Samenwerking

Voor de uitvoering van zijn opdrachten stuurt de dienst Mobiliteit en Intermodaliteit interne projecten aan, werkt hij samen met andere federale of Europese instanties (waar hij de FOD Mobiliteit en Vervoer vertegenwoordigt) en staat hij in voor de rapportage over zeer uiteenlopende onderwerpen.

In dat kader heeft de dienst onder meer als taak om:

  • de acties op het vlak van duurzame ontwikkeling aan te sturen, naar het voorbeeld van het EMAS-gecertificeerd project (Eco-Management and Audit Scheme), het Europees systeem voor het beheer overeenkomstig de milieunormen en –verplichtingen. Het is een milieubeheer- en auditsysteem via hetwelk instellingen op vrijwillige basis hun milieuresultaten kunnen evalueren en verbeteren.
  • de FOD te vertegenwoordigen om strategische voorstellen te doen op het vlak van mobiliteit en vervoer in het kader van de werkzaamheden van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO). Deze commissie is belast met de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling zoals bepaald door de wet van 5 mei 1997. Daartoe brengt ze verslag uit over de uitvoering van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling.
  • samen te werken met het Federaal Planbureau in het kader van een overeenkomst betreffende de vervoersindicatoren en de prospectieve studies.
  • deel te nemen aan de werkzaamheden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO).
  • op elkaar afgestemde federale en gewestelijke beleidsacties en maatregelen uit te werken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
  • jaarlijks mee te werken aan het opstellen van de nationale mededeling over klimaatverandering en het Belgisch rapport over de aantoonbare vorderingen bij de uitvoering van het Protocol van Kyoto.
  • deel te nemen aan de werkzaamheden van de EU-commissie voor de dossiers met betrekking tot het TEN, …
  • deel te nemen aan de fora die georganiseerd worden door het ITF, UNECE …

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directie Mobiliteit
Tel: +32 (0) 2 277 38 79
Mail: DirMobSec@mobilit.fgov.be