Europska unija

Institucije EU-a i ostala tijela

Institucije EU-a i ostala tijela

Ukratko o institucijama i tijelima EU-a

Jedinstven institucionalni ustroj

U jedinstvenome institucionalnom ustroju EU-a:

  • opće prioritete EU-a određuje Europsko vijeće, na čijim se zasjedanjima sastaju nacionalni čelnici i čelnici EU-a
  • izravno izabrani zastupnici zastupaju europske građane u Europskome parlamentu
  • interese EU-a kao cjeline promiče Europska komisija, čije članove imenuju nacionalne vlade
  • interese vlastitih zemalja vlade brane u Vijeću Europske unije.

Određivanje smjera djelovanja

Europsko vijeće određuje opći smjer političkog djelovanja EU-a, ali nema ovlasti za donošenje zakona. Na njegovu je čelu predsjednik – trenutačno je to Charles Michel – a sastoji se od nacionalnih šefova država ili vlada te predsjednika Komisije. Okuplja se najmanje dva puta u šest mjeseci na sastancima koji traju nekoliko dana.

Zakonodavstvo

U donošenju zakonodavstva EU-a sudjeluju tri glavne institucije:

U okviru međusobne suradnje te tri institucije „redovnim zakonodavnim postupkom“(stari naziv „suodlučivanje“) stvaraju politike i propise koji vrijede u čitavome EU-u. U načelu, Komisija predlaže nove propise, a Parlament i Vijeće ih donose. Nakon toga Komisija i države članice provode propise, a Komisija pazi na njihovu odgovarajuću primjenu i provedbu.

Donošenje odluka u EU-u – dodatne informacije o donošenju propisa u EU-u

Popis zemalja koje predsjedavaju Vijećem EU-a

Druge institucije i tijela EU-a

Postoje još dvije institucije s ključnim ulogama:

Ovlasti i nadležnosti svih tih institucija uređene su osnivačkim ugovorima, koji su temelj svih djelovanja EU-a. U njima su utvrđena i pravila i postupci koje moraju slijediti institucije EU-a. Ugovore sklapaju predsjednici i/ili premijeri svih država članica EU-a, a ratificiraju ih nacionalni parlamenti.

U EU-u postoje i brojne druge institucije i međuinstitucionalna tijela koja imaju specijalizirane uloge:

Back to top