ΣΗΜΑΝΤΙKΗ ΑΝΑKΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙKΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ : Ανακοινώνεται ότι για τις πληροφορίες στον ηλεκτρονικό αυτό χώρο ισχύει παραίτηση από ευθύνη και a δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Υγεία και ορθή μεταχείριση των ζώων
EUROPA > Ευρωπαϊκή Επιτροπή > Υγεία και προστασία του καταναλωτή > Επισκόπηση > Υγεία και ορθή μεταχείριση των ζώων  Διάγραμμα του δικτυακού τόπου | Τι vέα 
| Έυρετήριο | Επικοινωνία
 
Ειδικά θέματα
Γρίπη των ορνίθωνen
Αφθώδης πυρετόςen
Κλασική πανώλη των χοίρωνen
ΣΕΒen
Συχνές ερωτήσεις για τις εισαγωγέςen
Μεταφορά ζώωνen
Σφαγή των ζώωνen
Ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών
Υγεία και ορθή μεταχείριση των ζώων
Υγεία των φυτών
Επιθεωρήσεις του ΓΤΚΘ
Άλλοι σχετικοί ιστότοποι
Θέματα καταναλωτή
Δημόσια υγεία
 
Υγεία και ορθή μεταχείριση των ζώων

Υγεία των ζώων

Στόχος μας είναι η προστασία και η βελτίωση της κατάστασης της υγείας και των συνθηκών των ζώων στην Κοινότητα, ιδίως των ζώων παραγωγής τροφίμων, και παράλληλα η διασφάλιση του ενδοκοινοτικού εμπορίου και των εισαγωγών ζώων και ζωικών προϊόντων σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα υγείας και τις διεθνείς υποχρεώσεις.

Ορθή μεταχείριση των ζώων

Οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα αυτό έχουν ως αφετηρία τους την αναγνώριση ότι τα ζώα είναι όντα με δυνατότητα αίσθησης. Γενικός σκοπός είναι να εξασφαλιστεί ότι τα ζώα δεν υπόκεινται σε πόνο ή άλλη οδυνηρή μεταχείριση που μπορούν να αποφευχθούν, και ότι οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι των ζώων υποχρεούνται να τηρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ορθής μεταχείρισής τους.

Ζωοτεχνική

Προγράμματα εκτροφής εγκεκριμένων οργανισμών με βάση εναρμονισμένους κανόνες.


 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
Πόροι
Ομιλίεςen
Ανακοινωθέντα τύπουen
Δημοσιεύσειςen
Επιτροπέςen
Γεγονόταen
Σύνδεσμοιen
Διεθνείς υποθέσεις
Οργανισμοίen
Codexen
Όροι εισαγωγήςen
Ζώα συντροφιάς και καλή μεταχείριση των ζώωνen
Διeύρυνsη