Milieu

Intern volgt de dienst Mobiliteit en Intermodaliteit het EMAS-project op. Het is een milieubeheer- en auditsysteem waarvoor de FOD Mobiliteit en Vervoer sinds 23 juli 2007 een certificatie heeft. De FOD draagt in het kader van zijn activiteiten bij tot een beter beheer van het hoofdgebouw City Atrium in overeenstemming met de milieunormen en –verplichtingen en zorgt ervoor dat de milieuproblematiek wordt opgenomen in de opdrachten van de FOD.

Bovendien werkt de dienst Mobiliteit en Intermodaliteit in federale werkgroepen mee aan:

  • de opname van de milieuaspecten in het beleid;
  • het op elkaar afstemmen van de federale en de gewestelijke beleidsacties en maatregelen, in het bijzonder om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Dat werk gebeurt in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

Hieronder vindt u enkele referenties met betrekking tot de bijdrage van de FOD op milieugebied.

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directie Mobiliteit
Tel: +32 (0) 2 277 38 79
Mail: DirMobSec@mobilit.fgov.be