Spoorweginvesteringen

Volgens de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven moeten de bijzondere regels en voorwaarden waaronder een autonoom overheidsbedrijf de opdrachten van openbare dienst vervult, vastgelegd worden in een beheerscontract tussen de Staat en het betrokken overheidsbedrijf. De ondernemingsplannen en de bijhorende meerjareninvesteringsplannen van de vennootschappen worden als bijlage aan deze beheerscontracten toegevoegd.
Op 11 oktober 2001 werd een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de federale staat, het Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjareninvesteringsplan 2001-2012 van de toenmalige NMBS. Dit akkoord werd bekrachtigd door de wet van 22 maart 2002.

Een nieuw meerjareninvesteringsplan en een nieuw samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de Gewesten zijn in voorbereiding.