Unia Europejska

Instytucje i inne organy UE

Instytucje i inne organy UE

Instytucje i organy UE w skrócie

Unikalna struktura instytucjonalna

W ramach jedynej w swoim rodzaju struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej:

  • ogólne priorytety UE ustala Rada Europejska, na posiedzeniach której zbierają się przywódcy Unii i państw członkowskich
  • wybierani w bezpośrednich wyborach europosłowie reprezentują obywateli europejskich na forum Parlamentu Europejskiego
  • interesy całej UE chroni Komisja Europejska – jej członków wyznaczają rządy krajowe
  • rządy państw UE bronią interesów krajowych w Radzie Unii Europejskiej.

Ustalanie programu prac

Rada Europejska określa ogólny kierunek polityki UE, nie jest jednak uprawniona do przyjmowania prawa. Jej pracami kieruje przewodniczący – obecnie Charles Michel – a w jej skład wchodzą szefowie państw i rządów oraz przewodniczący Komisji. Rada odbywa posiedzenia przynajmniej dwa razy na pół roku, trwają one kilka dni.

Stanowienie prawa

W procesie stanowienia prawa UE uczestniczą trzy główne instytucje:

  • Parlament Europejski, który reprezentuje obywateli UE i jest przez nich bezpośrednio wybierany
  • Rada Unii Europejskiej, która reprezentuje rządy państw członkowskich. Pracom Rady przewodniczą kolejno poszczególne kraje UE w ramach tzw. prezydencji
  • Komisja Europejska, która reprezentuje interesy całej Unii.

Te trzy instytucje w ramach „zwykłej procedury ustawodawczej” (dawna „współdecyzja”) wspólnie kształtują politykę i stanowią prawo obowiązujące w całej UE. Z reguły to Komisja proponuje nowe akty prawne, a Parlament i Rada je przyjmują. Komisja i państwa członkowskie odpowiadają potem za ich wdrażanie, zaś sama Komisja czuwa nad ich właściwym stosowaniem i wprowadzaniem w życie.

Proces decyzyjny w UE – więcej na temat procedur stanowienia prawa w UE

Państwa sprawujące prezydencję w Radzie UE

Inne instytucje i organy UE

Ważną rolę odgrywają dwie inne instytucje:

Uprawnienia i obowiązki wszystkich tych instytucji określono w traktatach, które stanowią podstawę wszystkich działań UE. W traktatach określono również zasady i procedury, których muszą przestrzegać instytucje UE. Treść traktatów uzgadniają prezydenci lub premierzy wszystkich państw UE, a ich ratyfikacji dokonują parlamenty krajowe.

Unia Europejska posiada szereg innych, wyspecjalizowanych instytucji i organów międzyinstytucjonalnych:

Back to top