Diagnostiek woon-werkverkeer 2014

Wie is betrokken?

U bent betrokken indien u een werkgever bent en u gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerkstelt, zowel indien uw organisatie tot de privésector (onderneming, vzw enz.) als indien deze tot de openbare sector (FOD, gewesten, provincies, gemeenten, scholen, OCMW’s, politiezones enz.) behoort.

Om de 3 jaar dient u een enquête in te vullen voor elk van uw vestigingen met gemiddeld minstens 30 werknemers. De diagnostiek heeft reeds plaatsgevonden in 2005, 2008, 2011 en 2014.

De editie van 2014 is van start gegaan op 1 juli 2014 en werd beëindigd op 28 februari 2015.

Waarom deze enquête?

Via sociaal overleg laat de enquête binnen de onderneming of openbare instelling toe actie te ondernemen om de bereikbaarheid van de vestiging voor de werknemers en bezoekers te verbeteren en een duurzamere mobiliteit aan te moedigen.

Ruimer bekeken brengt deze federale enquête op regelmatige basis de meest volledige diagnostiek inzake de mobiliteit van de werknemers in België. Ze wordt samen met de betrokken partners voortdurend verbeterd. Hierdoor vormt zij een waardevol instrument voor de politieke besluitvormers, de vakbonden, de onderzoekers, de deskundigen en de bewegingen die geïnteresseerd zijn in de mobiliteitsproblematiek.

De resultaten

Een nieuwe website geeft elke vestigingseenheid toegang tot een verslag op maat. Dit bevat de cijfers van de vestigingseenheid sinds 2005 en stelt in functie daarvan voorbeelden van maatregelen voor. Tegen april 2016 zullen de enquêtegegevens van 2014 aan dit verslag worden toegevoegd.

Het globaal eindverslag, eveneens de verslagen en statistieken van de vorige edities zijn toegankelijk.

Contact

Voor vragen over de diagnostiek woon-werkverkeer kunt u contact opnemen met:

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Directie Mobiliteit
E-mail: enquetewwv@mobilit.fgov.be