De juridische dienst

De juridische dienst is een centrale ondersteuningsdienst binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer die rechtstreeks afhangt van de voorzitter van het directiecomité. De belangrijkste taken van de juridische dienst zijn:

Interne adviesverstrekking

De juridische dienst verstrekt adviezen met betrekking tot zeer diverse juridische kwesties die worden voorgelegd door of via de beleidscel, de voorzitter van het directiecomité, de directoraten-generaal of andere diensten van de FOD. Deze adviezen houden de toepassing in van de meest uiteenlopende juridische materies, zoals publiek en administratief recht, strafrecht, burgerlijk recht, gerechtelijk recht, handels- en financieel-economisch recht, sociaal recht, Europees en internationaal recht.

Behandeling van ontwerpen van wet en reglementair besluit, of de toepassing van de wetgevingsleer (beginselen van behoorlijke regelgeving) en wetgevingstechniek

Op verzoek van de beleidscel of van de verschillende directoraten-generaal en diensten van de FOD verstrekt de juridische dienst advies over de ontwerpen van wetgevende en reglementaire teksten die zij hebben geredigeerd. De juridische dienst kan echter ook van in het begin meewerken aan dergelijke ontwerpteksten.

 

In opdracht van de beleidscel of in samenwerking met de verschillende directoraten-generaal en diensten staat de juridische dienst ook zelf in voor het opstellen van een aantal wetgevende en reglementaire ontwerpteksten.

Vertegenwoordiging van de Belgische Staat in juridische geschillen en het vermijden van geschillen (precontentieux)

De juridische dienst staat onrechtstreeks (d.w.z. via de aanstelling van advocaten) of rechtstreeks (d.w.z. geheel zelf) in voor de externe vertegenwoordiging van de Belgische Staat in de gerechtelijke en administratiefrechtelijke geschillen. Het gaat hierbij over procedures voor de hoven en rechtbanken, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie, de Raad van State, het Hof van Justitie van de EU. Het voorkomen van juridische geschillen behoort eveneens tot de opdracht van de juridische dienst.

 

De dienst behandelt zelf ook aansprakelijkheidsdossiers (bv. ongevallen met dienstwagens, arbeidsongevallen), dossiers houdende minnelijke regelingen, klachtenprocedures voor de Europese Commissie, genadeverzoeken, enz.