TARTALOMJEGYZÉK

A HVG Kiadó Zrt. adatkezelési tájékoztatója

1. Bevezetés

A HVG Kiadó Zrt. (a továbbiakban: „HVG”) fontosnak tartja felhasználói, megrendelői, előfizetői és minden egyéb érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását. A HVG az érintettek személyes adatainak kezelése során az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [„GDPR”]), az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések (részletes felsorolásuk a fogalmi meghatározások között található) alapján jár el.

2. Fogalmi meghatározások

Az adatkezelési tájékoztatóban gyakran előforduló kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásakor alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint a művelet végzésének helyétől;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a HVG-vel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi;
Adatgazda: a személyes adatokat nyilvántartó rendszer felépítéséért, adattartalmáért üzleti vagy szervezeti szempontból felelős személy. Adatgazda a HVG szervezetében – az adott IT rendszer tekintetében – illet- ékes olyan vezető, aki felelős a HVG információs vagyonának adott részéért. Az adatgazda annak a terü- letnek a vezetője, amely előállítja az információt, vagy érdemi befolyást gyakorol az információ kezelésére;
Adathordozó: az adat megjelenítését lehetővé tevő eszköz, ideértve az iratokat is. Papíralapú, illetve mágneses adathordozó, különösen: okirat, mágneslemez, pendrive, CD, DVD, mágnesszalag, HDD, videoszalag, hangszalag;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így ebbe a körbe tartozik különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése nyilvános vagy nem nyilvános adatbázisból, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatmegjelölés: a személyes adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. Kötelező az adatmegjelölés, ha a személyes adat helyességét vagy pontosságát az érintett vitatja;
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adattovábbítás: a személyes adat egyedileg meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: a személyes adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatvédelmi incidens: a személyes adatok biztonságát érintő esemény, amelynek eredménye a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés;
Adatzárolás: a személyes adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Alkalmazott jogszabályok: a HVG adatkezelései során az alábbi jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével jár el:

 1. GDPR
 2. Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról („Adatvédelmi Irányelv”)
 3. Infotv
 4. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”)
 5. 2000. évi C. törvény a számvitelről („Számv. tv.”)
 6. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker. tv.”)
 7. 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt. ”)
 8. 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól („Smtv.”)
 9. 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról („Pp.”)

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét termé- szetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt a személyes adattól elkülönítve tárolják és megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosított, hogy a korábban azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ezt a személyes adatot nem lehet hozzákapcsolni;
Anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja, hogy az érintett és a személyes adat közötti kapcsolat többé nem állítható helyre;
Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése abból a célból, hogy a HVG a jövő- ben csak korlátozottan kezelhesse őket;
Az adatkezelő nevében eljáró személy: az a természetes személy – a HVG munkavállalója, partnere, megbízottja –, aki az adatkezelési műveleteket vagy az adatkezelési műveletek meghatározott csoportját elvégzi;
Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását (például az arckép vagy az ujjlenyomat);
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik féle;
Direkt marketing tevékenység: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevé- kenységeknek és kiegészítő szolgáltatások összessége, amelyek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása üzletkötés előmozdítása érdekében;
Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó szemé- lyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
Electronic direct mail (EDM): a HVG tulajdonában lévő weboldalakon elérhető termékek, szolgáltatá- sok, tartalmak értékesítésének előmozdítását célzó elektronikus üzenet;
Előfizető: a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető terméket, szolgáltatást, tartalmat a HVG tulajdonában lévő weboldalon keresztül, vagy a HVG által szervezett eseményen leadott megrendelés útján előfizetéses konstrukcióban megvásárló és/ vagy igénybe vevő, megtekintő, a tartalmakból tájékozódó érintett;
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
Felhasználó: a HVG szolgáltatását, illetve az általa előállított tartalmat a HVG tulajdonában lévő weboldalon történő regisztrációt követően ingyenesen igénybe vevő, illetve megtekintő, azokból tájékozódó érintett;
Felügyeleti hatóság: a GDPR felhatalmazása alapján a vonatkozó tagállami jogszabályban az adatvédelmi előírások betartásának ellenőrzésére kijelölt hatóság;
Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzésé- ből ered;
Harmadik ország: az Európai Unió tagállamain, valamint az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamain (Izland, Norvégia és Liechtenstein) kívüli államok;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
Hírlevél: a HVG tulajdonában lévő weboldalon keresztül elérhető tartalomhoz kapcsolódóan, illetve a HVG tulajdonában lévő weboldal útján nyújtott szolgáltatás részeként a címzettek részére elektronikus úton (például e-mailben) eljuttatott szakmai információ;
Hozzájárulás: az érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
HVG tulajdonában lévő weboldal: a www.hvg.hu, a www.adozona.hu, a www.jobline.hu, a allasborze.jobline.hu, a www.eduline.hu, az onlinetanfolyam.eduline.hu, a www.hvgkonyvek.hu, a www.konferencia.hvg.hu, a agymenok.hvg.hu, a tedxyouthatbudapest.com, a www.bolt.hvg.hu, a kulcs.hvg.hu, továbbá a felsorolt weboldalakról elérhető aloldalak, valamint mindazon további weboldalak, melyek impresszumában tulajdonosként, üzemeltetőként a HVG került feltüntetésre;
Irat: írásban vagy elektronikus úton készített szöveg, számadatsor, vázlat, grafikon és ábra. Eltérő rendelkezés hiányában a hangfelvételre és a képfelvételre is az iratra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni;
Közös e-mail cím: ugyfelszolgalat@hvg.hu, hvg@hvg.hu, hvg.hu@hvg.hu, iphone@hvg.hu, tablet@hvg.hu, android@hvg.hu, jobline@hvg.hu
Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőző- désre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
Megrendelő: a HVG termékét és/ vagy szolgáltatását a HVG tulajdonában lévő weboldalon, vagy a HVG által szervezett eseményen leadott megrendelés útján egyszeri alkalommal megvásárló és/ vagy igénybe vevő érintett;
Nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára hozzáférhetővé tétele;
Profilalkotás: a személyes adatok automatizált kezelése, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők (például munkahelyi teljesítmény, gazdasá- gi/ pénzügyi helyzet, egészségi állapot, személyes preferenciák, érdeklődési kör, megbízhatóság, viselkedés) értékelésére, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
Személyes adat megjelölése: a személyes adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, bármilyen azonosító jele, legyen az hatóság vagy az adatkezelő által létrehozott azonosító, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, illetve az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
Természetes személy: élő ember, aki személyiségi jogok – például a személyes adatok védelméhez fűződő jog – jogosultja lehet;
Tilalmi (Robinson) lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak nyilvántartása, akik nem járultak hozzá adataik direktmarketing célú kezeléséhez, vagy megtiltották adataik e célból történő további kezelését;
Tiltakozás: az érintett bármilyen formában (például szóban, írásban, vagy e-mailben) kifejezett nyilatkozata, amellyel a személyes adatainak kezelését kifogásolja a HVG-nél, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
Partner: a HVG-vel szerződéses kapcsolatban álló vállalkozó vagy megbízott.

3. Ki az adatkezelő?

Neve: HVG Kiadó Zrt.
Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 14.
Cégjegyzékszáma: 01-10-041172
Adószáma: 10226353-2-41
Statisztikai számjele: 10226353-5814-114-01
E-mail címe: ugyfelszolgalat@hvg.hu
Telefonszáma: +36 1 436 2045
Az adatvédelmi tisztviselő neve, e-mail címe, telefonszáma: Mészáros Csaba; dpo@hvg.hu; +36 1 4362243

4. Melyek az adatkezelés alapvető elvei?
 1. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg az érintettel kapcsolatba hozható. Az érintettel akkor hozható kapcsolatba a személyes adat, ha a HVG ténylegesen rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a kapcsolat helyreállításához szükségesek.
 2. A HVG kizárólag az Európai Unió, illetve Magyarország jogszabályai által meghatározott előírá- sok betartásával kezel személyes adatot (jogszerűség elve).
 3. A HVG kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy az általa folytatott adatkezelések mind az érintettek, mind pedig a HVG számára érthetőek, átláthatóak (átláthatóság elve) és tisztességesek (nem megté- vesztőek) legyenek. A HVG kifelé, az érintettek irányába az előzetes tájékoztatás, míg a szervezetén belül az adatkezelésekről vezetett naprakész nyilvántartás útján gondoskodik az átláthatóság követelményének megvalósításáról.
 4. „A HVG kizárólag” fejezetben meghatározott célokból kezeli az érintett személyes adatait (célhoz kötöttség elve).
 5. A HVG csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas (adattakarékosság elve).
 6. A HVG csak az adatkezelési cél megvalósulásához feltétlenül szükséges mértékben és ideig kezeli a személyes adatokat (korlátozott tárolhatóság elve).
 7. Az adatkezelés során a HVG az adatbeviteli hiba észlelését követően általa elvégzett, illetve az érintett által kezdeményezett helyesbítéssel biztosítja a kezelt adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges ideig lehessen azonosítani (pontosság elve).
 8. A HVG az adatkezelés során gondoskodik az általa kezelt személyes adatok titokban tartásáról, illetéktelenek általi hozzáférés megakadályozásáról (bizalmasság elve).
 9. A HVG a felhasználónak, megrendelőnek, előfizetőnek nem minősülő weboldal látogatókról nem kezel személyes adatot.

5. Sor kerül adatfeldolgozó igénybevételére? Ha igen, milyen feltételek mellett?
 1. A HVG által a HVG adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a GDPR, az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön jogszabályok keretei között a HVG határozza meg az adatfeldolgozóval írásban kötött adatfeldolgozói szerződésben. Az általa adott utasítások jogszerűségéért a HVG felel.
 2. Az adatfeldolgozó a tevékenységének ellátása során – a HVG rendelkezései szerint – további adatfeldolgozót igénybe vehet.
 3. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott szemé- lyes adatokat kizárólag a HVG rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a HVG rendelkezései szerint köteles tárolni és meg- őrizni.
 4. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a HVG üzleti tevékenységében érdekelt.

Az egyes adatfeldolgozók és az általuk végzett tevékenység részletezése „A HVG által folytatott egyes adatkezelések” fejezetben található.


6. Milyen intézkedésekkel garantálja a HVG az általa kezelt személyes adatok biztonságát?
 1. A HVG az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy a GDPR, az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az Érintett magánszférájá- nak legmagasabb szintű védelmét.
 2. A HVG, illetve tevékenységi körében az általa igénybe vett adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljá- rási szabályokat, amelyek a GDPR, az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 3. A HVG megfelelő intézkedésekkel – például titkosítás, anonimizálás - védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 4. A HVG a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdeké- ben megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők.
 5. Amennyiben a HVG automatizált döntéshozatali rendszert – beleértve különösen a profilalkotást – vesz igénybe a személyes adatok feldolgozásához, úgy ennek során a HVG és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

  a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

  b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

  c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

  d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

  e) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitt be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

  f) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

  g) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.


 6. A HVG és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor figyelembe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül a HVG azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a HVG számára.

7. A személyes adatok mely esetekben továbbíthatók harmadik személyek részére?
 1. A személyes adatok akkor továbbíthatók harmadik – az érintetten, a HVG-n és az adatfeldolgozón kívüli – személy részére, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult vagy azt a GDPR, törvény, vagy önkormányzati rendelet lehetővé teszi.
 2. EGT tagállamba irányuló adattovábbítást a hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belül történne az adattovábbítás. A HVG személyes adatot nem EGT tagállamba (harmadik országba) csak akkor továbbít, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult és a harmadik országban biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja (azon országok listája, amelyek adatvédelmi előírásait az Európai Bizottság megfelelő szintűnek minősítette, az alábbi linken található).
 3. Az érintett hozzájárulása, illetve a célországra vonatkozó megfelelőségi határozat hiányában személyes adat az alábbi esetekben továbbítható EGT-n kívüli országba:

  1) felügyeleti hatóság külön engedélye nélkül

  a) kötelező erejű vállalati szabályok (binding corporate rules) alapján,

  b) az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési kikötések alkalmazása esetén (elérhetők az alábbi oldalon),

  c) a felügyeleti hatóság által és a Bizottság által jóváhagyott általános szerződési kikötések alkalmazása esetén,

  d) magatartási kódex alkalmazása esetén,

  e) tanúsítás alkalmazása esetén.


  2) A felügyeleti hatóság engedélyével a HVG vagy az adatfeldolgozó és a harmadik országbeli vagy a nemzetközi szervezeten belüli adatkezelő, adatfeldolgozó vagy a személyes adatok címzettje között létrejött szerződéses kikötések alkalmazása esetén.

  3) Az alábbiakban részletezett különös helyzetek bekövetkezése esetén:

  a) az érintett kifejezetten hozzájárulását adta a tervezett továbbításhoz azt követően, hogy tájékoztatták az adattovábbításból eredő – a megfelelőségi határozat és a megfelelő garanciák hiányából fakadó – esetleges kockázatokról,

  b) az adattovábbítás az érintett és a HVG közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges,

  c) az adattovábbítás a HVG és valamely más természetes vagy jogi személy közötti, az érintett érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges,

  d) az adattovábbítás fontos közérdekből szükséges,

  e) az adattovábbítás jogi igények (például peres vagy hatósági eljárás megindítása) előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges,

  f) az adattovábbítás az érintett vagy valamely más személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, és az érintett fizikailag vagy jogilag képtelen a hozzájárulás megadására;

  g) az adattovábbítás az érintett vagy valamely más személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, és az érintett fizikailag vagy jogilag képtelen a hozzájárulás megadására;

  h) a továbbított adatok olyan nyilvántartásból származnak, amely az uniós vagy a tagállami jog értelmében a nyilvánosság tájékoztatását szolgálja, és amely vagy általában a nyilvánosság, vagy az ezzel kapcsolatos jogos érdekét igazoló bármely személy számára betekintés 8 céljából hozzáférhető, de csak ha az uniós vagy tagállami jog által a betekintésre megállapított feltételek az adott különleges esetben teljesülnek.

8. Melyek az érintett jogai és miként érvényesíthetők?

Az érintett a 3. fejezetben megjelölt postai címen, illetve e-mail útján vagy telefonon kérelmezheti, illetve kezdeményezheti a HVG-nél

 1. tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről,
 2. a személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását,
 3. személyes adatai más adatkezelőhöz hordozását,
 4. az adatkezelés korlátozását,
továbbá:
 1. tiltakozhat az adatkezelés ellen,
 2. kezdeményezheti, hogy az automatizált döntéshozatal hatálya rá ne terjedjen ki,
 3. visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

8.1 Az érintett tájékoztatása
 1. Az érintett kérelmére a HVG tájékoztatást ad az érintett részére a HVG által kezelt, illetve az általa a HVG adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól és azok kategóriáiról, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adattárolás időtartamáról, az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjéről és a címzettek kategóriáiról, az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a HVG-től a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a felügyeleti hatósághoz benyújtható panasz lehetőségéről, a kezelt személyes adatok forrásáról (ha azok nem közvetlenül az érintettől származnak), az automatizált döntéshozatalról (beleértve a profilalkotást is), az automatizált döntéshozatal logikájáról, valamint arról, hogy az automatizált döntéshozatal milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 2. A HVG a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az érintett erre irányuló kifejezett kérelmére írásban adja meg a kért tájékoztatatást.
 3. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájé- koztatási kérelmet még nem nyújtott be a HVG-hez. Egyéb esetekben a HVG a tájékoztatás-kérés megválaszolásával kapcsolatban felmerült, indokolt és igazolt költségeinek megtérítését kérheti a tájékoztatást kérőtől. Az érintett tájékoztatását a HVG csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadását indokolhatja, ha az érintett jelen fejezetben nevesített jogait (tájékoztatás, helyesbítés, törlés, zárolás) az állam külső és belső biztonsága (például a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetésvégrehajtás biztonsága) érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából (beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is), továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében törvény korlátozza.
 4. A tájékoztatás megtagadása esetén a HVG írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására milyen indok alapján került sor.
8.2 A személyes adatok helyesbítése, törlése, zárolása
 1. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a HVG rendelkezésére áll, a személyes adatot a HVG helyesbíti.
 2. A személyes adatot törölni kell, ha

  a) az adatkezelési cél megszűnt,

  b) az érintett visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását,

  c) az érintett tiltakozik a jogos érdeken – mint adatkezelési jogalapon – alapuló adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés ellen,

  d) a kezelése jogellenes,

  e) a személyes adatokat a HVG-re alkalmazandó, az Európai Unió vagy Magyarország joga által előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

  f) azt a bíróság vagy a felügyeleti hatóság elrendelte.

 3. Ha a HVG nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket arról, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok má- solatának, illetve másodpéldányának törlését.
 4. Törlés helyett a HVG zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zá- rolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a szemé- lyes adat törlését kizárta.
 5. A HVG megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 6. A HVG a helyesbítésről, zárolásról és törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
8.3 Az adathordozhatósághoz való jog
 1. Az érintett kezdeményezheti a HVG-nél a rá vonatkozó személyes adatok tagolt, széles körben használt, (számító)géppel olvasható formátumban történő rendelkezésre bocsátását, továbbá jogosult arra, hogy a HVG ezeket az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelőnek továbbítsa feltéve, ha
 2. a) az adatkezelés automatizált módon történik és

  b) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

8.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog
 1. A HVG az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését:
 2. a) az érintett vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a HVG ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

  b) az adatkezelés jogellenessége esetén az érintett adatai törlése helyett csupán azok felhasználá- sának korlátozását kéri a HVG-től,

  c) a HVG-nek már nincs szüksége a személyes adatokra, azonban az érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez igényli azok rendelkezésre bocsátását a HVG-től,

  d) az érintett tiltakozott a HVG vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelést megalapozó jogos érdek elsőbbséget élvez-e az érintett jogos indokaival szemben.

 3. Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adatokat a tároláson túlmenően csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve Magyarország fontos köz- érdekéből lehet kezelni.
 4. A HVG a korlátozás feloldása előtt tájékoztatja a korlátozást kezdeményező érintettet.
8.5 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
 1. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
 2. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a HVG vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, illetve, ha a személyes adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükséges,

  b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, céljára történik.

 3. A HVG a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a ké- relmezőt írásban tájékoztatja.
 4. Ha a HVG az érintett tiltakozását megalapozottnak találja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik szintén kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 5. Ha az érintett a HVG döntésével nem ért egyet, illetve ha a HVG 15 napon belül sem vizsgálja meg a kérelmet, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt pert indíthat a HVG-vel szemben.
8.6 Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos érintetti jogok
 1. Az érintett kezdeményezheti a HVG-nél, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen (beleértve a profilalkotást is) alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt jelentős mértékben érintené, kivéve abban az esetben, ha az automatizált döntés
 2. a) az érintett és a HVG közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,

  b) meghozatalát a HVG-re alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít,

  c) az érintettnek az előzetes tájékoztatás ismeretében tett, kifejezetten hozzájárulásán alapul

 3. azzal, hogy az 1) és a 3) pont szerinti esetben a HVG az érintett részére biztosítja a döntéssel szembeni kifogás lehetőségét, valamint azt, hogy emberi beavatkozást (például az automatizált döntés eredményének utólagos felülvizsgálatát) kezdeményezzen.
 4. A HVG az érintett különleges adatai esetében kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulásának birtokában vagy akkor alkalmaz automatizált döntéshozatalt, ha az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, illetve azt uniós jog vagy Magyarország joga írja elő.
8.7 A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben a személyes adatok – beleértve a különleges adatokat is – kezelése az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett a HVG 3. fejezetben megadott elérhetőségeire címzett nyilatkozat útján bármikor viszszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, melynek következtében a HVG nem kezeli tovább az érintett személyes adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtt megkezdett adatkezelés jogszerűségét.

A HVG a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet az adatkezelésről, illetve teljesíti a helyesbítés, törlés, zárolás iránti kérelmét, kivéve, ha a kérelemmel nem ért egyet. A kérelmezői minőségre vonatkozó megalapozott kétség esetén a HVG jogosult a kérelmezőt személyazonosságának igazolására felhívni. A HVG válaszában részletesen kifejti a kérelem elutasítását alátámasztó ténybeli és jogi indokokat.

Ha az érintett nem ért egyet a HVG döntésével, bírósághoz fordulhat: eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (a törvényszékek felsorolá- sa: birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék megkereshető a birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Ha az érintett sérelmezi, ahogyan a HVG az adatait kezeli, javasoljuk, hogy először a HVG-t keresse meg. Megkeresését minden esetben körültekintően kivizsgáljuk.

Amennyiben az érintett elégedetlen a panaszkivizsgálás eredményével, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jelezheti észrevételeit az alábbi elérhetőségeken:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


9. Melyek a jogellenes adatkezelés következményei?
 1. A HVG kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelései minden esetben jogszerűek legyenek, azaz az adatkezelésre az adatkezelési alapelvek szem előtt tartásával, megfelelő célból és jogalap alapján, az adatbiztonsági előírások maradéktalan betartása mellett kerüljön sor.
 2. A HVG az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni.
 3. Ha a HVG az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát is megsérti, az érintett a HVG-től sérelemdíjat is kö- vetelhet.
 4. Az érintettel szemben a HVG felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés miatti sérelemdíjért is.
 5. A HVG mentesül a kártérítés, illetve a sérelemdíj megtérítése iránti felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A HVG által folytatott egyes adatkezelések

1. A www.hvg.hu weboldalon folytatott adatkezelések

Adatkezelési tevékenység megnevezése:

 1. felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása;
 2. hírlevél küldése a www.hvg.hu weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban;
 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére;
 4. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése;

Adatkezelés célja:

 1. felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása: a cikkek tartalmá- hoz történő hozzászólás lehetővé tétele, illetve a korábban megjelent hetilap cikkek megtekinthetőségének biztosítása a HVG szolgáltatásainak a felhasználók érdeklődési körének megfelelő továbbfejlesztése érdekében;
 2. hírlevél küldése a www.hvg.hu weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban: a weboldalon elérhető tartalmak közvetlen megosztása a felhasználókkal;
 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: a HVG bármely termékének, szolgáltatásának, tartalmának népszerűsítése a felhasználók körében;
 4. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: a felhasználó panaszának kezelése, észrevételének megválaszolása;

Automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logika, adatkezelés jelentősége és következményei az Érintettre nézve:

nem releváns

Adatkezelés jogalapja:

 1. felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása: felhasználó hozzájárulása;
 2. hírlevél küldése a www.hvg.hu weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban: felhasználó hozzájárulása;
 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: felhasználó hozzájárulása;
 4. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó hozzájárulása;

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

 1. felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont;
 2. hírlevél küldése a www.hvg.hu weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont;
 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: Grt. 6. § (1) bek.;
 4. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont;

Adatfeldolgozó neve címe

 1. felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása:
 2. a) Google fiókkal történő regisztráció esetén: Google LLC (600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok)

  b) Facebook fiókkal történő regisztráció esetén: Facebook Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország);

 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: Wanadis Kft. (1112 Budapest, Budaörsi út 153.);

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

 1. felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása:
 2. a) Google fiókkal történő regisztráció esetén: regisztrációs adatok továbbítása a HVG részére;

  b) Facebook fiókkal történő regisztráció esetén: regisztrációs adatok továbbítása a HVG részére;

 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: a HVG által átadott adatbázis alapján EDM levél kiküldése a HVG nevében;

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

 1. felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása:
 2. a) weboldalon történő regisztráció esetén: e-mail cím;

  b) Google fiókkal történő regisztráció esetén: név, becenév, profilfotó, e-mail cím, címlapkép;

  c) Facebook fiókkal történő regisztráció esetén: név, nem, profilkép, borítókép, felhasználónév és felhasználói azonosító (adatlap URL-címében szerepel), születési dátum, Facebook közösségi tagságok;

 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: a HVG által átadott adatbázis alapján EDM levél kiküldése a HVG nevében;
 4. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: e-mail cím, név;

Az adatkezelés időtartama:

 1. felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása:
 2. a) felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása: hozzájárulás viszszavonásáig;

  b) hírlevél küldése a www.hvg.hu weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban: hozzájárulás visszavonásáig;

  c) EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: hozzájárulás visszavonásáig;

 3. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: hozzájárulás visszavonásáig;

Adatok forrása:

 1. felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása,: felhasználó;
 2. hírlevél küldése a www.hvg.hu weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban: felhasználó;
 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: felhasználó;
 4. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó;

Adattovábbítás esetén a címzett neve, teljes címe:

nem releváns

Az adattovábbítás jogalapja:

nem releváns

Érintettek köre:

 1. felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása: felhasználó;
 2. hírlevél küldése a www.hvg.hu weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban: felhasználó;
 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: felhasználó;
 4. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó;

2. A www.adozona.hu weboldalon folytatott adatkezelések

Adatkezelési tevékenység megnevezése:

 1. felhasználó, előfizető és szakértő adatainak rögzítése, nyilvántartása, megrendelések visszaigazolása;
 2. Napi Szakmai Hírlevél, Heti Szemle, VálaszAdó néven hírlevél küldése a www.adozona.hu weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban;
 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére;
 4. szakértők részére feltett kérdések megválaszolása;
 5. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése;

Adatkezelés célja:

 1. felhasználó, előfizető és szakértő adatainak rögzítése, nyilvántartása, megrendelések visszaigazolása: felhasználókkal, szakértőkkel történő kapcsolattartás, előfizetői megrendelések, illetve szakértői szerződések teljesítése;
 2. Napi Szakmai Hírlevél, Heti Szemle, VálaszAdó néven hírlevél küldése a weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban: a weboldalon elérhető szakmai tartalmak közvetlen megosztása a felhasználóval, előfizetővel;
 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: a HVG bármely termékének, szolgáltatásának, tartalmának népszerűsítése az előfizetők körében;
 4. szakértők részére feltett kérdések megválaszolása: az előfizetők egyedi szakmai kérdéseinek megválaszolása;
 5. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó, előfizető panaszának kezelése, észrevételének megválaszolása;

Automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logika, adatkezelés jelentősége és következményei az Érintettre nézve:

nem releváns

Adatkezelés jogalapja:

 1. felhasználó, előfizető és szakértő adatainak rögzítése, nyilvántartása, megrendelések visszaigazolása: felhasználó, előfizető és szakértő hozzájárulása, illetve az előfizetővel, megrendelővel kötött szerződés teljesítése;
 2. Napi Szakmai Hírlevél néven hírlevél küldése a weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban: felhasználó, előfizető hozzájárulása;
 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: előfizető hozzájárulása;
 4. szakértők részére feltett kérdések megválaszolása: előfizető hozzájárulása;
 5. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó, előfizető hozzájá- rulása;

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

 1. felhasználó, előfizető és szakértő adatainak rögzítése, nyilvántartása, megrendelések visszaigazolása: az adatok rögzítése, nyilvántartása esetében a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, szerződés teljesítése esetében a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja;
 2. Napi Szakmai Hírlevél néven hírlevél küldése a www.adozona.hu weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont;
 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: Grt. 6. § (1) bek.;
 4. szakértők részére feltett kérdések megválaszolása: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont;
 5. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont;

Adatfeldolgozó neve, címe:

 1. felhasználó, előfizető és szakértő adatainak rögzítése, nyilvántartása, megrendelések visszaigazolása:
 2. a) Google fiókkal történő regisztráció esetén: Google LLC (600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok)

  b) Facebook fiókkal történő regisztráció esetén: Facebook Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország);

  c) Facebook fiókkal történő regisztráció esetén: Facebook Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország);

  telemarketing útján történő regisztráció és előfizetés esetén:

  a) TeleMedia Első Magyar Telemarketing Szolgálat Kft. (1012 Budapest, Márvány utca 17.),

  b) Tomek Péter e.v. (4400 Nyíregyháza, Ferenc krt. 1. 6/23.)

 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: Wanadis Kft. (1112 Budapest, Budaörsi út 153.);

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

 1. felhasználó, előfizető és szakértő adatainak rögzítése, nyilvántartása, megrendelések visszaigazolása:
 2. a) Google fiókkal történő regisztráció esetén: regisztrációs adatok továbbítása a HVG részére;

  b) Facebook fiókkal történő regisztráció esetén: regisztrációs adatok továbbítása a HVG részére;

  c) telemarketing útján történő regisztráció és előfizetés esetén: regisztrációs és előfizetői adatok gyűjtése és továbbítása a HVG részére;

 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: a HVG által átadott adatbázis alapján EDM levél kiküldése a HVG nevében

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

 1. felhasználó, előfizető és szakértő adatainak rögzítése, nyilvántartása, megrendelések visszaigazolása:
 2. a) weboldalon történő regisztráció esetén: e-mail cím;

  b) Google fiókkal történő regisztráció esetén: név, becenév, profilfotó, e-mail cím, címlapkép;

  c) Facebook fiókkal történő regisztráció esetén: név, nem, profilkép, borítókép, felhasználónév és felhasználói azonosító (adatlap URL-címében szerepel), születési dátum, Facebook közösségi tagságok;

  d) weboldalon történő előfizetés esetén: e-mail cím, HVG Klubkártya száma, név, lakcím, számlázási cím, kreditpontok felhasználásához: mérlegképes könyvelő neve, regisztrációs száma;

  e) telemarketing útján történő regisztráció esetén: beosztás, e-mail cím;

  telemarketing útján történő előfizetés esetén: e-mail cím, HVG Klubkártya száma, név, lakcím, számlázási cím, kreditpontok felhasználásához: mérlegképes könyvelő neve, regisztrációs száma, beosztás;

 3. Napi Szakmai Hírlevél, Heti Szemle, VálaszAdó néven hírlevél küldése a www.adozona.hu weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban: e-mail cím;
 4. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: e-mail cím;
 5. szakértők részére feltett kérdések megválaszolása: nick név (ha azonosíthatóvá teszi az előfizető személyét);
 6. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: e-mail cím, név

Az adatkezelés időtartama:

 1. felhasználó, előfizető és szakértő adatainak rögzítése, nyilvántartása, megrendelések visszaigazolása: az adatok rögzítése, nyilvántartása esetében a hozzájárulás visszavonásáig, a szerződés teljesítése esetében a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó 8 éves időtartamig;
 2. Napi Szakmai Hírlevél, Heti Szemle, VálaszAdó néven hírlevél küldése a www.adozona.hu weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban: a Napi Szakmai Hírlevél esetén a hozzájárulás visszavonásáig, a Heti Szemle és a VálaszAdó esetében a leiratkozásig;
 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: hozzájárulás visszavonásáig;
 4. szakértők részére feltett kérdések megválaszolása: hozzájárulás visszavonásáig;
 5. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: hozzájárulás visszavonásáig;

Adatok forrása:

 1. felhasználó, előfizető és szakértő adatainak rögzítése, nyilvántartása, megrendelések visszaigazolása: felhasználó, előfizető, illetve szakértő
 2. Napi Szakmai Hírlevél, Heti Szemle, VálaszAdó néven hírlevél küldése a www.adozona.hu weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban: felhasználó, előfizető;
 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: felhasználó, előfizető;
 4. szakértők részére feltett kérdések megválaszolása: előfizető;
 5. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó, előfizető;

Adattovábbítás esetén a címzett neve, teljes címe:

nem releváns

Az adattovábbítás jogalapja:

nem releváns

Érintettek köre:

 1. felhasználó, előfizető és szakértő adatainak rögzítése, nyilvántartása, megrendelések visszaigazolása: felhasználó, előfizető, illetve szakértő
 2. Napi Szakmai Hírlevél, Heti Szemle, VálaszAdó néven hírlevél küldése a www.adozona.hu weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban: felhasználó, előfizető;
 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: felhasználó, előfizető;
 4. szakértők részére feltett kérdések megválaszolása: előfizető;
 5. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó, előfizető;

3. A www.jobline.hu weboldalon folytatott adatkezelések

Adatkezelési tevékenység megnevezése:

 1. keresési funkcióval is rendelkező önéletrajz adatbázis építése, a felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása, karbantartása, a HVG Állásbörzén a papíralapú Karrier Plusz regisztrációs űrlapot kitöltők értesítése e-mailben az adatbázisba kerülésről és a regisztrációs nyomtatvány megsemmisítése, az adatbázis értékesítése, a felhasználó részére Állásposta néven − a beállításai figyelembe vételével hírlevél küldése;
 2. direkt toborzás (magán-munkaközvetítés) Talent Center szolgáltatás néven: a megrendelő által rendelkezésre bocsátott követelményprofil alapján potenciális jelöltek felkutatása (a Jobline adatbázis és egyéb állásportálok önéletrajz adatbázisa, a közösségi oldalak és egyéb szakmai fórumokon elérhető információk alapján), potenciális jelöltek listájának (long list) elkészítése és megküldése a megrendelő részére, személyes/ telefonos/ online szelekció a long listen szeplő jelöltek körében, short list (melynek részét képezi a potenciális jelöltek önéletrajza, az értékelőlap és a teszt eredmény) küldése a megrendelő részére;
 3. employer branding videók készítése megbízás alapján;
 4. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére;
 5. online fizetési tranzakció.

Adatkezelés célja:

 1. keresési funkcióval is rendelkező önéletrajz adatbázis építése, a felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása, karbantartása, a HVG Állásbörzén a papíralapú Karrier Plusz regisztrációs űrlapot kitöltők értesítése e-mailben az adatbázisba kerülésről és a regisztrációs nyomtatvány megsemmisítése, az adatbázis értékesítése, a felhasználó részére Állásposta néven - a beállításai figyelembe vételével hírlevél küldése: a HVG ügyfelei munkaerőigényének kielégítése, a felhasználók álláskeresésének támogatása, hatékonnyá tétele;
 2. direkt toborzás (magán-munkaközvetítés) Talent Center szolgáltatás néven: a megrendelő által rendelkezésre bocsátott követelményprofil alapján potenciális jelöltek felkutatása (a Jobline adatbázis és egyéb állásportálok önéletrajz adatbázisa, a közösségi oldalak és egyéb szakmai fórumokon elérhető információk alapján), potenciális jelöltek listájának (long list) elkészítése és megküldése a megrendelő részére, személyes/ telefonos/ online szelekció a long list-en szeplő jelöltek körében, short list (melynek részét képezi a potenciális jelöltek önéletrajza, az értékelőlap és a teszt eredmény) küldése a megrendelő részére: a HVG ügyfelei munkaerőigényének kielégítése;
 3. employer branding videók készítése megbízás alapján: a HVG ügyfeleinek népszerűsítése az álláskeresők körében;
 4. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: a HVG bármely termékének, szolgáltatásának, tartalmának népszerűsítése az előfizetők körében;
 5. fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára.

Automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logika, adatkezelés jelentősége és következményei az Érintettre nézve:

nem releváns

Adatkezelés jogalapja:

 1. keresési funkcióval is rendelkező önéletrajz adatbázis építése, a felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása, karbantartása, a HVG Állásbörzén a papíralapú Karrier Plusz regisztrációs űrlapot kitöltők értesítése e-mailben az adatbázisba kerülésről és a regisztrációs nyomtatvány megsemmisítése, az adatbázis értékesítése, a felhasználó részére Állásposta néven - a beállításai figyelembe vételével hírlevél küldése: felhasználó hozzájárulása;
 2. direkt toborzás (magán-munkaközvetítés) Talent Center szolgáltatás néven: a megrendelő által rendelkezésre bocsátott követelményprofil alapján potenciális jelöltek felkutatása (a Jobline adatbázis és egyéb állásportálok önéletrajz adatbázisa, a közösségi oldalak és egyéb szakmai fórumokon elérhető információk alapján), potenciális jelöltek listájának (long list) elkészítése és megküldése a megrendelő részére, személyes/ telefonos/ online szelekció a long list-en szeplő jelöltek körében, short list (melynek részét képezi a potenciális jelöltek önéletrajza, az értékelőlap és a teszt eredmény) küldése a megrendelő részére: a HVG jogos érdeke (a munkaerőt kereső megrendelőkkel kötött szerződés teljesítése);
 3. employer branding videók készítése megbízás alapján: Érintett hozzájárulása;
 4. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: előfizető hozzájárulása;
 5. fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára: Érintett hozzájárulása.

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

 1. keresési funkcióval is rendelkező önéletrajz adatbázis építése, a felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása, karbantartása, a HVG Állásbörzén a papíralapú Karrier Plusz regisztrációs űrlapot kitöltők értesítéseó e-mailben az adatbázisba kerülésről és a regisztrációs nyomtatvány megsemmisítése, az adatbázis értékesítése, a felhasználó részére Állásposta néven - a beállításai figyelembe vételével hírlevél küldése: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont;
 2. direkt toborzás (magán-munkaközvetítés) Talent Center szolgáltatás néven: a megrendelő által rendelkezésre bocsátott követelményprofil alapján potenciális jelöltek felkutatása (a Jobline adatbázis és egyéb állásportálok önéletrajz adatbázisa, a közösségi oldalak és egyéb szakmai fórumokon elérhető információk alapján), potenciális jelöltek listájának (long list) elkészítése és megküldése a megrendelő részére, személyes/ telefonos/ online szelekció a long list-en szeplő jelöltek körében, short list (melynek részét képezi a potenciális jelöltek önéletrajza, az értékelőlap és a teszt eredmény) küldése a megrendelő részére: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont;
 3. employer branding videók készítése megbízás alapján: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont;
 4. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: Grt. 6. § (1) bek.;
 5. fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

Adatfeldolgozó neve, címe:

felhasználó adatainak az adatbázisba történő rögzítése, nyilvántartása esetén:

 1. Google fiókkal történő regisztráció: Google LLC (600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok)
 2. Facebook fiókkal történő regisztráció: Facebook Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország);

EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: Wanadis Kft. (1112 Budapest, Budaörsi út 153.);

online fizetési tranzakció: BIG FISH Internettechnológiai Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.), B-Payment Zrt. (1132 Budapest, Váci út 4), Borgun hf. (Ármúli 30, 108 Reykjavik, Izland);

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

felhasználó adatainak az adatbázisba történő rögzítése, nyilvántartása esetén:

 1. Google fiókkal történő regisztráció: regisztrációs adatok továbbítása a HVG részére;
 2. Facebook fiókkal történő regisztráció: regisztrációs adatok továbbítása a HVG részére;

EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: a HVG által átadott adatbázis alapján EDM levél kiküldése a HVG nevében;

fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára.

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

keresési funkcióval is rendelkező önéletrajz adatbázis építése, a felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása, karbantartása, a HVG Állásbörzén a papíralapú Karrier Plusz regisztrációs űrlapot kitöltők értesítése e-mailben az adatbázisba kerülésről és a regisztrációs nyomtatvány megsemmisítése, az adatbázis értékesítése, a felhasználó részére Állásposta néven - a beállításai figyelembe vételével hírlevél küldése:

 1. regisztrációhoz szükséges adatok:
  - a. weboldalon történő regisztráció esetén: név, nem, születési dátum, telefonszám,
  - b. Google fiókkal történő regisztráció esetén: név, becenév, profilfotó, e-mail cím, címlapkép,
  - c. Facebook fiókkal történő regisztráció esetén: név, nem, profilkép, borítókép, felhasználónév és felhasználói azonosító (adatlap URL-címében szerepel), születési dátum, Facebook közösségi tagságok,
 2. „egyéb adatok” (Jobline adatbázisban tárolódnak): munkatapasztalatra vonatkozó információk, tanulmányok, nyelvismeret, vezetői engedély, lakóhely, önéletrajzon szereplő azonosító adatok (például név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, családi állapot, nem, életkor);

direkt toborzás (magán-munkaközvetítés) Talent Center szolgáltatás néven: a megrendelő által rendelkezésre bocsátott követelményprofil alapján potenciális jelöltek felkutatása (a Jobline adatbázis és egyéb állásportálok önéletrajz adatbázisa, a közösségi oldalak és egyéb szakmai fórumokon elérhető információk alapján), potenciális jelöltek listájának (long list) elkészítése és megküldése a megrendelő részére, személyes/ telefonos/ online szelekció a long list-en szeplő jelöltek körében, short list (melynek részét képezi a potenciális jelöltek önéletrajza, az értékelőlap és a teszt eredmény) küldése a megrendelő részére:

 1. követelményprofil alapján a long list elkészítéséhez felhasznált személyes adatok: iskolai végzettség, szakképzettség, szakmai gyakorlat, nyelvismeret szintje, személyi alapbér összege próbaidő alatt és a próbaidő lejártát követően, egyéb bérelemek összetétele és összege, lakóhely, a Jobline adatbázis alapján kereshető adatok köre (lakóhely, fizetési igény, szakmai tapasztalat, végzettség foka),
 2. egyéb önéletrajz adatbázisokban, közösségi oldalakon és szakmai fórumokon elérhető személyes adatok
 3. tesztek kitöltése során kezelt és a teszt eredmények alapján megismert személyes adatok,
 4. megrendelő részére megküldött önéletrajzon szereplő adatok,
 5. értékelőlapon szereplő adatok: jelölt neve, aktuális munkahelye, nyelvismeret szintje, számítógépes ismeretek szintje, külső megjelenésre vonatkozó adatok;

employer branding videók készítése megbízás alapján: a videóban szereplő természetes személy biometrikus azonosítói (például arckép, hang, egyedi azonosítást lehetővé tevő mozgás);

EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: e-mail cím;

online fizetési tranzakció: a PSD2 - SCA szabványnak megfelelően: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, pontos számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, IP cím, bankkártyaszám utolsó négy számjegye, megvásárolt vagy visszavett termék és szolgáltatás ára, tranzakció összege és napja. A kártyaadatokat a felhasználók a Borgun (B-Payment) biztonságos rendszerében adják meg, a HVG nem kezel és nem tárol kártyaadatot.

Az adatkezelés időtartama:

keresési funkcióval is rendelkező önéletrajz adatbázis építése, a felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása, karbantartása, a HVG Állásbörzén a papíralapú Karrier Plusz regisztrációs űrlapot kitöltők értesítése e-mailben az adatbázisba kerülésről és a regisztrációs nyomtatvány megsemmisítése, az adatbázis értékesítése, a felhasználó részére Állásposta néven - a beállításai figyelembe vételével hírlevél küldése:

a regisztrációtól számított legfeljebb 10 évig; a papíralapú regisztrációs nyomtatvány hat hónap elteltével megsemmisítésre kerül; inaktivitás (például nem élő e-mail cím) számított maximálisan három évig; legkésőbb az érintett hozzájárulásának visszavonását (adatok törlése, vagy annak kérése), illetve a felhasználó törlését követő 10 munkanapig.

direkt toborzás (magán-munkaközvetítés) Talent Center szolgáltatás néven: a megrendelő által rendelkezésre bocsátott követelményprofil alapján potenciális jelöltek felkutatása (a Jobline adatbázis és egyéb állásportálok önéletrajz adatbázisa, a közösségi oldalak és egyéb szakmai fórumokon elérhető információk alapján), potenciális jelöltek listájának (long list) elkészítése és megküldése a megrendelő részére, személyes/ telefonos/ online szelekció a long listen szeplő jelöltek körében, short list (melynek részét képezi a potenciális jelöltek önéletrajza, az értékelőlap és a teszt eredmény) küldése a megrendelő részére: a long és a short list elkészítéséhez felhasznált személyes adatok, valamint a long és short list-ek a megrendelő által adott megbízás teljesítését követően maximum 30 napon belül megsemmisítésre/törlésre kerülnek;

employer branding videók készítése megbízás alapján: a megrendelő által adott megbízás teljesítésétől számított legfeljebb 10 évig;

EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: hozzájárulás visszavonásáig;

online fizetési tranzakció: a szerződés teljesítése esetében maximálisan a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó 8 éves időtartamig.

Adatok forrása:

 1. keresési funkcióval is rendelkező önéletrajz adatbázis építése, a felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása, karbantartása, a HVG Állásbörzén a papíralapú Karrier Plusz regisztrációs űrlapot kitöltők értesítése e-mailben az adatbázisba kerülésről és a regisztrációs nyomtatvány megsemmisítése, az adatbázis értékesítése, a felhasználó részére Állásposta néven - a beállításai figyelembe vételével hírlevél küldése: az adatbázisba regisztráló álláskeresők (felhasználó);
 2. direkt toborzás (magán-munkaközvetítés) Talent Center szolgáltatás néven: a megrendelő által rendelkezésre bocsátott követelményprofil alapján potenciális jelöltek felkutatása (a Jobline adatbázis és egyéb állásportálok önéletrajz adatbázisa, a közösségi oldalak és egyéb szakmai fórumokon elérhető információk alapján), potenciális jelöltek listájának (long list) elkészítése és megküldése a megrendelő részére, személyes/ telefonos/ online szelekció a long listen szeplő jelöltek körében, short list (melynek részét képezi a potenciális jelöltek önéletrajza, az értékelőlap és a teszt eredmény) küldése a megrendelő részére: a Jobline és egyéb önéletrajz adatbázis felhasználása esetén az adatbázisba regisztráló felhasználók, közösségi oldalak felhasználása esetén a közösségi oldalra regisztráló felhasználók;
 3. employer branding videók készítése megbízás alapján: a videóban szereplő érintett;
 4. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: felhasználó, előfizető;
 5. online fizetési tranzakció: az oldalon regisztráló természetes személy;

Adattovábbítás esetén a címzett neve, teljes címe:

 1. keresési funkcióval is rendelkező önéletrajz adatbázis építése, a felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása, karbantartása, a HVG Állásbörzén a papíralapú Karrier Plusz regisztrációs űrlapot kitöltők értesítése e-mailben az adatbázisba kerülésről és a regisztrációs nyomtatvány megsemmisítése, az adatbázis értékesítése, a felhasználó részére Állásposta néven - a beállításai figyelembe vételével hírlevél küldése: az adatbázis felhasználására előfizető álláskínálók, magán-munkaközvetítők;
 2. direkt toborzás (magán-munkaközvetítés) Talent Center szolgáltatás néven: a megrendelő által rendelkezésre bocsátott követelményprofil alapján potenciális jelöltek felkutatása (a Jobline adatbázis és egyéb állásportálok önéletrajz adatbázisa, a közösségi oldalak és egyéb szakmai fórumokon elérhető információk alapján), potenciális jelöltek listájának (long list) elkészítése és megküldése a megrendelő részére, személyes/ telefonos/ online szelekció a long listen szeplő jelöltek körében, short list (melynek részét képezi a potenciális jelöltek önéletrajza, az értékelőlap és a teszteredmény) küldése a megrendelő részére: a felhasználó az alábbi beállítási lehetőségek közül választhat;
 3. employer branding videók készítése megbízás alapján: a videó elkészítését megrendelő ügyfél.

Az adattovábbítás jogalapja:

 1. keresési funkcióval is rendelkező önéletrajz adatbázis építése, a felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása, karbantartása, a HVG Állásbörzén a papíralapú Karrier Plusz regisztrációs űrlapot kitöltők értesítése e-mailben az adatbázisba kerülésről és a regisztrációs nyomtatvány megsemmisítése, az adatbázis értékesítése, a felhasználó részére Állásposta néven - a beállításai figyelembe vételével hírlevél küldése: felhasználó hozzájárulása;
 2. direkt toborzás (magán-munkaközvetítés) Talent Center szolgáltatás néven: az adatkezelőnek minősülő megrendelő által rendelkezésre bocsátott követelményprofil alapján potenciális jelöltek felkutatása (a Jobline adatbázis és egyéb állásportálok önéletrajz adatbázisa, a közösségi oldalak és egyéb szakmai fórumokon elérhető információk alapján), potenciális jelöltek listájának (long list) elkészítése és megküldése a megrendelő részére, személyes/ telefonos/ online szelekció a long list-en szeplő jelöltek körében, short list (melynek részét képezi a potenciális jelöltek önéletrajza, az értékelőlap és a teszt eredmény) küldése a megrendelő részére: felhasználó hozzájárulása;
 3. employer branding videók készítése megbízás alapján: videóban szereplő érintett hozzájárulása;
 4. a felhasználó hozzájárulása;
 5. online fizetési tranzakció: felhasználó hozzájárulása.

Érintettek köre:

 1. keresési funkcióval is rendelkező önéletrajz adatbázis építése, a felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása, karbantartása, a HVG Állásbörzén a papíralapú Karrier Plusz regisztrációs űrlapot kitöltők értesítése e-mailben az adatbázisba kerülésről és a regisztrációs nyomtatvány megsemmisítése, az adatbázis értékesítése, a felhasználó részére Állásposta néven - a beállításai figyelembe vételével hírlevél küldése: Jobline adatbázisba regisztráló álláskereső;
 2. direkt toborzás (magán-munkaközvetítés) Talent Center szolgáltatás néven: a megrendelő által rendelkezésre bocsátott követelményprofil alapján potenciális jelöltek felkutatása (a Jobline adatbázis és egyéb állásportálok önéletrajz adatbázisa, a közösségi oldalak és egyéb szakmai fórumokon elérhető információk alapján), potenciális jelöltek listájának (long list) elkészítése és megküldése a megrendelő részére, személyes/ telefonos/ online szelekció a long listen szeplő jelöltek körében, short list (melynek részét képezi a potenciális jelöltek önéletrajza, az értékelőlap és a teszt eredmény) küldése a megrendelő részére: Jobline és egyéb önéletraj adatbázis felhasználása esetén az adatbázisba regisztráló álláskereső, közösségi oldalak felhasználása esetén a közösségi oldalra regisztráló felhasználó;
 3. employer branding videók készítése megbízás alapján: a videóban szereplő érintett;
 4. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: felhasználó;
 5. online fizetési tranzakció: regisztráló és online tranzakciót kezdeményező felhasználó.

4. A www.eduline.hu weboldalon folytatott adatkezelések

Adatkezelési tevékenység megnevezése:

 1. felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása;
 2. hírlevél küldése a www.eduline.hu weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban;
 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére;
 4. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése;

Adatkezelés célja:

 1. felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása: felhasználókkal történő kapcsolattartás;
 2. hírlevél küldése a www.eduline.hu weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban: a www.eduline.hu weboldalon elérhető szakmai tartalmak közvetlen megosztása a felhasználóval;
 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: a HVG bármely termékének, szolgáltatásának, tartalmának népszerűsítése a felhasználók körében;
 4. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó, panaszának kezelése, észrevételének megválaszolása;

Automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logika, adatkezelés jelentősége és következményei az Érintettre nézve:

nem releváns

Adatkezelés jogalapja:

 1. felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása: felhasználó hozzájárulása;
 2. hírlevél küldése a www.eduline.hu weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban: felhasználó hozzájárulása;
 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: felhasználó hozzájárulása;
 4. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó hozzájárulása;

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

 1. felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont;
 2. hírlevél küldése a www.eduline.hu weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont;
 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: Grt. 6. § (1) bek.;
 4. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont;

Adatfeldolgozó neve, címe:

 1. felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása:

  a) Google fiókkal történő regisztráció esetén: Google LLC (600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok)

  b) Facebook fiókkal történő regisztráció esetén: Facebook Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország);

 2. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: Wanadis Kft. (1112 Budapest, Budaörsi út 153.);

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

 1. felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása:

  a) Google fiókkal történő regisztráció esetén: regisztrációs adatok továbbítása a HVG részére;

  b) Facebook fiókkal történő regisztráció esetén: regisztrációs adatok továbbítása a HVG részére;

 2. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: a HVG által átadott adatbázis alapján EDM levél küldése a HVG nevében;

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

 1. felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása:

  a) weboldalon történő regisztráció esetén: e-mail cím;

  b) Google fiókkal történő regisztráció esetén: név, becenév, profilfotó, e-mail cím, címlapkép;

 2. Facebook fiókkal történő regisztráció esetén: név, nem, profilkép, borítókép, felhasználónév és felhasználói azonosító (adatlap URL címében szerepel), születési dátum, Facebook közösségi tagságok;
 3. hírlevél küldése a www.eduline.hu weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban: e-mail cím;
 4. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: e-mail cím;
 5. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: e-mail cím, név;

Az adatkezelés időtartama:

 1. felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása: hozzájárulás viszszavonásáig;
 2. hírlevél küldése a www.eduline.hu weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban: hozzájárulás visszavonásáig;
 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: hozzájárulás visszavonásáig;
 4. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: hozzájárulás visszavonásáig;

Adatok forrása:

 1. felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása: felhasználó
 2. hírlevél küldése a www.eduline.hu weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban: felhasználó;
 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: felhasználó;
 4. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó;

Adattovábbítás esetén a címzett neve, teljes címe:

Wanadis Kft. (1112 Budapest, Budaörsi út 153.)

Az adattovábbítás jogalapja:

felhasználó hozzájárulása

Érintettek köre:

 1. felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása: felhasználó
 2. hírlevél küldése a www.eduline.hu weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban: felhasználó;
 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: felhasználó;
 4. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó;

5. Az onlinetanfolyam.eduline.hu weboldalon folytatott adatkezelések

Adatkezelési tevékenység megnevezése:

 1. a weboldalon elérhető kurzusok értékesítéséből befolyt bevételekről forgalmi igazolás beszerzése a weboldalt üzemeltető Webuni Kft.-től;
 2. a kurzusok értékesítéséhez kapcsolódó marketing tevékenység (a kurzusok közvetlen [EDM útján történő] és közvetett [nyereményjátékok, akciók, online/offline rendezvények, kampányok] népszerűsítése a HVG saját portfólióját igénybe vevő felhasználói, előfizetői, megrendelői körében)

Adatkezelés célja:

 1. a weboldalon elérhető kurzusok értékesítéséből befolyt bevételekről forgalmi igazolás beszerzése a weboldalt üzemeltető Webuni Kft.-től: a HVG és a Webuni Kft. között létrejött szerződés teljesítése, a forgalmi bevétel alapján számla kiállítása a Webuni Kft. részére a HVG-t megillető árbevételről;
 2. a kurzusok értékesítéséhez kapcsolódó marketing tevékenység (a kurzusok közvetlen [EDM útján történő] és közvetett [nyereményjátékok, akciók, online/offline rendezvények, kampányok] népszerűsítése a HVG saját portfólióját igénybe vevő felhasználói, előfizetői, megrendelői körében): A HVG portfóliójába tartozó szolgáltatások, tartalmak és termékek ismertségének növelése, az értékesítés támogatása

Automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logika, adatkezelés jelentősége és következményei az Érintettre nézve:

nem releváns

Adatkezelés jogalapja:

 1. a weboldalon elérhető kurzusok értékesítéséből befolyt bevételekről forgalmi igazolás beszerzése a weboldalt üzemeltető Webuni Kft.-től: érintett hozzájárulása;
 2. a kurzusok értékesítéséhez kapcsolódó marketing tevékenység (a kurzusok közvetlen [EDM útján történő] és közvetett [nyereményjátékok, akciók, online/offline rendezvények, kampányok] népszerűsítése a HVG saját portfólióját igénybe vevő felhasználói, előfizetői, megrendelői körében): érintett hozzájárulása

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

 1. a weboldalon elérhető kurzusok értékesítéséből befolyt bevételekről forgalmi igazolás beszerzése a weboldalt üzemeltető Webuni Kft.-től: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont;
 2. a kurzusok értékesítéséhez kapcsolódó marketing tevékenység (a kurzusok közvetlen [EDM útján történő] és közvetett [nyereményjátékok, akciók, online/offline rendezvények, kampányok] népszerűsítése a HVG saját portfólióját igénybe vevő felhasználói, előfizetői, megrendelői körében): GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont

Adatfeldolgozó neve, címe:

nem releváns

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

nem releváns

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

 1. a weboldalon elérhető kurzusok értékesítéséből befolyt bevételekről forgalmi igazolás beszerzése a weboldalt üzemeltető Webuni Kft.-től: felhasználó e-mail címe, felhasználó neve, felhasználó által a weboldal használatához választott felhasználónév; számlázási adatok (név, cím);
 2. a kurzusok értékesítéséhez kapcsolódó marketing tevékenység (a kurzusok közvetlen [EDM útján történő] és közvetett [nyereményjátékok, akciók, online/offline rendezvények, kampányok] népszerűsítése a HVG saját portfólióját igénybe vevő felhasználói, előfizetői, megrendelői körében): felhasználó neve, e-mail címe

Az adatkezelés időtartama:

 1. a weboldalon elérhető kurzusok értékesítéséből befolyt bevételekről forgalmi igazolás beszerzése a weboldalt üzemeltető Webuni Kft.-től: a Webuni Kft. részére történő számla kiállításáig;
 2. a kurzusok értékesítéséhez kapcsolódó marketing tevékenység (a kurzusok közvetlen [EDM útján történő] és közvetett [nyereményjátékok, akciók, online/offline rendezvények, kampányok] népszerűsítése a HVG saját portfólióját igénybe vevő felhasználói, előfizetői, megrendelői körében): hozzájárulás visszavonásáig

Adatok forrása:

 1. a weboldalon elérhető kurzusok értékesítéséből befolyt bevételekről forgalmi igazolás beszerzése a weboldalt üzemeltető Webuni Kft.-től: a weboldalra regisztráló érintettek;
 2. a a kurzusok értékesítéséhez kapcsolódó marketing tevékenység (a kurzusok közvetlen [EDM útján történő] és közvetett [nyereményjátékok, akciók, online/offline rendezvények, kampányok] népszerűsítése a HVG saját portfólióját igénybe vevő felhasználói, előfizetői, megrendelői körében): a weboldalra regisztráló érintettek

Adattovábbítás esetén a címzett neve, teljes címe:

nem releváns

Az adattovábbítás jogalapja:

nem releváns

Érintettek köre:

 1. a weboldalon elérhető kurzusok értékesítéséből befolyt bevételekről forgalmi igazolás beszerzése a weboldalt üzemeltető Webuni Kft.-től: a weboldalra regisztráló érintettek;
 2. a kurzusok értékesítéséhez kapcsolódó marketing tevékenység (a kurzusok közvetlen [EDM útján történő] és közvetett [nyereményjátékok, akciók, online/offline rendezvények, kampányok] népszerűsítése a HVG saját portfólióját igénybe vevő felhasználói, előfizetői, megrendelői körében): a weboldalra regisztráló érintettek

6. A www.hvgkonyvek.hu weboldalon folytatott adatkezelések

Adatkezelési tevékenység megnevezése:

 1. felhasználó, megrendelő adatainak rögzítése, nyilvántartása;
 2. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a megrendelő részére;
 3. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése;

Adatkezelés célja:

 1. felhasználó, megrendelő adatainak rögzítése, nyilvántartása: a készletváltozás nyomon követése, illetve a kontrolling feladatok megvalósítása;
 2. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a megrendelő részére: a HVG bármely termékének, szolgáltatásának, tartalmának népszerűsítése a felhasználók, megrendelők körében;
 3. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: a weboldal üzemeltetésével kapcsolatos panaszok, észrevételek kezelése;

Automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logika, adatkezelés jelentősége és következményei az Érintettre nézve:

nem releváns

Adatkezelés jogalapja:

 1. felhasználó, megrendelő adatainak rögzítése, nyilvántartása: a HVG jogos érdeke (készletgazdálkodás, értékesítés eredményességének ellenőrzése);
 2. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a megrendelő részére: felhasználó, megrendelő hozzájárulása;
 3. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó, megrendelő hozzájárulása;

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

 1. felhasználó, megrendelő adatainak rögzítése, nyilvántartása: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont;
 2. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a megrendelő részére: Grt. 6. § (1) bek.;
 3. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont;

Adatfeldolgozó neve, címe:

 1. felhasználó, megrendelő adatainak rögzítése, nyilvántartása:

  a) Facebook fiókkal történő regisztráció esetén: Facebook Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország),
 2. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a megrendelő részére: Wanadis Kft. (1112 Budapest, Budaörsi út 153.);

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

 1. felhasználó, megrendelő adatainak rögzítése, nyilvántartása: Facebook fiókkal történő regisztráció esetén a regisztrációs adatok továbbítása a HVG részére;
 2. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a megrendelő részére: a HVG által átadott adatbázis alapján elektronikus DM levél kiküldése a HVG nevében;

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

 1. felhasználó, megrendelő adatainak rögzítése, nyilvántartása:

  a) weboldalon történő regisztráció esetén: név, e-mail cím;

  b) Facebook fiókkal történő regisztráció esetén: név, nem, profilkép, borítókép, felhasználónév és felhasználói azonosító (adatlap URL-címében szerepel), születési dátum, Facebook közösségi tagságok;

  c) weboldalon történő megrendelés esetén: név, számlán szereplő név (ha eltér a megrendelő nevétől), telefonszám, e-mail cím, nem, lakcím, adószám, szállítási cím (ha eltér a lakcímtől);

 2. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a megrendelő részére: név, e-mail cím;
 3. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: e-mail cím, név;

Az adatkezelés időtartama:

 1. felhasználó, megrendelő adatainak rögzítése, nyilvántartása: felhasználóra vonatkozó adatok esetén a hozzájárulás visszavonásáig, megrendelőre vonatkozó adatok esetén a szerződés teljesítéséig;
 2. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a megrendelő részére: hozzájárulás visszavonásáig;
 3. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: hozzájárulás visszavonásáig

Adatok forrása:

 1. felhasználó, megrendelő adatainak rögzítése, nyilvántartása: felhasználó, megrendelő;
 2. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a megrendelő részére: megrendelő;
 3. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó, megrendelő;

Adattovábbítás esetén a címzett neve, teljes címe:

Wanadis Kft. (1112 Budapest, Budaörsi út 153.)

Az adattovábbítás jogalapja:

megrendelő hozzájárulása

Érintettek köre:

 1. felhasználó, megrendelő adatainak rögzítése, nyilvántartása: felhasználó, megrendelő;
 2. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a megrendelő részére: megrendelő;
 3. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó, megrendelő;

7. A bolt.hvg.hu weboldalon folytatott adatkezelések

Adatkezelési tevékenység megnevezése:

 1. online fizetési tranzakció: banki átutalások automatizált kezelése, online bankkártyás fizetés, ismétlődő bankkártyás fizetés
 2. felhasználó, egyedi lapszámot, terméket megrendelő, rendszeresen megjelenő kiadványra, termékre előfizető adatainak rögzítése, nyilvántartása;
 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó, a megrendelő, az előfizető részére;
 4. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése;

Adatkezelés célja:

 1. online fizetési tranzakció: fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára;
 2. felhasználó, egyedi lapszámot, terméket megrendelő, rendszeresen megjelenő kiadványra, termékre előfizető adatainak rögzítése, nyilvántartása; a felhasználóval történő kapcsolattartás, a megrendelő, illetve az előfizető megrendelésének teljesítése (számlázás);
 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó, a megrendelő, az előfizető részére: a HVG bármely termékének, szolgáltatásának, tartalmának népszerűsítése a felhasználók, megrendelők, előfizetők körében;
 4. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó, megrendelő, előfizető panaszának kezelése, észrevételének megválaszolása;

Automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logika, adatkezelés jelentősége és következményei az Érintettre nézve:

nem releváns

Adatkezelés jogalapja:

 1. online fizetési tranzakció: Érintett hozzájárulása;
 2. felhasználó, egyedi lapszámot, terméket megrendelő, rendszeresen megjelenő kiadványra, termékre előfizető adatainak rögzítése, nyilvántartása; a regisztráció alkalmával megadott adatok esetében a felhasználó hozzájárulása, megrendelés, előfizetés esetén a megrendelővel, előfizetővel kötött szerződés teljesítése;
 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó, a megrendelő, az előfizető részére: felhasználó, megrendelő, előfizető hozzájárulása;
 4. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó, megrendelő, előfizető hozzájárulása;

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

 1. online fizetési tranzakció: fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.
 2. felhasználó, egyedi lapszámot, terméket megrendelő, rendszeresen megjelenő kiadványra, termékre előfizető adatainak rögzítése, nyilvántartása; a regisztráció alkalmával megadott adatok esetében a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, megrendelés, előfizetés esetén a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja;
 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó, a megrendelő, az előfizető részére: Grt. 6. § (1) bek.;
 4. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont;

Adatfeldolgozó neve, címe:

online fizetési tranzakció: A SimplePay Szolgáltatás üzemeltetője és nyújtója: az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.) (Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32; Cégjegyzékszám: 01-09-174466 Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Adószám: 24386106-2-43)

A SimplePay és Borgun fizetési szolgáltatások technikai integrációja: BIG FISH Payment Services Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2., cégjegyzékszám: 01-09-325828, nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság, adószám: 26355159-2-42)

A VoxPay szolgáltatás üzemeltetője a Voxinfo Kft. (Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 100.; Cégjegyzékszám: 01-09-562739 Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Adószám: 12180439-2-41)

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.), Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., Cégjegyzékszám: 01-09-303201, Adószám: 13421739-2-41

EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó, a megrendelő, az előfizető részére: Wanadis Kft. (1112 Budapest, Budaörsi út 153.);

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

online fizetési tranzakció: fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára.

EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó, a megrendelő, az előfizető részére a HVG által átadott adatbázis alapján EDM levél kiküldése a HVG nevében;

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

 1. online fizetési tranzakció: név, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, megvásárolt vagy visszavett termék és szolgáltatás ára, tranzakció összege és napja. A kártyaadatokat a felhasználók a SimplePay illetve a VoxPay biztonságos rendszerében adják meg, a HVG nem kezel és nem tárol kártyaadatot.
 2. felhasználó, egyedi lapszámot, terméket megrendelő, rendszeresen megjelenő kiadványra, termékre előfizető adatainak rögzítése, nyilvántartása;

  a) weboldalon történő regisztráció esetén: e-mail cím,

  b) weboldalon történő megrendelés és előfizetés esetén: név, lakcím, adószám, kézbesítési cím (ha eltér a megrendelési címtől), telefonszám, HVG Klubkártya száma;

 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó, a megrendelő, az előfizető részére: név, e-mail cím;
 4. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: e-mail cím, név;

Az adatkezelés időtartama:

 1. online fizetési tranzakció: a szerződés teljesítése esetében maximálisan a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó 8 éves időtartamig.
 2. felhasználó, egyedi lapszámot, terméket megrendelő, rendszeresen megjelenő kiadványra, termékre előfizető adatainak rögzítése, nyilvántartása; a regisztráció alkalmával megadott adatok esetében hozzájárulás visszavonásáig, míg megrendelés, előfizetés esetén a megrendelés teljesítéséig;
 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó, a megrendelő, az előfizető részére: hozzájárulás visszavonásáig;
 4. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: hozzájárulás visszavonásáig

Adatok forrása:

 1. online fizetési tranzakció: az oldalon vásárló természetes személy;
 2. felhasználó, egyedi lapszámot, terméket megrendelő, rendszeresen megjelenő kiadványra, termékre előfizető adatainak rögzítése, nyilvántartása; felhasználó, megrendelő, előfizető;
 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó, a megrendelő, az előfizető részére: megrendelő, előfizető;
 4. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó, megrendelő, előfizető;

Adattovábbítás esetén a címzett neve, teljes címe:

online fizetési tranzakció: OTP Mobil Kft.: (Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32;)
BIG FISH Payment Services Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.)
Voxinfo Kft. (Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 100.)

EDM küldése: Wanadis Kft. (1112 Budapest, Budaörsi út 153.)

Az adattovábbítás jogalapja:

érintett hozzájárulása

Érintettek köre:

 1. online vásárló
 2. felhasználó, egyedi lapszámot, terméket megrendelő, rendszeresen megjelenő kiadványra, termékre előfizető adatainak rögzítése, nyilvántartása; felhasználó, megrendelő, előfizető;
 3. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó, a megrendelő, az előfizető részére: megrendelő, előfizető;
 4. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó, megrendelő, előfizető;

8. A konferencia rendezvényeken és weboldalakon folytatott adatkezelések

A HVG tulajdonában a következő konferencia oldalak vannak:
a) konferencia.hvg.hu
b) tedxyouthatbudapest.com
h) agymenok.hvg.hu

A HVG a következő rendezvényeket szervezi:
c) HVG Cégautó konferencia
d) HVG Future of Recruitment konferencia
e) HVG Munkajog konferencia
f) Budapest Auto Show
g) További szakmai szemináriumok és konferenciák

Adatkezelési tevékenység megnevezése:

 1. felhasználó, megrendelő adatainak rögzítése, nyilvántartása;
 2. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználók, megrendelők részére;
 3. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése;

Adatkezelés célja:

 1. felhasználó, megrendelő adatainak rögzítése, nyilvántartása: a felhasználóval történő kapcsolattartás, megrendelés teljesítése (számlázás);
 2. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználók, megrendelők részére: a HVG bármely termékének, szolgáltatásának, tartalmának népszerűsítése a felhasználók, megrendelők körében;
 3. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó, megrendelő panaszának kezelése, észrevételének megválaszolása;

Automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logika, adatkezelés jelentősége és következményei az Érintettre nézve:

nem releváns

Adatkezelés jogalapja:

 1. felhasználó, megrendelő adatainak rögzítése, nyilvántartása: a regisztráció alkalmával megadott adatok esetében a felhasználó hozzájárulása, megrendelés esetén a megrendelővel kötött szerződés teljesítése;
 2. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználók, megrendelők részére: felhasználó, megrendelő hozzájárulása;
 3. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó, megrendelő hozzájárulása;

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

 1. felhasználó, megrendelő adatainak rögzítése, nyilvántartása: a regisztráció alkalmával megadott adatok esetében a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, megrendelés, előfizetés esetén a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja;
 2. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználók, megrendelők részére: Grt. 6. § (1) bek.;
 3. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont;

Adatfeldolgozó neve, címe:

tedxyouthatbudapest.com weboldal fejlesztése és üzemeltetése: WEBAPIX Kft. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. épület 3. emelet);

az Agymenők Élménynap lebonyolításában résztvesz: Élménypont Kft. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.);

EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználók, megrendelők részére: Wanadis Kft. (1112 Budapest, Budaörsi út 153.);

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználók, megrendelők részére: a HVG által átadott adatbázis alapján elektronikus EDM levél kiküldése a HVG nevében;

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:


 1. a) felhasználó, megrendelő adatainak rögzítése, nyilvántartása: név, email, cím, beosztás, telefonszám, fax szám, diákigazolvány száma, HVG Klubkártya száma, adószám, lakcím;
  b-e,g) felhasználó, megrendelő adatainak rögzítése, nyilvántartása: név, email, cím, cégnév, beosztás, telefonszám, érdeklődési kör, bemutatkozás, számlázási cím;
  f,h) nyertes nyilvántartása: név, email;
 2. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználók, megrendelők részére: név, e-mail cím, beosztás, érdeklődési kör;
 3. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: név e-mail cím;

Az adatkezelés időtartama:

 1. felhasználó, megrendelő adatainak rögzítése, nyilvántartása: a regisztráció alkalmával megadott adatok esetében hozzájárulás viszszavonásáig, míg megrendelés esetén a megrendelés teljesítéséig;
 2. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználók, megrendelők részére: hozzájárulás visszavonásáig;
 3. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: hozzájárulás visszavonásáig

Adatok forrása:

 1. felhasználó, megrendelő adatainak rögzítése, nyilvántartása: felhasználó, megrendelő;
 2. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználók, megrendelők részére: megrendelő;
 3. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó, megrendelő;

Adattovábbítás esetén a címzett neve, teljes címe:

Wanadis Kft. (1112 Budapest, Budaörsi út 153.)

Az adattovábbítás jogalapja:

érintett hozzájárulása

Érintettek köre:

 1. felhasználó, megrendelő adatainak rögzítése, nyilvántartása: felhasználó, megrendelő;
 2. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználók, megrendelők részére: megrendelő;
 3. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó, megrendelő;

Speciális adatkezelések:

 1. Budapest Auto Show - nyereményjáték adatkezelési és játékszabályzat: http://ajanlo.hvg.hu/autoshow2018 ;
 2. Agymenők Élménynap - nyereményjáték szabályzat ;

9. Remarketing célú adatkezelés

Adatkezelési tevékenység megnevezése:

a HVG tulajdonában lévő weboldalt felkereső érintett böngészésre használt digitális eszközén külső szolgáltatók (például Facebook, Google) egyedi azonosítóinak (ún. sütik vagy cookie-k) elhelyezése

Adatkezelés célja:

a HVG tulajdonában lévő weboldalt felkereső érintettekből a sütik segítségével egyéni célközönség építése (remarketing): a remarketing lehetővé teszi, hogy a HVG személyre szabott hirdetéseket jelenítsen meg külső szolgáltatók (például Facebook) weboldalán olyan személyeknek, akik korábban már meglátogatták a tulajdonában lévő weboldalak egyikét

Automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logika, adatkezelés jelentősége és következményei az Érintettre nézve:

nem releváns

Adatkezelés jogalapja:

érintett hozzájárulása

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont

Adatfeldolgozó neve, címe:

Google LLC (600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok)

Facebook Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország);

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

sütik elhelyezése az érintett böngészésre használt eszközén

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

böngészési szokások

Az adatkezelés időtartama:

Adatok forrása:

sütit elhelyező külső szolgáltató

Adattovábbítás esetén a címzett neve, teljes címe:

nem releváns

Az adattovábbítás jogalapja:

nem releváns

Érintettek köre:

a HVG tulajdonában lévő weboldalt felkereső érintett


10. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a HVG tulajdonában lévő weboldalon feliratkozó részére

Adatkezelési tevékenység megnevezése:

EDM küldése a HVG tulajdonában lévő weboldalon feliratkozó részére

Adatkezelés célja:

a HVG meglévő termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése a feliratkozók körében, az új termékek és szolgáltatások megismertetése a feliratokozókkal

Automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logika, adatkezelés jelentősége és következményei az Érintettre nézve:

nem releváns

Adatkezelés jogalapja:

feliratkozó hozzájárulása

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

Grt. 6. § (1) bek.

Adatfeldolgozó neve, címe:

Wanadis Kft.; 1112 Budapest, Budaörsi út 153.

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevé- kenysége:

a HVG által átadott kontaktadatok alapján a HVG által előkészített tartalmú EDM küldemények küldése a címzettek részére, a kézbesítési eredményesség mérése alapján black list készítése az elérhetetlen feliratkozókról

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

név, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama:

legkésőbb az érintett hozzájárulásának visszavonását (EDM leiratkozás), illetve a felhasználó törlését követő 3 munkanapig.

Adatok forrása:

a HVG tulajdonában lévő weboldalon feliratkozó természetes személy

Címzett neve, teljes címe:

Wanadis Kft.; 1112 Budapest, Budaörsi út 153.

Az adattovábbítás jogalapja:

érintett hozzájárulása

Érintettek köre:

a HVG tulajdonában lévő weboldalon feliratkozó természetes személy


11. A HVG termékeinek terjesztéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelési tevékenység megnevezése:

 1. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése;
 2. a HVG termékeinek eljuttatása az előfizető, megrendelő részére;
 3. a HVG papíralapú direkt marketing (DM) küldeményeinek (bele- értve az előfizetést megújító leveleket, valamint az időszaki termék újabb megrendelésére felhívó levélküldeményeket is) és a HVG Klubkártya eljuttatása a DM küldeményre feliratkozó, illetve a HVG Klubkártyát megrendelő részére

Adatkezelés célja:

 1. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: előfizető, megrendelő panaszának kezelése, észrevételének megválaszolása;
 2. a HVG termékeinek eljuttatása az előfizető, megrendelő részére: az előfizetővel, megrendelővel kötött szerződés teljesítése;
 3. a HVG papíralapú direkt marketing (DM) küldeményeinek (bele- értve az előfizetést megújító leveleket, valamint az időszaki termék újabb megrendelésére felhívó levélküldeményeket is) és a HVG Klubkártya eljuttatása a DM küldeményre feliratkozó, illetve a HVG Klubkártyát megrendelő részére: a HVG termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése a feliratkozók körében, új termékek és szolgáltatások megismertetése a feliratokozókkal

Automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logika, adatkezelés jelentősége és következményei az Érintettre nézve:

nem releváns

Adatkezelés jogalapja:

 1. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: előfizető, megrendelő hozzájárulása;
 2. a HVG termékeinek eljuttatása az előfizető, megrendelő részére:
 3. előfizetővel, megrendelővel kötött szerződés teljesítése;
 4. a HVG papíralapú direkt marketing (DM) küldeményeinek (bele- értve az előfizetést megújító leveleket, valamint az időszaki termék újabb megrendelésére felhívó levélküldeményeket is) és a HVG Klubkártya eljuttatása a DM küldeményre feliratkozó, illetve a HVG Klubkártyát megrendelő részére: a feliratkozó hozzájárulá- sa, illetve a megrendelővel kötött szerződés teljesítése

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

 1. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont;
 2. a HVG termékeinek eljuttatása az előfizető, megrendelő részére: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont;
 3. a HVG papíralapú direkt marketing (DM) küldeményeinek (bele- értve az előfizetést megújító leveleket, valamint az időszaki termék újabb megrendelésére felhívó levélküldeményeket is) és a HVG Klubkártya eljuttatása a DM küldeményre feliratkozó, illetve a HVG Klubkártyát megrendelő részére: Grt. 6. § (1) bek., illetve GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont

Adatfeldolgozó neve, címe:

 1. a HVG termékeinek eljuttatása az előfizető, megrendelő részére:

  a) Mediaworks Hungary Zrt. (1034 Budapest, Bécsi út 122- 124.),

  b) Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.),

  c) HUNGAROPRESS Kft. (1097 Budapest, Táblás utca 39.),

  d) Inform Média Lapkiadó Kft. (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.),

  e) Benyó Kft. (2040 Budaörs, Ady E. utca 51.),

  f) GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.);

  g) Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft.: 9021 Győr, Újlak utca 4/a.;

 2. a HVG papíralapú direkt marketing (DM) küldeményeinek (bele- értve az előfizetést megújító leveleket, valamint az időszaki termék újabb megrendelésére felhívó levélküldeményeket is) és a HVG Klubkártya eljuttatása a DM küldeményre feliratkozó, illetve a HVG Klubkártyát megrendelő részére:

  a) DMS Dialogmarketing Kft. (1184 Budapest, Fáy u 2.),

  b) Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.),

  c) Benyó Kft. (2040 Budaörs, Ady E. utca 51.)

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

 1. a HVG termékeinek eljuttatása az előfizető, megrendelő részére:

  a) Mediaworks Hungary Zrt.: a HVG küldeményeinek kiszállítása az előfizető, megrendelő részére,

  b) Magyar Posta Zrt.: a HVG küldeményeinek csomagolása, címkézése, kiszállítása az előfizető, megrendelő részére, az előfizetési díjak beszedése,

  c) HUNGAROPRESS Kft.: a HVG küldeményeinek kiszállítása az előfizető, megrendelő részére,

  d) Inform Média Lapkiadó Kft.: a HVG küldeményeinek kiszállítása az előfizető, megrendelő részére,

  e) Benyó Kft.: A HVG küldeményeinek csomagolása, címkézése és kiszállításra átadása a Mediaworks Hungary Zrt., a HUNGAROPRESS Kft. és az Inform Média Lapkiadó Kft. részére,

  - f.) GLS General Logistics Systems Hungary Kft.: a HVG nagy értékű küldeményeinek kiszállítása az előfizető, megrendelő részére;

  g) Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft.: a HVG nagy értékű küldeményeinek kiszállítása az előfizető, megren-delő részére;

 2. a HVG papíralapú direkt marketing (DM) küldeményeinek (bele- értve az előfizetést megújító leveleket, valamint az időszaki termék újabb megrendelésére felhívó levélküldeményeket is) és a HVG Klubkártya eljuttatása a DM küldeményre feliratkozó, illetve a HVG Klubkártyát megrendelő részére:

  a) DMS Dialogmarketing Kft.: címkézés és a küldemények átadása a Magyar Posta Zrt., illetve a Benyó Kft. részére,

  b) Magyar Posta Zrt.: a HVG küldeményeinek csomagolása, kiszállítása az előfizető, megrendelő részére, a díjak beszedése,

  c) Benyó Kft.: a HVG küldeményeinek csomagolása, kiszállítása az előfizető, megrendelő részére,

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

 1. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: e-mail cím, név;
 2. a HVG termékeinek eljuttatása az előfizető, megrendelő részére:

  a) név, postázási cím, nem természetes személy megrendelő esetén a megrendelő által megadott kapcsolattartó neve;

  b) megrendelő e-mail címe (kizárólag a GLS Kft. részére kerül átadásra);

 3. a HVG papíralapú direkt marketing (DM) küldeményeinek (bele- 42 értve az előfizetést megújító leveleket, valamint az időszaki termék újabb megrendelésére felhívó levélküldeményeket is) és a HVG Klubkártya eljuttatása a DM küldeményre feliratkozó, illetve a HVG Klubkártyát megrendelő részére: feliratkozó, megrendelő neve, postázási címe

Az adatkezelés időtartama:

legkésőbb az érintett hozzájárulásának visszavonását, illetve az előfizetővel, megrendelővel kötött szerződés teljesítését követő 10 munkanapig

Adatok forrása:

 1. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó, előfizető, megrendelő;
 2. a HVG termékeinek eljuttatása az előfizető, megrendelő részére: előfizető, megrendelő;
 3. a HVG papíralapú direkt marketing (DM) küldeményeinek (bele- értve az előfizetést megújító leveleket, valamint az időszaki termék újabb megrendelésére felhívó levélküldeményeket is) és a HVG Klubkártya eljuttatása a DM küldeményre feliratkozó, illetve a HVG Klubkártyát megrendelő részére: DM küldeményre feliratkozó, illetve a Klubkártyát megrendelő érintett

Adattovábbítás esetén a címzett neve, teljes címe:

 1. a HVG termékeinek eljuttatása az előfizető, megrendelő részére:

  a) Mediaworks Hungary Zrt.: 1034 Budapest, Bécsi út 122- 124.,

  b) Magyar Posta Zrt.: logisztikai központok,

  c) HUNGAROPRESS Kft.:1097 Budapest, Táblás utca 39.,

  d) Inform Média Lapkiadó Kft.: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.,

  e) Benyó Kft.: 2040 Budaörs, Ady E. utca 51.,

  f) GLS General Logistics Systems Hungary Kft.: 2351 Alsó- némedi, GLS Európa utca 2.;

  g) Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft.: 9021 Győr, Újlak utca 4/a.;

 2. a HVG papíralapú direkt marketing (DM) küldeményeinek (bele- értve az előfizetést megújító leveleket, valamint az időszaki termék újabb megrendelésére felhívó levélküldeményeket is) és a HVG Klubkártya eljuttatása a DM küldeményre feliratkozó, illetve a HVG Klubkártyát megrendelő részére:

  a) DMS Dialogmarketing Kft.: 1184 Budapest, Fáy u 2.,

  b) Magyar Posta Zrt.: logisztikai központok,

  c) Benyó Kft.: 2040 Budaörs, Ady E. utca 51.

Az adattovábbítás jogalapja:

 1. a HVG termékeinek eljuttatása az előfizető, megrendelő részére: előfizetővel, megrendelővel kötött szerződés teljesítése
 2. a HVG papíralapú direkt marketing (DM) küldeményeinek (beleértve az előfizetést megújító leveleket, valamint az időszaki termék újabb megrendelésére felhívó levélküldeményeket is) és a HVG Klubkártya eljuttatása a DM küldeményre feliratkozó, illetve a HVG Klubkártyát megrendelő részére: DM küldeményre feliratkozó, illetve a Klubkártyát megrendelő hozzájárulása

Érintettek köre:

 1. e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó, előfizető, megrendelő;
 2. a HVG termékeinek eljuttatása az előfizető, megrendelő részére: előfizető, megrendelő
 3. a HVG papíralapú direkt marketing (DM) küldeményeinek (bele- 43 értve az előfizetést megújító leveleket, valamint az időszaki termék újabb megrendelésére felhívó levélküldeményeket is) és a HVG Klubkártya eljuttatása a DM küldeményre feliratkozó, illetve a HVG Klubkártyát megrendelő részére: DM küldeményre feliratkozó, illetve a Klubkártyát megrendelő érintett

12. Hirdetéskiszolgáló partnerek
Adatkezelési tevékenység megnevezése:

Hirdetéskiszolgáló partnereink technológiai szoláltatóként végeznek vállalkozói tevékenységet, amely során az internetezők személyes adatait csak olyan mértékben és céllal dolgozzák fel, ami a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtásához a HVG részére szükséges.

Adatkezelés célja:

Hirdetéskiszolgáló partnereink a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtásához a HVG részére szükséges hirdetéskiszolgáló tevékenység nyújtása;

Automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logika, adatkezelés jelentősége és következményei az Érintettre nézve:

nem releváns

Adatkezelés jogalapja:

hirdetéskiszolgáló partnereink a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtá-sához a HVG részére szükséges hirdetéskiszolgáló tevékenység nyújtá-sa_A HVG jogos érdekes (rendszer működése);

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

 1. felhasználó, megrendelő adatainak rögzítése, nyilvántartása: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont;
Adatfeldolgozó neve, címe:

Adverticum Kft. (2040 Budaörs, Fodros u. 37/a.), Google LLC. (600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok),

The Rubicon Project Ltd. (12181 Bluff Creek Drive, Playa Vista, CA 90094, Amerikai Egyesült Államok).

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

Hirdetéskiszolgáló partnereink a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtásához a HVG részére szükséges hirdetéskiszolgáló tevékenység nyújtása során az adatok felhasználása statisztikai célból, illetve a hirdetések célzásainak kiértékelésekor valós időben történik.

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

IP címeket és böngésző azonosítókat (cookie-kat, azaz sütiket) használ;

Az adatkezelés időtartama:

Adatok forrása:

a HVG tulajdonában lévő weboldalt felkereső természetes személy

Adattovábbítás esetén a címzett neve, teljes címe:

nem releváns

Az adattovábbítás jogalapja:

nem releváns

Érintettek köre:

a HVG tulajdonában lévő weboldalt felkereső természetes személy


13. Közös e-mail címre érkező levelek kezelése
Adatkezelési tevékenység megnevezése:

a közös e-mail címre érkező levelek (sajtóközlemények, meghívások, panaszok, sajtó helyreigazítási kérelmek, cikkekhez fűzött vélemények, hatósági megkeresések) továbbítása a HVG illetékes szervezeti egysége részére

Adatkezelés célja:

a HVG üzleti tevékenységéhez kapcsolódó média eseményekről tájékozódás, panaszok, sajtó helyreigazítási kérelmek kivizsgálása, a cikkek tartalmának felülvizsgálata az olvasói vélemények alapján, hatósági megkeresések teljesítése

Automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logika, adatkezelés jelentősége és következményei az Érintettre nézve:

nem releváns

Adatkezelés jogalapja:

sajtó helyreigazítási kérelem hatósági megkeresések esetén: adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, egyéb adatkezelések esetén: érintett hozzájárulása;

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

 1. sajtó helyreigazítási kérelem: Smtv. 12. § és Pp. 495. §;
 2. egyéb hatósági megkeresés: a megkeresésben megjelölt jogalap;
 3. egyéb adatkezelések: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont
Adatfeldolgozó neve, címe:

nem releváns

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevé- kenysége:

nem releváns

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

e-mailt küldő fél neve, e-mail címe

Az adatkezelés időtartama:

beérkezéstől számított hat hónapig, kivéve a hatóság általi megőrzésre kötelezést

Adatok forrása:

levelet küldő természetes személy

Adattovábbítás esetén a címzett neve, teljes címe:

nem releváns

Az adattovábbítás jogalapja:

nem releváns

Érintettek köre:

levelet küldő természetes személy


14. Tájékoztatás a HVG Kiadó Zrt. által meghirdetett állásra jelentkezők számára személyes adataik kezeléséről
Tájékoztatás a meghirdetett állásra jelentkezők számára személyes adataik kezeléséről (pdf).
15. Az allasborze.jobline.hu weboldalon folytatott adatkezelések

Adatkezelési tevékenység megnevezése:

 1. felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása;
 2. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére;
 3. felhasználó adatainak átadása a partner részére;

Adatkezelés célja:

 1. A regisztrált Felhasználó álláskeresésének és karrierépítésének támogatása, számára állás- és szakmai gyakorlati lehetőségekre való jelentkezés biztosítása, preferenciáinak megfelelő állásajánlatok és továbbképzési lehetőségek küldése, valamint elhelyezkedését, karrierépítését támogató programok és rendezvények ajánlása a Felhasználó által megadott elérhetőségeken keresztül.
 2. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: a HVG bármely termékének, szolgáltatásának, tartalmának népszerűsítése a felhasználók körében;
 3. a felhasználó adatainak átadása az "ELKÜLDÖM ÖNÉLETRAJZOMAT" funkció segítségével a partner részére;

Automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logika, adatkezelés jelentősége és következményei az Érintettre nézve:

nem releváns

Adatkezelés jogalapja:

 1. felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása: felhasználó hozzájárulása;
 2. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: felhasználó hozzájárulása;
 3. felhasználó adatainak átadása a partner részére; az "ELKÜLDÖM ÖNÉLETRAJZOMAT" funkció segítségével tevőlegesen a felhasználó elküldi önéletrajzát a partner részére és az erről szóló ÁSZF-et elfogadta;

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

 1. felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont;
 2. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: Grt. 6. § (1) bek.;
 3. felhasználó adatainak átadása a partner részére: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont;

Adatfeldolgozó neve, címe:

EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: Wanadis Kft. (1112 Budapest, Budaörsi út 153.);

felhasználó adatainak átadása a partner részére: a felhasználó által kiválasztott partner;

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: a HVG által átadott adatbázis alapján EDM levél kiküldése a HVG nevében;

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

regisztrációhoz, jelentkezéshez szükséges adatok:
- a. weboldalon történő regisztráció esetén: név, email cím, feltöltött dokumentum
- b. kulcs.hvg.hu esetén: e-mail cím

EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: e-mail cím;

felhasználó adatainak átadása a partner részére: a felhasználó által feltöltött dokumentum;

Az adatkezelés időtartama:

a regisztrációtól számított legfeljebb 10 évig; legkésőbb az érintett hozzájárulásának visszavonását (adatok törlése, vagy annak kérése), illetve a felhasználó törlését követő 10 munkanapig.

EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: hozzájárulás visszavonásáig;

felhasználó adatainak átadása a partner részére: a partner által történő tájékoztatás alapján;

Adatok forrása:

 1. EDM küldése bármely, a HVG tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: felhasználó, előfizető;

Adattovábbítás esetén a címzett neve, teljes címe:

Az adattovábbítás jogalapja:

Érintettek köre:


16. A boldogsagadni.hu weboldalon folytatott adatkezelések

Adatkezelési tevékenység megnevezése:

 1. személyes adatkezelés nem valósul meg;