FOD Mobiliteit en Vervoer / SPF Mobilité et Transports

FOD Mobiliteit en Vervoer / SPF Mobilité et Transports

Government Administration

De FOD Mobiliteit en Vervoer doet bewegen / Le SPF Mobilité et Transports fait bouger

About us

Le SPF Mobilité et Transports fait bouger. Par la route, sur l’eau, par rail, ou dans les airs, nous veillons à ce que chacun puisse se déplacer. Notre mission principale consiste à contribuer à la sécurité, à l’environnement et à l’économie du transport. Dans un monde où il est nécessaire de se déplacer dans toutes les directions, nous optons pour des fonctions qui vous permettent de collaborer à l’amélioration de la vie quotidienne des citoyens. Et c’est ce qui nous rapproche. Gardez la Belgique en mouvement et autorisez-vous à aller de l'avant ! De FOD Mobiliteit en Vervoer doet bewegen. Op de weg, op het water, op het spoor of in de lucht, wij zorgen ervoor dat iedereen zich kan verplaatsen. Onze hoofdopdracht bestaat erin een bijdrage te leveren aan de veiligheid, het milieu en de economie van het vervoer. In een wereld waarin het noodzakelijk is om zich in alle richtingen te kunnen verplaatsen, kiezen wij voor functies die om zo samen te werken aan de verbetering van het dagelijkse leven van de burgers. Want dit is wat ons dichter bij elkaar brengt. Hou België dus in beweging en geef ook uzelf de kans vooruit te gaan!

Website
http://www.mobilit.belgium.be
Industry
Government Administration
Company size
1,001-5,000 employees
Headquarters
Brussel
Type
Government Agency
Specialties
Aviation, Navigation, Rail, Road traffic, Reglementation, and Security and safety

Locations

Employees at FOD Mobiliteit en Vervoer / SPF Mobilité et Transports

Updates

 • La Journée internationale des personnes handicapées attire l'attention sur les droits et le bien-être des personnes en situation de handicap. Malgré diverses mesures, le nombre moyen de collaborateurs handicapés au sein des services publics fédéraux reste bien en deçà du quota de 3%. 👉 La moyenne au sein du gouvernement fédéral était de 1,09% en 2022. 👉 Au sein du SPF Mobilité et Transports, elle était de 1,12%. La conclusion est claire : encore trop peu de nos collègues sont des personnes en situation de handicap. 💬 Katleen, responsable diversité : "Une culture de travail inclusive et une main-d'œuvre diversifiée constituent un atout majeur pour une organisation. Des collaborateurs ayant des personnalités, des antécédents et des points de vue différents favorisent la créativité et l'innovation. Nous sommes donc pleinement engagés dans des procédures de sélection inclusives, y compris par le biais de sélections spécifiques pour les personnes handicapées." ❓ Avez-vous des pistes constructives de solution ?

  • No alternative text description for this image
 • Op de Internationale Dag voor Personen met een Handicap wordt aandacht gevraagd voor de rechten en het welzijn van mensen met een beperking. Ondanks verschillende maatregelen blijft het gemiddeld aantal personeelsleden met een handicap binnen federale overheidsdiensten ver onder het quotum van 3%. 👉 Het gemiddelde binnen de federale overheid was 1,09% in 2022. 👉 Binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer was dat 1,12%. De conclusie is duidelijk: nog te weinig van onze collega’s zijn personen met een handicap. 💬 Katleen, diversiteitsverantwoordelijke: "Een inclusieve werkcultuur en een divers samengesteld personeelsbestand zijn een grote meerwaarde voor een organisatie. Medewerkers met verschillende persoonlijkheden, achtergronden en perspectieven zorgen voor meer creativiteit en innovatie. Wij zetten dan ook volop in op inclusieve selectieprocedures, ook via specifieke selecties voor personen met een handicap." ❓ Heb jij een constructief idee om daar iets aan te doen?

  • No alternative text description for this image
 • 🇧🇪 🇳🇱 Nouvelle collaboration en matière de navigation autonome   En septembre, la Belgique a signé une déclaration d'intention avec le Danemark et le Royaume-Uni. L'objectif ? Une meilleure coopération en matière de navigation autonome en mer du Nord. Nous avons le plaisir d'annoncer que les Pays-Bas nous rejoignent également cette semaine.   Nous échangerons notre expertise et nos connaissances en matière de navigation autonome, tout en allégeant le fardeau administratif des permis de navigation en mer du Nord. Cette approche commune permettra au secteur de tester et de déployer plus facilement de nouveaux projets. Ensemble, nous ferons de la mer du Nord un véritable terrain d'essai pour les technologies innovantes. Vous trouverez plus d'informations sur notre site web 👉 https://lnkd.in/eyjkaSem #navigation #NavigationAutonome #innovation #SPFMobilité 📸 Joel van Houdt

  • No alternative text description for this image
  • No alternative text description for this image
  • No alternative text description for this image
 • 🇧🇪 🇳🇱 Nieuwe samenwerking rond autonome scheepvaart In september ondertekende België met Denemarken en het Verenigd Koninkrijk een intentieverklaring. Het doel? Meer samenwerking rond autonome scheepvaart in de Noordzee. We zijn verheugd te melden dat Nederland deze week ook toetreedt. We zullen expertise en kennis van autonome scheepvaart uitwisselen, terwijl we de administratieve last van vergunningen in de Noordzee lichter maken. Die gezamenlijke aanpak maakt het voor de sector eenvoudiger om nieuwe projecten te testen en in te zetten. Samen maken we van de Noordzee een echte proeftuin voor innovatieve technologie. Meer informatie vind je op onze website 👉 https://lnkd.in/d7tF9Haw #scheepvaart #AutonomeScheepvaart #innovatie #FODMobiliteit 📸 Joel van Houdt

  • No alternative text description for this image
  • No alternative text description for this image
  • No alternative text description for this image
 • De FOD Mobiliteit en Vervoer lanceert een fonkelnieuwe website vol boeiende verhalen!   Verhalen over de realisaties en projecten waarmee onze medewerkers elke dag bijdragen aan de mobiliteit van morgen.    Want in een wereld in beweging kiest onze FOD een duidelijke koers:  - op basis van 7 ambities;  - vastgelegd in een overeenkomst met Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet : het Strategisch Plan 2021-2024.  En ambitie is zilver, maar uitvoering is goud.  - Tientallen realisaties en projecten;  - Elk project is een concrete stap in de goede richting.  👉 Surf nu naar de website en lees over onze ambities en realisaties. Het is de moeite. 😊

  Samen geven we de toekomst van de mobiliteit vorm

  Samen geven we de toekomst van de mobiliteit vorm

  plan.mobilit.belgium.be

 • Le SPF Mobilité et Transports lance aujourd’hui un tout nouveau site Web, plein d'histoires captivantes !  Des histoires relatives à nos réalisations et projets, grâce auxquels nos collaborateurs contribuent chaque jour à la mobilité de demain.   Car dans un monde en mouvement, notre SPF a choisi un cap clair :  - autour de 7 ambitions ;  - fixé dans un accord avec le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet : le Plan Stratégique 2021-2024.  Si l’ambition est d’argent, l’exécution est d’or : - nous réalisons des dizaines de projets ;  - chacun d’eux est un pas concret dans la bonne direction.  👉 Surfez sur le site Web dès maintenant et découvrez nos ambitions et nos réalisations. Cela en vaut la peine ! 😊

  Ensemble, nous façonnons la mobilité de demain

  Ensemble, nous façonnons la mobilité de demain

  plan.mobilit.belgium.be

 • Secteur de la mobilité et Cybersécurité [FR ci-dessous] 🔐 De mobiliteitssector is cruciaal voor cyberveiligheid. 📣 Geef uw mening via de openbare raadpleging over het ontwerp van NIS2-wetgeving. Waarom is dit belangrijk voor uw organisatie? 🔸 Nieuwe verplichtingen voor entiteiten die al onder de NIS1-wetgeving vallen. 🔸 Sommige grote en middelgrote bedrijven in de sector zullen onder de NIS2-wet vallen. 👇Meer weten? Het Centre for Cybersecurity Belgium legt alles uit. https://bit.ly/3GbEGlC -- 🔐 Le secteur de la mobilité est un secteur critique pour la cybersécurité. 📣 Exprimez-vous grâce à la consultation publique sur l'avant-projet de loi NIS2. Pourquoi est-ce important pour votre organisation ? 🔸 De nouvelles obligations pour les entités déjà couvertes par la loi NIS1. 🔸 Certaines grandes et moyennes entreprises du secteur relèveront de la loi NIS2. 👇 Envie d’aller plus loin ? Le Centre pour la Cybersécurité Belgique vous explique tout en détails. https://bit.ly/46mqy3z

  Openbare raadpleging over het voorontwerp van "NIS2-wet" en het desbetreffende ontwerp van Koninklijk Besluit

  Openbare raadpleging over het voorontwerp van "NIS2-wet" en het desbetreffende ontwerp van Koninklijk Besluit

  ccb.belgium.be

 • 🔉 We lanceren twee projectoproepen om de modal shift in woon-werkverkeer te versnellen. ✅🚶♀️ Heeft je onderneming een idee om de modal shift naar duurzame vervoerswijzen in woon-werkverkeer te versnellen? Of wil je bestaande projecten verbeteren of uitbreiden? Bezorg ons dan jouw projectvoorstel en maak kans op ondersteuning tot 600.000 EUR vanuit “Shift your mobility”. ✅🚲 We zoeken ook projecten van vzw’s! Ook met “Cycling to work” kan tot 600.000 EUR ondersteuning geboden worden aan projecten die gedragsverandering naar woon-werkverplaatsingen met de fiets begeleiden en ondersteunen. Lees meer op onze website 👇 https://bit.ly/47b2emv #ModalShift #fietsen #FODMobiliteit

  • No alternative text description for this image
 • 🔉 Nous lançons deux appels à projets afin d'accélérer le report modal des déplacements domicile-travail en Belgique. ✅🚶♀️ Votre entreprise prévoit-elle de lancer un produit innovant ou un service pionnier qui contribuera à accélérer le report modal vers des modes de transport durables ? Ou souhaitez-vous optimiser et développer des projets existants ? Alors envoyez-nous votre proposition de projet et vous aurez peut-être la chance d'être sélectionné pour recevoir une aide pouvant aller jusqu'à 600.000 euros dans le cadre de l'initiative “Shift your mobility” ✅🚲 Nous recherchons également des projets avec des ASBL ! Avec "Cycling to work", un soutien pouvant aller jusqu'à 600.000 euros peut également être offert aux projets qui se concentrent sur l'accompagnement et le soutien vers un changement de comportement en faveur des déplacements à vélo. Plus d’informations via notre site web 👇 https://bit.ly/47b5s9N #ModalShift #vélo #SPFMobilité

  • No alternative text description for this image

Similar pages

Browse jobs