De EDAA gebruikt op deze website cookies om er voor te zorgen dat gebruikers de mooie functionaliteiten kunnen ervaren en om bezoekersgedrag te meten om de inhoud te verbeteren. Door verder gebruik te maken van de website geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van deze cookies. Algemene voorwaarden - Beschermingvan jouw privacy.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de relatie tussen EDAA en u wanneer u de YourOnlineChoices-website gebruikt of het Info Reclamekeuze-cookie aanvaardt.

 

De EDAA is een internationale vereniging zonder winstoogmerk (iVZW) die in Brussel gevestigd is met ondernemingsnummer BE 0846.790.105. Onze maatschappelijke zetel is gevestigd te Tweekerkenstraat 26 | B-1000 Brussel.

 

De YourOnlineChoices website is beschikbaar onder www.youronlinechoices.eu, http://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/be-nl/ and www.youronlinechoices.com/be-nl/. U kunt de YourOnlineChoices website rechtstreeks bezoeken via een link van een website van een derde of via het OBA-icoontje. Het OBA-icoontje ziet er zo uit , en u zult het vaak zien in of rond reclame die u op onze webpagina’s ziet.

 

In deze algemene voorwaarden betekent “wij” of “ons” of “onze” EDAA; en “u” of “uw” betekent u en andere personen die op de YourOnlineChoices-website komen of een keuze maken inzake Interest based advertising via het keuzeplatform van de klant op Info Reclamekeuze via uw browser of toestel, of (in geval van bedrijfsactiviteiten) een cookie aanvaardt via een keuze van de bezoeker.

 

U dient eveneens ons privacybeleid http://www.youronlinechoices.com/be-nl/beschermingvan-jouw-privacy door te nemen dat zal gelden als een deel van deze algemene voorwaarden.

 

Uw Info Reclamekeuze voorkeuren

 

Een sleutelfunctie van de YourOnlineChoices-website is het verstrekken van uw voorkeuren in verband met Online Interest based advertising aan deelnemende ondernemingen. Wij stellen vast wat uw voorkeurenzijn en delen deze mee aan de advertentienetwerken en andere deelnemende ondernemingen die zijn opgesomd op de YourOnlineChoices platform pagina. http://www.youronlinechoices.com/be-nl/uw-advertentie-voorkeuren.

 

Om de YourOnlineChoices website te gebruiken moet elke deelnemende onderneming een cookie op uw web browser plaatsen, het voorkeurcookie, zodat wij uw keuzes kunnen onthouden. U vindt details over cookies is ons privacybeleid http://www.youronlinechoices.com/be-nl/beschermingvan-jouw-privacy. Indien u de YourOnlineChoices website op een andere computer of web browser gebruikt, of indien u uw cookies verwijdert/wist, zullen wij u voorkeuren niet onthouden en zult u moeten terugkeren naar de ´YourOnlineChoices-website om uw voorkeuren opnieuw te selecteren. Voorts zal de YourOnlineChoices-website niet naar behoren werken als uw browser heeft ingesteld om cookies te blokkeren, daar uw voorkeuren niet kunnen worden opgeslagen indien u het voorkeurcookie niet gebruikt.

 

Ook al zullen wij alle redelijke inspanningen leveren om uw gekozen voorkeuren op de YourOnlineChoices-website over te maken aan de relevante ondernemingen die op de website opgesomd staan op het tijdstip waarop u uw voorkeuren heeft gemaakt, wordt de YourOnlineChoices website op een “as is”- en “als available” basis verstrekt, en wij bieden geen beloften, waarborgen, voorwaarden, garanties of andere bepalingen dat uw selecties doelmatig zullen zijn of blijven. Indien uw selecties niet doelmatig blijken te zijn, kunt u een klacht indienen en via deze website verhaal vorderen. http://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint.

 

Uw verplichtingen

 

U dient zich te gedragen en de YourOnlineChoices-website te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en op een wijze die wordt verwacht van een redelijke, verantwoordelijke en zorgvuldige persoon.

 

U mag de YourOnlineChoices website niet gebruiken of toelaten dat deze wordt gebruikt voor:

(a) onwettige of illegale activiteiten, of om strafbare feiten en/of activiteiten te verrichten;

 

(b) mededelingen van illegale, ongepaste, obscene, onfatsoenlijke, lasterlijke, onterende, beledigende, agressieve, ongewenste of ongevraagde aard, of die zorgen voor ergernis, leed of onnodige angst, of de openbare orde en/of het openbare fatsoen , dan wel een toepasselijke wettelijke regeling inzake rassenhaat schenden;

 

(c) activiteiten die de privacy of de rechten op gegevensbescherming van andere cliënten/abonnees of derden schenden; en

 

(d) virussen of andere malware verspreiden of op een andere wijze mededelingen of gegevensopslag verstoren of op een andere wijze schade veroorzaken aan de YourOnlineChoices-website of deze vernietigen, dan wel het gebruik of de capaciteit van de YourOnlineChoices-website door andere gebruikers of derden schaadt, inclusief door het onnodig overbelasten van de website via omvangrijke, ongerechtvaardigde gegevensverkeerstromen (overrompelen, spam, etc.).

 

U verbindt zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten (inclusief onder andere de auteursrechten, handelsmerken, patenten, ontwerprechten en rechten op gegevensbanken) van ons of onze licentiegever te respecteren.

 

U dient ons schadeloos te stellen en op verzoek te vrijwaren tegen aansprakelijkheid, schade, uitgaven, vorderingen of kosten (inclusief redelijke juridische kosten en uitgaven) die zijn veroorzaakt door de schending door u van de verbintenissen in deze Afdeling.

 

Indien u bewust ervan wordt dat de YourOnlineChoices website uw intellectuele eigendomsrechten, eigendomsrechten of andere rechten schendt, dient u ons onmiddellijk via onderstaande contactgegevens te contacteren.

 

Links

 

Sommige links op onze YourOnlineChoices-website bieden u de mogelijkheid te surfen naar websites die wij niet controleren. EDAA biedt deze links uitsluitend voor uw gerieflijkheid aan. De vermelding van een link betekent niet dat EDAA de site aanbeveelt en EDAA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen. U surft op eigen risico naar deze websites.

 

Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

 

EDAA verwerpt uitdrukkelijk bijkomende verklaringen, garanties, voorwaarden onder andere bepalingen, uitdrukkelijk of impliciet, op grond van een wettelijke bepaling of een overeenkomst of anderszins, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties, voorwaarden of andere bepalingen van afdoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of redelijke zorg en bekwaamheid.

 

Behoudens zoals hieronder bepaald, verwerpt EDAA alle aansprakelijkheid, en is zij niet aansprakelijk op grond van contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt onachtzaamheid), wettelijke verplichtingen, pre-contractuele of andere verklaringen (andere dan frauduleuze verkeerde verklaringen), of anderszins op grond van of in verband met de YourOnlineChoices website en deze algemene voorwaarden voor: (a) gevolgschade, indirecte schade of bijzondere verlies of schade; (b) verlies van goodwill of reputatie; of (c) economisch verlies (inclusief verlies van inkomsten, winst, contracten, bedrijfsactiviteiten of verwachte besparingen), al dan niet nadat men op hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijk verlies of dergelijke schade, ongeacht hoe opgelopen.

 

Behoudens zoals hieronder bepaald, is de maximum contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt onachtzaamheid), op grond van wettelijke verplichtingen, pre-contractuele of andere verklaringen (andere dan frauduleuze verkeerde verklaringen, of anderszins van EDAA op grond van of in verband met deze Overeenkomst en alle onderdelen ervan, inclusief de uitvoering en verrichting ervan, in verband met één of meerdere gebeurtenissen of reeksen gebeurtenissen (al dan niet met elkaar verband houdend) binnen een periode van twaalf maanden beperkt tot 5 euro.

 

Niets in deze Overeenkomst verwerpt of beperkt de aansprakelijkheid wegens overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van onachtzaamheid door een partij of hun vertegenwoordigers of werknemers bij de vervulling van hun taken of verwerpt of beperkt de aansprakelijkheid van een partij die krachtens het toepasselijk recht niet kan worden vrijgesteld van zijn aansprakelijkheid.

 

Algemene voorwaarden

 

Overmacht:Een geval van overmacht betekent een gebeurtenis die buiten de redelijke controle valt. Als een geval van overmacht leidt tot niet-nakoming of vertraging in de uitvoering van onze verbintenissen krachtens deze algemene voorwaarden, worden deze verbintenissen voor de duur van de overmacht opgeschort.

 

Overdracht en Uitbesteding: U mag Uw rechten en/of verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden niet aan anderen toekennen, overdragen, ten laste leggen of in licentie geven.

 

Relatie: Niets in deze algemene voorwaarden wordt geacht een partnerschap of een joint venture of een tewerkstellingsovereenkomst in het leven te roepen tussen u en ons, of wordt geacht een bevoegdheid te verlenen die niet uitdrukkelijk in de algemene voorwaarden is vermeld of een vertegenwoordiging in het leven te roepen tussen u en ons.

 

Volledige overeenkomst:U bevestigt dat deze algemene voorwaarden de volledige overeenkomst en afspraken tussen u en ons uitmaken en alle voorgaande overeenkomsten, afspraken en regelingen tussen u en ons in verband met het onderwerp van de algemene voorwaarden vervangen. U bevestigt dat u niet heeft vertrouwd op een bepaling, verklaring of afspraak die geen uitdrukkelijke voorwaarde van deze algemene voorwaarden is en dat u geen verhaalsmogelijkheid heeft in verband met een bepaling, verklaring of afspraak die geen uitdrukkelijke voorwaarde van deze algemene voorwaarden is.

 

Ontheffing: Nalatigheid of vertraging door een partij bij de uitoefening van een recht, bevoegdheid of verhaal krachtens deze algemene voorwaarden geldt niet als een afstand van dat of andere rechten, bevoegdheden of verhaalsmogelijkheden, en de gedeeltelijke uitoefening van een recht of de uitoefening van één enkel recht bevoegdheid of verhaal door ons beletten niet de uitoefening van andere rechten, bevoegdheden of verhaalsmogelijkheden door Ons.

 

Ongeldigheid: In de mate dat een bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechtbank of een bevoegde autoriteit ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar wordt verklaard, wordt deze bepaling geacht geen deel uit te maken van deze algemene voorwaarden, en dit zal geen gevolgen hebben voor de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de rest van deze algemene voorwaarden, noch voor de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid in een ander rechtsgebied.

 

Tijd van essentieel belang: Tijd zal niet van essentieel belang zijn, tenzij dat uitdrukkelijk is bepaald.

 

Rechten van derden: Niets in deze algemene voorwaarden roept rechten of andere voordelen in het leven of kent deze toe, noch krachtens de wet of anderszins ten gunste van een andere persoon dan de partijen bij deze algemene voorwaarden.

 

Diversen: De rechten en verhaalsmogelijkheden van de partijen krachtens deze algemene voorwaarden zijn cumulatief en komen naast andere rechten en rechtsmiddelen die door de wet zijn voorzien. Een wijziging van deze algemene voorwaarden gebeurt schriftelijk en door de partijen worden aanvaard. Deze algemene voorwaarden kunnen worden uitgevoerd door duplicaten en via elektronische handtekeningen.

 

Toepasselijk recht: Deze algemene voorwaarden worden uitgelegd in overeenstemming met de wettelijk bepalingen van België en alle partijen onderwerpen zich hierbij onherroepelijk aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechterlijke instanties te Brussel.

 

Slotbepalingen

 

Ons klachtenbeleid

 

We zullen eventuele problemen die zijn gemeld aan ons en die we in staat zijn te verhelpen lossen zo snel mogelijk oplossen. Als u niet tevreden bent met het antwoord of de geboden oplossing, moet u contact met ons opnemen op het onderstaande adres.

 

Contacteer ons

 

Voor meer informatie, of als u vragen hebt over deze algemene voorwaarden, neem dan contact op met EDAA via e-mail: privacy@edaa.eu

 

Wij zijn de European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)
Onze maatschappelijke zetel is Tweekerkenstraat 26 | B-1000 Brussel
Ons bedrijf registratie nummer is BE 0846.790.105

 

Ons BTW-nummer is BE 0846.790.10