background image

 

 

Bibliografie 
van de 

liberale tijdschriften

 

Bibliographie 
des 

revues libérales

 

 

 

La Flandre Libérale (1847-1848) 

 
 

Registers opgemaakt door 
Tables générales établies par 
 

Marcel Bots

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

background image

 

 

                                           

 

Inleiding

 

 

Het tijdschrift La Flandre Libérale, Revue politique, littéraire et 

scientifique, stelde zichzelf in zijn programmaverklaring voor als de opvolger - 
"

la continuation dans un format plus élégant

" - van de Chronique 

Contemporaine, Organe de littérature néerlandaise (flamande et hollandaise), 
histoire, etc. die in 1847 te Gent verscheen. Dit cultureel tijdschrift van liberale 
signatuur was, volgens de inleiding tot het eerste nummer van La Flandre 
verplicht geweest "

de rester provisoirement étrangère à la politique; en le 

déclarant au public la rédaction exprimait l'espérance d'être bientôt à même de 
combler cette lacune. C'était une sorte d'engagement dont nous croyons de notre 
devoir de ne pas retarder plus longtemps l'exécution

" (p. 5). 

Het eerste en enige gedateerde (dubbel)nummer van La Flandre Libérale 

draagt als verschijningsdatum juillet 1847; de facto kwam het waarschijnlijk pas 
in september 1847 van de pers (1). 

Er zijn in het totaal van La Flandre Libérale 5 dubbelnummers van telkens 2 

afleveringen verschenen die doorlopend werden gepagineerd van blz. 5 tot blz. 
615. Op de laatste bladzijde van het kaft van de 5 nummers staat telkens vermeld: 
"

La Flandre Libérale paraît dix fois par an; les dix livraisons formeront un fort 

volume de 500 à 600 pages

". De gepubliceerde 10 afleveringen vormen dus één 

jaargang. Aan de hand van de verwijzingen naar concrete gebeurtenissen of van 
de datering van sommige artikels kan worden uitgemaakt dat de afl. 1-2 
verscheen in de tweede helft van 1847, de afl. 3-4, 5-6 en 7-8 in de loop van 1848 
en de afl. 9-10 in de eerste helft van 1849. 

Het is algemeen bekend dat La Flandre Libérale uitging van de Société Huet 

(2), een soort van debating club van jonge intellectuelen die in 1846 was ontstaan 
rondom de twee Gentse universiteitsprofessoren François HUET (1814-1869) en 
Henri MOKE (1803-1862). Tot die kring, die tot doel had "

la discussion de 

questions philosophiques et sociales

" behoorden  o.m. Emile de Laveleye, 

Gustave Callier, Paul Voituron, César Fredericq, Constant Leirens, Jean Stecher, 
J.F. Heremans, e.a. die allen later in het liberale milieu een belangrijke rol zouden 
spelen, en waarvan sommigen een aantal bijdragen hebben geleverd aan La 
Flandre Libérale. 

 

(1)

 

In het artikel "Politique intérieure" (p. 108-144) wordt herhaaldelijk gealludeerd op "le 
programme et les actes du cabinet du 12 août" en wordt o.m. ook verwezen (p. 117, n. 1) naar het 
nummer van 19 augustus 1847 van 

La Presse

.

 

(2) 

Over de Cercle Huet, zie : Coppens, E.C., 

La Société Huet

Tussen revolutie en reactie

 in : 

Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe reeks, dl. 
XXVI (1972), pp. 131-151 en Dujardin Carine, 

De Société Huet (1846-1851). Ideeënstudie van 

een progressief-liberale kring te Gent

, lic. verh. sectie geschiedenis K.U.L., 1983.

 

background image

 

 

                                           

Zoals in de Revue Nationale de Belgique werden ook in La Flandre Libérale 

de artikels niet ondertekend. 

Via diverse bronnen konden wij de auteurs van de meeste bijdragen  

identificeren. Vooreerst bevindt er zich in de Gentse universiteitsbibliotheek  een 
exemplaar van La Flandre Libérale (3) waarin, in het handschrift van Paul 
Voituron, die secretaris was van de Société Huet, de namen van de auteurs van 6 
artikels worden aangegeven. Verder vermelden de bibliografieën van H.G. Moke 
(4), Gustave Callier (4) en Jean Stecher (5) de bijdragen die zij aan La Flandre 
Libérale hebben geleverd. Ten slotte is er de door Emile de Laveleye zelf 
opgestelde bibliografie van zijn publicaties tot 1880 die verschenen is in de 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik (6) waarin hij aangeeft welke 
artikels in La Flandre Libérale van zijn hand zijn. Deze auteursnamen hebben wij 
in onderhavige bibliografie tussen [ ] vermeld. 

 

(3) 

B.U.G. - Hi 9467 (1).

 

(4) 

Université de Gand

Liber Memorialis

Notices Biographiques

, T. 1, Gand 1913, art. H.G.Ph. 

Moke door H. Pirenne, pp. 95-103 en art. Gustave Callier door J. Bidez, pp. 115-126.

 

(5) 

Liber Memorialis

L'Université de Liége de 1867 à 1935

Notices Biographiques

, T. 1, Liége 

1936, art. Jean Stecher door R. Verdeyen, pp. 211-216.

 

(6) 

XVIII, vol. 35, 1880, pp. 492-495 vermeldt : "Différents articles (anonymes) dans La Flandre 
Libérale (Gand 1848-1849) : 1. A propos des lettres de Michel Chevalier sur l'organisation du 
travail, 2. Sur le communisme (2 art.), 3. Sur les expositions de tableaux de Gand et de Bruxelles, 
4. Sur l'emploi de l'armée aux travaux publics (système du colonel Eenens), 5. Sur la situation 
politique". Wij weten door een brief van de Laveleye aan Templier (cfr. E. de Laveleye, 

Lettres 

intimes

, Bruxelles, 1927, p. 144) dat hij niet heeft medegewerkt aan livr. 1-2; anderzijds 

vermelden zowel Voituron als Bidez Gustave Callier als de auteur van het artikel "Politique 
intérieure" in livr. 5-6 (pp. 347-350). Wij achten het waarschijnlijk dat Callier ook de auteur was 
van de artikels onder dezelfde titel in livr. 1-2 en 3-4. De Laveleye zou dan het artikel in livr. 9-
10 hebben geschreven dat als titel heeft : "Politique intérieure - Le Ministère et les Chambres - le 
Socialisme".

 

Evenals de Revue Nationale de Belgique stelt La Flandre Libérale in haar 

programmaverklaring te behoren tot "

l'opinion liberale modérée

". Toch bestaat er 

tussen beide een grondig mentaliteitsverschil. Er spreekt uit La Flandre Libérale 
een veel radikaler en "linkser" liberalisme dan uit de Revue Nationale. Dit heeft 
zowel te maken met de geest die in de Société Huet leefde als met de gewijzigde 
tijdsomstandigheden. Kort vóór het eerste nummer van La Flandre Libérale 
verscheen, waren de verkiezingen van 8 juni 1847 uitgelopen op een duidelijke 
liberale overwinning en op 12 augustus 1847 had Charles Rogier de eerste 
uitgesproken liberale partijregering gevormd die vanwege La Flandre Libérale 
uiteraard op een gunstig vooroordeel kon rekenen. De auteur van de bijdrage over 
de binnenlandse politiek verwacht van de liberale regering een kordaat  beleid  
m.b.t. de consequente scheiding van kerk en staat, met name vooral in het 
onderwijs, een gedurfde aanpak van het sociaal probleem, o.m. door een forse 

background image

 

 

uitbreiding van het stemrecht, een ernstige bekommernis om de noden van het 
Vlaamse land, dat zwaar was getroffen door de economische crisis en door 
opeenvolgende misoogsten. Op elk van deze gebieden acht de redactie grondige 
hervormingen noodzakelijk. "

Pour nous, et c'est ainsi que nous comprenons la

 

modération, 

les réformes sont d'obligation absolue du moment qu'elles sont 

possibles, c'est-à-dire, du moment que le pays peut les recevoir sans péril"

 (p. 

11), zo heet het in de programmaverklaring van het tijdschrift. La Flandre 
Libérale zal trouwens, zoals ook de Société Huet, een onverholen sympathie 
betonen voor de verworvenheden van de Franse februarirevolutie : de uitroeping 
van de republiek en de invoering van het algemeen stemrecht. Vrij spoedig zal 
dan ook in haar politieke commentaren een zekere ontgoocheling doorklinken 
over het beleid van de regering Rogier, dat te voorzichtig en te behoudsgezind 
wordt bevonden. 

Het lag in de bedoeling van de redactie om, naast de politiek, ook aandacht 

te besteden "

à la Philosophie, à l'Economie sociale, à l'Histoire, aux Sciences 

physiques et naturelles, aux oeuvres d'imagination

" (p. 9). Het bestaan van het 

tijdschrift is evenwel te kortstondig geweest om dit programma in zijn geheel uit 
te voeren. 

Ondanks het feit dat het tijdschrift slechts 1 jaargang telde die gespreid over 

2 jaar verscheen, toch heeft het een eigen geheel geluid laten horen : dat van een 
geëngageerd, sociaal bewogen, progressief liberalisme. 
 
 *** 
 

Zoals voor de Revue Nationale de Belgique worden in de hiernavolgende 

bibliografie de artikels systematisch gerangschikt onder een reeks trefwoorden. 
De boekbesprekingen worden vermeld onder het trefwoord waarop de titel 
betrekking heeft en onder de naam van de auteur van het boek; zij worden 
aangeduid met een *.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

background image

 

 

                                           

 

Introduction

 

 

Dans son programme La Flandre Libérale, revue politique, littéraire et 

scientifique, se présente comme "

la continuation dans un format plus élégant

" de 

la Chronique Contemporaine, Organe de littérature néerlandaise (flamande et 
hollandaise), histoire, etc. qui parut à Gand en 1847. D'après l'introduction au 
premier numéro de La Flandre Libérale, cette revue culturelle de signature 
libérale avait été obligée "

de rester provisoirement étrangère à la politique; en le 

déclarant au public la rédaction exprimait l'espérance d'être bientôt à même de 
combler cette lacune. C'était une sorte d'engagement dont nous croyons de notre 
devoir de ne pas retarder plus longtemps l'exécution

" (p. 5). 

La date de parution du premier et seul numéro daté de La Flandre Libérale 

est juillet 1847, mais probablement la publication effective s'est-elle fait attendre 
jusqu'en septembre 1847 (1). 

Au total, La Flandre Libérale compte 5 numéros doubles de deux fascicules 

avec une pagination suivie de la page 5 à la page 615. La dernière page de la 
couverture de chaque numéro mentionne que "

La Flandre Libérale paraît dix fois 

par an; les dix livraisons formeront un fort volume de 500 à 600 pages

". Les dix 

livraisons publiées constituent donc une année. A l'aide des références aux 
événements concrets et au moyen de la datation de certains articles, on peut 
déduire que le fascicule 1-2 parut dans le courant de la deuxième moitié de 1847, 
les fascicules 3-4, 5-6 et 7-8 au cours de 1848; le fascicule 9-10, finalement, fut 
publié dans la première moitié de 1849. 

C'est un fait bien connu que La Flandre Libérale émanait de la Société Huet 

(2), une espèce de cercle de débats de jeunes intellectuels qui se créa en 1846 
autour de deux professeurs de l'Université de Gand, François HUET (1814-1869) 
et Henri MOKE (1803-1862). A ce cercle qui avait pour but "

la discussion de 

questions philosophiques et sociales

", appartenaient e.a. Emile de Laveleye, 

Gustave Callier, Paul Voituron, César Fredericq, Constant Leirens, Jean Stecher, 
J.F. Heremans, qui tous joueraient plus tard un rôle important dans le milieu 
libéral et dont certains ont apporté des contributions à La Flandre Libérale. 

A l'instar de la Revue Nationale de Belgique, les articles de La Flandre 

Libérale ne sont pas signés. Au moyen de sources diverses nous avons pu 

 

(1)

 

Dans l'article "Politique intérieure" (p. 108-144), on fait à plusieurs reprises allusion au 
"programme et aux actes du cabinet du 12 août" et on trouve également des références e.a. au 
numéro du 19 août de 1847 de 

La Presse

 (p. 117, n

°

. 1).

 

(2)

 

Au sujet du cercle Huet, voir : Coppens, E.C., 

La Société Huet. Tussen revolutie en reactie

, in : 

Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe Reeks, dl. 
XXVI (1972), pp. 131-151 et Dujardin Carine, 

De Société Huet (1846-1851)

Ideeënstudie van 

een progressief-liberale kring te Gent

, mém. de licence, section histoire, K.U.L., 1983.

 

background image

 

 

                                           

identifier les auteurs de la plupart des contributions. Tout d'abord, la bibliothèque 
de l'Université de Gand dispose d'un exemplaire de La Flandre Libérale (3) qui 
mentionne, dans l'écriture de Paul Voituron, secrétaire de la Société Huet, les 
noms des auteurs de 6 articles. En deuxième lieu, les bibliographies respectives 
de H.G. Moke (4), Gustave Callier (4) et Jean Stecher (5) signalent les 
contributions que ceux-ci ont apportées à La Flandre Libérale. Finalement la 
bibliographie d'Emile de Laveleye, établie par lui-même et parue dans les 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, reprend ses publications parues 
avant 1880 et indique les articles dans La Flandre Libérale qui sont de sa main 
(6). Dans la présente bibliographie vous avons mis ces noms d'auteur entre [ ]. 

 

(3)

 

B.U.G. -Hi 9467 (1).

 

(4)

 

Université de Gand. Liber Memorialis. Notices Biographiques

, T.1, Gand 1913, art. H.G.Ph. 

Moke par H. Pirenne, pp. 95-103 et art. Gustave Callier par J. Bidez, pp. 115-126.

 

(5)

 

Liber Memorialis. L'Université de Liège de 1867 à 1935. Notices Biographiques

, T.1, Liège 

1936, art. Jean Stecher par R. Verdeyen, pp. 211-216.

 

(6)

 

XVIII, t. 35, 1880, pp. 492-495 mentionne : "Différents articles (anonymes) dans La Flandre 
Libérale (Gand 1848-1849) : 1. A propos des lettres de Michel Chevalier sur l'organisation du 
travail, 2. Sur le communisme (2 art.), 3. Sur les expositions de tableaux de Gand et de Bruxelles, 
4. Sur l'emploi de l'armée aux travaux publics (système du colonel Eenens), 5. Sur la situation 
politique". A travers une lettre de de Laveleye à Templier (cfr. E. de Laveleye, 

Lettres intimes

Bruxelles, 1927, p. 144), nous savons qu'il n'a pas collaboré au fasc. 1-2; d'autre part, tant 
Voituron que Bidez mentionnent Gustave Callier comme l'auteur de l'article "Politique intérieure" 
dans le fasc. 5-6 (pp. 347-350). Il nous semble probable que Callier était également l'auteur des 
articles portant le même titre dans les fasc. 1-2 et 3-4. De la sorte, de Laveleye aurait écrit l'article 
dans le fasc. 9-10, qui porte le titre : "Politique intérieure - Le Ministère et les Chambres - Le 
Socialisme".

 

background image

 

 

Tout comme la Revue Nationale de Belgique, La Flandre Libérale déclare 

appartenir à "

l'opinion libérale modérée

". Cependant, l'esprit des deux revues 

présente une très nette différence. Le libéralisme dont témoigne La Flandre 
Libérale est plus radical et plus "gauchiste" que le libéralisme auquel adhère la 
Revue Nationale. Cela tient aussi bien à l'atmosphère qui régnait au sein de la 
Société Huet qu'au changement de la conjoncture politique. Peu avant la sortie du 
premier numéro de La Flandre Libérale les libéraux avaient remporté une victoire 
décisive lors des élections du 8 juin 1847. Le 12 août 1847 Charles Rogier avait 
formé le premier gouvernement ouvertement libéral qui, forcément, pouvait 
compter sur un préjugé favorable de la part de La Flandre Libérale. L'auteur de 
l'article sur la politique intérieure attend de la part du nouveau gouvernement une 
politique résolue en ce qui concerne la séparation conséquente de l'Eglise et de 
l'Etat, - particulièrement dans l'enseignement - ainsi qu'une approche décidée du 
problème social, e.a. par une extension considérable du droit de suffrage et une 
prise en considération sérieuse de la détresse de la Flandre, fortement touchée par 
la crise économique et par une succession de mauvaises récoltes. La rédaction 
estime que des réformes fondamentales dans chacun de ces domaines sont 
absolument nécessaires. Et le programme de la revue d'ajouter : "

Pour nous, et 

c'est ainsi que nous comprenons

 la modération, 

les réformes sont d'obligation 

absolue du moment qu'elles sont possibles, c'est-à-dire, du moment que le pays 
peut les recevoir sans péril

" (p. 11). D'ailleurs, La Flandre Libérale, tout comme 

la Société Huet, ne cachera pas ses sympathies à l'égard des acquis de la 
Révolution de 1848 en France : la proclamation de la République et l'instauration 
du suffrage universel. Aussi, ses commentaires politiques révèlent assez vite une 
certaine déception que lui inspirent la prudence et le conservatisme du 
gouvernement Rogier. 

A côté des sujets politiques, la rédaction avait également l'intention de 

prêter attention à "

la Philosophie, à l'Economie sociale, à l'Histoire, aux Sciences 

physiques et naturelles, aux oeuvres d'imagination

" (p. 9). Toutefois, la revue a 

disparu avant d'avoir pu accomplir ce programme dans son entier. 

Malgré le fait que la revue ne compte qu'une année, qui parut étalée sur 

deux ans, elle a quand même réussi à faire entendre un son de cloche tout à fait 
particulier : celui d'un libéralisme engagé et progressiste. 
 
 *** 
 

Dans la bibliographie ci-après nous avons, comme pour la Revue Nationale 

de Belgique, rangé systématiquement les articles sous une série de mots-clés. Les 
comptes-rendus parus dans la revue sont mentionnés sous le mot-clé auquel se 
réfère le titre et sous le nom de l'auteur du livre; ils sont indiqués par un*.