BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING: Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.

Plantenziekten
EUROPA > Europese Commissie > DG Gezondheid en consumentenbescherming > Overzicht > Plantenziekten   Site map | Wat is nieuw? | Index | Brievenbus
 
Zaai- en pootgoed en teeltmateriaal - Inleiding

Een leidend beginsel in het Witboek over voedselveiligheid van 12 januari 2000 pdf van de Commissie is dat het voedselveiligheidsbeleid moet gebaseerd zijn op een alomvattende aanpak voor de hele voedselketen en dat de gezondheid van de consument maar met succes kan worden beschermd, als alle schakels van de keten even sterk zijn. De Europese zaadindustrie is de belangrijkste leverancier van de voedsel- en voederketen in Europa. In overeenstemming met de nadruk die werd gelegd op de onderlinge samenhang van de verschillende elementen van de voedselproductie, werd in september 1999 de bevoegdheid voor zaaizaad overgedragen van het directoraat-generaal Landbouw naar het directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming.

Het Witboek over voedselgezondheid stelt dat aan de consumenten producten uit alle lidstaten moeten worden aangeboden die veilig en van goede kwaliteit zijn, en dat dit de essentiële rol van de interne markt is. De richtlijnen inzake het in de handel brengen van zaaizaad en teeltmateriaal hebben betrekking op landbouwgewassen, groenten, bosbouwsoorten, fruit en sierplanten, en wijnstokken; zij dragen bij tot de goede werking van de interne markt door ervoor te zorgen dat het zaaizaad en het teeltmateriaal dat in de Gemeenschap in de handel wordt gebracht, beantwoordt aan bepaalde gezondheids- en kwaliteitscriteria.

Deze doelstelling wordt bevorderd door Richtlijn 2002/53/EG van de Raadpdf van 13 juni 2002 betreffende de gemeenschappelijke rassenlijst van landbouwgewassen en Richtlijn 2002/55/EG van de Raadpdf van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van groentezaad. Deze richtlijnen vormen de rechtsgrondslag voor de twee respectieve gemeenschappelijke lijsten van rassen die aanvaard zijn om te worden gecertificeerd of gecontroleerd en in de handel te worden gebracht in de Gemeenschap ("Common catalogue of varieties of agricultural plant species" , "Common catalogue of varieties of vegetable species" ). Om te worden opgenomen in de lijsten, moeten de rassen voldoen aan bepaalde normen die betrekking hebben op onderscheid, homogeniteit, bestendigheid en, in het geval van landbouwgewassen, cultuur- en gebruikswaarde. In het geval van rassen van landbouwgewassen wordt het bezitten van voldoende cultuur- en gebruikswaarde bepaald door opbrengsten, resistentie tegen schadelijke organismen, gedrag ten opzichte van factoren uit de fysieke omgeving, en kwaliteitskenmerken. Als een landbouw-, groente-, bosbouw- of wijnstokras genetisch gemodificeerd is, wordt zijn opname in een nationale rassenlijst alleen aanvaard onder de volgende bijkomende voorwaarden. Ten eerste moet het in de handel brengen ervan aanvaard zijn overeenkomstig Richtlijn 90/220/EEG van de Raad inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu of na het uitvoeren van een milieueffectbeoordeling, zoals beschreven in Richtlijn 90/220/EEG, volgens een procedure die, op voorstel van de Commissie, zal worden vastgesteld in een verordening van de Raad. Ten tweede, als van zo'n ras afgeleid materiaal bedoeld is om te worden gebruikt als voedingsmiddel of voedselingrediënt, moet het voedingsmiddel of voedselingrediënt reeds zijn goedgekeurd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 258/97 van de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten.

De Commissie wordt door de lidstaten bijgestaan via drie permanente comités: het Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw, het Permanent Comité voor teelmateriaal voor sierplanten en het Permanent Comité voor teeltmateriaal en gewassen van geslachten en soorten fruit. Onafhankelijk wetenschappelijk advies wordt verstrekt door het Wetenschappelijk Comité voor planten en.

 
Internationale zaken
Organisatiesen
Codexen
Invoervoorwaardenen
Gezelschapsdieren en dierenwelzijnen
Uitbreiding

Veiligheid levensmiddelen en diervoeders
Gezondheid en welzijn van dieren
Plantenziekten
FVO-inspecties