Diagnostiek van de verplaatsingen van de werknemers tussen hun woon- en werkplaats

Diagnostiek woon-werkverkeer 2011

Deze diagnostiek onderzoekt de situatie op 30 juni 2011. Om de gegevensinvoer via de onlinedienst voor te bereiden zijn een enquête (in Word en in PDF) en een Excel-bestand (voor tabel 3.2) beschikbaar. Die Excel-tabel kan via de onlinedienst worden geüpload zodat het niet nodig is de gegevens opnieuw in te voeren.

Wie is betrokken?

Alle werkgevers die gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerkstellen. De betrokken werkgevers moeten om de 3 jaar een enquête invullen voor elk van hun vestigingseenheden met gemiddeld minstens 30 werknemers. De enquête heeft dus zowel betrekking op de privésector als op de openbare sector (FOD, gewesten, provincies, gemeenten, scholen, OCMW’s, politiezones enz.).

Welke procedure?

De enquête wordt ingevuld via een onlinedienst. U moet hiervoor beschikken over een gebruikersnaam en een paswoord. Deze zijn dezelfde als degene die u gebruikt als lokale beheerder of gebruiker van de elektronische toepassingen van de sociale zekerheid. U kunt de invoering van de gegevens van de enquête ook overlaten aan uw sociaal secretariaat, voor zover het die dienstverlening aanbiedt.

Om de gegevensinvoer voor te bereiden via de onlinedienst zijn de enquête en het Excel-bestand beschikbaar. U kunt ze onderaan downloaden.

Pas na advies van de ondernemingsraad (privésector) of het overlegorgaan (publieke sector), of bij gebrek daaraan de vakbondsvertegenwoordiging, mag de ingevulde enquête worden overgemaakt aan de FOD Mobiliteit en Vervoer (via de onlinedienst). Ze beschikken over een termijn van twee maanden om hun advies te geven. Indien er geen ondernemingsraad, overlegorgaan of vakbondsvertegenwoordiger is, moeten de werknemers op de hoogte worden gebracht van de resultaten.

Duurzaamheid

Investeren in duurzaam woon-werkverkeer is belangrijk. Onderaan vindt u enkele nuttige links.

Beschikbaarheid van de gegevens

De gedetailleerde gegevens zijn beschikbaar voor alle aanvragers die het beheer van de mobiliteit tot doel hebben (onderzoeksinstellingen, instellingen actief op het gebied van de mobiliteit, opmaak van bedrijfsvervoerplannen of gemeentelijke mobiliteitsplannen):

  • enquêtegegevens, eventueel geaggregeerd per gemeente, provincie, gewest, NACE-sector, industriezone enz.;
  • herkomst-bestemming-matrix van de werknemers voor de vestigingseenheden waarvoor een enquête werd ingevuld;
  • herkomst-bestemming-vervoersmodus-matrix naar gemeente voor alle werknemers
    (geraamde vervoersmodi op basis van de diagnostiek).

Enkel aanvragen die als doel het beheer van de mobiliteit hebben, kunnen worden behandeld. Geef dus duidelijk de reden van uw vraag op. Wij trachten uw vraag binnen de 10 werkdagen te beantwoorden.

Contact

Hebt u een vraag over de diagnostiek woon-werkverkeer waarop u geen antwoord vindt in de publicatie “Vaak gestelde vragen”?

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directie Mobiliteit
Tel: +32 (0) 2 277 38 79
Mail: enquetewwv@mobilit.fgov.be