Milieubeheer (EMAS)

Als gevolg van de beslissing van de Ministerraad van 20 juli 2005 en vooral in het besef van zijn voorbeeldfunctie als overheidsdienst wil onze FOD zijn activiteiten nog meer op milieubeheer toespitsen. Uit erkenning voor de geleverde inspanningen en zijn ambitieuze toekomstplannen ontvangt de FOD Mobiliteit en Vervoer als eerste “grote” FOD het Europese EMAS-label (Eco-Management and Audit Scheme).

Met het milieubeheer- en milieuauditsysteem EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) kan onze organisatie zich op vrijwillige basis toeleggen op verandering en betere milieuresultaten. Het systeem stoelt op een Europese verordening van 19 maart 2001.

 

Wat betekent dat concreet?

Het milieu dagelijks beter integreren in:

  • het beheer van onze gebouwen;
  • de logistieke dienstverlening;
  • de voorbereiding van het beleid onder onze verantwoordelijkheid;
  • de uitvoering van dit beleid.

Meer dan naar een beetje groen in het beheer van de FOD, streeft het milieubeheersysteem naar een echt groen beheer van onze organisatie. Milieubeheer past in het ruimere kader van duurzame ontwikkeling.