VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE : Informationen på denna webbplats omfattas av en ansvarsfriskrivning och ett meddelande om upphovsrätt.

Plant Health
EUROPA > Europeiska kommissionen > GD Hälsa och konsumentskydd > Översikt > Växtskydd   Översikt | Nyheter | Register | Brevlåda
 
Utsäde

En ledande princip i hela vitboken om livsmedelssäkerhet av den 12 januari 2000 pdf är att policyn för säkra livsmedel måste bygga på ett övergripande tillvägagångssätt genom hela livsmedelskedjan, och för att konsumenters hälsa ska kunna skyddas i tillräcklig utsträckning måste varje länk i kedjan vara lika stark som alla de andra. Den europeiska frö- och utsädesindustrin är den främsta leverantören för den europeiska livsmedels- och foderkedjan. I linje med att man vill framhäva de kopplingar som finns mellan de olika stadierna i livsmedelsproduktionen överfördes ansvaret för frö och utsäde från generaldirektoratet för jordbruk till generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd i september 1999.

Vitboken om livsmedelssäkerhet bekräftar att konsumenterna bör erbjudas produkter från alla medlemsstater som är säkra och av hög kvalitet och att detta är den inre marknadens grundläggande uppgift. Direktiven om saluföring av utsäde och uppförökningsmaterial, som omfattar jordbruksväxter, skogsväxter, frukt, prydnadsväxter och druvor, stödjer den inre marknadens funktion genom att se till att utsäde och uppförökningsmaterial som saluförs inom gemenskapen uppfyller hälso- och kvalitetskraven.

Detta mål främjas av rådets direktiv 2002/53/EGpdf av den 13 juni 2002 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter och rådets direktiv 2002/55/EGpdf av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter, som utgör rättslig grund för de två gemensamma sortlistorna som förtecknar de sorter som godkänns för certifiering och saluföring inom EU. Sorterna måste uppfylla vissa krav, dvs. vara särskiljbara, enhetliga, stabila och, när det gäller jordbruk, vara värdefulla för odling och användning för att upptas på listan. När det gäller den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter avgörs det om de räknas som värdefulla för odling och användning utifrån avkastning, resistens mot skadegörare, beteende med hänsyn till faktorer i den fysiska miljön och kvalitetsegenskaper. Om en jordbruksväxt, köksväxt, skogsväxt eller druvsort är genetiskt modifierad får den upptas på den nationella listan endast på följande tilläggsvillkor: För det första måste den vara godkänd för saluföring enligt rådets direktiv 90/220/EEG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön eller efter det att en miljökonsekvensbedömning gjorts enligt direktiv 90/220/EEG enligt ett förfarande som på förslag av kommissionen kommer att införas genom en förorordning från rådet. För det andra måste livsmedlet eller livsmedelsingrediensen redan vara godkänd enligt rådets förordning (EG) nr 258/97/EG om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser, om material som härrör från en sådan sort är avsedd att användas som livsmedel eller livsmedelsingrediens.

Kommissionen bistås av medlemsstaterna genom tre ständiga kommittéer: Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk, Ständiga kommittén för förökningsmaterial av prydnadsväxter och Ständiga kommittén för förökningsmaterial och plantor av fruktsläkten och -arter. Vetenskapliga kommittén för växter ger oberoende vetenskapliga råd.

 
Internationella frågor
Organisationeren
Codexen
Importvillkoren
Sällskapsdjur och djurs välbefinnandeen
Utvidgningen

Livsmedels- och fodersäkerhet
Djurhälsa och djurskydd
Växtskydd
Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor