Onmiddellijke betaling van de boetes

Vervoer voor rekening van derden en voor eigen rekening – Gemeenschappelijk voor goederen- en personenvervoer

Algemene toelichting

Opgelet! Deze informatie heeft enkel betrekking op het systeem van onmiddellijke inning dat van toepassing is op het vervoer van goederen en personen over de weg. Bijgevolg betreft het enkel boetes geïnd door de FOD Mobiliteit en Vervoer.

De boetes in geval van overtreding van sommige bepalingen wat betreft het vervoer over de weg zijn opgelegd in het Koninklijk Besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg.

Hoe werkt het systeem?

In principe wordt een proces-verbaal opgesteld bij de vaststelling van een overtreding.
Bij de vaststelling van bepaalde inbreuken tegen de regelgeving over het vervoer van goederen en personen over de weg, kan de controleambtenaar aan de overtreder de keuze laten tussen:

 • de opstelling van een proces-verbaal dat gerechtelijke vervolging tot gevolg kan hebben;
 • de onmiddellijke betaling van een som. De aanvaarding van het voorstel tot betaling betekent de erkenning van de overtreding. Zij dooft de strafvordering uit (behalve indien het openbaar ministerie binnen de maand aan de betrokkene meedeelt dat het zal vervolgen).

De bovenvermelde procedure sluit niet uit dat de controleambtenaren een einde maken aan de inbreuk door ’maatregelen van ambtswege’. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het overladen van goederen wanneer geen geldige vervoervergunning kan worden getoond, de vervanging van de chauffeur wanneer de dagelijkse rusttijd onvoldoende is, enz.

Indien de overtreder geen woonplaats of vaste verblijfplaats heeft in België en de onmiddellijke betaling van de voorgestelde som niet aanvaardt, dient hij, bij de opstelling van een proces-verbaal, ter plaatse een som in consignatie te geven. Per inbreuk is deze som dezelfde als die van de onmiddellijke inning. Bij niet-veroordeling wordt de in consignatie gegeven som aan de overtreder terugbetaald. Bij veroordeling wordt ze aangewend voor de betaling van de uitgesproken geldboete en de gerechtskosten. Het eventuele overschot wordt terugbetaald.
Indien de in consignatie te geven som niet betaald wordt, kan het voertuig ingehouden worden gedurende een periode van maximum 96 uren, te rekenen vanaf de vaststelling van de inbreuk.

Indien na afloop van deze periode nog steeds niet betaald werd, kan het voertuig in beslag genomen worden. Het beslag wordt opgeheven na betaling van de vereiste som en de eventuele bewaringskosten van het voertuig. Bij veroordeling van de betrokkene, wordt het voertuig verkocht indien de geldboete en de gerechtskosten niet binnen de 40 dagen na de uitspraak betaald worden. De opbrengst van de verkoop dient ter dekking van de geldboete, de gerechtskosten en de eventuele bewaringskosten van het voertuig. Het eventuele overschot wordt aan de betrokkene terugbetaald.

Hoeveel moet u betalen en waarom?

De sommen die u moet betalen, kunt u terugvinden in het Koninklijk Besluit van 19 juli 2000. Dat bevat een omstandige omschrijving van de inbreuk, met verwijzing naar de betreffende bepaling in de reglementering en met vermelding van de overeenstemmende boete.

Voor inbreuken van louter administratieve aard bedraagt de boete 50 euro. Voor de andere inbreuken werd vooreerst het comparatieve economische voordeel berekend dat de overtreder behaalt ten opzichte van degene die de reglementering respecteert. Voor het rijden zonder vergunning is dit de  gemiddelde omzet per dag die via de illegale vervoersactiviteit gerealiseerd wordt. Voor het overtreden van de regels inzake rij- en rusttijden is dit het kostenvoordeel dat een onderneming behaalt door zijn bestuurder(s) systematisch de rijtijd met een bepaalde tijdsduur te laten overschrijden. Voor overlading is dit het kostenvoordeel dat een onderneming behaalt door zijn voertuig(en) systematisch met een bepaald percentage te overladen.

De aldus berekende bedragen werden verhoogd met bepaalde percentages volgens de volgende vier criteria:

 • de impact op de verkeersveiligheid;
 • de impact op de sociale situatie van de bestuurder;
 • de impact op het leefmilieu;
 • het bedrieglijk opzet/de obstructie aan de controle.

Bij inbreuken op de rijtijd stijgen de boetes bovendien gradueel op basis van de tijdsduur waarmee de maximale rijtijd wordt overschreden; bij overlading op basis van het percentage waarmee het voertuig wordt overladen.

Hoeveel moet u maximaal betalen?

De sommen die u moet betalen voor verschillende inbreuken ten laste van een zelfde overtreder worden gecumuleerd. Het totaal van de sommen te betalen door een zelfde overtreder mag echter niet hoger zijn dan 2 500 euro.

Wat gebeurt er in geval van fraude?

Onder fraude wordt onder meer verstaan:

 • gebruik van valse of vervalste vervoervergunningen of andere als dusdanig geldende documenten;
 • manipulaties die tot doel hebben de goede werking van de tachograaf of de correcte registratie van de gegevens op de registratiebladen (schijven) of de bestuurderskaart te verhinderen;
 • vervalsing van de gegevens geregistreerd op de registratiebladen (schijven) of de bestuurderskaart;
 • elke handeling om zich aan de controle te onttrekken.

U vindt deze inbreuken terug onder de punten a11, a12, a14 tot en met a17, d4, d20, d21, e11, e14, f10, f11, g6, g7, h7, h8, i4 en i5. Bij vaststelling van dergelijke frauduleuze handelingen wordt de beperking van de totale som die ter plaatse door een zelfde overtreder betaald moet worden, verhoogd tot 5 000 euro.

Hoe kunt u betalen?

In geval van een onmiddellijke inning, kan de betaling van de verschuldigde sommen gebeuren op de volgende manieren:

 • met contant geld in euro, in bankbiljetten en, in voorkomend geval, met munten van 1 of 2 euro. De betaling in contant geld is enkel van toepassing op personen die geen woonplaats of vaste verblijfplaats hebben in België. Na betaling wordt aan de overtreder een ontvangstbewijs overhandigd.
 • met overschrijving. Deze wijze van betaling is enkel van toepassing op personen die een woonplaats of vaste verblijfplaats in België hebben. De betaling moet worden uitgevoerd binnen de 10 dagen. Ook in dit geval wordt de te betalen som steeds in euro uitgedrukt. In geval van betaling met overschrijving dient de gestructureerde mededeling te worden vermeld in de rubriek ’mededeling‘ op het overschrijvingsformulier. De datum van betaling door de bank- of kredietinstelling dient als bewijs van de datum van betaling.
 • via ’betaalterminals‘ voor die personen die geen woonplaats of vaste verblijfplaats hebben in België.


Contact

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Directoraat-generaal Vervoer te Land

Directie Wegvervoer

City Atrium

Vooruitgangstraat 56

1210 Brussel

 

Tel +32 (0)2 277 36 87

Mail dominique.steyvers@mobilit.belgium.be

 

Tel. +32 (0)2 277 36 92

Mail jeanpaul.otjacques@mobilit.belgium.be

 

Voor vragen in verband met de betaling van boetes voor verkeersovertredingen op het rekeningnummer BE73 6792 0030 1360 (BIC PCHQ BE BB), dient u zich te wenden tot het Tweede Ontvangskantoor der penale boeten, Regenschapstraat 54, 1000 Brussel, tel : 02 577 43 30; fax : 02 579 63 87; e-mail:  pen.boeten.brussel2@minfin.fed.be.