De ondersteuningscel van de voorzitter

De ondersteuningscel van de voorzitter bestaat uit een team van medewerkers met verscheidene, veelal coördinerende opdrachten.

Het secretariaat van de voorzitter beheert de agenda van de Voorzitter en behandelt de binnenkomende post en telefoons voor de Voorzitter.

Het secretariaat van het directiecomité bereidt de wekelijkse vergaderingen van het directiecomité en/of het steering committee voor en zorgt voor de verslaggeving over deze vergaderingen.

De Eurocoördinatie houdt Europese databanken bij en waakt over het tijdig omzetten van de Europese regelgeving onder de bevoegdheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer. De dienst heeft veelvuldige contacten met de betrokken directoraten-generaal, de FOD Buitenlandse Zaken, de permanente vertegenwoordiging bij de Europese Unie en de beleidscellen in dit kader.

De dienst coördineert het overleg met de gewesten in de mobiliteitsdossiers en vormt een aanspreekpunt voor Europese dossiers en internationale contacten.

In het kader van het projectbeheer houdt de cel toezicht op de realisatie van het managementplan van de voorzitter en de beleidsnota van de Staatssecretaris door de lopende projecten binnen de FOD te beheren. De cel rapporteert aan de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) over de projecten met een impact op de administratieve vereenvoudiging.

De dienst coördineert ook de mondelinge en schriftelijke parlementaire vragen en zorgt voor een tijdige behandeling van deze vragen.

Het contactpunt Handicap houdt toezicht op de mobiliteit van personen met een handicap en beantwoordt vragen in dit kader. Hij ziet er ook op toe dat er (gedurende het hele proces) rekening wordt gehouden met de dimensie handicap in het gevoerde beleid van de FOD.