foreskrevet i artikel 25, og
d) kontrolleres af myndighederne i overensstemmelse med artikel 26.
3. For at blive godkendt skal kategori 3-anlæg for mellemprodukter:
a) opfylde kravene i bilag III, kapitel I
b) håndtere og opbevare kategori 3-materiale i overensstemmelse med bilag III, kapitel II, del A
c) være undergivet anlæggets egenkontrol som foreskrevet i artikel 25, og
d) kontrolleres af myndighederne i overensstemmelse med artikel 26.

Artikel 11
Godkendelse af lageranlæg
1. Lageranlæg skal godkendes af myndighederne.
2. For at blive godkendt skal lageranlæg:
a) opfylde kravene i bilag III, kapitel III, og
b) kontrolleres af myndighedernes i overensstemmelse med artikel 26.

Artikel 12
Godkendelse af forbrændings- og medforbrændingsanlæg
1. Forbrænding og medforbrænding af forarbejdede produkter skal finde sted i henhold til bestemmelserne i direktiv 2000/76/EF. Forbrænding og medforbrænding af animalske produkter skal finde sted i henhold til bestemmelserne i direktiv 2000/76/EF eller, når dette direktiv ikke finder anvendelse, i henhold til bestemmelserne i denne forordning. Forbrændings- og medforbrændingsanlæg skal godkendes i henhold til nævnte direktiv eller stk. 2 eller 3.
2. For at blive godkendt af myndighederne med henblik på bortskaffelse af animalske biprodukter skal et højkapacitetsforbrændings- eller medforbrændingsanlæg, som ikke er omfattet af direktiv 2000/76/EF, opfylde:
a) de generelle betingelser i bilag IV, kapitel I
b) driftsbetingelserne i bilag IV, kapitel II
c) kravene i bilag IV, kapitel III, vedrørende spildevandsudledning
d) kravene i bilag IV, kapitel IV, vedrørende restprodukter
e) kravene til temperaturmåling i bilag IV, kapitel V, og
f) betingelserne vedrørende unormale driftsforhold i bilag IV, kapitel VI.
3. For at blive godkendt af myndighederne med henblik på bortskaffelse af animalske biprodukter må et lavkapacitetsforbrændings- eller medforbrændingsanlæg, som ikke er omfattet af direktiv 2000/76/EF:
a) kun anvendes til bortskaffelse af døde selskabsdyr og/eller kategori 2- og katagori 3-materiale
b) når det er beliggende på en bedrift, kun anvendes til bortskaffelse af materiale fra denne bestemte bedrift
c) opfylde de almindelige betingelser i bilag IV, kapitel I
d) opfylde de relevante driftsbetingelser i bilag IV, kapitel II
e) opfylde kravene i bilag IV, kapitel IV, vedrørende restprodukter
f) opfylde de relevante krav til temperaturmåling i bilag IV, kapitel V, og
g) opfylde betingelserne vedrørende unormale driftsforhold i bilag IV, kapitel VI.
4. Godkendelsen suspenderes straks, hvis betingelserne for godkendelsen ikke længere er opfyldt.
5. Kravene i stk. 2 og 3 kan ændres på baggrund af udviklingen af den videnskabelige viden i overensstemmelse med proceduren i artikel 33, stk. 2, efter høring af den relevante videnskabelige komité.

Artikel 13
Godkendelse af kategori 1- og kategori 2-forarbejdningsanlæg
1. Kategori 1- og kategori 2-forarbejdningsanlæg skal godkendes af myndighederne.
2. For at blive godkendt skal kategori 1- og kategori 2-forarbejdningsanlæg:
a) opfylde kravene i bilag V, kapitel I
b) håndtere, forarbejde og opbevare kategori 1- eller kategori 2-materiale i overensstemmelse med bilag V, kapitel II, og bilag VI, kapitel I
c) være valideret af myndighederne i overensstemmelse med bilag V, kapitel V
d) være undergivet anlæggets egenkontrol som foreskrevet i artikel 25
e) kontrolleres af myndighederne i overensstemmelse med artikel 26, og
f) sikre, at de forarbejdede produkter opfylder kravene i bilag VI, kapitel I.
3. Godkendelsen suspenderes straks, hvis betingelserne for godkendelsen ikke længere er opfyldt.

Artikel 14
Godkendelse af kategori 2- og kategori 3-oliekemiske anlæg
1. Oliekemiske anlæg skal godkendes af myndighederne.
2. For at blive godkendt skal kategori 2-oliekemiske anlæg:
a) forarbejde afsmeltet fedt fra kategori 2-materiale i overensstemmelse med de normer, der er fastlagt i bilag VI, kapitel III
b) indføre og iværksætte metoder for tilsyn og kontrol med de kritiske kontrolpunkter for de processer, der anvendes
c) føre en fortegnelse over de oplysninger, som er indhentet i henhold til litra b), således at de kan forelægges for myndighederne, og
d) kontrolleres af myndighederne i overensstemmelse med artikel 26.
3. For at blive godkendt skal kategori 3-oliekemiske anlæg udelukkende forarbejde afsmeltet fedt, som er afledt fra kategori 3-materiale, og opfylde de relevante krav i stk. 2.
4. Godkendelsen suspenderes straks, hvis betingelserne for godkendelsen ikke længere er opfyldt.

Artikel 15
Godkendelse af biogas- og komposteringsanlæg
1. Biogasanlæg og komposteringsanlæg skal godkendes af myndighederne.
2. For at blive godkendt skal biogasanlæg og komposteringsanlæg:
a) opfylde kravene i bilag VI, kapitel II, del A
b) håndtere og forarbejde animalske biprodukter i overensstemmelse med bilag VI, kapitel II, del B og C
c) kontrolleres af myndighederne i overensstemmelse med artikel 26
d) indføre og iværksætte metoder for tilsyn og kontrol med de kritiske kontrolpunkter, og
e) sikre, at nedbrydningsaffald og om nødvendigt kompost er i overensstemmelse med de mikrobiologiske normer, der er fastlagt i bilag VI, kapitel II, del D.
3. Godkendelsen suspenderes straks, hvis betingelserne for godkendelsen ikke længere er opfyldt.

KAPITEL IV
AFSÆTNING OG BRUG AF FORARBEJDET ANIMALSK PROTEIN OG ANDRE FORARBEJDEDE PRODUKTER, DER KAN BRUGES SOM FODERMIDLER, FODER TIL SELSKABSDYR, TYGGEPINDE, TYGGEBEN OG TEKNISKE PRODUKTER SAMT GODKENDELSE AF DE RELEVANTE ANLÆG
Artikel 16
Generelle dyresundhedsbestemmelser
1. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at animalske biprodukter, og deraf afledte produkter som omhandlet i bilag VII og VIII, ikke afsendes fra nogen bedrift beliggende i et område, der er omfattet af restriktioner på grund af udbrud af en sygdom, som den dyreart, hvoraf produktet er fremstillet, er modtagelig for, eller fra noget anlæg eller område, hvorfra flytning eller samhandel ville bringe den gældende dyresundhedsstatus for en medlemsstat eller for en del af en medlemsstats område i fare; dette gælder dog ikke, når produkterne behandles i overensstemmelse med denne forordning.
2. Ved de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal det sikres, at produkterne stammer fra dyr,
a) der kommer fra en bedrift, et område eller et delområde eller, for så vidt angår akvakulturprodukter, fra et akvakulturbrug, en zone eller en del af en zone, som ikke er undergivet dyresundhedsrestriktioner for de pågældende dyr og produkter, navnlig restriktioner fastlagt i forbindelse med sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der er foreskrevet i EF-bestemmelserne eller vedtaget på grund af en alvorlig smitsom sygdom, som er anført i Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin(22)
b) der ikke er blevet slagtet i et anlæg, hvor der på slagtetidspunktet fandtes dyr inficeret med eller mistænkt for at være inficeret med en af de sygdomme, der er omfattet af de i litra a) nævnte bestemmelser.
3. På betingelse af, at de i stk. 2, litra a), nævnte sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger iagttages, er afsætning af animalske biprodukter, og deraf afledte produkter som omhandlet i bilag VII og VIII, der kommer fra et område eller et delområde, som er undergivet dyresundhedsrestriktioner, men som ikke er inficerede eller mistænkt for at være inficerede, tilladt, for så vidt følgende betingelser, alt efter tilfældet, er opfyldt:
a) Produkterne skal være fremstillet, håndteret, transporteret og opbevaret adskilt fra eller på andre tidspunkter end produkter, der opfylder alle dyresundhedsbetingelser.
b) Produkterne skal i overensstemmelse med denne forordning være behandlet på en måde, der er tilstrækkelig til at udelukke den pågældende dyresundhedsmæssige risiko, og behandlingen skal være foregået i et anlæg, der er godkendt hertil af den medlemsstat, hvor dyresundhedsproblemet optrådte.
c) Produkterne skal være identificeret korrekt.
d) Dette stykke skal anvendes i overensstemmelse med kravene i bilag VII og VIII eller med de nærmere regler, der fastsættes efter proceduren i artikel 33, stk. 2.
Der kan i særlige situationer indrømmes undtagelser fra de i første afsnit nævnte betingelser efter proceduren i artikel 33, stk. 2. I sådanne tilfælde skal der især tages hensyn til de foranstaltninger og undersøgelser af dyrene, der skal gennemføres, og sygdommens særlige kendetegn hos de pågældende arter. Hvis sådanne undtagelser indrømmes, skal alle foranstaltninger, der er påkrævede for at sikre, at dyresundheden i EF beskyttes, vedtages efter nævnte procedure.

Artikel 17
Godkendelse af kategori 3-forarbejdningsanlæg
1. Kategori 3-forarbejdningsanlæg skal godkendes af myndighederne.
2. For at blive godkendt skal kategori 3-forarbejdningsanlæg:
a) opfylde kravene i bilag V, kapitel I, og bilag VII, kapitel I
b) kun håndtere, forarbejde og opbevare kategori 3-materiale i overensstemmelse med bilag V, kapitel II, og bilag VII
c) valideres af myndighederne i overensstemmelse med bilag V, kapitel V
d) være undergivet anlæggets egenkontrol som foreskrevet i artikel 25
e) kontrolleres af myndighederne i overensstemmelse med artikel 26, og
f) sikre, at de forarbejdede produkter opfylder kravene i bilag VII, kapitel I.
3. Godkendelsen suspenderes straks, hvis betingelserne for godkendelsen ikke længere er opfyldt.

Artikel 18
Godkendelse af anlæg til fremstilling af foder til selskabsdyr og tekniske anlæg
1. Anlæg til fremstilling af foder til selskabsdyr og tekniske anlæg skal godkendes af myndighederne.
2. For at blive godkendt skal anlæg til fremstilling af foder til selskabsdyr og tekniske anlæg:
a) i overensstemmelse med de specifikke krav, der i bilag VIII er fastsat for de produkter, anlægget fremstiller, forpligte sig til:
i) at overholde de specifikke produktionsbetingelser, der er fastsat i denne forordning
ii) at indføre og iværksætte metoder for tilsyn og kontrol med de kritiske kontrolpunkter for de processer, der anvendes
iii) afhængigt af produkterne at udtage prøver til analyse i et laboratorium, som er anerkendt af myndighederne, således at det kan kontrolleres, om de i denne forordning opstillede normer er overholdt
iv) at føre en fortegnelse over de oplysninger, som er indhentet i medfør af nr. ii) og iii), således at de kan forelægges for myndighederne; kontrol- og testresultater skal opbevares i en periode på mindst to år
v) at underrette myndighederne, hvis det af resultatet af en laboratorieundersøgelse som omhandlet i nr. iii) eller af enhver anden for dem foreliggende oplysning fremgår, at der består en alvorlig fare for menneskers og dyrs sundhed, og
b) kontrolleres af myndighedernes i overensstemmelse med artikel 26.
3. Godkendelsen suspenderes straks, hvis betingelserne for godkendelsen ikke længere er opfyldt.

Artikel 19
Afsætning og udførsel af forarbejdet animalsk protein og andre forarbejdede produkter, der kan anvendes som fodermidler
Medlemsstaterne sørger for, at forarbejdet animalsk protein og andre forarbejdede produkter, der kan anvendes som fodermidler, kun afsættes eller udføres, hvis de:
a) er blevet fremstillet i et kategori 3-forarbejdningsanlæg, der er godkendt af myndighederne og undergivet disses tilsyn i overensstemmelse med artikel 17
b) udelukkende er blevet fremstillet af kategori 3-materiale som angivet i bilag VII
c) er blevet håndteret, forarbejdet, opbevaret og transporteret i overensstemmelse med bilag VII og på en sådan måde, at der sikres overensstemmelse med artikel 22, og
d) opfylder de særlige krav, der er fastlagt i bilag VII.

Artikel 20
Afsætning og udførsel af foder til selskabsdyr, tyggepinde, tyggeben og tekniske produkter
1. Medlemsstaterne sørger for, at foder til selskabsdyr, tyggepinde, tyggeben og tekniske produkter, bortset fra dem, der er nævnt i stk. 2 og 3, samt de animalske biprodukter, der henvises til i bilag VIII, kun afsættes eller udføres, hvis de:
a) opfylder enten
i) de særlige betingelser, der er fastlagt i bilag VIII, eller
ii) de specifikke krav i det relevante kapitel i bilag VII, når et produkt kan anvendes både som et teknisk produkt og som fodermiddel, og bilag VIII ikke indeholder specifikke krav
b) kommer fra anlæg, der er godkendt og undergivet tilsyn i overensstemmelse med artikel 18, eller, hvis der er tale om de animalske biprodukter, der henvises til i bilag VIII, fra andre anlæg, der er godkendt i overensstemmelse med EF-veterinærbestemmelserne.
2. Medlemsstaterne sikrer, at organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, der er fremstillet af forarbejdede produkter, bortset fra dem, der er fremstillet af gylle og indhold fra fordøjelseskanalen, kun afsættes eller udføres, hvis de opfylder eventuelle krav, der er vedtaget efter proceduren i artikel 33, stk. 2, efter høring af den relevante videnskabelige komité.
3. Medlemsstaterne sikrer, at fedtderivater, der er fremstillet af kategori 2-materiale, kun afsættes eller udføres, hvis de:
a) er fremstillet i et kategori 2-oliekemisk anlæg, der er godkendt i henhold til artikel 14, af fedt, der er afsmeltet som følge af forarbejdning af kategori 2-materiale i et kategori 2-forarbejdningsanlæg, der er godkendt i henhold til artikel 13, efter en af forarbejdningsmetoderne 1-5
b) er blevet håndteret, forarbejdet, oplagret og transporteret i henhold til bilag VI, og
c) opfylder eventuelle specifikke krav i bilag VIII.

Artikel 21
Beskyttelsesforanstaltninger
Artikel 10 i direktiv 90/425/EØF finder anvendelse på de produkter, som er omfattet af bilag VII og VIII til denne forordning.

Artikel 22
Restriktioner for anvendelse
1. Følgende anvendelser af animalske biprodukter og forarbejdede produkter er forbudt:
a) fodring af en dyreart med forarbejdet animalsk protein afledt af kroppe eller dele af kroppe af dyr af samme art
b) fodring af husdyr, bortset fra pelsdyr, med køkken- og madaffald eller fodermidler, der indeholder eller er afledt af køkken- eller madaffald, og
c) anvendelse af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, bortset fra gylle, på græsningsarealer.
2. Reglerne for gennemførelse af denne artikel, herunder reglerne vedrørende kontrolforanstaltninger, vedtages efter proceduren i artikel 33, stk. 2. Der kan undtages fra stk. 1, litra a), for fisk og pelsdyr efter samme procedure efter høring af den relevante videnskabelige komité.

KAPITEL V
UNDTAGELSER
Artikel 23
Undtagelsesbestemmelser vedrørende anvendelsen af animalske biprodukter
1. Medlemstaterne kan under myndighedernes tilsyn tillade:
a) anvendelse af animalske biprodukter i forbindelse med diagnosticering, undervisning og forskning, og
b) anvendelse af animalske biprodukter til konserveringsformål i tekniske anlæg, der er godkendt hertil i henhold til artikel 18.
2. a) Medlemsstaterne kan også tillade anvendelse under myndighedernes tilsyn af de animalske biprodukter, som er omhandlet i litra b), til fodring af dyr, som er omhandlet i litra c), i overensstemmelse med de i bilag IX fastsatte bestemmelser.
b) De i litra a) omhandlede animalske biprodukter er:
i) kategori 2-materiale, hvis materialet kommer fra dyr, der ikke er blevet aflivet og ikke er døde på grund af forekomst af eller mistanke om forekomst af en sygdom, der kan overføres til mennesker eller dyr, og
ii) kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra a)-j), og, med forbehold af artikel 22, i artikel 6, stk. 1, litra l).
c) De i litra a) omhandlede dyr er:
i) dyr i zoologiske haver
ii) cirkusdyr
iii) andre krybdyr og rovfugle end dyr i zoologiske haver og cirkusdyr
iv) pelsdyr
v) vildt, hvis kød ikke er bestemt til konsum
vi) hunde fra anerkendte kenneler/hundekobler, og
vii) maddiker til agn.
d) Desuden kan medlemsstaterne under de kompetente myndigheders tilsyn tillade anvendelse af kategori 1-materiale som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), til fodring af truede eller beskyttede arter af ådselsædende fugle i overenstemmelse med regler, der fastsættes efter proceduren i artikel 33, stk. 2, og efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.
3. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om:
a) hvordan de bruger undtagelserne i stk. 2, og
b) hvilke kontrolforanstaltninger de iværksætter for at sikre, at sådanne animalske biprodukter kun anvendes til tilladte formål.
4. Hver medlemsstat opstiller en liste over brugere og samlecentraler, der inden for dens område er godkendt og registreret i medfør af stk. 2, litra c), nr. iv), vi) og vii). Hver bruger og samlecentral skal tildeles et officielt nummer i kontroløjemed og for at gøre det muligt at spore de pågældende produkters oprindelse.
Myndighederne fører tilsyn med lokaliteterne for de brugere og samlecentraler, der er nævnt i første afsnit, og har på ethvert tidspunkt fri adgang til alle dele af de pågældende lokaliteter for at kunne kontrollere, at betingelserne i stk. 2 opfyldes.
Hvis det ved en sådan kontrol viser sig, at nævnte betingelser ikke er opfyldt, træffer myndighederne de fornødne foranstaltninger.
5. Detaljerende regler om kontrolforanstaltninger kan vedtages efter proceduren i artikel 33, stk. 2.

Artikel 24
Undtagelser vedrørende bortskaffelse af animalske biprodukter
1. Myndighederne kan om nødvendigt beslutte,
a) at døde selskabsdyr kan bortskaffes direkte som affald ved nedgravning
b) at følgende animalske biprodukter, som stammer fra fjerntliggende områder, kan bortskaffes som affald ved nedgravning på stedet:
i) kategori 1-materiale, som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii)
ii) kategori 2-materiale, og
iii) kategori 3-materiale, og
c) at animalske biprodukter kan bortskaffes som affald ved brænding eller nedgravning på stedet i tilfælde af udbrud af en af de sygdomme, der er opført på liste A fra Det Internationale Kontor for Epizootier (OIE), hvis myndighederne afviser transport til det nærmeste forbrændings- eller forarbejdningsanlæg på grund af fare for spredning af sundhedsrisici, eller fordi et omfattende udbrud af en epizooti har ført til manglende kapacitet i de pågældende anlæg.
2. Der kan ikke undtages for kategori 1-materiale, som er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), nr. i).
3. Kategori 1-materiale, som er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), kan kun brændes eller nedgraves i overensstemmelse med stk. 1, litra b) eller c), hvis myndighederne tillader og fører tilsyn med den anvendte metode og har forvisset sig om, at den udelukker enhver risiko for overførsel af en TSE.
4. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om
a) hvilken brug de gør af mulighederne i stk. 1, litra b), med hensyn til kategori 1- og kategori 2-materiale, og
b) hvilke områder de klassificerer som fjerntliggende områder med henblik på anvendelsen af stk. 1, litra b), og grunden til denne klassificering.
5. Myndighederne træffer de nødvendige foranstaltninger til
a) at sikre, at brænding eller nedgravning af animalske biprodukter ikke bringer dyrs eller menneskers sundhed i fare, og
b) at forebygge henkastning, dumpning eller ukontrolleret bortskaffelse af animalske biprodukter.
6. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages efter proceduren i artikel 33, stk. 2.

KAPITEL VI
KONTROL
Artikel 25
Anlæggenes egenkontrol
1. Den, der driver eller ejer anlæg for mellemprodukter eller forarbejdningsanlæg, eller vedkommendes repræsentant er ansvarlig for, at der træffes alle de fornødne foranstaltninger for at opfylde kravene i denne forordning. Vedkommende skal indføre, iværksætte og opretholde en permanent procedure, der er udviklet i overensstemmelse med HACCP-systemets principper (Hazard Analysis and Critical Control Points), og skal især:
a) fastslå og føre kontrol med de kritiske kontrolpunkter i anlæggene
b) indføre og iværksætte metoder for tilsyn og kontrol med disse kritiske kontrolpunkter
c) i forarbejdningsanlæg udtage repræsentative prøver for at kontrollere,
i) at hvert forarbejdet parti overholder de i denne forordning opstillede normer for produkterne, og
ii) at de i EF-bestemmelserne fastsatte grænseværdier for restkoncentrationer af fysisk-kemiske stoffer overholdes
d) registrere og i en periode på mindst to år opbevare resultaterne af den kontrol og de prøver, der er omhandlet i litra b) og c), således at de kan forelægges for myndighederne
e) indføre en ordning, der sikrer sporbarheden af hvert afsendt parti.
2. Hvis undersøgelsesresultaterne for prøver, der er udtaget i henhold til stk. 1, litra c), ikke opfylder bestemmelserne i denne forordning, skal forarbejdningsanlæggets driftsleder:
a) straks meddele myndighederne alle nærmere oplysninger om prøvens art og det parti, som den er udtaget af
b) fastslå årsagerne til den manglende opfyldelse af bestemmelserne
c) omforarbejde eller bortskaffe det kontaminerede parti under myndighedernes tilsyn
d) sørge for, at materiale, som mistænkes for eller vides at være kontamineret, ikke fjernes fra anlægget, før det er blevet omforarbejdet under myndighedernes direkte tilsyn og officielt ved prøveudtagning er blevet kontrolleret for at sikre, at det er i overensstemmelse med normerne i denne forordning, undtagen hvis det skal bortskaffes
e) intensivere prøveudtagningen og kontrollen med produktionen
f) gennemgå de fortegnelser over animalske biprodukter, der er relevante for den undersøgte prøve, og
g) sørge for hensigtsmæssige dekontaminerings- og rengøringsprocedurer for anlægget.
3. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel, herunder reglerne for kontrolfrekvensen og referencemetoderne for mikrobiologisk analyse, fastsættes efter proceduren i artikel 33, stk. 2.

Artikel 26
Officiel kontrol og liste over godkendte anlæg
1. Myndighederne skal med regelmæssige mellemrum foretage kontrol af og føre tilsyn med anlæg, der er godkendt i overensstemmelse med denne forordning. Kontrol af og tilsyn med forarbejdningsanlæg foretages i overensstemmelse med bilag V, kapitel IV.
2. Kontrol- og tilsynshyppigheden afpasses efter anlæggets størrelse, den type produkter, der fremstilles, risikovurderingen og de garantier, der gives i overensstemmelse med HACCP-systemets principper (Hazard Analysis and Critical Control Points).
3. Hvis det ved myndighedernes kontrol viser sig, at et eller flere af kravene i denne forordning ikke er opfyldt, træffer myndighederne de nødvendige foranstaltninger.
4. Hver medlemsstat udarbejder en liste over de anlæg på dens område, der er godkendt i henhold til denne forordning. Den tildeler hvert anlæg et officielt nummer, som identificerer anlægget med hensyn til arten af dets aktiviteter. Medlemsstaterne sender kopier af denne liste samt ajourføringerne heraf til Kommissionen og de øvrige medlemsstater.
5. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel, herunder reglerne for kontrolfrekvensen og referencemetoderne for mikrobiologisk analyse, fastsættes efter proceduren i artikel 33, stk. 2.

KAPITEL VII
EF-KONTROL
Artikel 27
EF-kontrol i medlemsstaterne
1. Eksperter fra Kommissionen kan, for så vidt det er nødvendigt for den ensartede anvendelse af denne forordning, i samarbejde med de kompetente myndigheder i medlemsstaterne foretage kontrol på stedet. Den medlemsstat, på hvis område der foretages kontrol, yder eksperterne al den bistand, de behøver for at kunne udføre deres opgaver. Kommissionen underretter myndighederne om resultaterne af denne kontrol.
2. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel, særlig bestemmelserne om samarbejde med de nationale myndigheder, fastsættes efter proceduren i artikel 33, stk. 2.

KAPITEL VIII
BESTEMMELSER OM INDFØRSEL OG TRANSIT AF VISSE ANIMALSKE BIPRODUKTER OG DERAF AFLEDTE PRODUKTER
Artikel 28
Almindelige bestemmelser
Bestemmelserne om indførsel fra tredjelande af produkter som omhandlet i bilag VII og VIII må ikke være gunstigere eller mere ugunstige end dem, der gælder for fremstilling og afsætning af tilsvarende EF-produkter.
Dog kan der på særlige betingelser, der fastsættes efter proceduren i artikel 33, stk. 2, og for så vidt de pågældende råvarer er mærket permanent, gives tilladelse til indførsel fra tredjelande af foder til selskabsdyr og råvarer til fremstilling heraf, der stammer fra dyr, som er blevet behandlet med visse stoffer, der er forbudt ved direktiv 96/22/EF.

Artikel 29
Forbud og overholdelse af EF-bestemmelserne
1. Indførsel og transit af animalske biprodukter og forarbejdede produkter er forbudt, medmindre den finder sted i overensstemmelse med denne forordning.
2. Indførsel til og transit gennem EF af de i bilag VII og VIII omhandlede produkter må kun finde sted, hvis produkterne opfylder de krav, der er fastsat i stk. 3-6.
3. De i bilag VII og VIII omhandlede produkter skal, medmindre andet er anført i nævnte bilag, hidrøre fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er opført på en liste, som udarbejdes og ajourføres efter proceduren i artikel 33, stk. 2.
Listen kan kombineres med andre lister, der er opstillet af hensyn til folke- og dyresundheden.
Ved udarbejdelse af listen skal der især tages hensyn til:
a) tredjelandets lovgivning
b) myndighedernes og kontroltjenesternes opbygning i tredjelandet, disses beføjelser og det tilsyn, de er undergivet, samt deres muligheder for effektivt at føre kontrol med anvendelsen af den gældende lovgivning
c) de faktiske dyresundhedsbetingelser for produktion, fremstilling, håndtering, opbevaring og forsendelse af animalske produkter til EF
d) de garantier, som tredjelandet kan give med hensyn til opfyldelse af de relevante sundhedsbetingelser
e) erfaringen med afsætningen af produktet fra tredjelandet og resultaterne af den foretagne importkontrol
f) resultaterne af eventuelle EF-inspektioner i tredjelandet
g) den sundhedsstatus, som husdyrbestanden, andre husdyr og vildtbestanden i tredjelandet har, navnlig med hensyn til eksotiske dyresygdomme og generelle sundhedsforhold i landet, der eventuelt kan udgøre en fare for folke- eller dyresundheden i EF
h) den regelmæssighed og hurtighed, hvormed tredjelandet giver oplysning om forekomst på dets område af infektiøse eller smitsomme dyresygdomme, navnlig sygdomme opført på liste A og B fra OIE, eller, for akvakulturdyrs vedkommende, anmeldelsespligtige sygdomme opført i OIE's sundhedskodeks for akvakulturdyr
i) de bestemmelser, der i tredjelandet gælder for forebyggelse og bekæmpelse af infektiøse eller smitsomme dyresygdomme, og anvendelsen heraf, herunder også bestemmelser om indførsel fra andre lande.
4. De i bilag VII og VIII omhandlede produkter skal, med undtagelse af tekniske produkter, hidrøre fra anlæg, der er opført på en EF-liste, som fastlægges efter proceduren i artikel 33, stk. 2, på grundlag af en meddelelse fra tredjelandets myndigheder til Kommissionen, ved hvilken de erklærer, at de pågældende anlæg opfylder EF-kravene og er undergivet tilsyn af en officiel kontroltjeneste i tredjelandet.
Godkendte lister ændres således:
a) Kommissionen giver medlemsstaterne underretning om de af det pågældende tredjeland foreslåede ændringer af listerne over anlæg senest fem arbejdsdage efter modtagelsen af ændringsforslagene.
b) Medlemsstaterne kan inden for en periode på syv arbejdsdage fra modtagelsen af ændringerne af de i litra a) nævnte lister over anlæg over for Kommissionen skriftligt fremsætte deres eventuelle bemærkninger hertil.
c) Hvis mindst en medlemsstat fremsætter skriftlige bemærkninger, giver Kommissionen inden for en frist på fem arbejdsdage medlemsstaterne underretning herom, ligesom den sætter dette punkt på dagsordenen for det næste møde i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, med henblik på afgørelse efter proceduren i artikel 33, stk. 2.
d) Hvis Kommissionen ikke modtager nogen bemærkninger fra medlemsstaterne inden for den i litra b) nævnte frist, anses medlemsstaterne for at have accepteret ændringerne af listen. Kommissionen giver inden for en frist på fem arbejdsdage medlemsstaterne underretning herom, og indførsel fra sådanne anlæg tillades fem arbejdsdage efter, at medlemsstaterne har modtaget denne underretning.
5. De i bilag VIII omhandlede tekniske produkter skal hidrøre fra anlæg, som myndighederne i tredjelandet har godkendt og registreret.
6. Medmindre andet er anført i bilag VII og VIII skal et sundhedscertifikat, der er udformet som vist i bilag X, og som attesterer, at produkterne opfylder de betingelser, der følger af nævnte bilag, og at de hidrører fra anlæg, som sikrer opfyldelsen af disse betingelser, ledsage forsendelser af produkter som omhandlet i nævnte bilag.
7. Indtil den liste, der skal opstilles i henholdt til stk. 4, foreligger, og modellerne til de certifikater, der er omhandlet i stk. 6, er vedtaget, kan medlemsstaterne fortsat foretage kontrol i henhold til direktiv 97/78/EF og benytte certifikater i henhold til gældende nationale bestemmelser.

Artikel 30
Ligestilling
1. Efter proceduren i artikel 33, stk. 2, kan de sundhedsforanstaltninger, som et tredjeland, en gruppe af tredjelande eller et område i et tredjeland anvender for produktion, fremstilling, håndtering, opbevaring og transport af en eller flere kategorier af de i bilag VII og VIII omhandlede produkter, anerkendes som foranstaltninger, der frembyder tilsvarende garantier som dem, der anvendes i EF, hvis tredjelandet forelægger objektive beviser herfor.
Beslutningen skal indeholde de betingelser, der gælder for indførsel og/eller transit af animalske biprodukter fra området, tredjelandet eller gruppen af tredjelande.
2. De i stk. 1 nævnte betingelser omfatter følgende:
a) arten og indholdet af det sundhedscertifikat, der skal ledsage produktet
b) særlige sundhedskrav, der gælder for indførsel til og/eller transit gennem EF, og
c) om nødvendigt nærmere bestemmelser om opstilling og ændring af lister over områder eller anlæg, hvorfra indførsel og/eller transit er tilladt.
3. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 33, stk. 2.

Artikel 31
EF-kontrol og -systemrevision
1. Eksperter fra Kommissionen, eventuelt ledsaget af eksperter fra medlemsstaterne, kan foretage kontrol på stedet med henblik på:
a) at opstille listen over tredjelande eller dele deraf og fastlægge betingelserne for indførsel og/eller transit
b) at kontrollere overholdelsen af:
i) betingelserne for at blive optaget på en EF-liste over tredjelande
ii) betingelserne for indførsel og/eller transit
iii) betingelserne for anerkendelse af foranstaltninger som ligestillede
iv) eventuelle nødforanstaltninger, der anvendes i henhold til EF-lovgivningen.
Kommissionen udpeger de eksperter fra medlemsstaterne, der er ansvarlige for denne kontrol.
2. Den i stk. 1 omhandlede kontrol foretages på vegne af EF, som dækker omkostningerne i forbindelse hermed.
3. Hyppigheden af og proceduren for den i stk. 1 omhandlede kontrol kan vedtages efter proceduren i artikel 33, stk. 2.
4. Hvis der ved kontrol som omhandlet i stk. 1 konstateres en alvorlig overtrædelse af sundhedsbestemmelserne, anmoder Kommissionen straks tredjelandet om at træffe de fornødne foranstaltninger, eller den suspenderer forsendelsen af produkter, og den giver straks medlemsstaterne underretning herom.

KAPITEL IX
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
Artikel 32
Ændring af bilagene og overgangsforanstaltninger
1. Når den relevante videnskabelige komité er blevet hørt om alle de spørgsmål, der kan have betydning for dyre- eller folkesundheden, kan bilagene ændres eller suppleres og eventuelle fornødne overgangsforanstaltninger vedtages efter proceduren i artikel 33, stk. 2.
2. Hvad angår forbuddet mod fodring med køkken- og madaffald, jf. artikel 22, vedtager de medlemsstater, der allerede har passende kontrolordninger inden denne forordnings anvendelse, i overensstemmelse med stk. 1 overgangsforanstaltninger, der tillader fortsat anvendelse af visse typer køkken- og madaffald til fodring under strengt kontrollerede forhold i en periode på højst fire år fra den 1. november 2002. Disse foranstaltninger sikrer, at der ikke er unødig risiko for dyresundheden og folkesundheden i overgangsperioden.

Artikel 33
Forskriftsprocedure
1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité, i det følgende benævnt "komitéen".
2. Når der henvises til nærværende stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
Perioden i artikel 5, stk. 6, i ovennævnte afgørelse fastsættes til 15 dage.
3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 34
Høring af videnskabelige komitéer
De relevante videnskabelige komitéer skal høres om alle spørgsmål inden for denne forordnings anvendelsesområde, som kan få virkninger for dyre- eller folkesundheden.

Artikel 35
Nationale bestemmelser
1. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til alle nationale retsforskrifter, som de vedtager inden for denne forordnings anvendelsesområde.
2. Medlemsstaterne skal navnlig senest et år efter, at denne forordning er trådt i kraft, underrette Kommissionen om de foranstaltninger, de træffer for at sikre, at forordningen overholdes. På baggrund af de modtagne oplysninger forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, om nødvendigt ledsaget af lovgivningsforslag.
3. Medlemsstaterne kan vedtage eller opretholde nationale regler for anvendelsen af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, der er strengere end fastsat i denne forordning, indtil der er vedtaget EF-regler for anvendelsen af disse i overensstemmelse med artikel 20, stk. 2. Medlemsstaterne kan vedtage eller opretholde nationale regler, der begrænser brugen af fedtderivater, der er fremstillet af kategori 2-materiale, mere end fastsat i denne forordning, indtil der i overensstemmelse med artikel 32 er indsat EF-bestemmelser om brugen af dem i bilag VIII.

Artikel 36
Finansielle ordninger
Kommissionen udarbejder en rapport om de finansielle ordninger i medlemsstaterne til forarbejdning, indsamling, opbevaring og bortskaffelse af animalske biprodukter, ledsaget af de fornødne forslag.

Artikel 37
Ophævelse
Direktiv 90/667/EØF og beslutning 95/348/EF og 1999/534/EF ophæves med virkning fra seks måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse.
Henvisninger til direktiv 90/667/EØF læses fra denne dato som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 38
Ikrafttrædelse
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes seks måneder efter datoen for ikrafttrædelsen. Artikel 12, stk. 2, anvendes dog som anført i artikel 20 i direktiv 2000/76/EF og artikel 22, stk. 1, litra b), og artikel 32 anvendes fra den 1. november 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Luxembourg, den 3. oktober 2002.

På Europa-Parlamentets vegne
Formand
P. Fox

På Rådets vegne
Formand
F. Hansen

(1) EFT C 96 E af 27.3.2001, s. 40.
(2) EFT C 193 af 10.7.2001, s. 32.
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 12.6.2001 (EFT C 53 E af 28.2.2002, s. 84), Rådets fælles holdning af 20.11.2001 (EFT C 45 E af 19.2.2002, s. 70) og Europa-Parlamentets afgørelse af 13.3.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT). Europa-Parlamentets afgørelse af 24. september 2002 og Rådets afgørelse af 23. september 2002.
(4) EFT L 363 af 27.12.1990, s. 51. Direktivet er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.
(5) EFT C 223 af 8.8.2001, s. 281.
(6) EFT L 332 af 28.12.2000, s. 91.
(7) EFT L 169 af 27.6.1997, s. 85. Afgørelsen er ændret ved afgørelse 2000/443/EF (EFT L 179 af 18.7.2000, s. 13).
(8) EFT L 237 af 28.8.1997, s. 18. Afgørelsen er ændret ved afgørelse 2000/443/EF.
(9) EFT L 125 af 23.5.1996, s. 3.
(10) EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens beslutning 2001/7/EF (EFT L 2 af 5.1.2001, s. 27).
(11) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Direktivet er senest ændret ved direktiv 92/118/EØF.
(12) EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.
(13) EFT L 202 af 26.8.1995, s. 8.
(14) EFT L 204 af 4.8.1999, s. 37.
(15) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
(16) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
(17) EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Forordningen er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1326/2001 (EFT L 177 af 30.6.2001, s. 60).
(18) EFT L 358 af 18.12.1986, s. 1.
(19) EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.
(20) EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.
(21) EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 96/350/EF (EFT L 135 af 6.6.1996, s. 32).
(22) EFT L 62 af 15.3.1993, s. 69. Direktivet er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.BILAG I

SPECIFIKKE DEFINITIONER
I denne forordning forstås ved:
1. Biavlsprodukter: honning, bivoks, »gelée royale«, propolis eller pollen, som bruges i biavl
2. Batch: en produktionsenhed, der er fremstillet på ét anlæg med anvendelse af ens produktionsparametre - eller et antal sådanne enheder, når de oplagres sammen - og som kan identificeres med henblik på tilbagetagning eller bortskaffelse, hvis resultatet af prøver viser, at dette er nødvendigt
3. Biogasanlæg: et anlæg til biologisk nedbrydning af produkter af animalsk oprindelse under anaerobe betingelser med henblik på produktion og opsamling af biogas
4. Blodprodukter: afledte produkter af blod eller blodfraktioner, undtagen blodmel; de omfatter tørret/frosset/flydende plasma, tørret fuldblod, tørrede/frosne/flydende røde blodlegemer eller fraktioner heraf og blandinger
5. Blod: frisk fuldblod
6. Blodmel: produkter, der er fremstillet ved varmebehandling af blod i overensstemmelse med bilag VII, kapitel II, og som er bestemt til foder eller organiske gødningsstoffer
7. Dåsefoder til selskabsdyr: varmebehandlet foder i hermetisk lukket beholder, til selskabsdyr
8. Kategori 1- eller kategori 2-anlæg til mellemprodukter: et anlæg, hvor uforarbejdet kategori 1- eller kategori 2-materiale behandles og/eller midlertidigt opbevares med henblik på den videre transport til det endelige bestemmelsessted, og hvor visse forberedende aktiviteter, såsom fjernelse af huder og skind og undersøgelse efter slagtning, kan finde sted
9. Kategori 1-forarbejdningsanlæg: et anlæg, hvor der forarbejdes kategori 1-materiale inden dets endelige bortskaffelse
10. Kategori 2-oliekemisk anlæg: et anlæg, der forarbejder afsmeltet fedt fra kategori 2-materiale under de betingelser, der er fastlagt i bilag VI, kapitel III
11. Kategori 2-forarbejdningsanlæg: et anlæg, hvor der forarbejdes kategori 2-materiale inden dets endelige bortskaffelse, videre forarbejdning eller anvendelse
12. Kategori 3-anlæg for mellemprodukter: et anlæg, hvor uforarbejdet kategori 3-materiale sorteres og/eller opskæres og/eller køles eller dybfryses i blokke og/eller midlertidigt opbevares med henblik på den videre transport til det endelige bestemmelsessted
13. Kategori 3-oliekemisk anlæg: et anlæg, der forarbejder afsmeltet fedt fra kategori 3-materiale
14. Kategori 3-forarbejdningsanlæg: et anlæg, hvor kategori 3-materiale forarbejdes til forarbejdet animalsk protein og andre forarbejdede produkter, som kunne anvendes som fodermidler
15. Køkken- og madaffald: alle affaldsfødevarer med oprindelse i restauranter, cateringvirksomheder og køkkener, herunder centralkøkkener og husholdningskøkkener
16. Medforbrændingsanlæg: bortskaffelsesanlæg som defineret i artikel 3, stk. 5, i direktiv 2000/76/EF
17. Medforbrænding: bortskaffelse af animalske biprodukter eller deraf afledte produkter i et medforbrændingsanlæg
18. Samlecentraler: anlæg til indsamling og behandling af visse animalske biprodukter bestemt til fodring af de dyr, der er nævnt i artikel 23, stk. 2, litra c)
19. Komposteringsanlæg: et anlæg til biologisk nedbrydning af produkter af animalsk oprindelse under aerobe betingelser
20. Nedbrydningsaffald: rester fra forarbejdning af animalske biprodukter i biogasanlæg
21. Indhold fra fordøjelseskanalen: indhold fra pattedyrs og strudsfugles fordøjelseskanal, både adskilt fra og ikke adskilt fra fordøjelseskanalen
22. Tyggepinde og tyggeben: ugarvede produkter til selskabsdyr, fremstillet af huder og skind af hovdyr eller andet animalsk materiale
23. Fodermiddel: fodermidler som defineret i direktiv 96/25/EF(1) af animalsk oprindelse, herunder forarbejdet animalsk protein, blodprodukter, afsmeltet fedt, fiskeolie, fedtderivater, gelatine og hydrolyseret protein, dicalciumphosphat, mælk og mælkebaserede produkter og colostrum
24. Fiskemel: forarbejdet animalsk protein fra havdyr, undtagen havpattedyr
25. Pelsdyr: dyr, der holdes eller opdrættes med henblik på produktion af pels, men ikke anvendes til konsum
26. Gelatine: naturligt, opløseligt protein, geldannende eller ikke-geldannende, som er fremkommet ved delvis hydrolyse af kollagen fremstillet af knogler, huder, skind og sener fra dyr (herunder fisk og fjerkræ)
27. Grever: de proteinholdige rester fra afsmeltning efter delvis adskillelse af fedt og vand
28. Hermetisk lukket beholder: beholder, der er konstrueret til og skal beskytte indholdet mod mikroorganismer
29. Huder og skind: alt kutant og subkutant væv
30. Højkapacitetsforbrændingsanlæg: andet forbrændingsanlæg end et lavkapacitetsforbrændingsanlæg
31. Hydrolyseret protein: polypeptider, peptider og aminosyrer og blandinger heraf, fremstillet ved hydrolyse af animalske biprodukter
32. Forbrændingsanlæg: bortskaffelsesanlæg som defineret i artikel 3, stk. 4, i direktiv 2000/76/EF
33. Forbrænding: bortskaffelse af animalske biprodukter eller deraf afledte produkter i et forbrændingsanlæg
34. Laboratoriereagenser: et færdigpakket produkt, som er brugsklart for den endelige bruger og indeholder et blodprodukt, og som ud fra sin fremstilling er bestemt til anvendelse på et laboratorium som reagens eller reagensprodukt, hvad enten de benyttes alene eller sammen med noget andet
35. Deponeringsanlæg: bortskaffelsesanlæg som defineret i Rådets direktiv 1999/31/EF
36. Lavkapacitetsforbrændingsanlæg: forbrændingsanlæg med en forbrændingskapacitet på mindre end 50 kg animalske biprodukter i timen
37. Gylle: alle ekskrementer og/eller urin fra opdrættede dyr, med eller uden strøelse, samt guano
38. Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler: materialer af animalsk oprindelse, der sammen eller hver for sig anvendes til opretholdelse eller forbedring af jordbundens plantenæringsværdi, af dens fysiske og kemiske egenskaber og af dens biologiske aktivitet; de kan omfatte gylle, indhold fra fordøjelseskanalen, kompost og nedbrydningsaffald
39. Græsarealer: arealer dækket af græs eller andre foderplanter, til afgræsning af husdyr
40. Anlæg til fremstilling af foder til selskabsdyr: et anlæg, der fremstiller foder til selskabsdyr eller tyggepinde og tyggeben, og hvor der ved fremstillingen heraf anvendes visse animalske biprodukter
41. Foder til selskabsdyr: foder til selskabsdyr, med indhold af kategori 3-materiale
42. Forarbejdet animalsk protein: animalske proteiner, der udelukkende kommer fra kategori 3-materiale, der er behandlet i overensstemmelse med denne forordning, således at de er egnede til direkte anvendelse som fodermiddel eller anden anvendelse i foderstoffer, herunder foder til selskabsdyr, eller til anvendelse i organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler; omfatter ikke blodprodukter, mælk, mælkebaserede produkter, colostrum, gelatine, hydrolyseret protein og dicalciumphosphat
43. Forarbejdet foder til selskabsdyr: foder til selskabsdyr, når foderet har undergået en behandling, der overholder kravene i bilag VIII, bortset fra råt foder til selskabsdyr
44. Forarbejdede produkter: animalske biprodukter, der har været underkastet en af de i bilag VII eller VIII krævede forarbejdningsmetoder eller en anden heri krævet behandlingsmetode
45. Forarbejdningsmetoder: de metoder, der er anført i bilag V, kapitel III
46. Forarbejdningsanlæg: en virksomhed, der forarbejder animalske biprodukter
47. In vitro-diagnostikum: et færdigpakket produkt, der er brugsklart for den endelige bruger og indeholder et blodprodukt og anvendes som henholdsvis reagens, reagensprodukt, kalibreringsmiddel, kit eller ethvert andet system, hvad enten det benyttes alene eller sammen med noget andet, og som er bestemt til anvendelse in vitro til undersøgelse af prøver fra mennesker eller dyr, bortset fra donororganer og -blod, med som eneste eller væsentligste formål at diagnosticere en fysiologisk tilstand, en helbredstilstand, en sygdom eller genetisk anormalitet eller til at bestemme sikkerheden eller kompatibiliteten med reagenser
48. Råt foder til selskabsdyr: foder til selskabsdyr, hvis foderet ikke er konserveret på anden måde end ved nedkøling, frysning eller lynfrysning
49. Fjerntliggende områder: områder, hvor dyrepopulationen er så lille, og hvor anlæggene ligger så langt væk, at de nødvendige indsamlings- og transportordninger ville være uacceptabelt bekostelige i forhold til lokal bortskaffelse
50. Afsmeltet fedt: fedt fra forarbejdning af kategori 2-materiale eller kategori 3-materiale
51. Lageranlæg: et anlæg, bortset fra virksomheder og mellemhandlere omfattet af direktiv 95/69/EF(2), hvor forarbejdede produkter midlertidigt oplagres inden den endelige anvendelse eller bortskaffelse
52. Garvning: hærdning af huder ved hjælp af vegetabilske garvningsmidler, kromsalte eller andre stoffer, f.eks aluminiumsalte, jernsalte, kiselsalte, aldehyder og kinoner, eller andre syntetiske hærdningsmidler
53. Teknisk anlæg: et anlæg, hvori animalske biprodukter anvendes til fremstilling af tekniske produkter
54. Tekniske produkter: produkter, der er afledt direkte af bestemte animalske biprodukter, bestemt til andre anvendelsesformål end konsum og foder; de omfatter garvede og behandlede huder og skind, jagttrofæer, forarbejdet uld, hår, børster, fjer og fjerdele, serum fra dyr af hestefamilien, blodprodukter, farmaceutiske produkter, medicinsk udstyr, kosmetiske produkter, benprodukter til porcelæn, gelatine og lim, organiske gødningsstoffer, jordforbedringsmidler, afsmeltet fedt, fedtderivater, forarbejdet gylle og mælk og mælkebaserede produkter
55. Uforarbejdede fjer og fjerdele: fjer og fjerdele, der ikke er blevet behandlet med vanddamp eller på nogen anden måde, der sikrer, at der ikke overføres patogener
56. Uforarbejdet uld: fåreuld, ikke vasket industrielt eller produceret ved garvning
57. Uforarbejdet hår: hår af drøvtyggere, ikke vasket industrielt eller produceret ved garvning
58. Uforarbejdede svinebørster: svinebørster, ikke vasket industrielt eller produceret ved garvning

(1) Rådets direktiv 96/25/EF af 29, april 1996 om omsætning af fodermidler og om ændring af direktiv 70/524/EØF, 74/63/EØF, 82/471/EØF og 93/74/EØF samt om ophævelse af direktiv 77/101/EØF (EFT L 125 af 23.5.1996, s. 35). Direktivet er senest ændret ved direktiv 2001/46/EF (EFT L 234 af 1.9.2001, s. 55).
(2) Rådets direktiv 95/69/EF af 22. december 1995 om betingelser og bestemmelser for godkendelse og registrering af visse foderstofvirksomheder og mellemhandlere og om ændring af direktiv 70/524/EØF, 74/63/EØF, 79/373/EØF og 82/471/EØF (EFT L 332 af 30.12.1995, s. 15). Direktivet er senest ændret ved direktiv 1999/29/EF (EFT L 115 af 7.5.1999, s. 32).


BILAG II

HYGIEJNEKRAV VED INDSAMLING OG TRANSPORT AF ANIMALSKE BIPRODUKTER OG FORARBEJDEDE PRODUKTER
KAPITEL I
Identifikation
1. Der skal træffes enhver nødvendig foranstaltning for at sikre,
a) at kategori 1-, kategori 2- og kategori 3-materiale kan identificeres og fortsat er adskilt og identificerbart under indsamling og transport, og
b) at forarbejdede produkter kan identificeres og fortsat er adskilt og identificerbare under transporten.
2. Under transport skal en etiket, der er anbragt på køretøjet, containeren, kartonen eller anden emballage, klart angive:
a) de animalske biprodukters kategori eller, for så vidt angår forarbejdede produkter, den kategori animalske biprodukter, som de forarbejdede produkter er fremstillet af, samt
b) i) for så vidt angår kategori 3-materiale, ordene "Ikke til konsum"
ii) for så vidt angår andet kategori 2-materiale end gylle og indhold fra fordøjelseskanalen samt produkter, der er fremstillet heraf, ordene "Ikke til foder", eller
iii) for så vidt angår kategori 1-materiale og forarbejdede produkter, der er fremstillet heraf, ordene "Kun til bortskaffelse".
KAPITEL II
Køretøjer og containere
1. Animalske biprodukter og forarbejdede produkter indsamles og transporteres i hermetisk lukket ny emballage eller tildækkede lækagesikre containere eller køretøjer.
2. Køretøjer og genbrugscontainere samt alle genbrugelige udstyrs- og apparatdele, der kommer i kontakt med animalske biprodukter eller animalske forarbejdede produkter, skal:
a) rengøres, vaskes og desinficeres efter brug i hvert enkelt tilfælde
b) holdes rene, og
c) være rene og tørre før brug.
3. Genbrugscontainere forbeholdes transport af et bestemt produkt i det omfang, det er nødvendigt for at undgå krydskontaminering.
KAPITEL III
Handelsdokumenter og sundhedscertifikater
1. Under transport skal et handelsdokument eller, hvis det kræves i denne forordning, et sundhedscertifikat ledsage animalske biprodukter og forarbejdede produkter.
2. Handelsdokumenterne skal angive:
a) datoen for fjernelsen af materialet fra anlægget
b) beskrivelse af materialet med angivelse af de i kapitel I omhandlede oplysninger, dyrearter, for så vidt angår kategori 3-materiale og deraf afledte forarbejdede produkter, der skal anvendes som fodermidler, samt eventuelt øremærkenummer
c) mængden af materialet
d) materialets oprindelsessted
e) transportørens navn og adresse
f) modtagerens navn og adresse samt evt. godkendelsesnummer, og
g) hvis relevant:
i) oprindelsesanlæggets godkendelsesnummer, og
ii) behandlingens art og behandlingsmetoder.
3. Handelsdokumentet udfærdiges i mindst tre eksemplarer (en original og to kopier). Originaleksemplaret ledsager forsendelsen til det endelige bestemmelsessted. Modtageren opbevarer dette. Producenten opbevarer den ene kopi, og transportøren opbevarer den anden.
4. En model for handelsdokumentet kan fastlægges efter proceduren i artikel 33, stk. 2.
5. Sundhedscertifikaterne udstedes og underskrives af myndighederne.
KAPITEL IV
Fortegnelser
De i artikel 9 omhandlede fortegnelser skal indeholde de i kapitel III, punkt 2, omhandlede oplysninger. De skal indeholde:
a) de i litra b) og c) omhandlede oplysninger, og
b) for så vidt angår fortegnelser, der føres af alle, der forsender animalske biprodukter, de i litra a), e) og, hvis de er kendte, f) omhandlede oplysninger, eller
c) for så vidt angår fortegnelser, der føres af alle, der transporterer animalske biprodukter, de i litra a), d) og f) omhandlede oplysninger, eller
d) for så vidt angår fortegnelser, der føres af enhver, der modtager animalske biprodukter, modtagelsesdatoen og de i litra d) og e) omhandlede oplysninger.
KAPITEL V
Opbevaring af dokumenter
Det handelsdokument og det sundhedscertifikat, der er omhandlet i kapitel III, samt de fortegnelser, der er omhandlet i kapitel IV, opbevares i en periode på mindst to år, så de kan forelægges for myndighederne.
KAPITEL VI
Temperaturforhold
1. Transport af animalske biprodukter skal ske ved en korrekt temperatur for at undgå enhver risiko for menneskers eller dyrs sundhed.
2. Uforarbejdet kategori 3-materiale til fremstilling af fodermidler eller foder til selskabsdyr transporteres nedkølet eller frosset, medmindre det forarbejdes inden for 24 timer efter afsendelsen.
3. Kølevogne skal være indrettet på en sådan måde, at der kan holdes en korrekt temperatur under hele transporten.
KAPITEL VII
Særlige transitbestemmelser
Transport af animalske biprodukter og forarbejdede produkter i transit skal opfylde kravene i kapitel I, II, III og VI.
KAPITEL VIII
Kontrolforanstaltninger
Myndighederne træffer de nødvendige foranstaltninger til at kontrollere indsamling, transport, brug og bortskaffelse af animalske biprodukter og forarbejdede produkter, herunder ved at kontrollere, at de krævede fortegnelser og dokumenter føres, samt, hvis det kræves i nærværende forordning, eller de finder det nødvendigt, ved forsegling.
Hvis myndighederne forsegler en forsendelse med animalske biprodukter eller forarbejdede produkter, underretter de myndighederne på bestemmelsesstedet herom.


BILAG III

HYGIEJNEKRAV FOR ANLÆG FOR MELLEMPRODUKTER OG LAGERANLÆG
KAPITEL I
Betingelser for godkendelse af anlæg for mellemprodukter
1. Anlæg og udstyr skal mindst opfylde følgende krav:
a) Lokalerne skal på passende måde være adskilt fra hovedfærdselsårer og andre anlæg som f.eks. slagterier. Indretningen af anlæggene skal sikre, at kategori 1- og kategori 2-materiale adskilles totalt fra kategori 3-materiale fra modtagelse til forsendelse.
b) Anlægget skal have et overdækket område til modtagelse af animalske biprodukter.
c) Anlægget skal være således indrettet, at det er let at rengøre og desinficere. Gulvene skal være lagt på en sådan måde, at væsker let kan bortledes.
d) Anlægget skal være relevant udstyret med toiletter, omklædningsrum og håndvaske til personalet.
e) Anlægget skal have passende ordninger til beskyttelse mod skadedyr såsom insekter, gnavere og fugle.
f) Anlægget skal med henblik på bortledning af spildevand være forsynet med et system, som opfylder hygiejnekravene.
g) Hvis det er nødvendigt for at nå målene i denne forordning, skal anlæggene have passende temperaturkontrollerede lagerfaciliteter med tilstrækkelig kapacitet til at holde animalske biprodukter på en passende temperatur og konstrueret på en sådan måde, at det er muligt at overvåge og registrere disse temperaturer.
2. Anlægget skal have hensigtsmæssigt udstyr til rengøring og desinficering af de containere eller beholdere, som de animalske biprodukter modtages i, og af de transportmidler, de transporteres i, bortset fra skibe. Der skal være hensigtsmæssigt udstyr til desinficering af køretøjers hjul.
KAPITEL II
Generelle hygiejnekrav
A. Anlæg for kategori 3-mellemprodukter
1. Anlægget må ikke udøve andre aktiviteter end indførsel, indsamling, sortering, opskæring, nedkøling, frysning i blokke, midlertidig oplagring og afsendelse af kategori 3-materiale.
2. Sortering af kategori 3-materiale skal foregå på en sådan måde, at enhver risiko for udbredelse af dyresygdomme undgås.
3. Under hele sorteringen og oplagringen behandles og oplagres kategori 3-materialet adskilt fra andre varer bortset fra andet kategori 3-materiale, så udbredelse af patogener forhindres, og overensstemmelse med artikel 22 sikres.
4. Kategori 3-materiale oplagres hensigtsmæssigt - og nedkøles eller nedfryses om nødvendigt - indtil det igen afsendes.
5. Emballagen brændes eller destrueres på anden måde efter nærmere anvisning fra myndighederne.
B. Anlæg for kategori 1- eller kategori 2-mellemprodukter
6. Anlægget må ikke udøve andre aktiviteter end indsamling, håndtering, midlertidig oplagring og afsendelse af kategori 1- eller kategori 2-materiale.
7. Sortering af kategori 1- eller kategori 2-materiale skal foregå på en sådan måde, at enhver risiko for udbredelse af dyresygdomme undgås.
8. Under hele oplagringen behandles og oplagres kategori 1- eller kategori 2-materialet adskilt fra andre varer, så udbredelse af patogener forhindres.
9. Kategori 1- og kategori 2-materiale oplagres hensigtsmæssigt under passende temperaturforhold, indtil det igen afsendes.
10. Emballagen brændes eller destrueres på anden måde efter nærmere anvisning fra myndighederne.
11. Spildevand behandles på en sådan måde, at det så vidt muligt sikres, at der ikke er nogen patogener tilbage. Specifikke krav til behandling af spildevand fra kategori 1- og kategori 2-anlæg for mellemprodukter kan fastsættes i overensstemmelse med fremgangsmåden i artikel 33, stk. 2.
KAPITEL III
Betingelser for godkendelse af lageranlæg
Anlæg og udstyr skal opfylde følgende krav:
1. Anlæg, der opbevarer afledte forarbejdede produkter af kategori 3-materiale, må ikke befinde sig på samme sted som anlæg, der opbevarer afledte forarbejdede produkter af kategori 1- eller kategori 2-materiale, medmindre det sker i en helt anden bygning.
2. Anlægget skal:
a) have et overdækket område til modtagelse af produkterne
b) være indrettet således, at det er let at rengøre og desinficere. Gulvene skal være lagt på en sådan måde, at væsker let kan bortledes
c) være relevant udstyret med toiletter, omklædningsrum og håndvaske til personalet, og
d) have passende ordninger til beskyttelse mod skadedyr såsom insekter, gnavere og fugle.
3. Anlægget skal have hensigtsmæssigt udstyr til rengøring og desinficering af de containere eller beholdere, som produkterne modtages i, og af de transportmidler, de transporteres i, bortset fra skibe. Der skal være hensigtsmæssigt udstyr til desinficering af køretøjers hjul.
4. Produkterne oplagres hensigtsmæssigt, indtil de igen afsendes.


BILAG IV

KRAV TIL FORBRÆNDINGS- OG MEDFORBRÆNDINGSANLÆG, FOR HVILKE DIREKTIV 2000/76/EF IKKE FINDER ANVENDELSE
KAPITEL I
Almindelige betingelser
1. Forbrændings- eller medforbrændingsanlægget udformes, udstyres og drives således, at kravene i denne forordning opfyldes.
2. Forbrændings- eller medforbrændingsanlæggets driftsleder tager alle nødvendige forholdsregler i forbindelse med modtagelse af animalske biprodukter for, så vidt det er praktisk gennemførligt, at forebygge eller begrænse direkte fare for menneskers eller dyrs sundhed.
KAPITEL II
Driftsbetingelser
3. Forbrændings- eller medforbrændingsanlæg udformes, udstyres, bygges og drives således, at forbrændingsgasserne opvarmes på kontrolleret og ensartet vis, selv under de mest ugunstige forhold, til en temperatur, der i 2 sekunder er på 850 °C, målt nær den indre væg eller et andet repræsentativt punkt i forbrændingskammeret, som godkendt af myndighederne.
4. Hver linje i et højkapacitetsforbrændingsanlæg skal være forsynet med mindst en støttebrænder. Denne brænder skal gå i gang automatisk, når forbrændingsgassernes temperatur efter den sidste indblæsning af forbrændingsluft falder til under 850 °C. Den skal også benyttes i antændings- og udbrændingsfasen for at sikre, at temperaturen på 850 °C fastholdes på ethvert tidspunkt under disse faser, og så længe der stadig er uforbrændt affald i forbrændingskammeret.
5. Højkapacitetsforbrændings- eller medforbrændingsanlæg skal være forsynet med et automatisk system, som forhindrer indfyring med animalske biprodukter:
a) ved antændingen, så længe temperaturen endnu ikke er nået op på 850 °C, og
b) hvis temperaturen falder til mindre end 850 °C.
6. Animalske biprodukter anbringes så vidt muligt direkte i ovnen uden direkte håndtering.
KAPITEL III
Spildevandsudledning
7. Forbrændings- eller medforbrændingsanlæg, herunder tilhørende oplagringsplads til animalske biprodukter, udformes således, at ikke-godkendt og utilsigtet udslip af forurenende stoffer til jord, overfladevand og grundvand undgås i overensstemmelse med bestemmelserne i den relevante EF-lovgivning. Der skal desuden være kapacitet til oplagring af forurenet regnvandsafstrømning fra forbrændingsanlæggets område og af forurenet vand, der skyldes spild eller brandslukning.
8. Denne opbevaringskapacitet skal være tilstrækkelig til, at vandet om nødvendigt kan kontrolleres og renses inden udledning.
KAPITEL IV
Restprodukter
9. I dette kapitel forstås ved "restprodukter" enhver form for flydende eller fast materiale, som opstår ved forbrændings- eller medforbrændingsprocessen, spildevandsrensningen eller andre processer, der foregår inden for forbrændings- eller medforbrændingsanlægget. De omfatter bundaske og slagge, flyveaske og kedelstøv.
10. Restprodukter fra forbrændings- eller medforbrændingsanlæggets drift skal begrænses til det mindst mulige for så vidt angår omfang og skadelighed. Restprodukterne skal genvindes, hvor det er hensigtsmæssigt, på selve anlægget eller uden for i overensstemmelse med den relevante EF-lovgivning.
11. Transport og midlertidig oplagring af tørre restprodukter i form af støv skal finde sted på en måde, f.eks. i lukkede beholdere, så restprodukterne ikke spredes i miljøet.
KAPITEL V
Temperaturmåling
12. Der skal benyttes teknikker med henblik på overvågning af de parametre og betingelser, der er relevante i forbindelse med forbrændings- eller medforbrændingsprocessen. Højkapacitetsforbrændings- eller medforbrændingsanlæg skal være udstyret med og anvende temperaturmålingsudstyr.
13. Temperaturmålekravene fastsættes i myndighedernes godkendelse eller de dertil knyttede vilkår.
14. Det kontrolleres, at ethvert overvågningsudstyr er korrekt installeret og fungerer, og det efterkontrolleres hvert år. Kalibrering foretages ved hjælp af parallelmålinger med benyttelse af referencemetoderne mindst hvert tredje år.
15. Temperaturmåleresultater registreres og forelægges på en hensigtsmæssig måde, så myndighederne efter procedurer, som de selv fastsætter, kan kontrollere, at de godkendte driftsbetingelser i denne forordning overholdes.
KAPITEL VI
Unormale driftsforhold
16. Driftslederen skal i tilfælde af havari eller unormale driftsforhold, så snart det er praktisk muligt, indskrænke eller standse driften, indtil normal drift kan genoptages.


BILAG V

GENERELLE HYGIEJNEKRAV TIL FORARBEJDNING AF KATEGORI 1-, 2- OG 3-MATERIALE
KAPITEL I
Generelle godkendelseskrav til kategori 1-, 2- og 3-forarbejdningsanlæg
1. Anlæg og udstyr skal opfylde følgende krav:
a) Anlæg til forarbejdning af animalske biprodukter må ikke befinde sig samme sted som slagterier, medmindre de befinder sig i en fuldstændig separat bygning. Uvedkommende personer og dyr må ikke få adgang til anlægget.
b) Forarbejdningsanlægget skal have et "rent" og et "urent" afsnit med tilstrækkelig adskillelse mellem de to sektorer. Det urene afsnit skal have et overdækket område til modtagelse af animalske biprodukter og skal være indrettet således, at det er let at rengøre og desinficere. Gulvene skal være lagt på en sådan måde, at væsker let kan bortledes. Forarbejdningsanlægget skal være relevant udstyret med toiletter, omklædningsrum og håndvaske til personalet.
c) Forarbejdningsanlægget skal kunne fremstille varmt vand og damp i tilstrækkelig mængde til at kunne forarbejde de animalske biprodukter.
d) Det urene afsnit skal om fornødent have udstyr til findeling af de animalske biprodukter og udstyr til at overføre de findelte animalske biprodukter til forarbejdningsenheden.
e) Alle installationer, der anvendes til forarbejdning af animalske biprodukter, skal anvendes i overensstemmelse med kravene i kapitel II. Hvis der kræves varmebehandling, skal anlægget være udstyret med:
i) måleudstyr til at overvåge temperatur og tid og om nødvendigt tryk på kritiske punkter
ii) registreringsanordninger til løbende registrering af måleresultaterne, og
iii) en passende sikring mod utilstrækkelig opvarmning.
f) For at forhindre, at det endelige produkt rekontamineres af animalske biprodukter, der bringes ind i forarbejdningsenheden, skal den del af anlægget, hvor materiale afleveres til forarbejdning, være klart adskilt fra den del, der anvendes til forarbejdning af produktet og til oplagring af det forarbejdede produkt.
2. Forarbejdningsanlægget skal have hensigtsmæssigt udstyr til rengøring og desinficering af de containere og beholdere, som de animalske biprodukter modtages i, og af de transportmidler, de transporteres i, bortset fra skibe.
3. Der skal være relevant udstyr til desinficering af hjulene på køretøjer, der forlader forarbejdningsanlæggets urene afsnit.
4. Alle forarbejdningsanlæg skal være forsynet med et system til bortledning af spildevand, der opfylder myndighedernes krav.
5. Forarbejdningsanlægget skal have eget laboratorium eller kunne benytte et eksternt laboratorium. Laboratoriet skal være udstyret til at kunne foretage de fornødne analyser og være godkendt af myndighederne.
KAPITEL II
Generelle hygiejnekrav
1. Animalske biprodukter forarbejdes hurtigst muligt efter ankomsten. De opbevares hensigtsmæssigt, indtil de forarbejdes.
2. Containere, beholdere og køretøjer, der er anvendt til transport af uforarbejdet materiale, rengøres i et dertil indrettet område. Dette område skal være beliggende eller indrettet på en sådan måde, at risikoen for kontaminering af forarbejdede produkter undgås.
3. Personer, der arbejder i det urene afsnit, må ikke have adgang til den rene sektor, medmindre de skifter arbejdstøj og sko eller desinficerer sidstnævnte. Udstyr og redskaber må ikke bringes fra det urene afsnit til det rene afsnit, uden at det forinden rengøres og desinficeres. Der skal fastlægges en procedure for personalets bevægelser mellem de forskellige områder, hvor der foreskrives fodbad og hjulbad.
4. Spildevand fra det urene afsnit behandles på en sådan måde, at der, i det omfang det med rimelighed er muligt, ikke er nogen patogener tilbage. Der kan efter proceduren i artikel 33, stk. 2, fastsættes specifikke krav vedrørende behandlingen af spildevand fra forarbejdningsanlæg.
5. Der træffes systematisk forholdsregler mod fugle, gnavere, insekter og andre skadedyr. Der skal i den forbindelse anvendes et dokumenteret program for skadedyrsbekæmpelse.
6. Der fastlægges dokumenterede rengørelsesprocedurer for alle dele af virksomheden. Der skal være hensigtsmæssigt udstyr og de fornødne rengøringsmidler til rådighed for rengøring.
7. Hygiejnekontrollen skal omfatte regelmæssige inspektioner af miljø og udstyr. Inspektionsplaner og -resultater skal dokumenteres og opbevares i mindst to år.
8. Anlæg og udstyr holdes i god stand, og måleudstyret kalibreres med regelmæssige mellemrum.
9. Forarbejdede produkter håndteres og oplagres i forarbejdningsanlægget på en sådan måde, at rekontaminering ikke kan forekomme.
KAPITEL III
Forarbejdningsmetoder
Metode 1
Findeling
1. Hvis partikelstørrelsen af de animalske biprodukter, der skal forarbejdes, er på over 50 mm, skal den mindskes ved hjælp af hensigtsmæssigt udstyr, som er indstillet til, at partikelstørrelsen efter findelingen ikke er på over 50 mm. Udstyret til nedbringelse af størrelsen skal kontrolleres dagligt og dets tilstand registreres. Hvis der ved kontrol konstateres partikler på over 50 mm, skal forarbejdningen standses, og den må først genoptages, efter at de fornødne reparationer er blevet foretaget.
Tid, temperatur og tryk
2. Efter findelingen skal de animalske biprodukter opvarmes til en kernetemperatur på over 133 °C i mindst 20 minutter uden afbrydelse ved et (absolut) tryk på mindst 3 bar frembragt ved hjælp af mættet damp(1); varmebehandlingen kan anvendes som eneste forarbejdning eller som sterilisationsfase før eller efter forarbejdningen.
3. Forarbejdningen kan foretages i et batchsystem eller i et kontinuerligt system.
Metode 2
Findeling
1. Hvis partikelstørrelsen af de animalske biprodukter, der skal forarbejdes, er på over 150 mm, skal den mindskes ved hjælp af hensigtsmæssigt udstyr, som er indstillet til, at partikelstørrelsen efter findelingen ikke er på over 150 mm. Udstyret til nedbringelse af størrelsen skal kontrolleres dagligt og dets tilstand registreres. Hvis der ved kontrol konstateres partikler på over 150 mm, skal forarbejdningen standses, og den må først genoptages, efter at de fornødne reparationer er blevet foretaget.
Tid, temperatur og tryk
2. Efter findelingen skal de animalske biprodukter opvarmes til en kernetemperatur på over 100 °C i mindst 125 minutter, en kernetemperatur på over 110 °C i mindst 120 minutter og en kernetemperatur på over 120 °C i mindst 50 minutter.
3. Forarbejdningen skal foretages i et batchsystem.
4. De animalske biprodukter skal koges på en sådan måde, at tids-/temperaturkravene opfyldes samtidig.
Metode 3
Findeling
1. Hvis partikelstørrelsen af de animalske biprodukter, der skal forarbejdes, er på over 30 mm, skal den mindskes ved hjælp af hensigtsmæssigt udstyr, som er indstillet til, at partikelstørrelsen efter findelingen ikke er på over 30 mm. Udstyret til nedbringelse af størrelsen skal kontrolleres dagligt og dets tilstand registreres. Hvis der ved kontrol konstateres partikler på over 30 mm, skal forarbejdningen standses, og den må først genoptages, efter at de fornødne reparationer er blevet foretaget.
Tid, temperatur og tryk
2. Efter findelingen skal de animalske biprodukter opvarmes til en kernetemperatur på over 100 °C i mindst 95 minutter, en kernetemperatur på over 110 °C i mindst 55 minutter og en kernetemperatur på over 120 °C i mindst 13 minutter.
3. Forarbejdningen kan foretages i et batchsystem eller i et kontinuerligt system.
4. De animalske biprodukter kan koges på en sådan måde, at tids-/temperaturkravene opfyldes samtidig.
Metode 4
Findeling
1. Hvis partikelstørrelsen af de animalske biprodukter, der skal forarbejdes, er på over 30 mm, skal den mindskes ved hjælp af hensigtsmæssigt udstyr, som er indstillet til, at partikelstørrelsen efter findelingen ikke er på over 30 mm. Udstyret til nedbringelse af størrelsen skal kontrolleres dagligt og dets tilstand registreres. Hvis der ved kontrol konstateres partikler på over 30 mm, skal forarbejdningen standses, og den må først genoptages, efter at de fornødne reparationer er blevet foretaget.
Tid, temperatur og tryk
2. Efter findelingen skal de animalske biprodukter placeres i en beholder med tilsat fedtstof og opvarmes derefter til en kernetemperatur på over 100 °C i mindst 16 minutter, en kernetemperatur på over 110 °C i mindst 13 minutter, en kernetemperatur på over 120 °C i mindst 8 minutter og en kernetemperatur på over 130 °C i mindst 3 minutter.
3. Forarbejdningen kan foretages i et batchsystem eller i et kontinuerligt system.
4. De animalske biprodukter kan koges på en sådan måde, at tids-/temperaturkravene opfyldes samtidig.
Metode 5
Findeling
1. Hvis partikelstørrelsen af de animalske biprodukter, der skal forarbejdes, er på over 20 mm, skal den mindskes ved hjælp af hensigtsmæssigt udstyr, som er indstillet til, at partikelstørrelsen efter findelingen ikke er på over 20 mm. Udstyret til nedbringelse af størrelsen skal kontrolleres dagligt og dets tilstand registreres. Hvis der ved kontrol konstateres partikler på over 20 mm, skal forarbejdningen standses, og den må først genoptages, efter at de fornødne reparationer er blevet foretaget.
Tid, temperatur og tryk
2. Efter findelingen skal de animalske biprodukter opvarmes, indtil de koagulerer, og derefter presses, så fedt og vand fjernes fra det proteinholdige materiale. Det proteinholdige materiale skal derefter opvarmes til en kernetemperatur på over 80 °C i mindst 120 minutter og en kernetemperatur på over 100 °C i mindst 60 minutter.
3. Forarbejdningen kan foretages i et batchsystem eller i et kontinuerligt system.
4. De animalske biprodukter kan koges på en sådan måde, at tids-/temperaturkravene opfyldes samtidig.
Metode 6
(Kun for animalske biprodukter af fisk)
Findeling
1. De animalske biprodukter skal findeles til en størrelse på ... mm. De skal derefter blandes med myresyre, så pH-værdien nedsættes til .... Blandingen skal opbevares i ... timer, inden der foretages yderligere behandling.
2. Blandingen skal derefter fyldes i en varmeveksler og opvarmes til en kernetemperatur på ... °C i mindst ... minutter. Produktets gennemløb i varmeveksleren skal kontrolleres ved mekaniske ordrer, der begrænser bevægelsen på en sådan måde, at produktet ved varmebehandlingens afslutning har gennemgået en cyklus, der er tilstrækkelig både med hensyn til tid og temperatur.
3. Efter varmebehandlingen skal der foretages en mekanisk adskillelse af produktet i væske, fedt og grever. For at opnå forarbejdet animalsk proteinkoncentrat skal væskefasen pumpes ind i to dampopvarmede varmevekslere med vakuumkamre, så vandindholdet fjernes i form af vanddamp. Greverne skal inkorporeres i proteinkoncentratet igen inden oplagringen.
Metode 7
1. Enhver forarbejdningsmetode, der er godkendt af myndighederne, og for hvilken det på en for myndighederne tilfredsstillende måde er godtgjort, at der i en periode på en måned dagligt er udtaget prøver i overensstemmelse med følgende mikrobiologiske normer:
a) Prøver af materialet udtaget direkte efter varmebehandlingen:
Clostridium perfringens: ingen i 1 g af produkterne.
b) Prøver af materialet udtaget under oplagringen eller ved udlagringen fra forarbejdningsanlægget:
Salmonella: ingen i 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
Enterobacteriaceæ: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g
Hvor:
n= antallet af udtagne prøver, der skal undersøges
m= tærskelværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som tilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i alle udtagne prøver ikke overstiger m
M= maksimumsværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som utilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i en eller flere udtagne prøver er M eller derover
c= antallet af udtagne prøver, hvis bakterietal kan ligge mellem m og M, idet prøven stadig betragtes som acceptabel, hvis bakterietallet i de andre udtagne prøver er m eller derunder.
2. Oplysninger om de kritiske kontrolpunkter, der godtgør, at det enkelte forarbejdningsanlæg opfylder de mikrobiologiske normer, skal registreres og opbevares, således at ejeren af eller den, der driver virksomheden, eller disses repræsentanter og myndighederne kan overvåge forarbejdningsanlæggets drift. De oplysninger, der skal registreres og overvåges, skal omfatte partikelstørrelse, kritisk temperatur og, hvis det er relevant, absolut tid, trykprofil, tilførselshastighed for råvarer og recirkuleringsrate for fedt.
3. Disse oplysninger skal efter anmodning stilles til rådighed for Kommissionen.
KAPITEL IV
Tilsyn med produktionen
1. Myndighederne skal føre tilsyn med forarbejdningsanlæggene og påse, at forordningens krav overholdes. De skal navnlig:
a) kontrollere
i) lokalers, udstyrs og personales generelle hygiejneforhold
ii) effektiviteten af den egenkontrol, anlægget foretager i henhold til artikel 25, især ved gennemgang af resultaterne og prøveudtagning
iii) produkternes tilstand efter forarbejdningen. Analyser og undersøgelser skal foretages efter videnskabeligt anerkendte metoder (især sådanne, som er fastsat i EF-bestemmelserne, eller, i mangel heraf, i anerkendte internationale normer eller, hvis sådanne ikke findes, nationale normer), og
iv) oplagringsforhold
b) udtage de nødvendige prøver til laboratorieundersøgelser, og
c) udføre enhver anden kontrol, der skønnes nødvendig for overholdelsen af denne forordning.
2. Myndighederne skal på ethvert tidspunkt have fri adgang til alle dele af forarbejdningsanlægget samt til fortegnelser, handelsdokumenter og sundhedscertifikater, så de kan opfylde deres forpligtelser i henhold til stk. 1.
KAPITEL V
Valideringsprocedurer
1. Myndighederne validerer forarbejdningsanlægget i overensstemmelse med følgende procedurer og indikatorer:
a) beskrivelse af processen (ved hjælp af et procesdiagram)
b) identifikation af kritiske kontrolpunkter, herunder forarbejdningshastigheden for kontinuerlige systemer
c) overholdelse af de særlige forarbejdningskrav, der er fastsat i denne forordning, og
d) opfyldelse af følgende krav:
i) partikelstørrelse for batchtryk og kontinuerlige processer - bestemt ved hakkemaskinens hulskiveboringer eller spalteåbningen, og
ii) temperatur, tryk, forarbejdningstid og forarbejdningshastighed (kun for kontinuerlige systemer) som nærmere fastsat i punkt 2 og 3.
2. I et batchtryksystem skal:
a) temperaturen overvåges med et fast termoelement, og den skal plottes i realtid
b) trykfasen overvåges med en fast trykmåler. Trykket skal plottes i realtid
c) forarbejdningstiden fremgå af tids/temperatur- og tids/tryk-diagrammerne.
Termoelementet og trykmåleren skal kalibreres mindst en gang om året.
3. I et kontinuerligt tryksystem skal:
a) temperatur og tryk overvåges med termoelementer eller en infrarød temperaturføler og trykmålere, der anvendes bestemte steder i hele processystemet på en sådan måde, at temperatur og tryk opfylder de foreskrevne betingelser inden i hele det kontinuerlige system eller i et afsnit af systemet. Temperatur og tryk skal plottes i realtid
b) resultaterne af målingen af minimumsopholdstiden inden i hele den relevante del af det kontinuerlige system, hvor temperatur og tryk opfylder de foreskrevne betingelser, forelægges for myndighederne; der anvendes uopløselige markører (f.eks. mangandioxid) eller en metode, som giver tilsvarende garantier. Præcise målinger og kontrol af forarbejdningshastigheden er af allerstørste vigtighed og skal under valideringstesten kontrolleres i forhold til et kritisk kontrolpunkt, som kan overvåges kontinuerligt, som f.eks.:
i) fødesneglens omdrejninger pr. minut (omdr./min.)
ii) elektrisk effekt (ampere ved en given spænding)
iii) fordampnings-/fortætningshastighed, eller
iv) antal pumpeslag pr. tidsenhed.
Alt udstyr til måling og overvågning skal kalibreres mindst en gang om året.
4. Myndighederne skal, når de finder det nødvendigt, gentage valideringsprocedurerne, under alle omstændigheder hver gang der foretages væsentlige ændringer i processen (f.eks. ændringer af maskiner eller et skift til andre råvarer).
5. Der kan efter proceduren i artikel 33, stk. 2, fastsættes valideringsprocedurer på grundlag af prøvningsmetoder.

(1) "Mættet damp" betyder, at al luft er fjernet og erstattet af damp i hele sterilisationskammeret.


BILAG VI

SPECIFIKKE KRAV TIL FORARBEJDNING AF KATEGORI 1- OG KATEGORI 2-MATERIALE SAMT TIL BIOGAS OG KOMPOSTERINGSANLÆG
KAPITEL I
Specifikke krav til forarbejdning af kategori 1- og kategori 2-materiale
Ud over de generelle krav, der er fastlagt i bilag V, gælder følgende krav:
A. Anlæg
1. Kategori 1- og kategori 2-forarbejdningsanlæg skal være udformet på en sådan måde, at en fuldstændig adskillelse af kategori 1- og kategori 2-materiale sikres fra modtagelsen af råvarerne til afsendelsen af det færdigforarbejdede produkt.
2. Myndighederne kan dog tillade, at et kategori 2-forarbejdningsanlæg midlertidigt anvendes til forarbejdning af kategori 1-materiale, hvis et omfattende udbrud af en epizooti eller andre ekstraordinære og uforudseelige omstændigheder medfører kapacitetsmangel på kategori 1-forarbejdningsanlæg.
Myndighederne skal på ny godkende kategori 2-forarbejdningsanlægget i henhold til artikel 13, før det igen må forarbejde kategori 2-materiale.
B. Forarbejdningsnormer
3. De kritiske kontrolpunkter, der er afgørende for omfanget af den varmebehandling, der anvendes ved forarbejdningen, fastlægges for hver forarbejdningsmetode som anført i bilag V, kapitel III. De kritiske kontrolpunkter kan omfatte:
a) råvarens partikelstørrelse
b) den opnåede temperatur ved varmebehandlingen
c) det tryk, råvaren udsættes for, og
d) varmebehandlingens varighed eller tilførselshastigheden for kontinuerlige systemer.
Der skal for processen fastsættes minimumsstandarder for hvert af de relevante kritiske kontrolpunkter.
4. Der skal opbevares fortegnelser omfattende mindst to år, der viser, at minimumsværdierne for processen er opnået for hvert af de kritiske kontrolpunkter.
5. Der anvendes nøjagtigt kalibrerede måleinstrumenter/registreringsanordninger til løbende overvågning af forarbejdningsbetingelserne. Der skal føres fortegnelser over datoerne for kalibreringen af måleinstrumenter/registreringsanordninger.
6. Materiale, der ikke har fået den krævede varmebehandling (f.eks. materiale, som er blevet fjernet ved opstarten, eller som er lækket under kogningen), skal på ny gennemgå varmebehandling eller indsamles og forarbejdes på ny.
7. Animalske biprodukter forarbejdes i overensstemmelse med følgende forarbejdningsmetoder:
a) Forarbejdningsmetode 1 anvendes til:
i) kategori 2-materiale, bortset fra gylle og indhold fra fordøjelseskanalen, bestemt for biogas- eller komposteringsanlæg eller til anvendelse som organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler, og
ii) kategori 1- og kategori 2-materiale bestemt for deponeringsanlæg.
b) En af forarbejdningsmetoderne 1-5 anvendes til:
i) kategori 2-materiale, hvor det deraf resulterende protein er bestemt til forbrænding eller medforbrænding
ii) kategori 2-materiale, hvor det deraf afsmeltede fedt er bestemt til et kategori 2-oliekemisk anlæg, og
iii) kategori 1- eller kategori 2-materiale bestemt til forbrænding eller medforbrænding.
Myndighederne kan dog kræve metode 1 anvendt på kategori 1-materiale, der er bestemt til forbrænding eller medforbrænding.
C. Forarbejdede produkter
8. Forarbejdede produkter fra kategori 1- eller 2-materiale, bortset fra flydende produkter, som er bestemt for biogas- eller komposteringsanlæg, mærkes permanent, hvis teknisk muligt med lugt, idet der anvendes en af myndighederne godkendt ordning. De nærmere regler for en sådan mærkning kan fastsættes efter proceduren i artikel 33, stk. 2.
9. Prøver, der direkte efter varmebehandlingens afslutning udtages af forarbejdede produkter, som er bestemt til biogas-, komposterings- eller deponeringsanlæg, skal være fri for varmeresistente patogene bakteriesporer (ingen Clostridium perfrigens i 1 g af produktet).
KAPITEL II
Specifikke krav til godkendelse af biogas- og komposteringsanlæg
A. Anlæg
1. Biogasanlæg skal være udstyret med:
a) en pasteuriserings-/hygiejneenhed, som ikke kan omgås, og som er forsynet med:
i) udstyr til overvågning af temperatur og tid
ii) registreringsanordninger til løbende registrering af måleresultaterne, og
iii) en passende sikring mod utilstrækkelig opvarmning, og
b) hensigtsmæssigt udstyr til rengøring og desinficering af køretøjer og containere, når de forlader biogasanlægget.
En pasteuriserings-/hygiejneenhed er dog ikke påbudt i biogasanlæg, der kun forarbejder animalske biprodukter, som er behandlet efter metode 1.
2. Komposteringsanlæg skal være udstyret med:
a) en lukket komposteringsreaktor, som ikke kan omgås, og som er forsynet med:
i) udstyr til overvågning af temperatur og tid
ii) registreringsanordninger til løbende registrering af måleresultaterne, og
iii) en passende sikring mod utilstrækkelig opvarmning, og
b) hensigtsmæssigt udstyr til rengøring og desinficering af køretøjer og containere, som transporterer ubehandlede animalske biprodukter.
3. Hvert enkelt biogas- og komposteringsanlæg skal have eget laboratorium eller benytte et eksternt laboratorium. Laboratoriet skal være udstyret til at kunne foretage de fornødne analyser og skal være godkendt af myndighederne.
B. Hygiejnekrav
4. I et biogas- eller komposteringsanlæg må der kun behandles følgende animalske biprodukter:
a) kategori 2-materiale ved anvendelse af forarbejdningsmetode 1 i et kategori 2-forarbejdningsanlæg
b) gylle og indhold fra fordøjelseskanalen, og
c) kategori 3-materiale.
5. Animalske biprodukter som omhandlet i punkt 4 behandles hurtigst muligt efter ankomsten. De opbevares hensigtsmæssigt, indtil de behandles.
6. Containere, beholdere og køretøjer, der er anvendt til transport af ubehandlet materiale, skal rengøres i et særligt område. Dette område skal være beliggende eller indrettet på en sådan måde, at risikoen for kontaminering af behandlede produkter undgås.
7. Der træffes systematisk forholdsregler mod fugle, gnavere, insekter og andre skadedyr. Der skal i den forbindelse anvendes et dokumenteret skadedyrsbekæmpelsesprogram.
8. Der skal fastlægges dokumenterede rengørelsesprocedurer for alle dele af virksomheden. Der skal være hensigtsmæssigt udstyr og de fornødne rengøringsmidler til rådighed for rengøring.
9. Hygiejnekontrollen skal omfatte regelmæssige inspektioner af miljø og udstyr. Inspektionsplaner og -resultater skal dokumenteres.
10. Anlæg og udstyr holdes i god stand, og måleudstyret kalibreres med regelmæssige mellemrum.
11. Nedbrydningsaffald håndteres og oplagres i anlægget på en sådan måde, at rekontaminering ikke kan forekomme.
C. Forarbejdningsnormer
12. Kategori 3-materiale, der anvendes som råvare i et biogasanlæg, der er forsynet med en pasteuriserings-/hygiejneenhed, skal undergå en behandling, der opfylder følgende minimumskrav:
a) maksimal partikelstørrelse inden de kommer ind i enheden: 12 mm
b) minimumstemperatur i alt materiale i enheden: 70 °C, og
c) minimumstid i enheden uden afbrydelse: 60 minutter.
13. Kategori 3-materiale, der anvendes som råvare i et komposteringsanlæg, skal undergå en behandling, der opfylder følgende minimumskrav:
a) maksimal partikelstørrelse inden de kommer ind i komposteringsreaktoren: 12 mm
b) minimumstemperatur i alt materiale i reaktoren: 70 °C, og
c) minimumstid i reaktoren ved 70 °C (alt materiale): 60 minutter.
14. Indtil der er vedtaget regler i henhold til artikel 6, stk. 2, litra g), kan myndighederne dog, når køkken- og madaffald er det eneste animalske biprodukt, der anvendes som råvare i et biogas- eller komposteringsanlæg, tillade, at der anvendes andre forarbejdningsnormer end dem, der er fastsat i punkt 12 og 13, forudsat at den garanteres samme virkning med hensyn til reduktion af patogener.
D. Nedbrydningsaffald og kompost
15. Prøver af nedbrydningsaffald og kompost, der udtages under oplagringen eller ved udlagringen fra biogas- eller komposteringsanlægget, skal overholde følgende normer:
Salmonella: ingen i 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
Enterobacteriaceæ: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g
Hvor:
n= antal udtagne prøver, der skal undersøges
m= tærskelværdi for antal bakterier; resultatet betragtes som tilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i alle udtagne prøver ikke overstiger m
M= maksimumsværdi for antal bakterier; resultatet betragtes som utilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i en eller flere af de udtagne prøver er M eller derover, og
c= antallet af udtagne prøver, hvis bakterietal kan ligge mellem m og M, idet prøven stadig betragtes som acceptabel, hvis bakterietallet i de andre udtagne prøver er m eller derunder.
KAPITEL III
Behandlingsnormer for yderligere forarbejdning af afsmeltet fedt
Følgende processer kan anvendes til fremstilling af fedtderivater af afsmeltet fedt fra kategori 2-materiale:
1. Omestring eller hydrolyse ved mindst 200 °C under tilsvarende passende tryk i 20 minutter (glycerol, fedtsyrer og fedtsyreestere), eller
2. forsæbning med NaOH 12M (glycerol og sæbe)
a) i en batchproces ved 95 °C i tre timer, eller
b) i en kontinuerlig proces ved 140 °C ved 2 bar (2000 hPa) i otte minutter eller under tilsvarende forhold, der er fastlagt i henhold til den i artikel 33, stk. 2, omhandlede procedure.


BILAG VII

SPECIFIKKE KRAV TIL FORARBEJDNING OG AFSÆTNING AF FORARBEJDET ANIMALSK PROTEIN OG ANDRE FORARBEJDEDE PRODUKTER, DER KAN ANVENDES SOM FODERMIDLER
KAPITEL I
Specifikke krav for godkendelse af kategori 3-forarbejdningsanlæg
Ud over de generelle krav, der er fastlagt i bilag V, gælder følgende krav:
A. Anlæg
1. Anlæg til forarbejdning af kategori 3-materiale må ikke være anbragt samme sted som anlæg til forarbejdning af kategori 1- eller kategori 2-materiale, medmindre de befinder sig i en fuldstændig separat bygning.
2. Myndighederne kan dog tillade, at et kategori 3-forarbejdningsanlæg midlertidigt anvendes til forarbejdning af kategori 1- eller kategori 2-materiale, hvis et omfattende udbrud af en epizooti eller andre ekstraordinære og uforudseelige omstændigheder medfører kapacitetsmangel på kategori 1- eller 2-forarbejdningsanlæg.
Myndighederne skal på ny godkende kategori 3-forarbejdningsanlægget i overensstemmelse med artikel 17, før det igen må forarbejde kategori 3-materiale.
3. Kategori 3-forarbejdningsanlæg skal være forsynet med:
a) udstyr til kontrol af tilstedeværelse af uvedkommende materiale, såsom emballage, metalstykker mv., i de animalske biprodukter, og
b) hvis myndighedernes regelmæssige eller konstante tilstedeværelse er nødvendig som følge af mængden af de behandlede produkter, et tilstrækkeligt udstyret, aflåseligt lokale, der kun står til disposition for inspektionstjenesten.
B. Råvarer
4. Kun det kategori 3-materiale, der er nævnt i artikel 6, stk. 1, litra a)-j), og som er blevet behandlet, oplagret og transporteret i overensstemmelse med artikel 22, må anvendes til fremstilling af forarbejdet animalsk protein og andre fodermidler.
5. Inden forarbejdningen skal animalske biprodukter kontrolleres for forekomst af uvedkommende materiale. Dette skal, hvis det forekommer, fjernes omgående.
C. Forarbejdningsnormer
6. De kritiske kontrolpunkter, der er afgørende for omfanget af den varmebehandling, der anvendes ved forarbejdningen, fastlægges for hver forarbejdningsmetode som anført i bilag V, kapitel III. De kritiske kontrolpunkter skal mindst omfatte:
- råvarens partikelstørrelse
- den opnåede temperatur ved varmebehandlingen
- det tryk, råvaren udsættes for, hvis det er relevant, og
- varmebehandlingens varighed eller tilførselshastigheden for kontinuerlige systemer
Der skal for processen fastsættes minimumsnormer for hvert af de relevante kritiske kontrolpunkter.
7. Der skal opbevares fortegnelser omfattende mindst to år, der viser, at minimumsværdierne for processen er opnået for hvert af de kritiske kontrolpunkter.
8. Der skal anvendes nøjagtigt kalibrerede målere/registreringsanordninger til løbende overvågning af forarbejdningsbetingelserne. Der skal føres fortegnelser over datoerne for kalibreringen af målere/registreringsanordninger, og disse opbevares i mindst to år.
9. Materiale, der ikke har fået den krævede varmebehandling (f.eks. materiale, som er blevet fjernet ved opstarten, eller som er lækket under kogningen), skal på ny gennemgå varmebehandling eller indsamles og forarbejdes på ny.
D. Forarbejdede produkter
10. Prøver af de endelige produkter, der udtages under oplagringen eller ved udlagringen fra forarbejdningsanlægget, skal overholde følgende normer:
Salmonella: ingen i 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
Enterobacteriaceæ: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g
Hvor:
n= antallet af udtagne prøver, der skal undersøges
m= tærskelværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som tilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i alle udtagne prøver ikke overstiger m
M= maksimumsværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som utilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i en eller flere af de udtagne prøver er M eller derover, og
c= antallet af udtagne prøver, hvis bakterietal kan ligge mellem m og M, idet prøven stadig betragtes som acceptabel, hvis bakterietallet i de andre udtagne prøver er m eller derunder.
KAPITEL II
Specifikke krav for forarbejdet animalsk protein
Foruden de i kapitel I nævnte generelle betingelser skal følgende betingelser være opfyldt:
A. Forarbejdningsnormer
1. Forarbejdet animalsk protein af pattedyr skal have været behandlet efter forarbejdningsmetode 1.
2. Forarbejdet animalsk protein af andre dyr end pattedyr, bortset fra fiskemel, skal have været behandlet efter en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller 7.
3. Fiskemel skal behandles efter
a) en af forarbejdningsmetoderne, eller
b) en metode og parametre, der sikrer, at produktet er i overensstemmelse med de mikrobiologiske normer, der er fastlagt i kapitel I, punkt 10.
B. Oplagring
4. Forarbejdet animalsk protein skal pakkes og oplagres i nye eller steriliserede sække eller oplagres i siloer, der er konstrueret til dette formål.
5. Der skal træffes passende foranstaltninger for at minimere kondensering i siloer, transportbeholdere og elevatorer.
6. Produkter i transportbeholdere, elevatorer og siloer skal beskyttes mod tilfældig kontaminering.
7. Udstyr til behandling af forarbejdet animalsk protein skal holdes rent og tørt og være forsynet med hensigtsmæssige kontrolsteder, så det kan kontrolleres, at det er rent. Alle lagerfaciliteter skal tømmes regelmæssigt og renses under hensyntagen til produktionskravene.
8. Forarbejdet animalsk protein skal opbevares tørt. Lækager og kondensering i lagerområdet skal undgås.
C. Indførsel
9. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af forarbejdet animalsk protein, hvis det:
a) indføres fra tredjelande, der er opført på listen i bilag XI, del II, eller for så vidt angår fiskemel, på listen i bilag XI, del III
b) hidrører fra et forarbejdningsanlæg, som er opført på den liste, der er nævnt i artikel 29, stk. 4
c) er produceret i overensstemmelse med denne forordning, og
d) ledsages af et sundhedscertifikat som omhandlet i artikel 29, stk. 6.
10. Før forsendelserne kan overgå til fri omsætning i EF skal myndighederne ved indførsel af forarbejdet animalsk protein udtage prøver ved grænsekontrolstedet for at sikre overensstemmelse med kravene i kapitel I, punkt 10. Myndighederne skal
a) udtage prøver af hvert vareparti, der forsendes i løs afladning, og
b) foretage stikprøvekontrol af forsendelser, som er emballeret på fremstillingsvirksomheden.
11. Myndighederne kan dog, hvis seks på hinanden følgende prøver af forsendelser i løs afladning fra et tredjeland har været negative, nøjes med at foretage stikprøvekontrol af de efterfølgende forsendelser i løs afladning fra det pågældende land. Viser en stikprøve sig at være positiv, skal de myndigheder, der foretager stikprøvekontrollen, underrette oprindelseslandets myndigheder herom, for at disse kan træffe passende foranstaltninger til afhjælpning af forholdet. Oprindelseslandets myndigheder underretter de myndigheder, der foretager stikprøvekontrollen, om de foranstaltninger, der træffes. Viser endnu et resultat sig at være positivt, for så vidt angår samme oprindelsesland, skal myndighederne udtage prøver af hver enkelt forsendelse fra det pågældende land, indtil seks på hinanden følgende prøver igen er negative.
12. Myndighederne skal i mindst to år opbevare en oversigt over resultaterne af kontrollen af de forsendelser, som der er udtaget prøver af.
13. Hvis resultatet af salmonellaundersøgelsen af en forsendelse viser sig at være positivt, skal forsendelsen enten:
a) behandles efter proceduren i artikel 17, stk. 2, litra a), i direktiv 97/78/EF(1), eller
b) på ny forarbejdes i et forarbejdningsanlæg, der er godkendt i overensstemmelse med denne forordning, eller dekontamineres ved en behandling, der er godkendt af myndighederne. Der kan opstilles en liste over tilladte behandlinger efter proceduren i artikel 33, stk. 2. Forsendelsen må ikke overgå til fri omsætning, inden den er blevet behandlet og i overensstemmelse med kapitel I, punkt 10, af myndighederne er blevet kontrolleret for salmonella med negativt resultat.
KAPITEL III
Specifikke krav for blodprodukter
Foruden de i kapitel I nævnte generelle betingelser skal følgende betingelser være opfyldt:
A. Råvarer
1. Kun blod som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra a) og b), må anvendes til fremstilling af blodprodukter.
B. Forarbejdningsnormer
2. Blodprodukter skal have været behandlet efter
a) en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller 7, eller
b) en metode og parametre, der sikrer, at produktet er i overensstemmelse med de mikrobiologiske normer, der er fastlagt i kapitel I, punkt 10.
C. Indførsel
3. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af blodprodukter, hvis disse:
a) indføres fra tredjelande, der er opført på listen i bilag XI, del V
b) hidrører fra et forarbejdningsanlæg, som er opført på den liste, der er omhandlet i artikel 29, stk. 4
c) er fremstillet i overensstemmelse med denne forordning, og
d) ledsages af et sundhedscertifikat som omhandlet i artikel 29, stk. 6.
KAPITEL IV
Specifikke krav for afsmeltet fedt og fiskeolie
Foruden de i kapitel I nævnte generelle betingelser skal følgende betingelser være opfyldt:
A. Forarbejdningsnormer
1. Afsmeltet fedt fra drøvtyggere skal renses på en sådan måde, at maksimumsindholdet af resterende uopløselige urenheder ikke overstiger 0,15 vægtprocent.
B. Indførsel af afsmeltet fedt
2. Medlemsstaterne skal tillade indførsel til EF af afsmeltet fedt, hvis det:
a) kommer fra tredjelande, der er anført på listen i bilag XI, del IV
b) kommer fra et forarbejdningsanlæg, som er anført på den liste, der er omhandlet i artikel 29, stk. 4
c) er produceret i overensstemmelse med denne forordning
d) enten
i) helt eller delvis er fremstillet af råvarer af svin og kommer fra et land eller en del af et land, der i de seneste 24 måneder har været fri for mund- og klovesyge og i de seneste tolv måneder har været fri for klassisk svinepest og afrikansk svinepest
ii) helt eller delvis er fremstillet af råvarer af fjerkræ og kommer fra et land eller en del af et land, der i de seneste seks måneder har været fri for Newcastle disease og aviær influenza
iii) helt eller delvis er fremstillet af råvarer af drøvtyggere og kommer fra et land eller en del af et land, der i de seneste 24 måneder har været fri for mund- og klovesyge og i de seneste tolv måneder har været fri for kvægpest
eller
iv) hvis der i den relevante periode har været et udbrud af en af ovennævnte sygdomme, har undergået en varmebehandling:
- ved mindst 70 °C i mindst 30 minutter, eller
- ved mindst 90 °C i mindst 15 minutter
og der registreres og opbevares oplysninger om de kritiske kontrolpunkter, således at ejeren af eller den, der driver virksomheden, eller disses repræsentanter og om nødvendigt myndighederne kan overvåge anlæggets drift. Oplysningerne skal omfatte partikelstørrelsen, den kritiske temperatur og, hvis det er relevant, den absolutte tid, trykprofilen, tilførselshastigheden for råvarer og recirkuleringsraten for fedt, og
e) ledsages af et sundhedscertifikat som omhandlet i artikel 29, stk. 6.
C. Indførsel af fiskeolie
3. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af fiskeolie, hvis den:
a) kommer fra tredjelande, der er anført på listen i bilag XI, del III
b) kommer fra et forarbejdningsanlæg, som er anført på den liste, der er omhandlet i artikel 29, stk. 4
c) er fremstillet i overensstemmelse med denne forordning, og
d) ledsages af et sundhedscertifikat som omhandlet i artikel 29, stk. 6.
D. Hygiejnekrav
4. Hvis det afsmeltede fedt eller fiskeolien er emballeret, skal produktet være pakket i nye containere eller i containere, der er blevet rengjort, og der skal være truffet de nødvendige forholdsregler for at undgå rekontaminering. Hvis det er hensigten at foretage bulktransport af produkterne, skal rør, pumper og bulktanke og alle andre bulkbeholdere eller bulktankvogne, der anvendes til transport af produkterne fra forarbejdningsanlægget enten direkte om bord på skibet eller til tanke på landjorden eller direkte til virksomheder, være inspiceret og fundet rene, inden de tages i anvendelse.
KAPITEL V
Specifikke krav for mælk, mælkebaserede produkter og colostrum
Foruden de i kapitel I nævnte generelle betingelser skal følgende betingelser være opfyldt:
A. Forarbejdningsnormer
1. Rå mælk og colostrum skal være produceret under betingelser, som giver tilstrækkelig sikkerhed med hensyn til dyresundhed. Disse betingelser fastlægges efter proceduren i artikel 33, stk. 2.
2. Mælk og behandlede eller forarbejdede mælkeprodukter skal være varmebehandlet ved en temperatur på mindst 72 °C i mindst 15 sekunder eller være opvarmet under en kombination af temperatur og tid med et mindst tilsvarende varmebehandlingsresultat, som er tilstrækkeligt til at medføre en negativ reaktion på fosfataseprøven, efterfulgt af
a) hvis det drejer sig om tørmælk eller tørmælksprodukter, en tørringsproces, eller
b) hvis det drejer sig om et syrnet mælkebaseret produkt, en proces, hvorved pH-værdien er blevet sænket og holdt under 6,0 i mindst en time.
3. Ud over de krav, der er fastlagt i punkt 2, skal tørmælk og tørmælksprodukter opfylde følgende krav:
a) Der skal efter tørringen være truffet de fornødne forholdsregler med henblik på at undgå kontaminering af produkterne, og
b) det færdige produkt skal
i) være pakket i nye containere, eller
ii) ved bulktransport transporteres i køretøjer eller containere, der er blevet desinficeret med et af myndighederne godkendt produkt, inden mælken, mælkeproduktet eller colostrummet påfyldes.
B. Indførsel
4. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af mælk og mælkebaserede produkter, hvis de:
a) kommer fra tredjelande, der er anført på listen i bilag XI, del I
b) for mælk og mælkebaserede produkter fra tredjelande eller dele af tredjelande, som er opført på listen i kolonne B i bilaget til beslutning 95/340/EF(2), har gennemgået en pasteurisering, der er tilstrækkelig til at medføre en negativ reaktion på fosfataseprøven, og ledsages af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med den model, som en fastlagt i bilag X, kapitel 2 (A)
c) for mælkebaserede produkter med en pH-værdi nedbragt til under 6 fra tredjelande eller dele af tredjelande, som er opført på listen i kolonne C i bilaget til beslutning 95/340/EF, har gennemgået en pasteurisering, der er tilstrækkelig til at medføre en negativ reaktion på fosfataseprøven, og ledsages af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med den model, som er fastlagt i bilag X, kapitel 2 (B)
d) for mælk og mælkebaserede produkter fra tredjelande eller dele af tredjelande, som er opført på listen i kolonne C i bilaget til beslutning 95/340/EF, har gennemgået sterilisering eller dobbelt varmebehandling, som hver især er tilstrækkelig til at medføre en negativ reaktion på fosfataseprøven, og ledsages af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med den model, som er fastlagt i bilag X, kapitel 2 (C), og
e) kommer fra et forarbejdningsanlæg, som er anført på den liste, der er nævnt i artikel 29, stk. 4.
5. Mælk og mælkebaserede produkter indført fra tredjelande eller dele af tredjelande, som er opført på listen i kolonne C i bilaget til beslutning 95/340/EF, og hvor der er forekommet et udbrud af mund- og klovesyge i de seneste tolv måneder, eller hvor der er foretaget vaccination mod mund- og klovesyge i de seneste tolv måneder, skal, inden de føres ind på EF's område, have været underkastet enten:
a) en sterilisering, hvor der er opnået en Fc-værdi på 3 eller derover, eller
b) en første varmebehandling med en opvarmningseffekt, som mindst svarer til den, der opnås ved pasteurisering ved en temperatur på mindst 72 °C i mindst 15 sekunder, og som er tilstrækkelig til at medføre en negativ reaktion på fosfataseprøven, efterfulgt af
i) endnu en varmebehandling med en opvarmningseffekt, som mindst svarer til den, der er opnået ved den første varmebehandling, og som ville være tilstrækkelig til at give negativ reaktion på fosfataseprøven, og, når der er tale om tørret mælk eller et tørret mælkebaseret produkt, tillige efterfulgt af en tørringsproces, eller
ii) syrning, hvor pH-værdien er holdt på under 6 i mindst en time.
6. Hvis der konstateres risiko for indslæbning af en eksotisk sygdom eller enhver anden risiko for dyresundheden, kan der efter proceduren i artikel 33, stk. 2, fastsættes supplerende betingelser til beskyttelse af dyresundheden.
KAPITEL VI
Specifikke krav for gelatine og hydrolyseret protein
Foruden de i kapitel I nævnte generelle betingelser skal følgende betingelser være opfyldt:
A. Forarbejdningsnormer for gelatine
1. a) Gelatine skal fremstilles ved en proces, der sikrer, at uforarbejdet kategori 3-materiale har været underkastet en syre- eller alkalibehandling, efterfulgt af en eller flere skylninger. pH-værdien skal derefter reguleres. Gelatinen skal udvindes ved en eller flere på hinanden følgende opvarmninger efterfulgt af rensning ved filtrering og sterilisering.
b) Efter at have undergået de i litra a) nævnte processer kan gelatinen tørres og, hvis det er relevant, pulveriseres eller formes i plader.
c) Brug af andre konserveringsmidler end svovldioxid og hydrogenperoxid er forbudt.
2. Gelatine skal emballeres, pakkes, opbevares og transporteres under tilfredsstillende hygiejneforhold. Følgende forholdsregler skal navnlig iagttages:
a) Der skal være et lokale til opbevaring af indpakningsmateriale og emballager
b) indpakning og emballering skal foregå i et lokale eller på et sted, som er afsat til formålet, og
c) indpakningsmateriale og emballager, der indeholder gelatine, skal være forsynet med påskriften "Gelatine egnet til foderbrug".
B. Forarbejdningsnormer for hydrolyseret protein
3. Hydrolyseret protein skal fremstilles ved en proces, der omfatter passende foranstaltninger til minimering af kontamineringen af kategori 3-råvarer. Forberedelse af kategori 3-råvarerne ved behandling med saltlage og kalk og intensiv vask skal efterfølges af:
a) udsættelse af materialet for en pH-værdi på over 11 i mere end 3 timer ved en temperatur på over 80 °C, efterfulgt af en varmebehandling ved over 140 °C i 30 minutter ved et tryk på over 3,6 bar
b) udsættelse af materialet for en pH-værdi på 1 til 2 og derefter for en pH-værdi på over 11, efterfulgt af en varmebehandling ved 140 °C i 30 minutter ved et tryk på 3 bar, eller
c) en tilsvarende fremstillingsproces, der er godkendt efter proceduren i artikel 33, stk. 2.
C. Indførsel
4. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af gelatine og hydrolyseret protein, hvis den:
a) kommer fra tredjelande, der er anført på listen i bilag X, del XI
b) kommer fra et forarbejdningsanlæg, som er anført på den liste, der er nævnt i artikel 29, stk. 4
c) er fremstillet i overensstemmelse med denne forordning, og
d) ledsages af et sundhedscertifikat som omhandlet i artikel 29, stk. 6.
KAPITEL VII
Specifikke krav for dicalciumphosphat
Foruden de i kapitel I nævnte generelle betingelser skal følgende betingelser være opfyldt:
A. Forarbejdningsnormer
1. Dicalciumphosphat skal fremstilles ved en proces,
a) hvor det sikres, at alt kategori 3-knoglemateriale knuses fint, affedtes med varmt vand og behandles med fortyndet saltsyre (med en minimumskoncentration på 4 % og en pH-værdi på under 1,5) i mindst to dage
b) som efterfølges af tilsætning af alkali til den fremkomne phosphatopløsning, så der ved en pH-værdi på 4 til 7 udfældes dicalciumphosphat, og
c) som til sidst lufttørrer denne opløsning i 15 minutter ved en starttemperatur på 270-325 °C og en sluttemperatur på mellem 60 og 65 °C
eller ved en tilsvarende proces, som er godkendt efter proceduren i artikel 33, stk. 2.
B. Indførsel
2. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af dicalciumphosphat, hvis det:
a) kommer fra tredjelande, der er anført på listen i bilag X, del XI
b) kommer fra et forarbejdningsanlæg, som er anført på den liste, der er nævnt i artikel 29, stk. 4
c) er fremstillet i overensstemmelse med denne forordning, og
d) ledsages af et sundhedscertifikat som omhandlet i artikel 29, stk. 6.

(1) Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9).
(2) Kommissionens beslutning 95/340/EF af 27. juli 1995 om en foreløbig liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af mælk og mælkebaserede produkter, og om ophævelse af beslutning 94/70/EF (EFT L 200 af 24.8.1995, s. 38). Beslutningen er senest ændret ved Kommissionens beslutning 96/584/EF (EFT L 255 af 9.10.1996, s. 20).


BILAG VIII

KRAV FOR AFSÆTNING AF FODER TIL SELSKABSDYR, TYGGEPINDE OG TYGGEBEN OG TEKNISKE PRODUKTER
KAPITEL I
Krav for godkendelse af anlæg til fremstilling af foder til selskabsdyr og tekniske anlæg
Virksomheder, der fremstiller foder til selskabsdyr, tyggepinde, tyggeben og tekniske produkter bortset fra organiske gødningsstoffer, jordforbedringsmidler og fedtderivater af kategori 2-materiale, skal opfylde følgende krav:
1. De skal have de fornødne faciliteter til fuldstændig sikker oplagring og behandling af det modtagne materiale, og
2. de skal have de fornødne faciliteter til bortskaffelse af ikke-anvendte animalske biprodukter, der resterer efter fremstillingen af produkterne i overensstemmelse med denne forordning, eller det pågældende materiale skal sendes til et forarbejdningsanlæg eller et forbrændings- eller medforbrændingsanlæg i overensstemmelse med denne forordning.
KAPITEL II
Krav for foder til selskabsdyr, tyggepinde og tyggeben
A. Råvarer
1. De eneste animalske biprodukter, der må anvendes til fremstilling af foder til selskabsdyr, tyggepinde og tyggeben, er dem, der er nævnt i artikel 6, stk. 1, litra a)-j). Råt foder til selskabsdyr må dog kun fremstilles af de animalske biprodukter, der er nævnt i artikel 6, stk. 1, litra a).
B. Forarbejdningsstandarder
2. Dåsefoder til selskabsdyr skal underkastes varmebehandling til en Fc-værdi på mindst 3,0.
3. Forarbejdet foder til selskabsdyr bortset fra dåsefoder skal opvarmes til en kernetemperatur på mindst 90 °C. Efter behandlingen skal der træffes de fornødne forholdsregler for at forhindre, at produktet udsættes for kontaminering. Det færdige produkt skal pakkes i ny emballage.
4. Tyggepinde og tyggeben skal under fremstillingsprocessen underkastes en varmebehandling, der er tilstrækkelig til at destruere patogener (herunder salmonella). Efter behandlingen skal der træffes de fornødne forholdsregler for at forhindre, at produktet udsættes for kontaminering. Det færdige produkt skal pakkes i ny emballage.
5. Råt foder til selskabsdyr skal være indpakket i ny emballage, der forhindrer enhver lækage. Der skal træffes effektive forholdsregler for at sikre, at produktet i alle led i produktionskæden og frem til salgsstedet ikke udsættes for kontaminering. Emballagen skal være forsynet med en tydelig påskrift med ordlyden "Kun foder til selskabsdyr".
6. Der skal under fremstillingen og/eller under oplagringen (inden afsendelsen) udtages stikprøver, som skal undersøges for at kontrollere, at følgende normer er overholdt:
Salmonella: ingen i 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0.
Hvor
n= antallet af udtagne prøver, der skal undersøges
m= tærskelværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som tilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i alle udtagne prøver ikke overstiger m
M= maksimumsværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som utilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i en eller flere af de udtagne prøver er M eller derover, og
c= antallet af udtagne prøver, hvis bakterietal kan ligge mellem m og M, idet prøven stadig betragtes som acceptabel, hvis bakterietallet i de andre udtagne prøver er m eller derunder.
C. Indførsel
7. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af foder til selskabsdyr, tyggepinde og tyggeben, hvis produkterne
a) kommer fra tredjelande, der er anført på listen i bilag XI, del X
b) kommer fra anlæg til fremstilling af foder til selskabsdyr, som er godkendt af tredjelandets myndigheder, og som opfylder de særlige betingelser i denne forordning
c) er fremstillet i overensstemmelse med denne forordning
d) ledsages
i) hvis der er tale om dåsefoder til selskabsdyr, af et certifikat i overensstemmelse med modellen i bilag X, kapitel 3(A)
ii) hvis der er tale om forarbejdet foder til selskabsdyr bortset fra dåsefoder, af et certifikat i overensstemmelse med modellen i bilag X, kapitel 3(B)
iii) hvis der er tale om tyggepinde eller tyggeben, af et certifikat i overensstemmelse med modellen i bilag X, kapitel 3(C), eller
iv) hvis der er tale om råt foder til selskabsdyr, af et certifikat i overensstemmelse med modellen i bilag X, kapitel 3(D).
KAPITEL III
Krav for gylle, forarbejdet gylle og forarbejdede gylleprodukter
I. Uforarbejdet gylle
A. Samhandel
1. a) Samhandel med uforarbejdet gylle fra andre dyrearter end fjerkræ og dyr af hestefamilien er forbudt undtagen for gylle:
i) der kommer fra et område, som ikke er underkastet restriktioner på grund af en alvorlig smitsom sygdom, og
ii) som under myndighedernes kontrol skal anvendes på arealer tilhørende en bedrift, hvis arealer ligger på begge sider af grænsen mellem to medlemsstater.
b) Myndighederne kan dog ved en særlig godkendelse tillade, at der på dens område indføres
i) gylle bestemt til forarbejdning i et teknisk anlæg eller et biogas- eller komposteringsanlæg, der er godkendt af myndighederne i overensstemmelse med denne forordning, med henblik på fremstilling af de nedenfor i punkt II omhandlede produkter. Myndighederne skal tage hensyn til gyllens oprindelse ved godkendelsen af sådanne anlæg, eller
ii) gylle, som skal anvendes på en bedrifts arealer; sådan samhandel kan kun finde sted, hvis både oprindelses- og bestemmelsesmedlemsstatens myndigheder giver tilladelse hertil. Når det overvejes at give tilladelse, skal myndighederne især tage gyllens oprindelse og destination i betragtning, ligesom der tages hensyn til beskyttelsen af dyresundheden.
Et sundhedscertifikat i overensstemmelse med den model, der er fastsat efter proceduren i artikel 33, stk. 2, skal i sådanne tilfælde ledsage gyllen.
2. For samhandel med uforarbejdet fjerkrægylle gælder følgende betingelser:
a) Gyllen skal komme fra et område, der ikke er underkastet restriktioner på grund af Newcastle disease eller aviær influenza
b) desuden må uforarbejdet gylle, der kommer fra fjerkræflokke, som er vaccineret mod Newcastle disease, ikke sendes til en region, der har fået status som "vaccinerer ikke mod Newcastle disease", jf. artikel 15, stk. 2, i direktiv 90/539/EØF(1), og
c) et sundhedscertifikat i overensstemmelse med den model, der er fastsat efter proceduren i artikel 33, stk. 2, skal ledsage gyllen.
3. Samhandel med uforarbejdet hestegylle er ikke underkastet dyresundhedsmæssige betingelser.
B. Indførsel
4. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af uforarbejdet gylle, hvis den
a) kommer fra tredjelande, der er anført på listen i bilag XI, del IX
b) alt efter den pågældende dyreart opfylder kravene i punkt 1, litra a)
c) ledsages af et sundhedscertifikat som omhandlet i artikel 29, stk. 6.
II. Forarbejdet gylle og forarbejdede gylleprodukter
A. Afsætning
5. For afsætning af forarbejdet gylle og forarbejdede gylleprodukter gælder følgende betingelser:
a) De skal komme fra et teknisk anlæg eller et biogas- eller komposteringsanlæg, der er godkendt af myndighederne i overensstemmelse med denne forordning.
b) De skal være varmebehandlet ved mindst 70 oC i mindst 60 minutter eller have undergået en tilsvarende behandling efter regler, der er fastsat efter proceduren i artikel 33, stk. 2.
c) De skal
i) være fri for salmonella (ingen salmonella i 25 g behandlet produkt)
ii) være fri for enterobacteriaceæ (efter indholdet af aerobe kim: under 1000 kolonidannende enheder pr. g behandlet produkt), og
iii) have gennemgået en behandling til nedbringelse af spore- og toksindannelse, og
d) de skal opbevares således, at kontaminering eller sekundær infektion og optagelse af vand ikke kan finde sted efter fremstillingen. Med henblik herpå skal oplagring ske
i) i veltillukkede, velisolerede siloer, eller
ii) i veltillukket emballage (plastsække eller storsække).
B. Indførsel
6. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af forarbejdet gylle og forarbejdede gylleprodukter, hvis de
a) kommer fra tredjelande, der er anført på listen i bilag XI, del IX
b) kommer fra et anlæg, som er godkendt af tredjelandets myndigheder, og som opfylder de særlige betingelser i denne forordning
c) opfylder kravene i punkt 5, og
d) ledsages af et sundhedscertifikat som omhandlet i artikel 29, stk. 6.
III. Guano
7. For afsætning af "guano" gælder ingen dyresundhedsmæssige betingelser.
KAPITEL IV
Krav for blod og blodprodukter til teknisk brug, herunder lægemidler, in vitro-diagnostika og laboratoriereagenser, bortset fra serum fra dyr af hestefamilien
A. Afsætning
1. For afsætning af de blodprodukter, der er omfattet af dette kapitel, gælder kravene i artikel 20.
B. Indførsel
2. For indførsel af blod gælder kravene i kapitel XI.
3. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af blodprodukter, hvis de
a) kommer fra tredjelande, der er anført på listen i bilag XI, del VI
b) kommer fra et anlæg, som er godkendt af tredjelandets myndigheder, og som opfylder de særlige betingelser i denne forordning, og
c) ledsages af et sundhedscertifikat som omhandlet i artikel 29, stk. 6, og
d) har oprindelse i et tredjeland, hvor der for de modtagelige arters vedkommende ikke er konstateret noget tilfælde af mund- og klovesyge i de seneste 24 måneder eller af vesikulær stomatitis, smitsom blæreudslæt hos svin, kvægpest, pest hos små drøvtyggere, Rift Valley fever, bluetongue, afrikansk hestepest, klassisk svinepest, afrikansk svinepest, Newcastle disease eller aviær influenza i de seneste 12 måneder, og hvor der ikke er foretaget vaccination mod ovennævnte sygdomme i de seneste 12 måneder; sundhedscertifikatet kan udfærdiges på grundlag af den dyreart, hvorfra blodprodukterne kommer, eller
e) når der er tale om blodprodukter af kvæg,
i) har oprindelse i en del af et tredjeland, der opfylder kravene i litra d), og hvorfra indførsel af kvæg, fersk oksekød og tyresæd er tilladt ifølge EF-forskrifterne; i så fald skal det blod, hvoraf blodprodukterne er fremstillet, komme fra kvæg med oprindelse i den pågældende del af tredjelandet, og være opsamlet
- på slagterier, der er godkendt efter EF-forskrifterne, eller
- på slagterier, der er godkendt og under tilsyn af tredjelandets myndigheder; disse slagteriers adresse og godkendelsesnummer skal meddeles til Kommissionen og medlemsstaterne eller være angivet i certifikatet,
ii) har gennemgået en af følgende behandlinger, der sikrer fravær af patogener af de i litra d) nævnte kvægsygdomme:
- varmebehandling ved 65 °C i mindst tre timer efterfulgt af en effektivitetstest
- bestråling med 2,5 megarad eller med gammastråler efterfulgt af en effektivitetstest
- justering til en pH-værdi på 5 i to timer efterfulgt af en effektivitetstest
- varmebehandling ved mindst 90 °C overalt i produktet efterfulgt af en effektivitetstest, eller
- en anden behandling, der er godkendt efter proceduren i artikel 33, stk. 2, eller
iii) opfylder kravene i kapitel X. I så fald må emballagerne ikke åbnes under oplagringen, og det tekniske anlæg skal foretage en af de behandlinger, der er anført i nr. ii).
4. Der kan om nødvendigt efter proceduren i artikel 33, stk. 2, fastsættes særlige betingelser for indførsel af produkter til brug som in vitro-diagnostika og laboratoriereagenser.
KAPITEL V
Krav for serum fra dyr af hestefamilien
A. Råvarer
1. Serumet skal
a) hidrøre fra dyr af hestefamilien, der ikke viser tegn på en af de i direktiv 90/426/EØF(2) omhandlede alvorlige smitsomme sygdomme eller nogen anden alvorlig smitsom sygdom, der kan ramme dyr af hestefamilien, og
b) skal være fremstillet i institutter eller centre, der ikke er undergivet sundhedsmæssige restriktioner i henhold til nævnte direktiv.
B. Indførsel
2. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af serum fra dyr af hestefamilien, hvis det
a) er fremstillet af dyr af hestefamilien, der er født og opdrættet i et tredjeland, hvorfra indførsel af heste til slagtning er tilladt
b) er fremstillet, behandlet og forsendt under iagttagelse af følgende betingelser:
i) Det skal komme fra et land, hvor følgende sygdomme er anmeldelsespligtige: afrikansk hestepest, dourine, snive, hesteencephalitis (i alle former, herunder også venezuelansk), infektiøs hesteanæmi, vesikulær stomatitis, rabies og miltbrand.
ii) Det skal under en dyrlæges tilsyn være taget af dyr af hestefamilien, der på indsamlingstidspunktet ikke viste kliniske tegn på smitsomme sygdomme.
iii) Det skal være taget af dyr af hestefamilien, som siden fødslen har opholdt sig på et tredjelands område eller, i tilfælde af officiel regionalisering ifølge EF-bestemmelserne, på en del af et tredjelands område, hvor
- der ikke har været tilfælde af venezuelansk hesteencephalitis i de seneste to år
- der ikke har været tilfælde af dourine i de seneste seks måneder, og
- der ikke har været tilfælde af snive i de seneste seks måneder.
iv) Det skal være taget af dyr af hestefamilien, der aldrig har opholdt sig på en bedrift, der af dyresundhedsmæssige grunde var omfattet af et forbud, eller hvor
- for så vidt angår hesteencephalitis, den dato, hvor alle de angrebne dyr blev aflivet, ligger mindst seks måneder før indsamlingsdatoen
- for så vidt angår infektiøs anæmi, alle de angrebne dyr var aflivet og de resterende dyr har reageret negativt på to Coggins-tests foretaget med tre måneders mellemrum
- for så vidt angår vesikulær stomatitis, forbuddet er ophævet mindst seks måneder før indsamlingsdatoen
- for så vidt angår rabies, det sidste konstaterede tilfælde var mindst en måned før indsamlingsdatoen
- for så vidt angår miltbrand, det sidste konstaterede tilfælde var mindst 15 dage før indsamlingsdatoen, eller
- alle dyr af de for sygdommen modtagelige arter på bedriften var blevet aflivet og lokalerne desinficeret mindst 30 dage før indsamlingsdatoen (eller for så vidt angår miltbrand, mindst 15 dage før).
v) Der skal være truffet alle fornødne forholdsregler for at undgå kontaminering med patogener under produktion, håndtering og emballering.
vi) Det skal være emballeret i hermetisk lukkede tætte beholdere, der er tydeligt mærket med angivelsen "Serum fra dyr af hestefamilien" og forsynet med indsamlingsvirksomhedens registreringsnummer.
c) kommer fra et anlæg, som er godkendt af tredjelandets myndigheder, og som opfylder de særlige betingelser i denne forordning, og
d) ledsages af et certifikat, som er i overensstemmelse med modellen i bilag X, kapitel 4.
KAPITEL VI
Krav for huder og skind af hovdyr
A. Anvendelsesområde
1. Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse på:
a) huder og skind af hovdyr, der opfylder kravene i Rådets direktiv 64/433/EØF af 26. juni 1964 om sundhedsmæssige problemer vedrørende handlen med fersk kød inden for Fællesskabet(3)
b) huder og skind af hovdyr, der har gennemgået en fuldstændig garvningsproces
c) huder og skind i form af "wet blue"
d) huder og skind i form af "pickled pelts", og
e) huder og skind i form af "sålelæder" (behandlet med kalk og saltlage ved en pH på 12-13 i mindst otte timer).
2. Inden for det anvendelsesområde, der er fastlagt i punkt 1, finder bestemmelserne i dette kapitel anvendelse på ferske, kølede og behandlede huder og skind. Ved "behandlede huder og skind" forstås i dette kapitel huder og skind, der
a) er tørret
b) er tørsaltet eller vådsaltet mindst 14 dage før forsendelsen
c) er saltet i syv døgn i havsalt tilsat 2 % natriumkarbonat
d) er tørret i 42 døgn ved en temperatur på mindst 20 °C, eller
e) er konserveret ved en anden proces end garvning, der er fastsat efter proceduren i artikel 33, stk. 2.
B. Samhandel
3. Samhandel med ferske eller kølede huder og skind er undergivet de samme sundhedsbestemmelser som dem, der gælder for fersk kød i henhold til Rådets direktiv 72/461/EØF af 12. december 1972 om veterinærpolitimæssige problemer vedrørende handel med fersk kød inden for Fællesskabet(4).
4. Samhandel med behandlede huder og skind er tilladt, såfremt handelsdokumentet som omhandlet i bilag II ledsager hver forsendelse og attesterer,
a) at huderne og skindene er blevet behandlet i overensstemmelse med punkt 2, og
b) at det pågældende parti ikke har været i berøring med andre animalske produkter eller med levende dyr, der frembyder en risiko for spredning af en alvorlig smitsom sygdom.
C. Indførsel
5. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af ferske eller kølede huder og skind, hvis
a) de stammer fra dyr som anført i artikel 6, stk. 1, litra b) eller c)
b) de har oprindelse i et tredjeland eller, i tilfælde af regionalisering ifølge EF-bestemmelserne, i en del af et tredjeland, hvorfra indførsel af alle kategorier af fersk kød af de respektive dyrearter er tilladt, og som
i) i de seneste 12 måneder forud for afsendelsen har været fri for følgende sygdomme:
- klassisk svinepest
- afrikansk svinepest, og
- kvægpest, og
ii) i mindst 24 måneder inden afsendelsen har været fri for mund- og klovesyge, og hvor der ikke i de seneste 12 måneder inden afsendelsen er foretaget vaccination mod mund- og klovesyge
c) de stammer fra dyr,
i) der har opholdt sig på oprindelseslandets område i mindst tre måneder inden slagtningen eller siden fødslen, hvis dyrene er under tre måneder gamle
ii) der, hvis der er tale om huder og skind af klovdyr, kommer fra bedrifter, hvor der ikke har været noget udbrud af mund- og klovesyge inden for de seneste 30 dage, og omkring hvilke der inden for en radius på 10 km ikke har været noget tilfælde af mund- og klovesyge inden for de seneste 30 dage
iii) der, hvis der er tale om huder og skind af svin, kommer fra bedrifter, hvor der ikke har været noget udbrud af smitsom blæreudslæt hos svin inden for de seneste 30 dage eller af klassisk svinepest eller afrikansk svinepest inden for de seneste 40 dage, og omkring hvilke der inden for en radius på 10 km ikke har været tilfælde af disse sygdomme inden for de seneste 30 dage, eller
iv) der på slagteriet har gennemgået levende syn inden for de seneste 24 timer inden slagtningen og ikke har udvist tegn på mund- og klovesyge, kvægpest, klassisk svinepest, afrikansk svinepest eller smitsom blæreudslæt hos svin
d) der er truffet alle forholdsregler for at undgå rekontaminering med patogener, og
e) de ledsages af et certifikat, som er i overensstemmelse med modellen i bilag X, kapitel 5(A).
6. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af behandlede huder og skind, hvis
a) de stammer fra dyr som anført i artikel 6, stk. 1, litra b), c) eller k)
b) de ledsages af et certifikat, som er i overensstemmelse med modellen i bilag X, kapitel 5(B)
c) de kommer fra
i) dyr med oprindelse i en region i et tredjeland eller et tredjeland, der ikke ifølge EF-lovgivningen er undergivet restriktioner på grund af forekomst af en alvorlig smitsom sygdom, som den pågældende dyreart er modtagelig for, og er blevet behandlet i overensstemmelse med punkt 2, eller
ii) dyr med oprindelse i andre regioner i et tredjeland eller et andet tredjeland og er blevet behandlet i overensstemmelse med punkt 2, litra c) eller d), eller
iii) drøvtyggere og er blevet behandlet i overensstemmelse med punkt 2 og er blevet holdt separat i 21 dage eller har været under uafbrudt transport i 21 dage inden indførslen; i så fald erstattes det i litra a) omhandlede certifikat af en erklæring, som er i overensstemmelse med modellen i bilag X, kapitel 5(C), der attesterer eller beviser, at disse krav er opfyldt
d) huderne og skindene, når der er tale om saltede huder og skind transporteret med skib, er blevet saltet så længe inden indførslen, som det er anført i det certifikat, der ledsager partiet, og
e) partiet ikke har været i berøring med andre animalske produkter eller med levende dyr, der frembyder risiko for spredning af en alvorlig smitsom sygdom.
7. Ferske, kølede og behandlede huder og skind af hovdyr skal indføres i containere, vejkøretøjer, jernbanevogne eller baller, der er forseglet af myndighederne i afsendelsestredjelandet.
KAPITEL VII
Krav for jagttrofæer
A. Råvarer
1. Medmindre andet følger af foranstaltninger vedtaget i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handlen hermed(5), er jagttrofæer
a) af hovdyr og fugle, der har gennemgået en fuldstændig konservering, så de kan opbevares ved omgivelsestemperatur, og
b) af andre arter end hovdyr og fugle
ikke omfattet af noget forbud eller nogen restriktioner af dyresundhedsmæssige årsager.
2. Medmindre andet følger af foranstaltninger vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 338/97, gælder der følgende betingelser for jagttrofæer af hovdyr og fugle, der ikke er blevet behandlet som anført under punkt 1, litra b). De skal
a) hidrøre fra dyr fra et område, som ikke er omfattet af restriktioner som følge af forekomst af en alvorlig smitsom sygdom, som dyrene af de pågældende arter er modtagelige for, eller
b) opfylde betingelserne i punkt 3 eller 4, hvis de hidrører fra dyr fra et område, som er undergivet restriktioner som følge af forekomsten af en alvorlig smitsom sygdom, som dyrene af de pågældende arter er modtagelige for.
3. For jagttrofæer, der udelukkende består af ben, horn, hove, kløer, gevirer eller tænder, gælder følgende:
a) de skal have ligget i kogende vand så længe, at det sikres, at ben, horn, hove, kløer, gevirer eller tænder er befriet for alle fordærvelige rester
b) de skal være blevet desinficeret med et af myndighederne godkendt produkt, herunder brintoverilte, når det gælder dele bestående af ben
c) de skal umiddelbart efter behandlingen og uden at være kommet i berøring med andre animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering, være pakket enkeltvis i gennemsigtig, lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås, og
d) de skal ledsages af et dokument eller et certifikat, hvori det attesteres, at ovennævnte betingelser er opfyldt.
4. For jagttrofæer, der udelukkende består af huder eller skind, gælder følgende:
a) de skal enten
i) være tørret, eller
ii) være tørsaltet eller vådsaltet mindst 14 dage før afsendelsen, eller
iii) være konserveret på anden måde end ved garvning, der er godkendt efter proceduren i artikel 33, stk. 2
b) de skal umiddelbart efter behandlingen og uden at være kommet i berøring med andre animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering, være pakket enkeltvis i gennemsigtig, lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås, og
c) de skal ledsages af et dokument eller et certifikat, hvori det attesteres, at ovennævnte betingelser er opfyldt.
B. Indførsel
5. Medlemsstaterne skal tillade indførsel fra tredjelande af behandlede jagttrofæer af fugle og hovdyr, som alene består af ben, horn, hove, kløer, gevirer, tænder, huder og skind, hvis de
a) ledsages af et certifikat, som er i overensstemmelse med modellen i bilag X, kapitel 6(A), og
b) opfylder kravene i punkt 3 og 4. Når der er tale om tør- eller vådsaltede skind transporteret med skib, skal de dog ikke have været saltet i 14 dage inden forsendelsen, hvis de har været saltet i 14 dage inden indførslen.
6. Medlemsstaterne skal i overensstemmelse med kravene i punkt 7 tillade indførsel af jagttrofæer af fugle og hovdyr bestående af hele anatomiske dele, som ikke er blevet behandlet på nogen måde, fra de tredjelande,
a) der er opført på en af listerne i bilaget til Kommissionens beslutning 94/86/EF af 16. februar 1994 om den foreløbige liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af kød af vildtlevende vildt(6), og
b) hvorfra indførsel af alle kategorier af fersk kød af de pågældende arter er tilladt.
7. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af jagttrofæer, jf. punkt 6, hvis de
a) hidrører fra dyr med oprindelse i et område, der ikke er underlagt restriktioner, fordi der forekommer alvorlige smitsomme sygdomme, som dyr af den pågældende art er modtagelige over for
b) umiddelbart efter behandlingen og uden at være kommet i berøring med andre animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering, er pakket enkeltvis i gennemsigtig, lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås, og
c) ledsages af et certifikat, som er i overensstemmelse med modellen i bilag X, kapitel 6(B).
KAPITEL VIII
Krav for uld og hår, svinebørster, fjer og fjerdele
A. Råvarer
1. Uforarbejdet uld, uforarbejdet hår, uforarbejdede svinebørster og uforarbejdede fjer og fjerdele skal hidrøre fra dyr som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra c) eller k). De skal være indesluttet i lukket emballage og tørre. Forsendelse af svinebørster fra regioner, hvor afrikansk svinepest forekommer, er dog forbudt, undtagen for svinebørster,
a) der er blevet kogt, farvet eller bleget, eller
b) der er blevet behandlet på en anden måde, som sikrer, at patogener dræbes, forudsat der forelægges bevis herfor i form af et certifikat fra embedsdyrlægen på oprindelsesstedet; i forbindelse med denne bestemmelse må fabrikvask ikke anses for at være en behandling.
2. Punkt 1 finder ikke anvendelse på prydfjer eller fjer:
a) der medbringes af rejsende til privat brug, eller
b) i forsendelser til privatpersoner til ikke-industrielle formål.
B. Indførsel
3. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af svinebørster fra tredjelande eller, i tilfælde af regionalisering ifølge EF-bestemmelserne, fra regioner i tredjelande, hvis
a) svinebørsterne hidrører fra dyr, som stammer fra og er slagtet på et slagteri i oprindelseslandet, og
b) enten
i) hvor der ikke i de seneste 12 måneder er forekommet tilfælde af afrikansk svinepest, et certifikat, som er i overensstemmelse med modellen i bilag X, kapitel 7(A) ledsager forsendelsen, eller
ii) hvor der i de seneste 12 måneder er forekommet et eller flere tilfælde af afrikansk svinepest, et certifikat, som er i overensstemmelse med modellen i bilag X, kapitel 7(B), ledsager forsendelsen.
4. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af uforarbejdet uld eller hår eller uforarbejdede fjer og fjerdele, hvis varerne
a) er indesluttet i lukket emballage og er tørre, og
b) er sendt direkte til det tekniske anlæg eller et anlæg for mellemprodukter, og dette skal ske på en sådan måde, at spredning af patogener undgås.
KAPITEL IX
Krav for biavlsprodukter
A. Råvarer
1. Biavlsprodukter, som udelukkende skal anvendes til biavl,
a) må ikke hidrøre fra et distrikt, som er omfattet af et forbud i forbindelse med forekomst af amerikansk bipest eller trachmidesyge, hvis bestemmelsesområdet, for så vidt angår sidstnævnte sygdom, ikke har fået yderligere garantier i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, i direktiv 92/65/EØF(7), og
b) skal opfylde de betingelser, som følger af artikel 8, litra a), i direktiv 92/65/EØF.
Eventuelle fornødne undtagelser fastsættes efter proceduren i artikel 33, stk. 2.
B. Indførsel
2. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af biavlsprodukter til anvendelse til biavl, hvis
a) de handelsdokumenter, der ledsager forsendelsen, indeholder følgende oplysninger:
i) oprindelseslandet
ii) produktionsvirksomhedens navn
iii) produktionsvirksomhedens registreringsnummer
iv) produkternes art, og
v) angivelsen "Biavlsprodukter, som udelukkende skal anvendes til biavl, som hidrører fra en bedrift, der ikke er pålagt restriktioner på grund af sygdomme hos bier, og som er indsamlet i centrum af et område med en radius på 3 km, der i mindst 30 dage ikke har været pålagt restriktioner på grund af amerikansk bipest, som er en anmeldelsespligtig sygdom." og
b) de myndigheder, der fører tilsyn med den registrerede produktionsvirksomhed, har påstemplet handelsdokumentet.
KAPITEL X
Krav for ben og benprodukter (bortset fra benmel), horn og hornprodukter (bortset fra hornmel), hove og hovprodukter (bortset fra hovmel), bestemt til andre formål end fodermidler, organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler
1. Medlemsstaterne skal tillade indførsel fra tredjelande af ben og benprodukter (bortset fra benmel), horn og hornprodukter (bortset fra hornmel) samt hove og hovprodukter (bortset fra hovmel) til fremstilling af tekniske produkter, hvis produkterne
a) er tørret før udførslen, og hverken er blevet nedkølet eller frosset
b) kun transporteres over land eller ad søvejen fra oprindelseslandet og direkte til et grænsekontrolsted i EF uden omladning i nogen havn eller på noget sted uden for EF
c) efter den grænsekontrol, der er omhandlet i direktiv 97/78/EF, transporteres direkte til det tekniske anlæg.
2. Hver forsendelse skal ledsages af:
a) et handelsdokument, som er påstemplet af den myndighed, der fører tilsyn med oprindelsesvirksomheden, og som indeholder følgende oplysninger:
i) oprindelseslandet
ii) produktionsvirksomhedens navn
iii) produktets art (tørrede ben/tørrede benprodukter/tørrede horn/tørrede hornprodukter/tørrede hove/tørrede hovprodukter), og
iv) det forhold, at produktet
- hidrører fra sunde dyr slagtet på et slagteri, eller
- er blevet tørret i 42 døgn ved en gennemsnitstemperatur på mindst 20 °C, eller
- er blevet varmebehandlet i en time ved en kernetemperatur på mindst 80 °C før tørringen, eller
- er blevet forasket i en time ved en kernetemperatur på mindst 80 °C før tørringen, eller
- er blevet behandlet med syre, således at pH-værdien inden tørringen i mindst en time har været på under 6 i hele produktet, og
ikke på noget stadium er beregnet til anvendelse i fødevarer, fodermidler, organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler, og
b) følgende importørerklæring, der skal være udfærdiget på mindst et officielt sprog i den medlemsstat, hvor sendingen først føres ind i EF, og på mindst et officielt sprog i bestemmelsesmedlemsstaten:
>PIC FILE= "L_2002273DA.005501.TIF">
3. Ved afsendelsen til EF skal varen være indesluttet i forseglede containere eller køretøjer eller som bulkvare i et skib. Ved transport i containere skal containerne og i alle tilfælde ledsagedokumenterne være forsynet med det tekniske anlægs navn og adresse.
4. Efter grænsekontrollen i henhold til direktiv 97/78/EF og i overensstemmelse med reglerne i artikel 9, stk. 4, i nævnte direktiv, skal materialet transporteres direkte til det tekniske anlæg.
5. Der skal føres fortegnelser over varernes mængde og art under fremstillingen, således at det sikres, at varerne faktisk er blevet anvendt til det påtænkte formål.
KAPITEL XI
Animalske biprodukter til fremstilling af foder til selskabsdyr og af farmaceutiske og andre tekniske produkter
Medlemsstaterne skal tillade indførsel af animalske biprodukter til fremstilling af foder til selskabsdyr, farmaceutiske produkter og andre tekniske produkter, hvis
1. de kommer fra tredjelande, der er anført på listen i bilag XI, del VII
2. de kun består af animalske biprodukter som anført i artikel 6, stk. 1, litra a)
3. de er blevet dybfrosset på det anlæg, de kommer fra
4. der er truffet alle forholdsregler for at undgå ny kontaminering med patogener
5. de er pakket i ny emballage, der forhindrer enhver lækage
6. de ledsages af et certifikat, som er i overensstemmelse med modellen i bilag X, kapitel 8, og
7. de efter grænsekontrollen i henhold til direktiv 97/78/EF og i overensstemmelse med reglerne i artikel 9, stk. 4, i nævnte direktiv transporteres enten
a) direkte til et anlæg for fremstilling af foder til selskabsdyr eller et teknisk anlæg, der har afgivet forsikring om, at de animalske biprodukter kun vil blive anvendt til det tilladte formål og ikke vil forlade anlægget i ubehandlet stand, eller
b) til et anlæg for mellemprodukter.
KAPITEL XII
Afsmeltet fedt til oliekemiske formål
Medlemsstaterne skal tillade indførsel af afsmeltet fedt bestemt til forarbejdning efter en metode, der mindst opfylder normerne for en af de processer, der er beskrevet i bilag VI, kapitel III, hvis
1. produkterne kun transporteres over land eller ad søvejen fra oprindelseslandet og direkte til et grænsekontrolsted i EF
2. de efter grænsekontrollen i henhold til direktiv 97/78/EF og i overensstemmelse med reglerne i artikel 9, stk. 4, i nævnte direktiv transporteres til det oliekemiske anlæg, hvor de skal forarbejdes
3. en erklæring fra importøren ledsager hver forsendelse. I denne erklæring skal det anføres, at de i henhold til dette kapitel indførte produkter ikke vil blive anvendt til andre formål end yderligere forarbejdning efter en metode, der mindst opfylder normerne for en af de processer, der er beskrevet i bilag VI, kapitel III. Denne erklæring skal forelægges for og påtegnes af myndighederne på det grænsekontrolsted, hvor varen først indføres til EF, og den skal derefter ledsage varepartiet, indtil det når det oliekemiske anlæg.

(1) Rådets direktiv 90/539/EØF af 15. oktober 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (EFT L 303 af 31.10.1990, s. 6). Direktivet er senest ændret ved Kommissionens beslutning 2000/505/EF (EFT L 201 af 9.8.2000, s. 8).
(2) Rådets direktiv 90/426/EØF af 26. juni 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (EFT L 224 af 18.8.1990, s. 42). Direktivet er senest ændret ved Kommissionens beslutning 2001/298/EF (EFT L 102 af 12.4.2001, s. 63)
(3) EFT 121 af 29.7.1964, s. 2012. Direktivet er senest ændret ved direktiv 95/23/EF (EFT L 243 af 11.10.1995, s. 7).
(4) EFT L 302 af 13.12.1972, s. 24. Direktivet er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.
(5) EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1. Forordningen er senest ændret ved Kommissionens forordning nr. 1579/2001 (EFT L 209 af 2.8.2001, s. 14).
(6) EFT L 44 af 17.2.1994, s. 33.
(7) Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54). Direktivet er senest ændret ved Kommissionens beslutning 2001/298/EF (EFT L 102 af 12.4.2001, s. 63).


BILAG IX

REGLER FOR ANVENDELSEN AF VISSE TYPER KATEGORI 2- OG KATEGORI 3-MATERIALE TIL FODRING AF VISSE DYR I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 23, STK. 2
1. Dette bilag finder kun anvendelse på brugere og samlecentraler, der er godkendt og registreret i overensstemmelse med artikel 23, stk. 2, litra c, nr. iv), vi), og vii). I dette bilag forstås ved "relevant materiale" animalske biprodukter som defineret i artikel 23, stk. 2, litra b), og deraf afledte produkter.
2. Relevant materiale transporteres til brugere eller samlecentraler i overensstemmelse med bilag II.
3. Samlecentraler skal
a) mindst opfylde følgende krav i bilag V:
i) kapitel I, punkt 1, litra a), b), c), d) og f), punkt 2, 3 og 4, og
ii) kapitel II, punkt 1, 2, 4, 5 og 9, og
b) have tilstrækkelige faciliteter til at destruere ubenyttet uforarbejdet relevant materiale, medmindre sådant materiale sendes til et forarbejdningsanlæg eller et forbrændingsanlæg eller medforbrændingsanlæg i overensstemmelse med denne forordning.
Medlemsstaterne kan tillade, at et kategori 2-forarbejdningsanlæg anvendes som samlecentral.
4. Ud over de fortegnelser, der er foreskrevet i bilag II, skal der føres følgende fortegnelser i forbindelse med relevant materiale:
a) for så vidt angår endelige brugere, fortegnelse over den anvendte mængde og datoen for anvendelsen, og
b) for så vidt angår samlecentraler, fortegnelser over:
i) den mængde, der er behandlet i overensstemmelse med punkt 5
ii) navn og adresse på hver endelig bruger, der køber materialet
iii) de lokaliteter, hvortil materialet bringes med henblik på brug
iv) den afsendte mængde, og
v) datoen for afsendelsen af materialet.
5. Samlecentraloperatører, der leverer andet relevant materiale end fiskeaffald til endelige brugere, skal sikre, at det:
a) gennemgår en af følgende behandlinger (enten i samlecentralen eller på et slagteri, der er godkendt af myndighederne i overensstemmelse med EF-lovgivningen):
i) denaturering med en opløsning af et farvestof, som er godkendt af myndighederne. Opløsningen skal være kraftig nok til, at farven på det behandlede materiale er klart synlig, dvs. at hele overfladen på alle stykker af materialet skal være dækket med en opløsning som ovenfor nævnt, enten ved at materialet er neddyppet i opløsningen eller ved, at denne er påsprøjtet eller påført på anden måde
ii) sterilisering, dvs. kogning eller behandling med damp under tryk, indtil alle stykker af materialet er gennemkogte, eller
iii) en anden behandling, der er godkendt af myndighederne, og
b) emballeres efter behandlingen og inden distribution i en emballage, der skal være forsynet med samlecentralens navn og adresse og være klart og tydeligt mærket med påskriften "ikke til konsum".


BILAG X

MODELLER FOR SUNDHEDSCERTIFIKATER VED INDFØRSEL FRA TREDJELANDE AF VISSE ANIMALSKE BIPRODUKTER OG DERAF AFLEDTE PRODUKTER
KAPITEL 1
>PIC FILE= "L_2002273DA.005802.TIF">
>PIC FILE= "L_2002273DA.005901.TIF">
>PIC FILE= "L_2002273DA.006001.TIF">
KAPITEL 2(A)
>PIC FILE= "L_2002273DA.006101.TIF">
>PIC FILE= "L_2002273DA.006201.TIF">
KAPITEL 2(B)
>PIC FILE= "L_2002273DA.006301.TIF">
>PIC FILE= "L_2002273DA.006401.TIF">
KAPITEL 2(C)
>PIC FILE= "L_2002273DA.006501.TIF">
>PIC FILE= "L_2002273DA.006601.TIF">
KAPITEL 3(A)
>PIC FILE= "L_2002273DA.006701.TIF">
>PIC FILE= "L_2002273DA.006801.TIF">
KAPITEL 3(B)
>PIC FILE= "L_2002273DA.006901.TIF">
>PIC FILE= "L_2002273DA.007001.TIF">
>PIC FILE= "L_2002273DA.007101.TIF">
KAPITEL 3(C)
>PIC FILE= "L_2002273DA.007201.TIF">
>PIC FILE= "L_2002273DA.007301.TIF">
KAPITEL 3(D)
>PIC FILE= "L_2002273DA.007401.TIF">
>PIC FILE= "L_2002273DA.007501.TIF">
KAPITEL 4
>PIC FILE= "L_2002273DA.007601.TIF">
>PIC FILE= "L_2002273DA.007701.TIF">
KAPITEL 5(A)
>PIC FILE= "L_2002273DA.007801.TIF">
>PIC FILE= "L_2002273DA.007901.TIF">
KAPITEL 5(B)
>PIC FILE= "L_2002273DA.008001.TIF">
>PIC FILE= "L_2002273DA.008101.TIF">
KAPITEL 5(C)
>PIC FILE= "L_2002273DA.008201.TIF">
>PIC FILE= "L_2002273DA.008301.TIF">
KAPITEL 6(A)
>PIC FILE= "L_2002273DA.008401.TIF">
>PIC FILE= "L_2002273DA.008501.TIF">
KAPITEL 6(B)
>PIC FILE= "L_2002273DA.008601.TIF">
>PIC FILE= "L_2002273DA.008701.TIF">
KAPITEL 7(A)
>PIC FILE= "L_2002273DA.008801.TIF">
>PIC FILE= "L_2002273DA.008901.TIF">
KAPITEL 7(B)
>PIC FILE= "L_2002273DA.009001.TIF">
>PIC FILE= "L_2002273DA.009101.TIF">
KAPITEL 8
>PIC FILE= "L_2002273DA.009201.TIF">
>PIC FILE= "L_2002273DA.009301.TIF">


BILAG XI

LISTE OVER TREDJELANDE, HVORFRA MEDLEMSSTATERNE KAN TILLADE INDFØRSEL AF ANIMALSKE BIPRODUKTER, DER IKKE ER BESTEMT TIL KONSUM
Det er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig betingelse for indførsel af relevante produkter fra et tredjeland, at dette tredjeland er opført på en af nedenstående lister. Indførslen skal ligeledes opfylde de relevante krav vedrørende sundhed og dyresundhed.
DEL I
Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af mælk og mælkebaserede produkter
De tredjelande, der er opført i kolonne B eller C i bilaget til beslutning 95/340/EØF.
DEL II
Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af forarbejdet animalsk protein (undtagen fiskemel)
De tredjelande, der er opført i del I i bilaget til beslutning 79/542/EØF.
DEL III
Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af fiskemel og fiskeolie
De tredjelande, der er opført i bilaget til beslutning 97/296/EF.
DEL IV
Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af afsmeltet fedt (bortset fra fiskeolie)
De tredjelande, der er opført i del I i bilaget til beslutning 79/542/EØF.
DEL V
Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af blodprodukter til fodermidler
A. Blodprodukter fra hovdyr
De tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del I i bilaget til beslutning 79/542/EØF, og hvorfra indførsel af alle kategorier af fersk kød af de respektive dyrearter er tilladt.
B. Blodprodukter fra andre dyrearter
De tredjelande, der er opført i del I i bilaget til beslutning 79/542/EØF.
DEL VI
Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af blodprodukter (undtagen fra dyr af hestefamilien) bestemt til tekniske og farmaceutiske formål
A. Blodprodukter fra hovdyr
De tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del I i bilaget til beslutning 79/542/EØF, og hvorfra indførsel af alle kategorier af fersk kød af de respektive dyrearter er tilladt.
B. Blodprodukter fra andre dyrearter
De tredjelande, der er opført i del I i bilaget til beslutning 79/542/EØF.
DEL VII
Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af uforarbejdet materiale til fremstilling af foder til selskabsdyr og tekniske produkter
A. Uforarbejdet materiale af kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien
De tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del I i bilaget til beslutning 79/542/EØF, og hvorfra indførsel af alle kategorier af fersk kød af de respektive dyrearter er tilladt.
B. Uforarbejdet materiale af fjerkræ
De tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af fersk fjerkrækød.
C. Uforarbejdet materiale af andre dyrearter
De tredjelande, der er opført i del I i bilaget til beslutning 79/542/EØF.
DEL VIII
Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af ubehandlede svinebørster
De tredjelande, der er opført i del I i bilaget til beslutning 79/542/EØF.
DEL IX
Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af gylle til jordbehandling
A. Forarbejdede gylleprodukter
De tredjelande, der er opført i del I i bilaget til beslutning 79/542/EØF.
B. Forarbejdet hestegylle
De tredjelande, der er opført i del I i bilaget til beslutning 79/542/EØF for levende heste.
C. Uforarbejdet fjerkrægylle
De tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af fersk fjerkrækød.
DEL X
Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af foder til selskabsdyr samt tyggepinde og tyggeben
De tredjelande, der er opført i del I i bilaget til beslutning 79/542/EØF, samt følgende lande:
(LK) Sri Lanka(1)
(JP) Japan(2)
(TW) Taiwan(3).
DEL XI
Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af gelatine, hydrolyseret protein og dicalciumphosphat
De tredjelande, der er opført i del I i bilaget til beslutning 79/542/EØF, samt følgende lande:
(KR) Republikken Korea(4)
(MY) Malaysia(5)
(PK) Pakistan(6)
(TW) Taiwan(7)

(1) Udelukkende tyggepinde og tyggeben fremstillet af skind af hovdyr.
(2) Udelukkende forarbejdet foder til prydfisk.
(3) Udelukkende forarbejdet foder til prydfisk.
(4) Udelukkende gelatine.
(5) Udelukkende gelatine.
(6) Udelukkende gelatine.
(7) Udelukkende gelatine.


 
     
til top
Administreret af Publikationskontoret