Wetgeving en reglementering

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste internationale en nationale wetteksten over de luchtvaart.

Europees recht

Internationaal recht

Internationaal publiekrecht

 • Verdrag van 7 december 1944 betreffende de internationale burgerlijke luchtvaart (Verdrag van ChicagoExterne link).
 • Multilaterale overeenkomst van 30 april 1956Externe link inzake commerciële rechten voor niet-geregelde luchtdiensten in Europa.
 • Overeenkomst van 25 november 1986Externe link inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door Eurocontrol in het luchtverkeersleidingscentrum Maastricht (MUAC-overeenkomst).
 • Bijlage 1Externe link aan de Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door Eurocontrol in het luchtverkeersleidingscentrum Maastricht, ondertekend te Brussel op 25 november 1986.

Internationaal privaatrecht

Internationaal strafrecht

Nationale wetgeving

Basiswetgeving

Vergunningen van het personeel

Vliegverkeersregelen

Technische exploitatie

 • Ministerieel besluit van 9 juli 1957Externe link houdende vaststelling van de door zekere luchtvaartuigen te voeren navigatielichten.
 • Ministerieel besluit van 13 februari 1970Externe link houdende reglement waarbij de technische maatregelen worden vastgesteld die moeten genomen worden voor de exploitatie van de vliegtuigen in het handelsluchtvervoer, met een hoogst toegelaten totaalgewicht van 5 700 kg en meer.
 • Ministerieel besluit van 16 april 1971Externe link tot vaststelling van de eisen inzake erkenning van de technische diensten voor de bouw van luchtvaartuigen en de fabricage van onderdelen van luchtvaartuigen.
 • Koninklijk besluit van 5 juni 1980Externe link tot vaststelling voor wat betreft het voortgebrachte geluid, van de voorwaarden tot uitreiking en hernieuwing van het bewijs van luchtwaardigheid voor subsonische vliegtuigen en van de voorwaarden tot het uitvoeren van verrichtingen van subsonische vliegtuigen.
 • Ministerieel besluit van 2 augustus 1990Externe link houdende vaststelling van de onderhoudswerken waaraan de luchtvaartuigen moeten onderworpen worden, van de modaliteiten tot indiening van de aanvraag tot vernieuwing van het bewijs van luchtwaardigheid evenals van de voor te leggen documenten teneinde het behoud van de luchtwaardigheid van de luchtvaartuigen vast te stellen.
 • Ministerieel besluit van 12 september 1991Externe link tot vaststelling van de technische maatregelen voor de exploitatie van de in het handelsluchtvervoer gebruikte luchtvaartuigen waarvan de hoogst toegelaten totale massa lager is dan 5 700 kg.
 • Ministerieel besluit van 29 mei 1996Externe link inzake de erkenning van de technische diensten voor onderhoud van luchtvaartuigen volgens de gemeenschappelijke referentienormen JAR-145.
 • Koninklijk besluit van 17 september 2000Externe link betreffende de beperking van de exploitatie van de vliegtuigen van Bijlage 16 van het Verdrag inzake de Internationale burgerluchtvaart, boekdeel I, tweede deel, hoofdstuk 2, tweede uitgave (1988).
 • Koninklijk besluit van 25 juni 2001Externe link tot vaststelling van de voorwaarden tot toevoeging van de vermelding “in overeenstemming met de voorschriften van de JAR-OPS 1” of “in overeenstemming met de voorschriften van de JAR-OPS 3” op het bewijs luchtvaartexploitant.
 • Koninklijk besluit van 11 juli 2003Externe link tot regeling van de luchtvaartpassen voor luchtvaartuigen ingeschreven of geregistreerd in België.
 • Koninklijk besluit van 9 januari 2005Externe link tot vaststelling van de voorwaarden voor de technische exploitatie van vliegtuigen behorende tot de algemene luchtvaart.
 • Koninklijk besluit van 18 november 2005Externe link tot regeling van het luchtvervoer van gevaarlijke goederen.
 • Koninklijk besluit van 16 maart 2009Externe link tot vaststelling van de voorwaarden voor de toelating tot het luchtverkeer aan bepaalde luchtvaartuigen die niet beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid.
 • Koninklijk besluit van 10 juni 2014Externe link tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van paramotoren
 • Ministerieel besluit van 28 mei 2014Externe link tot vaststelling van de voorwaarden voor de tijdelijke toelating tot vliegen van bepaalde autogiros

Commerciële exploitatie

Brussel-nationaal

Vergoedingen

Beveiliging van de luchtvaart

Single European Sky

 • Koninklijk besluit van 14 februari 2006Externe link tot oprichting van een nationale toezichthoudende instantie (NSA) van de luchtvaartnavigatiediensten.
 • Koninklijk besluit van 20 november 2006Externe link betreffende de certificering van verleners van luchtvaartnavigatiediensten en de aanwijzing van de verleners van luchtverkeerdiensten en meteorologische diensten.
 • Verdrag van 2 december 2010Externe link betreffende de oprichting van het Functioneel Luchtruimblok " Europe Central " tussen de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat.
 • Koninklijk besluit van 29 april 2013Externe link betreffende de oprichting van het Functioneel Luchtruimblok " Europe Central " tussen de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat.

Diverse besluiten